Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2008 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

01.01.2008-31.12.2008

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I -GENEL BİLGİLER

A- Vizyonumuz ve misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekanları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki

gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak”

gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim,

 yönetim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu

 bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisinin kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

 C-  İdareye ilişkin Bilgiler

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin, dört normal ve bir çatı kati şeklinde betonarme ve kalorifer ısıtmalı binadır.

 İŞYERİ                   ÖZELLİĞİ           ODA SAYISI         ISITMA               MÜLK İYET

Hizmet Binası                    Betonarme                    48                    Kalorifer        Bayburt Belediyesi    itfaiye Binası                      Betonarme                     7                     Sobalı            Bayburt  Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo            Betonarme                     9                     Sobalı                         “

Mezbahana                         Betonarme                     6                     Sobalı                         “

Soğuk hava deposu            Yığma                            7                     Isıtma yok                   “

Konkosör İmalathanesi      Açık hava                       1                           “                           “

Şantiye binası                    Yığma                             6                     Sobalı                         “

Büz İmalathanesi               Ahşap                              1                    Isıtma yok                   “

Kanaliz. terfi merkezi        Yıkıldı                            -                          --                           “

Kapalı garaj                        Betonarme                      4                     Sobalı                         “              Hayvan pazarı                    Açık alan                                                                              Hazinenin          .                   Su kaptaj bekçi lojm.         Yığma                             3                           “                    Bayburt Belediyesi         Kapalı garaj                        Prefabrik                        -                       Elektrikli                     “

Otobüs terminali                Betonarme                                              Kaloriferli          Bayburt Belediyesi

 2-) Örgüt yapısı

               5393 Sayılı Belediye Kanunun 17 ci maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Encümeni Meclisten seçilmiş 3 üye ile Belediye Kanunun 33 ncü maddesine göre Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar İşleri Müdürüyle birlikte Belediye Başkanı ile beraber  7 kişiden oluşur.

 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkanına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 41 Adet bilgisayar 5 Adet Dizüstü Bilgisayar 2 Adet fotokopi makinesi, 2 adet fotokopili yazıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet  500 Plotur çizici mevcuttur.

            Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ nin Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde 4 adet Kamere ile ilimizi canlı izleme imkanı getirilmiştir.  

 

 

 

4- İnsan Kaynakları

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla  Personel

 Memur kadrosu

192

37

155

 

 Sürekli İşçi Kadrosu

96

110

 

14

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

 

15

 

 

TOPLAM PERSONEL

289

163

155 

14 

5-Sunulan Hizmetler

5.1. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri :

            Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2008 yılı içerisinde her ay olmak üzere toplam 12 kez toplanarak 26 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 179 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta perşembe gününü toplantı günü olarak belirleyerek 50 kez toplanmış ve 207 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

            Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2008 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 3709 evrak girişi yapılmış, bu ve diğer kurumlarla ilgili olarak 1836 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 246 adet evrak girişi yapılırken 175 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

             6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu 2008 yılına ait hesaplarımızı inceleyerek hazırladıkları raporu Mart 2009 meclisine sun-muş, görülen noksanlıklar Belediye Başkanımızın talimatı üzerine meclis kararı ile birlikte birimlere gönderilmiştir.

D- DİĞER HUSUSLAR

            Belediyemiz sosyal etkinliklerinden olan 21 Şubat Kurtuluş Bayramı ve Dede Korkut Uluslar arası Kültür-Sanat Şöleniyle ilgili toplantı düzenleme ve evrak yazım ve takipleri birimimizce yapılmıştır.

5.2. Mali Hizmetler Müdürlüğü  hizmetleri:

Her yıl olduğu gibi 2008 yılında Belediye Bütçesi ilgili birimlerle tanzim edilerek gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamı'na intikal ettirilmiştir. Başkanlık Makamı'nca denkleştirilen Bütçe' nin,  11.000.000.00.-TL olarak Belediye Encümeni,  Belediye Meclisi'nce görüşülmesi ve kabulünün den sonra Maliye bakanlığına internet aracılığıyla bildirilmiş müteakip uygulaması yapılmıştır. Ancak  su ve kanalizasyon Müdürlüğünün  bütçesinin 46 69 02 43 01 1 1 00 05 06 5 7 08 kodlu içme suyu tesisi yapım giderleri tertibinde bulunan 100.000,00.- TL ödeneğin  ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından. Mahalli idareler Bütçe ve muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca ilgili tertibe gelir karşılığı konulması kaydıyla 4.000.000,00.-TL ek ödenek konulması 03 Nisan 2008 tarih ve 53 nolu meclis kararıyla ekleme yapılarak 2008 yılı bütçesinin tamamı 15.000.000,00 TL olmuştur. Bütçe yılının tamamlanmasını müteakip bir önceki yıl  Kesin Hesap çıkarılmış. Ayrıca gerek Sayıştay Başkanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan İdari ve Mali Denetimlere, Kesin Hesabı çıkan yılların Gelir ve Gider Belgelerini eksiksiz olarak tanzim ederek teftişe hazır hale getirilmiş ve denetimi yapılan yıllara ait kişi borçlarının takip ve tahsili yapılmış, tenkit ve tavsiye edilen hususlarda ise gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır.

5.3 Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü hizmetleri

 

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlümüzce, Belediyemizin resmi internet sitesi günlük olarak güncelleştirilmektedir. Ayrıca Belediyemiz e-postasına gelen mesajlar  her gün cevaplandırılmıştır.  Yerel ve ulusal basında çıkan haberler takip edilerek   arşivi yapılmıştır.Başbakanlık BİMER’den gelen şikayetler günlük olarak takip edilmekte olup   Yine İnternet ortamında bulunan Yerel Net isimli siteye düzenli olarak haberlerimiz aktarılmaktadır.

Müdürlüğümüz  tarafından  Belediyemiz  ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişki, koordine edilmiştir.   

Basın Yayın organlarına  fotoğraflı ve yazılı bilgi aktarımı   yapılmaktadır.  

Müdürlüğümüz tarafından  Yerel ve Ulusal basına gönderilen haberler internet aracılığı ile yapılmaktadır. 

Masaüstü Yayıncılık bölümümüz , Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik ilimizdeki mevcut mglıght, bilborard ve clp’lere grafik, dizgi, mizampajı ve   tasarımı birimimize ait olmak üzere 19 adet çalışma yapılmış ve şehrimizde bulanan reklam tabelaları 243 kez  kullanılmıştır.

Belediyemizin  tüm birimlerinin yaptığı çalışmalar basın aracılığı ile kamuoyuna yansıtılmıştır.

Belediye Başkanımızın  basın toplantıları belirli periyotlarda düzenlenmektedir.   

Belediyemiz  çalışma ve faaliyetlerinin fotoğraf - video kaset, cd arşivleri yapılmıştır.

Her yıl düzenli olarak yapılan Uluslar arası Dede Korkut Şölenleri ve 21 Şubat İlimizin Kurtuluş törenlerinde pankart ve  masaüstü isimliklerin  hazırlanması birimimiz tarafından  yapılmaktadır.

İlimizin kültürel değerlerini yansıtan fotoğraflar bilgisayar ortamında özel proğramlarla yapılarak internet sitemize aktarılmıştır.

Dizgisi ve mizampajı birimiz tarafından hazırlanan     BELEDİYE BÜLTENİ İsimli dergimiz her altı ayda bir düzenli olarak çıkarılmaktadır. 2008 yılı içerisinde 18.000 adet dergi basımı gerçekleştirilerek    dağıtım organizasyonu birimimiz tarafından yapılmaktadır. 

İçişleri Bakanlığımızın internet ortamında başlatmış olduğu Yerel Bilgi Projesi kapsamında Belediyemizle ilgili veri girişleri 2001 yılından başlamak kaydı ile her yıl için ayrı ayrı itina ile yenilenmektedir. 

Belediye Hizmet  Binası girişinde bulunan mevcut panolara Belediyemizin çalışmalarını resimleyip halkımıza yansıtmak ulusal ve yerel basında çıkan haberleri takip ederek mevcut panolara asılmaktadır.

Yerel basın mensupları ve gazeteciler cemiyetine ziyaretler düzenlenmiştir.

      

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

 

Bayburt Belediyesi imar ve Şehircilik müdürlüğü olarak kültürel değerlerimizi, toplumsal yapıyı, bugünün ve yarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir planlama ile çalışmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bu amaç doğrultusunda belediye sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesini takip ederek, imar planlarının, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılmasını, kamulaştırma , harita, ,imar durumu, mimari, statik ve numarataj  çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. İmar plan uygulamalarını ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarını düzenlemektedir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ilgili uygulamaların da takibini yapmaktadır. Bu faaliyet döneminde İmar Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar aşağıdaki  gibidir

HARİTA VE PLANLAMA ETÜT ŞUBESİ


a) Şingah,Veysel, Gençosman ve MehmetÇelebi Mahallelerinde  Kentsel Yenileme kapsamında Gecekondu alanlarında hak sahiplerine verilmek üzere farklı büyüklüklerde İmara uygun olarak ve gerektiğinde İmar Planı değişikliği yapılarak kullanıma ve yapılaşmaya uygun toplamda 500,000.00 m² lik arazinin İmar uygulaması yapılarak tapu tahsis belgesi olan ve üzerinde gecekondu bulunan kişilere tapuları verilmeye başlanmıştır.

 
b) Muhtelif mahallelerde plan revizyonları gerekçeleri ile birlikte değerlendirilerek 24 adet plan değişikliği  plan müellifi aracılığı ile belediye meclisimiz tarafından onaylanmıştır. İmar planının mülkiyet dokusuyla örtüşümü sağlanmıştır.

c) İlimizin vizyonuna katkı sağlayacak olan Belediye ve TOKİ işbirliği ile yapılacak olan Kentsel dönüşüm kapsamında Gençosman Mah. Kentsel Dön. Projesi, Hak Sahipliği, Arazi, Planlama, Kentsel Tasarım ve Değerlendirme ve Zemin etüt çalışmaları işi tamamlanarak uygulamaya geçilecektir.


2)İMAR PLANI UYGULAMASI
a)Muhtelif mahallelerimizde İmar planının uygulanması aşamasında İmar Kanununun15  ve 16. maddelerine göre yapılan uygulama neticesinde yol ve yeşil alan gibi kamu hizmetlerine ayrılan kısımları Bayburt Belediyesi adına geçmesi sağlanmıştır.

b)  Bu faaliyet dönemi içerisinde 201 parsele imar çapı düzenlenmiş, parsellerin temel aplikasyonları yapılmış, su basman kotları belirlenmiş ve mimari ve diğer projelerine uygunlukları kontrol edilmiştir.

c) Mülkiyeti Bayburt Belediyesi’ne ait taşınmazlar İmar Kanununun 15. ve 16 maddeleri uygulanıp yol ve yeşil alanlar terk edilerek imar adasında kalan kısımları tescil edilmiştir.

 

KAMULAŞTIRMA BİRİMİ


                Her yönüyle tarih ve kültür şehri olan Bayburt için eski ve yeni yapılaşmanın beraber yaşandığı,şehirlerimizdendir.Bu nedenle imar faaliyetlerinin titizlikle uygulanmasını gerektirmektedir. Sağlıklı, modern eski ile yeninin bir arada uyumlu yapılaşmanın sağlandığı kentleşme için imar planlarına uygun olarak yapılaşmanın sağlanması gerekmektedir.

                Bayburt   Belediyesi imar müdürlüğü olarak kültürel değerlerimizi, toplumsal yapıyı, bugünün ve yarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir planlama ile çalışmaktadır.İmar planı doğrultusunda , kamulaştırma çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu faaliyet döneminde Kamulaştırma birimi tarafından yapılan çalışmalar aşağıdaki  gibidir

 

KAMULAŞTIRMA YOLU İLE TRAMPA

 

SIRA NO:      MAHALLE       M²       PAFTA:       ADA           PARSEL:       BEDELİ:TL       İMAR PLAN ŞERHİ

   

      1         TUZCUZADE     150.00        73              638                   4                11.077.50                        PARK 

      2         TUZCUZADE     150.00        73              638                   5                11.077,50                        PARK

      3         TUZCUZADE     150,00        73              638                   6                11.077,50                        PARK

      4         TUZCUZADE     150,00        73              638                   7                11.077,50                        PARK

      5         TUZCUZADE     150,00        73              638                   8                11.077,50                        PARK

 

KAMULAŞTIRMA

 

SIRA NO:      MAHALLE       M²       PAFTA:       ADA           PARSEL:       BEDELİ:TL       İMAR PLAN ŞERHİ

   

      1         ŞEYHHAYRAN    72,28          1                12                  1,2                21.684,00                         YOL 

      2         TUZCUZADE       163,00        73              623                  4                    1.700.00                          PARK

a) Kamulaştırma yolu ile trampa işlemlerinde 55.387,50 TL bedel mukabilinde işlem takas yolu ile kamulaştırılmıştır.

b) Kamulaştırma işlemlerinde ise 23.384,00.- TL bedel mukabilinde işlem gerçekleştirilmiştir.
 
c) Bu yıl içerisinde imar planına göre açılması düşünülen, muhtelif mahallelerde kamu yararı için ayrılmış bulunan mülkiyeti vatandaşlarımıza ait taşınmazların 3194 sayılı imar kanununun18. maddesine göre uygulamaların başlatılması için gerekli meclis kararları alınmış, uygulamada önem gerektiren kısımların ise kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. 

d) Kamulaştırmasız el atma davaları sonucunda, mahkemece belirlen bedeller ödendikten sonra, tapuların Bayburt Belediyesi adına devri sağlanmaktadır.

e) Afete maruz kalan muhtelif köylerde bulunan 69 aileye bayındırlık müdürlüğünce işbirliğine gidilerek afet konutu yapılabilmesi için yer seçim ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır.

f) Numarataj çalışması bitirimmiş olup mülk sahipleri yeni sokak ve kapı numaralarına kavuşmuştur. 

g) Kentimizin muhtelif mahallelerinde gece kondu sahiplerinin İmar uygulamaları tamamlanmış olup tapu işlemleri sürmektedir.

5 yıllık imar programı çerçevesinde ve oluşan ihtiyaca göre Bayburt Belediyesi Bütçesi de göz önüne alınarak kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.

4-HİSSELİ TAPULARIN FERDİLEŞTİRİLMESİ

a) 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Yasasının, hisseli tapuların ferdileştirilmesini öngören 10/b maddesine uygun olarak; bugüne kadar 14 mahallede tapular hak sahibine verilmiştir.

 b) İlimiz Tuzcuzade, Veysel, Mehmetçelebi ve Şingah mahallerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait ve üzerinde 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Yasasına göre üzerinde gecekondu bulunan taşınmazların imara Uygun hale getirilmesi sağlanmış hak sahiplerine tapuları verilmeye başlanmıştır.

5-TAPU İŞLEMLERİ
a)Belediyemizce yapılan tevhid-ifraz, ihale, takas, istimlâkle ilgili olarak 35 adet vatandaşımızın tapu işlemi yapılmıştır.

RUHSAT ŞEFLİĞİ


1-PROJE DENETİMLERİ


Bayburt Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Lejantı doğrultusunda yapılan zemin etütleri, mimari, statik hesaplar, betonarme, tesisat ve ısıtma projeleri ilgili meslek odasının denetiminden sonra belediyemiz elemanlarınca yapılmaktadır. Elektrik projeleri de ilgili oda temsilciliği denetiminden sonra Bayburt aras elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılmaktadır. Bu dönem içinde İmar Müdürlüğü Ruhsat bölümünce 90 Adet mimari,  statik,  tesisat projesi ile  jeoloji raporu onaylanarak ruhsat işlemleri tamamlanmıştır. İşbu dönemde 61 adet yapı kullanma izin belgesi ilgililerin talebi üzerine düzenlenerek iskana açılmıştır. Vatandaşların kat irtifakı, kat mülkiyeti talepleri tesis edilmiştir. İmar Müdürlüğü, yapılacak binaların ruhsatlandırılmasında harita mühendisi, mimar, inşaat mühendisi,  makine mühendisi, elektrik mühendisi ve jeoloji mühendisi olmak üzere uzmanlık alanlarına göre fenni mesuliyet uygulamasına devam etmektedir.

2-İNŞAAT DENETİMLERİ
Denetim ekipleri sürekli bölge taraması yaparak her türlü faaliyetleri denetlemektedir. Denetim öncelikle;

a)İnşaatın ruhsatlı olup olmadığı,

b)Ruhsatlı ise projesine uygun olup olmadığı şeklinde yapılmaktadır.
Ayrıca tüm katların kalıp, demir ve beton kontrolü yapılarak fenni sorumlusuna da yaptırılmaktadır. Ruhsatsız veya projesine aykırı yapılar usulüne göre durdurularak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılıp, Bayburt Belediyesi Encümen gündemine getirilmektedir.

3-YAPI KULLANMA İZİNBELGELERİ


İnşaat çalışmaları bitirildiğinde sahipleri ve fenni mesullerin bildirimi ile projelere uygunluğu denetlenen yapıların sigorta ilişiksiz ve iskan harçları yatırıldıktan sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenmektedir. Bu dönemde 61 yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiştir.

5.5. İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri:

Müdürlüğümüz 22 personelle 3 vardiya halinde 24 x 48 sisteminde günün 24 saatinde görev yapmaktadır.

Araç sayısı: 2 Arozöz 1 vidanjöre su tankeri 1 binek otosuyla hizmet vermektedir.
             İlimize bağlı ilçe ve beldelerdeki İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Başkanlık
makamının uygun görmesi durumunda Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 27, Aydıntepe ilçesine bağlı 24 Toplam 169 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 6 Beldedeki yangınlara müdahale edilmektedir.
211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza :
Gelen ihbar sayısı:   :   54
Asılsız ihbar              :     1

Mesken yangını:            11 (Beraberinde 11 samanlık ve ahır) 

Çatı yangını              :    10

Maki,Ekili alan 1
Odunluk                         4

Kalorifer kazanı  : -
Tüp gaz patlaması : -
Trafik kazası              :   3

 SudaBoğulma: 1
Toplam:                54   Adet

 

Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında cadde ve sokakların belirli bir program dâhilinde çilenmeleri yapılmaktadır. Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar sulanmaktadır.

Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 45.00 Ytl ücret karşılığında su verilmiş olup yılsonu itibarıyla 3.555 ytl karşılığında ilgililerden makbuz kestirilmiştir.

işyeri denetimi: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri elemanlarımızca incelenerek 43 adet rapor düzenlenmiştir.

Kapı kilidi açma   : 25

Baca temizlemesi : İlgili meclis kararına istinaden ücret mukabilinde şahıs veya kamu binalarının müracaatları halinde elemanlarımız tarafından temizlenmiştir.

Çatılardan buz kırma : Şehrimizin muhtelif yerlerinde kış münasebetiyle çatılardan sarkan buzlar tehlike arz etmektedir. Buna binaen ekibimizce buz kırma işlemi sürdürülmektedir.

 

 

5.6. Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri:

 

            Zabıta Müdürlüğünce,  İlimize bulunan 5 adet Play Steyşın 28 adet   İnternet Kafe’nin 2008   yılında ruhsatlarının bulunup bulunmadığı ve 12 yaşından küçüklerin alınmaması için gerekli ön çalışmaları yapılmış, denetimleri  de aralıksız sürdürülmüştür.

                        Belediye sınırları ve mücavir  alan içerisinde  bulunan 2 adet içkili lokantanın, 11 adet oyunlu kahvehane, çay ocakları, 12 kasap 5 otel 4 pastane 36 berber kuaför, 3 hamam, 22 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı ,  lor ve peynir pazarlarının  denetimleri faaliyetlerini  sürdürdükleri  zaman dilimlerinde  yapılmıştır.

               Kaldırımların  yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullana bilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır.

               Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmıştır.

             Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

         Belediyemize ait İlimiz otogarının  denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır. 

         Fen işleri Müdürlüğü  uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak  çalışmalara yardımcı olunmuştur.

         İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır. 

         İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

         394 Sayılı Hafta tatili kanununca Pazar günleri faaliyet gösterecek olan işyerlerinden 45 adet   ruhsatlandırılma  çalışması yapılmıştır.

Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde  iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen  özel ve tüzel kişiliklere  271 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca   27  adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.   

              

 5.7. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetleri:

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı :

2008 Yılında Yapılan denetimler sonucunda ruhsatı olmayan ve yeni açılan işyerlerine 102 adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

 Gıda Sicil Sertifikası :

2008 yılında üretim hane ve imalathaneler için gerekli olan, 1 adet işyerine Gıda Sicil Sertifikası verilmiş olup, yeni bir genelgeyle gıda sicil sertifikası verme yetkisi Bayburt Belediyesinden alınarak İl Tarım Müdürlüğüne verilmiştir.

Umuma Açık İşyerleri :

2008 yılında Umuma açık işyerlerinden 1 adet Kahvehaneye, 1 adet İnternet Salonuna olmak üzere toplam 2 adet Mesul Müdürlük Belgesi verilmiştir.

Yazışmalar :

2008 yılında Ruhsatlandırma işlemleri ve diğer resmi işlemler için 68 adet gelen yazı 152 adet giden yazı Müdürlüğümüzce işlem görmüştür.

Denetimler :

Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan Umuma açık işyeri denetimlerinden 1 adet internet salonu ve 1 adet içkili lokanta 1 adet kahvehane olmak üzere toplam 3 adet işyerine noksanlıklarından dolayı tutanak tutulmuş olup Belediyemiz Encümenince 1.591,00 TL para cezası verilmiş ve 1 adet kahvehaneye ise kumar oynatılması sebebiyle kapatma kararı verilmiştir.

 

Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan denetimlerde, halk sağlığı ile ilgili işyerleri devamlı olarak sabah 05.00 saatlerinde başlanmak üzere denetlenmekte olup görülen noksanlıklar ilgili işyerlerine tamamlanmak üzere ihbar edilerek bir sonraki denetime kadar noksanlıkları tamamlama süresi verilmiştir.

 

Ruhsatlandırma ve  denetim işlemlerine müdürlüğümüz tarafından devam edilmektedir.    

 

 

5.8.Fen işleri hizmetleri

 

 

 

            Fen İşleri Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasında da taşıt alımları, alt yapı, üst yapı ve yeşillendirme çalışmaları yanında atölye ve şantiyedeki çalışmalarını en iyi ve en verimli şekilde yürütmeye çalışmıştır.

           

            1.1. Taşıt Alımları

            Belediyemiz çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için İller Bankası kredisi ile 2 adet 4*4*4 JCB Kanal Kazıcı İş Makinesi, 1 adet KOMAUTSO Forklift ve WİN 32 Hidrolik Kırıcı satın alınmıştır. Bu araçlarla birlikte makine parkımız iyice güçlendirilmiştir.

 

            1.2. Atölye Çalışmaları

            Atölye çalışmalarımız biri atölye şefi olmak üzere 5 işçi ile yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Atölyemizde bakım ve onarımı yapılamayan araçların bakım-onarımı çeşitli işyerlerinde yaptırılmaktadır. Şu an itibariyle elimizdeki iş makinesi ve araçların hepsi faal durumdadır.

 

            1.3. ŞANTIYE ÇALIŞMALARI

Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karosiman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Sadece mevcut asfalt plenti faal olarak çalışmamaktadır. Şuan için toplam 15 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 45 m³ kum, 18.000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 1.150.000 adet (31.000 m²) beton parke, 32.000 adet (22.400 mt) bordür, 30.000 adet (3.000 m2) karosiman ve 20.000 adet (6.000 mt) su oluğu üretilmiştir. Bu imalatlarda 1650 Ton çimento kullanılmış olup çimento maliyeti 266.703,00.-YTL’dir.

 

 

1.4. Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları

 

            Söz konusu tarihler arasında üst yapı çalışmalarımız; asfalt yolların bakım onarımı, yeni asfalt yolların yapımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, yeni parke yolların yapımı, stabilize yolların yapımı, Çocuk oyun parkları yapımı, spor kompleksi ve yürüyüş yolu yapımı, istinat duvarları yapımı, kaldırımların yapımı, Katı Atık ve Tıbbi Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımı-İşletilmesi ve Eski Çöp Döküm Sahasının Rehabilitasyonu işi ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.

           

Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2008 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Halfikale Mahallesi eski İspir yolu üzerinde bulunan Şehit Osman Yapı Kooperatifinin çevre düzenlemesi Belediyemiz ve koopertifin işbirliği ile yapılmıştır. Yine Halfikale Mahallesi İspir Yolu Caddesi ve Uygun Sokak Yolu, Gençosman Mahallesi İşçiler Kooperatifinin yolları Esentepe Mahallesindeki Ş.Bülent Altınsoy Cad., Esentepe Mh. Ş.Oktay Altıntaş Cad., Esentepe Mh. Ş.Bekir Bayram Cad., Esentepe Mh. Ş.Mete Okur Cad., Esentepe Mah. Dursun Bozkurt Caddeleri, Tuzcuzade Mahallesi Toki Yolu Caddesi, Halfikale Mahallesi Süleymaniye Caddesinin yol ve kaldırımları ile Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesinin kaldırım düzenlemesi yapılmıştır.  Bu çalışmalar kapsamında 500.000 adet (14.000 m2) parke kaplama, 14.000 adet (9.500 mt) bordür döşemesi yapılmıştır. Bununla birlikte Taşhan caddesi ile Osman Okutmuş Caddesi örnek cadde olarak ekiplerimiz tarafından tanzim edilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yeni parke yolların ve kaldırımların yapımıyla birlikte tamiratlara da bu yılda devam edilmiş, bu bağlamda 8.300 m2 (300.000 adet) parke, 15.000 adet (4.500 mt) su oluğu 2.500 m2 (25.000 adet) karosiman ve 12.000 adet (8.400 mt) bordür döşenmiştir. Yol ve kaldırımları yapım maliyeti 125.000,00.-TL’dir.

 

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda istinat duvarı çalışmalarımız hiç durmamış ve toplamda 330 m3 beton istinat duvarı yapılmıştır. İstinat duvarlarının yapım maliyeti 94.400,00.-TL’dir.

 

İlimiz Zahit Mahallesi Erzurum yolu kenarında içerisinde fitness aletleri, çocuk oyun alanı, basketbol ve tenis sahası bulunan bir spor kompleksi ve 900 mt. uzunluğunda yürüyüş yolu yapılmıştır. Fitnes parkta Bacak Ağırlık, Çiftli Salınım, Kol ve Omuz Çalıştırma, Bacak İtme, Jokey, İkili Bisiklet, Step, Ayakta ve Oturarak Bel Çalıştırma ve Çiftli Baçak Açma olmak üzere toplam 10 çeşit alet bulunmaktadır. Tesisin yapım maliyeti 70.000,00.-TL’dir.

 

Ayrıca Halfikale Mahallesi Şehit Osman Yapı kooperatifi bahçesinde içerisinde fitness aletleri ve çocuk oyun alanı bulunan % 50’si hibe yolu ile tedarik edilen bir adet park yapılarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Parkın yapım maliyeti 10.000,00.-TL’dir.

 

Çocuk oyun parklarına ihtiyaç duyulan mahallerimizde toplam 11 adet modern ve hijyenik yapıya sahip çocuk oyun parkları yapılarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Çocuk oyun parklarının yapım maliyeti 108.000,00.-TL’dir.

 

İlimiz Şingah Mahallesi 31-32 Pafta, 192-195 ada ve 1 Parsel nolu mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine Katı Atık ve Tıbbi Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımı, İşletilmesi ve Eski Çöp Döküm Sahasının Rehabilitasyonu İşinin inşaatına başlanılmış olup inşaatların yapımı tamamlanarak tesis işletmeye açılmıştır. İşin maliyeti 4.860.000,00.-TL olup 2007 yılı içerisinde nakit olarak ödenen para 1.926.000,00.-TL’dir. Bu paranın tamamı hibeler aracılığı ve belediye bütçesinden ödenmiştir.  2008 yılı içerisinde iller bankası kredisi ile 2.037.000,00.-TL Ödeme yapılmıştır.

 

Cumhuriyet caddesinin her iki tarafını kapsayan aydınlatma çalışmalarında toplam 100 adet direkli lamba ve ayrıca direk aralarında 30 adet küçük çöp kutusu monte edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile özellikle akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi yol boyunca farklı bir görsel güzelliğe kavuşmuştur. Aydınlatmanın yapım maliyeti 45.000,00.-TL’dir.

 

İlimiz merkezinde Trabzon-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Şehit Osman Tepesinin yamacına Belediyemiz ve Garnizon Komutanlığının ortaklaşa çalışması sonucu dev bir Türk Bayrağı Yapıldı. Trabzon yolu üzerinden şehre girerken görenlere duygulu anlar yaşatacak bir yere, Şehit Osman Tepesinin yamacına yapılan Türk Bayrağının ebadı 1500 m²’dir.

 

Belediyemiz şehir merkezinin değişik yerlerine Bayburt taşından yapılmış çeşmeleri yaparak farklı bir icraatı gerçekleştirmiştir. Yapılan çeşmelerin insanımızın su ihtiyacını karşılamasının yanı sıra Bayburt taşının görsel güzelliğini de yansıtmış olması farklı görünümü de beraberinde getirmiştir. Çeşmelerin yapım maliyeti 19.000,00.-TL’dir.

 

1924 yılında şehrimizde yapılan ve Bayburt tarihinin önemli simgelerinden birisi olan tarihi Saat Kulesinin uzun yılların getirmiş olduğu yıpranma ve dolayısıyla kirlenmesi nedeniyle onarımı yaptırdı. Taş ustalarının tarihi özelliklerini bozmadan ve teknolojinin getirmiş olduğu kolaylıklarla saat kulesi yapıldığı ilk günkü görüntüsüne kavuşmuştur. Tarihi Saat Kulesinin onarım maliyeti 23.000,00.-TL’dir.  

  

Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 13.000 Ton. asfalt malzemesi kullanılarak mahallelerimizde yaklaşık 55.000 m² lik yol asfalt yapılmıştır. Böylelikle şimdiye kadar yenilenmeyen asfalt yol kalmamakla birlikte bir çok eskimiş yolda asfalta çevrilmiştir.

 

İlimizde bulunan yıkılacak derecedeki adet tehlikeli yapı belediyemiz imkanları ile yıkılarak, enkazları kaldırılmış ve tehlike bertaraf edilmiştir.

 

             Yeşillendirme faaliyetleri kapsamında toplam 300 adet top akasya ağacı Erzurum-Trabzon karayolunda bulunan orta refüje dikilmiştir. Ayrıca ilimizde bulunan yesil alan ve parklara toplam 67.000 adet mevsimlik çiçek dikilmiştir. Yeşillendirilen bu yeni alanların sulama ve bakımının yanında daha önceden oluşturulan mevcut alanların bakımı ve sulaması devam ettirilmektedir. Yeşillendirme çalışmalarının maliyeti 47.700,00.-TL’dir.  

 

 

5.9 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetleri

-Kanal Şefliği

 

1-  Örgüt Yapısı

Büro idaresinde: 1 adet hizmet aracı 1 adet Vidanjör, 1 adet Ziraat  mühendisi, 1 adet  kimyager

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereğince yapım, mal ve hizmet alımı ihalelerinin yapılması ve yürütülmesi, bu ihalelerle ilgili projelendirme çalışmalarının yapılması,

-Başkanlık makamı, kurum içi, resmi kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlar ile yazışmaları yürütmek ve arşivlemek,

 -Sivil Savunma hizmetleri ile ilgili planların hazırlanması ve gerekli yazışmaların yapılması hizmetlerini yürütmek,

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21.d maddesi gereğince doğrudan temin ile mal ve hizmet alımı çalışmalarını yürütmektedir.

 

Su İşleri Şefliğinin  Çalışmaları :

1 adet hizmet aracı, 1 adet Şef (Makine Teknikeri)  1 adet Şoför ve 5 adet hizmet alımı şeklinde temin yolu ile alınan personelle birlikte toplam 7 adet personel ile çalışmalarını yürütmektedir. Mümkün mertebe şehir şebekemizde ve İsale hatlarında  meydana gelen arızaların  bakım ve onarımı yapılmaya çalışılmaktadır.  Şu an itibariyle mevcut personelimiz depoların temizlenmesi klorlama işlemlerinin yapılması depo vana ayarlarının kontrolleri  şebeke hattımızın kontrolünü sağlayan hat vanalarının  yerlerini tesbit ederek kullanılır duruma getirmek şebeke hattımızda oluşan görünmeyen su kaçaklarını bularak onarımını gerçekleştirmektir.

Kanal Şefliğinin Çalışmaları:

1 Adet Vidanjör, 1 adet Şef, 1 adet Şoför, 2 adet personel ve 3 adet hizmet alımı şeklinde temin yolu ile alınan ile birlikte toplam 7 adet personelle çalışmalarını yürütmektedir. Şehrimiz imar alanı içerisinde bulunan sahada Yağmur su kanallarının onarımı Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen tıkanma çökme ve deforme uğrayan kanal yollarını (drenajları)  tamir ederek alt yapının halk sağlığına zarar vermeden  ulaşması gereken sahaya ulaştırmaktır

    1.1. Su Arıza Şefliği Çalışmaları

        Su arıza şefliği tarafından 2008 yılında yaklaşık 900 adet arıza yapılmış, arızaların 40 tanesi isale hattı üzerindeki arızalardır. Yapılan arızaların % 80 i abone bağlantılarındaki arızalardır. Arızaların yanında çeşitli cadde ve sokaklarda şebeke yenileme çalışması yapılmıştır. Şebeke yenileme çalışmalarında 1900 m hat yenilenmiştir.

 

      1.2. Kanal Arıza Şefliği Çalışmaları

 Kanal arıza şefliği tarafından 2008 yılında yaklaşık 1300 adet arıza giderilmiş olup bu arızaların %90’ı kanal tıkanıklığının vidanjör ile açılması şeklindedir. Ayrıca kanal arıza şefliği tarafından 1100 m yeni şebeke ve hat yenileme çalışması yapılmıştır.