Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2018 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

İÇİNDEKİLER 

 

I- GENEL BİLGİLER 

A- Misyon ve Vizyon  

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

      1- Fiziksel Yapı 

      2- Örgüt Yapısı 

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

      4- İnsan Kaynakları 

      5- Sunulan Hizmetler 

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

D- Diğer Hususlar 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri  

B- Temel Politikalar ve Öncelikler  

C- Diğer Hususlar 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları  

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

      3- Mali Denetim Sonuçları   

      4- Diğer Hususlar  

B- Performans Bilgileri 

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  

      2- Performans Sonuçları Tablosu  

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi       

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

      5- Diğer Hususlar 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

           A- Üstünlükler  

           B-  Zayıflıklar 

           C- Değerlendirme 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

EKLER

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 

 

01.01.2018–31.12.2018 

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

  

I - GENEL BİLGİLER 

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz 

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi. 

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır. 

 

 B- Yetki, Görev ve sorumluluklar 

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir 

  

C-  İdareye ilişkin Bilgiler 

 

1-) Fiziksel yapı 

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin kat dört normal ve bir çatı katı şeklinde betonarme binadır. Binanın Tamamı doğalgaz ısıtmalıdır.       

 

İŞYERİNİN ADI 

ÖZELLİĞİ 

ODA SYISI 

ISINMA  

MÜLKİYETİ 

Hizmet Binası 

Betonarme 

45 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

İtfaiye Hizmet Binası 

Betonarme 

7 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

Atölye-Garaj-Depo 

Betonarme 

9 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

Mezbahana 

Betonarme 

6 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Soğuk Hava Deposu 

Yığma 

7 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Konkasör imalathanesi 

Açık Hava 

1 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Şantiye Binası 

Yığma 

6 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Büz İmalathanesi 

Ahşap 

1 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Kanaliz. Terfi merkezi 

Betonarme 

 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Kapalı Garaj 

Betonarme 

4 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Hayvan Pazarı 

Açık Hava 

 

Yok 

Hazine 

Su Kaptaj bekçi lojmanı 

Yığma 

3 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Garaj 

Prefabrik 

 

Elektrikli 

Bayburt Belediyesi 

Belediye Otobüs terminali    

Betonarme 

81 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

 

2-) Örgüt yapısı 

 

  5393 Sayılı Belediye Kanunun 17. maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.  

Belediye Encümeni Belediye Kanununun 33.maddesine göre Meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Buna göre Bayburt Belediyesi encümeni Mali Hizmetler Müdürü Yazı İşleri Müdürü, İmar İşleri Müdürü ve ayrıca 3 seçilmiş üye Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşmuştur 

  

     3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 82 adet bilgisayar 30 adet bilgisayar yazıcısı 9 Adet Dizüstü Bilgisayar, 4 Adet fotokopi makinesi, 18 adet fotokopili yazıcı 13 adet fotoğraf makinesi, 15 adet TV , 3 adet kamera, 5 adet tarayıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 2 adet server ana makinesi, 2 Adet fax   ve 2 Adet Kart Yazıcısı mevcuttur.  

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde ilimizle ilgili yapılan tüm yatırımlar, faaliyetler detaylı olarak verilmektedir. Ayrıca Belediyemizle ilgili tüm bilgiler bu sitemizde mevcuttur.   

 

4- İnsan Kaynakları 

 

    

Mevcut kadro 

Dolu Kadro 

Boş Kadro 

Fazla Personel 

 Memur kadrosu 

264 

53 

211 

 

Sürekli İşçi Kadrosu 

137 

83 

54 

 

Geçici işçi 

1 

1 

- 

 

Sözleşmeli personel 

 

5 

 

 

Bay-bel Şirket işçisi 

184 

- 

- 

 

TOPLAM PERSONEL 

586 

142 

265 

 

 

5-Sunulan Hizmetler 

 

  5.1. Özel kalem Müdürlüğü 

  

- Muhtarlarla Toplantı yapıldı 

 -Sosyal etkinlikler adı altında Şair Zihni Kültür Merkezinde halka tiyatro sunumu 

-21 Şubat Haftası Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu Etkinlikleri 

-KANAL A Televizyonuna Bayburt’u tanıcı Röportaj verildi. 

-Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere su ve çikolata dağıtımı yapıldı 

-Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın ziyareti yapıldı. 

-23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek kitap dağıtımı yapıldı. 

-Ramazan Bayramında Yaşlı, Hasta ve Esnaf Ziyaretleri yapıldı. 

-Kurban Bayramında Esnaf ve yaşlı Ziyareti yapıldı 

-Engelliler haftasında engellilerimiz unutulmayarak ziyaret edildi ve Engelli vatandaşlar akülü araba dağıtımı yapıldı.  

-Kutlu Doğum haftasında o günün anlam ve önemine binaen etkinlikler yapıldı. 

-Lise ve dengi okullara kitap dağıtımı yapıldı. 

-Çanakkale gezileri için öğrencilere araç tahsis edildi. 

-Elektrik,doğalgaz  ve su faturalarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım edildi. 

-STK’larla bir araya gelinerek toplantı yapıldı 

 

-Bayburt’a gelen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Genel Başkan Yardımcıları ve Bakanlarımızın  ziyaretleri ile alakalı  gerekli ön hazırlıklar yapılarak makam ağırlanmaları sağlanmıştır. 

-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile birlikte şehrimiz adına görüşmeler yapıldı 

-Sayın Milletvekilimiz Fetani Battal ile birlikte şehrimiz adına görüşmeler yapıldı 

-Günlük Olarak Dar Gelirli aile ziyaretleri yapıldı. 

 

Birimimiz tarafından 2018 

 yılında evrakların takibini yapmak amacıyla; 

  1. Resmi Yazı Giden Sayısı: 705 
  1. Resmi Yazı Gelen Sayısı: 380 

Birimimiz tarafından kayıt altına alınmış Belediye Başkanımızın katıldığı il içi, il dışı, yurt dışı toplantı sayısı; 

  1. İl İçi Toplantı Sayısı               :40 
  1. İl Dışı Toplantı Sayısı:100 
  1. Yurt Dışı Toplantı Sayısı:0 

 

 

Birimimiz kayıtlarında bulunan aylık gelen ziyaretçi icmali; 

 

Ocak ayı: 800 

Şubat ayı: 200 

Mart ayı: 1000 

Nisan ayı: 860 

Mayıs ayı: 500 

Haziran ayı: 1200 

Temmuz ayı: 1500 

Ağustos ayı: 1100 

Eylülayı: 780 

Ekim ayı: 900 

Kasım ayı: 870 

Aralık ayı: 750 

 

 

Başkanlık makamında gerçekleşen üst protokol ziyaret sayısı; 250 

 

         5.2. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri: 

Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2018 yılı içerisinde 12 kez toplanarak 24 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 508 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır. 

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta cuma gününü toplantı günü olarak belirleyerek 51 kez toplanmış ve 420 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır. 

Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2018 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2995 adet evrak girişi yapılmış, 2993 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 3009 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 39 adet evrak girişi yapılırken 165 adet giden evrak kaydı tutulmuştur. 

5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri: 

  

          Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir. 

          Mali Hizmetler Servisi 01/01/2018 -31/12/2018 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen ödeme emri ve Muhasebe İşlem Fişi,  olmak üzere toplam 6162 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır. 

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilerek kontrolü sağlanmıştır, emekli Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık K.D.V. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.  

01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında; Belediyemizce alınan malzemeler için 565 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi 520 adet Taşınır İşlem Fişi çıkış düzenlenmiştir.

  

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri: 

 

5.1-Faaliyet ve Projeler 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2018 yılı içinde 1638 adet evrak gelmiş, 1589 adet yazışma yapılmıştır. 

 

5.1.1. Plan Çalışmaları 

 

Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 45 Adet İfraz, yola ve Parka terk, İhadas,İdari Yoldan Tescil, Cins Değişikliği işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. İmar ve hâlihazır projeleri bulunmayan Tarım Yerleşkesi Alanı, Yeni Hastane Alanı, Kapalı ve Açık Hapishane Alanı, Kapalı Otopark ve Pazar Alanı ve Zemin Altı Kapalı Otopark Alanı gibi bir çok projeye altlık teşkil edecek Hâlihazır Projesi hazırlanmış-hazırlatılmış ve İmar planları güncellenerek onanmıştır. Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2018 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 143 adet imar Durumu düzenlenmiş ve düzenlenen imar durumları karşılığında 7.150.00 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 6 Adet İhdas, 12 adet yola terk, 4 Adet İdari yoldan Tescil,16Adet İfraz,23 Adet Tevhit yapılmıştır. 

Ayrıca 2 (iki) ayrı 3194 Sayılı imar kanunun 18.Madei uygulaması işi hala devam etmektedir.

 

5.1.2 Planlama Çalışmaları