Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2017 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

İÇİNDEKİLER

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

      1- Fiziksel Yapı

      2- Örgüt Yapısı

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

      4- İnsan Kaynakları

      5- Sunulan Hizmetler

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

      3- Mali Denetim Sonuçları 

      4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

      2- Performans Sonuçları Tablosu

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

      5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           A- Üstünlükler

           B-  Zayıflıklar

           C- Değerlendirme

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

01.01.2017–31.12.2017

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I - GENEL BİLGİLER

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

 

 

 

 

 

 

C-  İdareye ilişkin Bilgiler

 

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin kat dört normal ve bir çatı katı şeklinde betonarme binadır. Binanın Tamamı doğalgaz ısıtmalıdır.      

 

İŞYERİNİN ADI

ÖZELLİĞİ

ODA SYISI

ISINMA

MÜLKİYETİ

Hizmet Binası

Betonarme

45

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

İtfaiye Hizmet Binası

Betonarme

7

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo

Betonarme

9

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Mezbahana

Betonarme

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Soğuk Hava Deposu

Yığma

7

Yok

Bayburt Belediyesi

Konkasör imalathanesi

Açık Hava

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Şantiye Binası

Yığma

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Büz İmalathanesi

Ahşap

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Kanaliz. Terfi merkezi

Betonarme

 

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Kapalı Garaj

Betonarme

4

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Hayvan Pazarı

Açık Hava

 

Yok

Hazine

Su Kaptaj bekçi lojmanı

Yığma

3

Yok

Bayburt Belediyesi

Garaj

Prefabrik

 

Elektrikli

Bayburt Belediyesi

Belediye Otobüs terminali  

Betonarme

81

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

 

2-) Örgüt yapısı

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 17. maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Encümeni Belediye Kanununun 33.maddesine göre Meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Buna göre Bayburt Belediyesi encümeni Mali Hizmetler Müdürü Yazı İşleri Müdürü, İmar İşleri Müdürü ve ayrıca 3 seçilmiş üye Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşmuştur.

 

     3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 75 adet bilgisayar 42 adet bilgisayar yazıcısı 7 Adet Dizüstü Bilgisayar 4 Adet fotokopi makinesi, 6 adet fotokopili yazıcı 13 adet fotoğraf makinesi, 14 adet TV , 3 adet kamera, 2 adet tarayıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 2 adet server ana makinesi, 2 Adet fax   ve 1 Adet Kart Yazıcısı mevcuttur.

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde ilimizle ilgili yapılan tüm yatırımlar, faaliyetler detaylı olarak verilmektedir. Ayrıca Belediyemizle ilgili tüm bilgiler bu sitemizde mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

4- İnsan Kaynakları

 

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla Personel

 Memur kadrosu

264

56

208

 

Sürekli İşçi Kadrosu

137

86

51

 

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

 

3

 

 

TOPLAM PERSONEL

402

146

259

 

 

5-Sunulan Hizmetler

 

  5.1. Özel kalem Müdürlüğü

 

- Muhtarlarla Toplantı yapıldı

 -Sosyal etkinlikler adı altında Şair Zihni Kültür Merkezinde halka tiyatro sunumu

-21 Şubat Haftası Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu Etkinlikleri

-KANAL A Televizyonuna Bayburt’u tanıcı Röportaj verildi.

-TRT HABER programına Bayburt’u tanıtıcı röportaj verildi.

-Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere su ve çikolata dağıtımı yapıldı

-Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın ziyareti yapıldı.

-23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek kitap dağıtımı yapıldı.

-Ramazan Bayramında Yaşlı, Hasta ve Esnaf Ziyaretleri yapıldı.

-Kurban Bayramında Esnaf ve yaşlı Ziyareti yapıldı

-Engelliler haftasında engellilerimiz unutulmayarak ziyaret edildi ve Engelli vatandaşlar akülü araba dağıtımı yapıldı.

-Kutlu Doğum haftasında o günün anlam ve önemine binaen etkinlikler yapıldı.

-Üniversite öğrencilerine yönelik ikametgâh çalışması yapıldı

-Lise ve dengi okullara kitap dağıtımı yapıldı.

-Bayburt’a gelen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Sayın Başbakanımız --Binali Yıldırım ve kabine bakanlarımızın  ziyaretleri ile alakalı  gerekli ön hazırlıklar yapılarak makam ağırlanmaları sağlanmıştır.

-Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal‘ın ilimizi ziyareti ile birlikte İlimizin geleceğe yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi ve ilimizde gerekli incelemeler yapıldı.

-Sayın Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu ile birlikte şehrimiz adına görüşmeler yapıldı

-Günlük Olarak Dar Gelirli aile ziyaretleri yapıldı.

 

Birimimiz tarafından 2017 yılında evrakların takibini yapmak amacıyla;

 1. Resmi Yazı Giden Sayısı : 300
 2. Resmi Yazı Gelen Sayısı : 475

Birimimiz tarafından kayıt altına alınmış Belediye Başkanımızın katıldığı il içi, il dışı, yurt dışı toplantı sayısı;

 

 1. İl İçi Toplantı Sayısı : 30
 2. İl Dışı Toplantı Sayısı : 65
 3. Yurt Dışı Toplantı Sayısı :0

Birimimiz kayıtlarında bulunan aylık gelen ziyaretçi icmali;

 

                        Ocak ayı                     : 796

                        Şubat ayı                    : 105

                        Mart ayı                      : 847

                        Nisan ayı                    : 869

                        Mayıs ayı                    : 605

                        Haziran ayı                 : 1167

                        Temmuz ayı                : 1300

                        Ağustos ayı                : 1148

                        Eylül   ayı                   : 770

                        Ekim ayı                     : 963

                        Kasım ayı                   : 857

                        Aralık ayı                    : 721

 

Başkanlık makamında gerçekleşen üst protokol ziyaret sayısı; 200

 

 5.2. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2017 yılı içerisinde 11 kez normal 1 kez de olağan üstü  olmak üzere toplam 12 kez toplanarak 23 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 405 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta cuma gününü toplantı günü olarak belirleyerek 50 kez toplanmış ve 426 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

     Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2017 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 3148 adet evrak girişi yapılmış, 1995 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 2998 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 44 adet evrak girişi yapılırken 163 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri:

 

          Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.

          Mali Hizmetler Servisi 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen 2412 adet ödeme emri, 3615 adet Muhasebe İşlem Fişi, olmak üzere toplam 6027 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır.

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilerek kontrolü sağlanmıştır, emekli Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık K.D.V. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında; Belediyemizce alınan malzemeler için 565 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi ,520 adet Taşınır İşlem Fişi çıkış düzenlenmiştir.

 

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

 

5.1-Faaliyet ve Projeler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2017 - 31.12.2018 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2017 yılı içinde 1471 adet evrak gelmiş, 1646 adet yazışma yapılmıştır.

 

5.1.1. Plan Çalışmaları

 

Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 49 Adet İfraz, yola ve Parka terk, İhadas,İdari Yoldan Tescil, Cins Değişikliği işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. İmar ve hâlihazır projeleri bulunmayan Tarım Yerleşkesi Alanı, Yeni Hastane Alanı, Kapalı ve Açık Hapishane Alanı, Kapalı Otopark ve Pazar Alanı ve Zemin Altı Kapalı Otopark Alanı gibi bir çok projeye altlık teşkil edecek Hâlihazır Projesi hazırlanmış-hazırlatılmış ve İmar planları güncellenerek onanmıştır. Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2017 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 142 adet imar Durumu düzenlenmiş ve düzenlenen imar durumları karşılığında 7.100.00 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 8 Adet İhdas, 14 adet yola terk, 2 Adet İdari yoldan Tescil,25 Adet İfraz,17 Adet Tevhit yapılmıştır.

Ayrıca 2 (iki) ayrı 3194 Sayılı imar kanunun 18.Madei uygulaması işi hala devam etmektedir.

 

5.1.2 Planlama Çalışmaları

 

İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Şehir plancısı ve 1 Harita Teknikeri ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2017 Yılı içerisinde 153 Adet Belediye Meclisine gündem taşınmış olup, 32 adet plan değişikliği onaylanmış, 16 adet plan değişikliği tasarısı reddedilmiştir.

 

5.1.3. İNŞAAT RUHSAT ÇALIŞMALARI

 

Bir adet İnşaat Mühendisi ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 nolu maddelerine göre gerekli yol, tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 222 adet inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. Dolayısıyla Ruhsat, Otopark, plan proje tastik bedeli, bina inşaat harcı, kanal katılım harcı, hafriyat harcı ve bedeli, otopark bedeli alınmıştır.

 

5.1.4. Yapı Kullanma İzni Çalışmaları

 

Bir adet İnşaat Mühendisi ile yine diğer birimlerdeki çalışanlar ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2017 yılı içerisinde 109 Adet iskân Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

5.1.5. Kaçak İnşaat Birim Çalışmaları

Belediye sınırları içerisinde 2017 Yılı içerisinde 9 Adet ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yerinde testipi yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.

 

5.1.6. Yapı Denetim Birim Çalışmaları

Birimizi ilimizde bulunan 2(iki) adet farklı yapı denetim şirketleriyle diyaloglu şekilde yukarıdaki belirlenen görevler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz dâhilinde yapılan projelerinin uygunluğunun kontrolü ile ilgili iş ve işlemlerini devam ettirmektedir.

 

5.1.7. Numarataj Birim Çalışmaları

Birimimizle gelen her türlü evraklara cevap vermek;

Belediye imar planı sınırı içerisinde yerinde mevcut her taşınmaza Numarataj projesine istinaden adres verilmektedir. Bu kayıt siteminde belediye tarafından oluşturulmuş adreslere İl Nüfus müdürlüğü tarafından vatandaşlar kayıt edilmektedir. İnternet ağı üzerinden sürekli olarak birimimiz güncellemektedir.

            -  Hazırlanan Numarataj Projesi üzerinde vatandaşın adresinin belirlenmesi, gerektiğinde araziye giderek kontrollerinin yapılması,

            -  Yapı kullanım belgesi verilen ve cins değişikliği yapılan taşınmazların ruhsatına göre adres kaydının yapılması    

 

5.1.8. Emlak İstimlak Çalışmaları

 

            5.1.8.1 Kamulaştırma     :

 

 • Uzungazi mahallesinde bulunan, imar yolunda kalan ada:36, parsel:2 no.lu 57,69 m²'lik taşınmazın tamamı ve üzerindeki ev 42.421,00 -TL bedelle;

 

Şingah mahallesinde bulunan, imar planına göre belediye hizmet alanı içerisindeki ada:232, parsel:2 no.lu 3.457,00 m² miktarındaki gayrimenkulün tamamı 197.049,00 -TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan, imar planında bir kısmı yolda kalan ada:236, parsel:22 no.lu 276,03m² miktarındaki taşınmazın 13,72m²'lik kısmı 8.918,00 -TL bedelle;

 

Karasakal mahallesinde bulunan, mülkiyeti Talip YEŞİL'e ait, ada:251, parsel:8 ve 9 no.lu taşınmazlar ve üzerinde bulunan tescilli bina 150.035,75 -TL bedelle;

 

Tuzcuzaade mahallesinde bulunan,  imar yolunda kalan ada:536, parsel:3 no.lu 142,00 m²'lik taşınmazın    tamamı 51.120,00 -TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan,  imar yolunda kalan ada:323, parsel:43 no.lu 175,00 m²'lik taşınmazın    tamamı 80,000,15-TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan,  imar planında OTOPARK alanı içerisinde kalan ada:236, parsel:69 no.lu 86,01 m²'lik taşınmazın tamamı ve üzerindeki bina 190.143,45-TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan,  imar planında OTOPARK alanı içerisinde kalan ada:236, parsel:84 no.lu 23,33 m²'lik taşınmazın tamamı 25.047,09 -TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan,  imar planında OTOPARK alanı içerisinde kalan ada:236, parsel:85 no.lu 43,29 m²'lik taşınmazın tamamı 46.476,14 -TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan,  imar planında OTOPARK alanı içerisinde kalan ada:236, parsel:14, 72, 73 ve 74 no.lu toplam 2.405,16 m²'lik taşınmazın tamamının kamulaştırma işlemleri tamamlanmış, taşınmazlar toplam 1.623.425,17 -TL bedelle Belediyemiz adına tescilleri sağlanmıştır.

 

Gençosman mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında toplam 72.607,00 m²'lik alanın Belediyemiz tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) adına, kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır.

 

 

         5.1.8.2 Trampa  :

 

 • Zahit mahallesinde bulunan mülkiyeti Eyup ATEŞ ve müştereklerine ait, ada:351 parsel:4 no.lu taşınmaz ile mülkiyeti belediyemize ait, 351, parsel:14 no.lu taşınmazın trampa işlemi yapılmıştır.

 

İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan mülkiyeti belediyemize adına olup diğer kamu kurumları tarafından kullanılan 6 adet taşınmaz ile, Tuzcuzade mahallesi İmaret Tepe Sosyal Tesis Alanı içerisinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 3 adet taşınmazın trampa işlemleri tamamlanmıştır.

 

Kaleardı mahallesinde bulunan mülkiyeti Baksı Kültür Sanat Vakfı'na ait, ada:457, parsel:21 no.lu 1.110,00m² taşınmaz ile mülkiyeti belediyemize ait, 1046, parsel:1 no.lu 3.962,95 m² taşınmazın trampa işlemi yapılmıştır.

 

Yüzme Havuzu bitişiğinde bulunan ve hali hazırda cirit sahası olarak kullanılan taşınmaz ile Yolaltı Köyü sınırları içerisindeki mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yaklaşık 400.000,00 m²'lik alanın trampa işlemleri devam etmektedir.

 

      5.1.8.3 Satış (2886/45)  :

 

2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden ihale edilmek suretiyle;

 

Şingah mahallesinde  bulunan, ada:110, parsel:22 no.lu 557,03 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 73.500,00 TL bedelle;

 

Mehmet Çelebi mahallesinde  bulunan, ada:122, parsel:8 no.lu 207,45 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 17.000,00 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde  bulunan, ada:384, parsel:19 no.lu 83,88 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 13.550,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:649, parsel:3 no.lu 110,00 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 20.250,00 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde  bulunan, ada:756, parsel:2 no.lu 246,00 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 39.000,00 TL bedelle;

 

Gençosman mahallesinde  bulunan, ada:815, parsel:11 no.lu 373,86 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 196.500,00 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde  bulunan, ada:965, parsel:6 no.lu 161,85 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 17.050,00 TL bedelle;

 

Gençosman mahallesinde  bulunan, ada:750, parsel:8, Bağımsız Bölüm: 2 no.lu DÜKKAN 263.500,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:1031, parsel:2, Bağımsız Bölüm: 1 no.lu Tripleks Villa (KDV Hariç) 145.500,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:1031, parsel:2, Bağımsız Bölüm: 2 no.lu Tripleks Villa (KDV Hariç) 145.500,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:1031, parsel:3, Bağımsız Bölüm: 1 no.lu Tripleks Villa (KDV Hariç) 145.500,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:1031, parsel:3, Bağımsız Bölüm: 2 no.lu Tripleks Villa (KDV Hariç) 145.500,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:1031, parsel:5, Bağımsız Bölüm: 1 no.lu Tripleks Villa (KDV Hariç) 145.500,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:1031, parsel:5, Bağımsız Bölüm: 2 no.lu Tripleks Villa (KDV Hariç) 145.100,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:1032, parsel:1, Bağımsız Bölüm: 2 no.lu Tripleks Villa (KDV Hariç) 145.100,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:1032, parsel:4, Bağımsız Bölüm: 1 no.lu Tripleks Villa (KDV Hariç) 145.500,00 TL bedelle satışları yapılmış, Bayburt Tapu Müdürlüğünce tescil işlemleri tamamlanmıştır.

 

 

      5.1.8.4 Bitişik Parsel Arsa Satışı (3194/17)  :

 

 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre bitişinde bulunan parsellere satılmak suretiyle;

 

Kadızade mahallesinde  bulunan, ada:961, parsel:12 no.lu 24,96 m² yüzölçümlü taşınmaz 24.960,00 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde  bulunan, ada:863, parsel:6 no.lu 72,19 m² yüzölçümlü taşınmaz 30.319,80 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde  bulunan, ada:863, parsel:7 no.lu 80,41 m² yüzölçümlü taşınmaz 33.772,20 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:649 parsel:11 no.lu 29,84 m² yüzölçümlü taşınmaz 2.984,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:557, parsel:12 no.lu 83,73 m² yüzölçümlü taşınmaz 70.333,20 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde  bulunan, ada:557, parsel:14 no.lu 104,08 m² yüzölçümlü taşınmaz 87.427,20 TL bedelle;

 

 

 

Tuzcuzade  mahallesinde  bulunan, ada:488, parsel:4 no.lu 27,81 m² yüzölçümlü taşınmaz 5.840,10 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde  bulunan, ada:323, parsel:43 no.lu 34,17 m² yüzölçümlü taşınmaz 41.977,84 TL bedelle;

 

Şingah mahallesinde  bulunan, ada:221, parsel:233 no.lu 132,71 m² yüzölçümlü taşınmaz 53.084,00 TL bedelle;

 

M.Çelebi mahallesinde  bulunan, ada:134, parsel:11 no.lu 11,53 m² yüzölçümlü taşınmaz 691,80 TL bedelle;

 

olmak üzere toplam:601,43m²'lik taşınmaz toplam:351.390,14 TL bedelle bitişiğindeki parsellere satılmıştır.

 

 

 

 

 

      5.1.8.5 Ecrimisil     :

 

 • Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde işgali bulunan 33 adet toplam taşınmazlardan ecrimisil alacaklarımızın tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılmakta, ödemeyenlerin yasal işlemleri rutin olarak takip edilmektedir. Son 5 yıllık ve 12 aylık süre içerisinde bu işlemlerden 2017 yılında 16.080,26 -TL  ecrimisil  geliri tahakkuk ettirilmiştir.

 

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

İŞGALCİ

Tahakkuk

1

Kadızade

860

28

210.55

Ünal   ILIKÇI

805,56

2

Kadızade

157

7

144.06

Fazlı DURSUN

551,17

3

M. Çelebi

127

2

154.37

Bilal-İsmail GÖKDEMİR

590,62

4

Uzungazi

41

2

121.91

Ömer KOMAN

466,42

5

Şingah

64

15

297.77

Murat TAŞTAN

1.139,27

6

Şingah

875

16

135.00

Erdal KIRMIZIOĞLU

516,51

7

Şingah

59

1

98.00

Hikmet GÜCER

374,94

8

Şingah

78

1

67.00

Abdurahman DEMİRCİ

256,34

9

Şingah

52

1

75.00

Tuncay GÜLEÇ

286,94

10

Şingah

54

1

232.00

Pehlül KAYA, İlyas KAYA

887,63

11

Şingah

752

9

80,05

Murat KİKİ

306,26

12

Tuzcuzade

529

7

104.00

Ziya ENGİN

397,90

13

Tuzcuzade

486

1

90.00

Refika HÖKENEK

344,33

14

Tuzcuzade

534

24

191.94

Ensar KAYA,Hüseyin KAYA

734,36

15

Tuzcuzade

534

25

81.58

Hüseyin KAYA

312,11

16

Zahit

678

6

110.00

Hasan CEYLAN

420,85

17

Zahit

677

5

102.00

Fevzi TOKAY

390,24

18

Zahit

355

5

89.49

Erdal YILDIZHAN

342,38

19

Zahit

355

6

61.34

Erdal YILDIZHAN

234,68

20

Veysel

301

1

145.67

Şadi AKBAŞ

557,32

21

Tuzcuzade

646

-

60,00

Cafer UÇKAN

229,55

22

Tuzcuzade

584

10

114,79

Şaban AYAN

439,18

23

Zahit

774

43

56,00

Haydar SOL

214,25

24

M.Çelebi

122

13

278,59

Nurettin GÜLHAN

702,64

25

Kadızade

177

9

18,31

Yaşar ÖNAL

1.034,88

26

Kadızade

177

12

14,91

Mustafa CANMEMİŞ

842,71

27

Şingah

877

10

419,27

Osman YAZICI

459,11

28

Şingah

115

79

162,83

Yavuz KARABULUTOĞLU

622,98

29

Tuzcuzade

651

15

44,00

Mecit KIRMIZI

168,34

30

Tuzcuzade

651

16

20,00

Reşit KOCAMAN

76,51

31

Tuzcuzade

651

17

32,00

Reşit KOCAMAN

122,42

32

Tuzcuzade

645

14

119,75

Erdoğan SANCAR

458,16

33

Şingah

122

8

207,45

Namettin GÜLHAN

793,70

TOPLAM

16.080,26

 

 

 

 

 

 

      5.1.8.6 2981 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İşlemler   :

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde gecekondusu bulunan ve 2981 sayılı kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların tapu işlemlerinin yapılması için imar uygulama işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Tapu tahsis Belgesi olan ve İmar Planına göre tapusunun verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan hak sahiplerine tapu verme işlemleri devam etmektedir.  Bu konu 2017 yılı içerisinde 5 adet taşınmazın ilgilileri adına tapuları verilmiştir.

 

      5.1.8.7 Devir  :

 

Zahit mahallesinde bulunan mülkiyeti Bayburt Belediyesine ait, ada:792, parsel:24 no.lu 1.959,82 m² miktarındaki üzerinde belediyemize ait Halı Sahanın bulunduğu taşınmaz 3.412.650,00 -TL bedelle Hükümet Konağı yapılmak üzere Maliye Hazinesi adına devredildi.

 

Veysel mahallesinde bulunan mülkiyeti Bayburt Belediyesine ait, ada:1001, parsel:17 no.lu 58.349,24 m² miktarındaki taşınmaz ağaçlandırılma yapılmak üzere bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devredildi.

 

Şingah mahallesinde bulunan mülkiyeti Bayburt Belediyesine ait 24 adet taşınmazdan oluşan toplam: 16.282,31 m²'lik alan emekli vatandaşların konut ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlı(TOKİ) adına devredildi.

 

5.1.8.8 Tahsis  :

 

Kültürhan Projesi kapsamında Kaleardı mahallesi 1048 ada, 6 no.lu parsel Kültür ve Turizm Bakanlığı adına;

 

Bayburt Kalesi Çevre düzenlemesi kapsamında 463 ada, 1 no.lu parsel ve 160ada, 2 ve 32 no.lu taşınmazlar Kültür ve Turizm Bakanlığı adına;

 

İlköğretim alanı içerisinde kalan Şingah mahallesi 221 ada, 46 ve 235 no.lu taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır.

 

Kapalı otopark projesi kapsamında Kadızade mahallesi 183 ada, 3 no.lu taşınmaz belediyemiz adına;

 

5.1.8.9 Diğer  :

 

 • Kent Meydanı ve Altına Otopark Projesi kapsamında mülkiyet sorunlarının ortadan kaldırılması bakımından Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile gerekli yazışmalar ve teknik çalışmalar devam etmektedir.

 

 • Aynı zamanda vatandaşlarımızın ve ilgili kurumlarımızın talepleri doğrultusunda kamulaştırma, trampa, satış, bitişik parsel satış, tahsis, devir işlemleri, gerekli imar uygulamaları(tevhit, ifraz, yola terk vs.) ve mülkiyet sıkıntılarının çözümü için çalışmalarımız devam ermektedir.

 

            5.5 İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri

 

              Müdürlüğümüz 1 Müdür, , 2 Memur 12 Kadrolu İşçi 6 Şirket personeli  toplam 21 personelle 3 vardiya halinde 24 x 48 sisteminde günün 24 saatinde Görev yapmaktadır.

 

              Araç sayısı: 2 Arozöz 1 su tankeri 3 Merdivenli İtfaiye 1  çift kabinli pikap 1 kurtarma aracı  ile hizmet vermektedir.

              İlimize bağlı ilçe İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 29, Aydıntepe ilçesine bağlı 25 olmak üzere Toplam 174 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 2 Beldedeki yangınlara da müdahale edilmektedir.

               211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza:

Gelen ihbar sayısı        170

Rapor tutulmayan          113          -

Raporlu yangın sayısı      30

Mesken yangını     :          20

Çatı                                    2

Dağ     yangını                   4

Orman yangını                   6

İşyeri                                  3

Trafik Kazası                    21

Rapor tutulan kaza             6

Anız yangını                     70

Ahır samanlık yangını        2

Depo                                   3

Ot yangını                         11

Araç yangını                      12

Trafo yangını                       4

Tüp yangını                          2

Bağ evi yangını                    2

Kazan dairesi yangını          2

             Toplam                :     170   Adet olup Müdahale edilen yangınların 78 adeti şehir merkezi,65 adeti ise merkeze ve ilçelere bağlı köylerde meydana gelmiştir.

Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında kanal ve su çalışmalarından dolayı halkımızın rahatsız olmaması için  toz olan cadde ve sokakların belirli bir program dâhilinde çillenmesi, Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar periyodik olarak sulanmaktadır.

                Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 100.00 TL ücret karşılığında su verilmiş ayrıca talepte bulunan kurumlar ve vatandaşın baca temizliği yapılmış olup yıl sonu itibarıyla 16.665.00 TL gelir elde edilmiştir.karşılığında kurumumuz tarafından makbuz kestirilmiştir.

İşyeri Yangın Güvenlik Raporu: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri Müdürlüğümüz elemanlarımızca incelenerek 51 adet rapor düzenlenmiştir.

                Mahsur kalma      : 22

                Baca temizlemesi  : 7 adet Resmi Kurum                             

                Kış aylarında Şehrimizin muhtelif yerlerinde çatılardan sarkan buzlar tehlike arz ettiğinden, Program dahilinde Müdürlüğümüz elemanlarınca buz kırma çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

Ağaçların sulanması  :Belli bir   program dahilinde  şehrimizin muhtelif bölgelerinde daha önce ve yeni dikilen ağaçlar ve yeşil alanlar yaz sezonu boyunca aksatılmadan sulanmış olup; Belediye Başkanımızın Vermiş olduğu diğer görevlerde aksatılmadan yerine getirilmektedir

 

               

           5.6. Zabıta Müdürlüğü

      İlimizde bulunan 6 adet Playstation ve 24 adet   Internet  Kafenin 2017 yılında  denetim  çalışmaları yapılıp  aralıksız sürdürülmektedir.

     Belediye sınırları ve mücavir  alan içerisinde  bulunan 2 adet içkili olmak üzere 51 adet lokantanın, 74 adet oyunlu kahvehane  ve çay ocakları, 24 kasap , 6 otel , 8 pastane , 25 berber,8    kuaför, 3 hamam , 37 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı ,  lor ve  peynir pazarlarının  denetimleri faaliyetlerini  sürdürdükleri  zaman dilimlerinde  yapılmaktadır.

    Kaldırımların  yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır.

    Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.

     Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

     Belediyemize ait İlimiz otogarının  denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır. 

     Fen işleri Müdürlüğü  uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak  çalışmalara yardımcı olunmaktadır

     İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır.

     İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

    2017 yılında 158  adet işyeri açma ruhsatı verilmiş olup çalışmalarımız devam etmektedir.

   İlimizde faaliyet gösteren S plakalara 122 adet güzergah belgesi verilmiştir Öğrenci servislerinin denetimi  aralıksız devam etmektedir.

  Şehir içi toplu taşımada kullanılan 25 adet D plakalı araçların denetimi aralıksız devam etmektedir.4 adet D plakaya cezai işlem uygulanmıştır.

 Şehir trafiğinin  ve park sisteminin  biraz daha rahat bir şekilde ilerlemesi ve esnafın mağduriyetinin azamiye indirilmesi için Kadızade mahallesi semerciler caddesi ve şeyhhayran mahallesi şair celali caddesi üzerinde alışıla gelmiş olan  yolun sol tarafına park edildiğinden encümen kararı ile  1’er ay aralıklarla yolun her iki yönüne  park edilmesi sağlanmaktadır.

             5.7.Basın, yayın ve halkla ilişkiler Müdürlüğü

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlümüzce, Belediyemizin resmi internet sitesi günlük olarak güncelleştirilmektedir.  Sitemize yıl içerisinde toplam 326 adet haber eklenmiştir. Belediyemize ait 326 adet haber de yerel ve ulusal basında çıkmıştır. Ayrıca Belediyemiz e-postasına gelen mesajlar her gün cevaplandırılmıştır.  Yerel ve ulusal basında çıkan haberler takip edilerek arşivi yapılmıştır. Başbakanlık BİMER’den gelen şikâyetler günlük olarak takip edilmektedir. 2017 yılında 262 adet BİMER başvurusu ilgili birimlere sevk edilmiş olup yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişki, koordine edilmiştir.   

Basın Yayın organlarına fotoğraflı ve yazılı bilgi aktarımı yapılmaktadır.