Bayburt Belediyesi

ŞEHİT NUSRET PARKI YENİDEN DÜZENLENDİ

Geri
ŞEHİT NUSRET PARKI YENİDEN DÜZENLENDİ
1920’de İstan­bul’da hak­sız yere ası­la­rak şehit edi­len Bay­burt Kay­ma­ka­mı Şehit Nus­ret Bey’in is­mi­nin ve­ril­di­ği park, ya­pı­lan söküm iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len öz­ve­ri­li ça­lış­ma­lar­la ye­ni­den dü­zen­len­di.
 
Şehit Nus­ret Parkı’ndaki ağaç­la­rın bi­yo­lo­jik ömür­le­ri­ni ta­mam­la­ma­la­rı ve bu ağaç­lar­da olu­şan çe­şit­li has­ta­lık­lar so­nu­cu çev­re­ye ve­re­ce­ği teh­li­ke­den do­la­yı ye­ni­le­ri­ni dik­mek üzere söküm iş­le­mi yap­ıldı. Bay­burt Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’nden gelen per­so­ne­lin tes­pit et­ti­ği ve rapor ha­li­ne ge­tir­di­ği bu ağaç­la­rı sö­ker­ken genç olan ağaç­la­rı da kök­le­ri ile bir­lik­te ala­rak mu­ha­fa­za al­tı­na alın­dı. Ya­pılan dolgu ça­lış­ma­la­rı ve mo­dern dü­zen­le­mey­le bir­lik­te şeh­ri­mi­zin mev­sim ko­şul­la­rı­na uygun ağaç ve bit­ki­ler­le do­na­tıp otur­ma grup­la­rı ile va­tan­daş­la­rı­mı­zın nefes ala­bi­le­ce­ği bir alan oluş­tu­rularak va­tan­da­şı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­nul­du.