Bayburt Belediyesi

KIR KAHVESİ VE ÇAY BAHÇESİ KİRALAMA İHALE İLANI

Geri

31 Mart 2023

  BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 İHALE İLANI

 

Madde 1-

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 3.Maddenin 1.sırasında detayları belirtilen Tuzcuzade Mahallesi Firdevs Sokak Şehit Osman Dağında bulunan Kır Kahvesinin 24.03.2023 tarih ve 57 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 3 yıllığına kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.
 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 3.Maddenin 2.sırasında detayları belirtilen Zahit Mahallesi Büyük Şehir(15 Temmuz Şehitler) parkında bulunan Osmanlı Konağı Çay Bahçesinin 24.03.2023 tarih ve 58 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 3 yıllığına kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

Madde 2- İhale 14.04.2023 Cuma günü Saat: 15:00 ’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - Muhammen Bedeller ve Geçici Teminatlar:

 

 

S.N

Mevki

Mahalle

 

Cinsi

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli (KDV HARİÇ)

Geçici Teminat

Bedeli

Kira

Süresi

 

1

Tuzcuzade Mahallesi

Şehit Osman Dağı Kır Kahvesi

 

Çay Bahçesi

 

150.000,00 –TL+KDV

 

13.500,00.-TL

 

3 YIL

2

Zahit Mahallesi Büyük Şehir(15 Temmuz Şehitler) parkında bulunan Osmanlı Konağı Çay Bahçesi

Çay Bahçesi

 

200.000,00 –TL+KDV

18.000,00.-TL

3 YIL

 

Madde 4 –Kiralama ihalesi yapılacak çay bahçeleri ’nin 1.yıla ait Kira Bedelleri, KDV si, Kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.

Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
 1. Tebligat Adres Beyanı
 2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 4. Şartname alındı makbuzu.
 5. Yer Gördü Belgesi
 6. İhalelerden yasaklılık durum formu
 7. Geçici Teminat dekontu.
 8. Nüfus cüzdan fotokopisi
 9. İkametgâh ilmühaberi
 10. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 1. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)
 2. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
 3. Tebligat Adres Beyanı
 4. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 5. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 6. Şartname alındı makbuzu.
 7. Geçici teminat dekontu.
 1. Yer Gördü Belgesi
 2. İhalelerden yasaklılık durum formu
 1. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 2. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 3. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
 4. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 5. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 6. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
 7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar)

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

Madde 7- İhale Dosyaları 14.04.2023 Cuma günü Saat: 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 8- İhaleye katılmak isteyenler her bir sıra numaralı çay bahçesi için ayrı ayrı şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 500,00.-TL ( Beş Yüz Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.