Bayburt Belediyesi

ÇAY BAHÇESİ VE DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ

Geri

18 Ekim 2023

   BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 İHALE İLANI

 

Madde 1-

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 3.Maddede detayları belirtilen Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası parkı içeresinde bulunan Büfe ve Çay Bahçesinin 13.10.2023 tarih ve 233 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 3 yıllığına kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait 3.Maddede detayları belirtilen Gençosman Mah. Ada:1295 Parsel:1 üzerinde bulunan 36 m2’lik alanın(DÜKKÂN) 13.10.2023 tarih ve 234 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 3 yıllığına kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Madde 2- İhale 03.11.2023 Cuma günü Saat: 15:00 ’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 3 - Muhammen Bedeller ve Geçici Teminatlar:

 

 

S.N

Mevki

Mahalle

 

Cinsi

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli (KDV HARİÇ)

Geçici Teminat

Bedeli

Kira

Süresi

İhale Doküman Bedeli

1

Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası parkı İçeresinde bulunan Büfe ve Çay Bahçesi

Çay Bahçesi

 

500.000,00 –TL+KDV

45.000,00.-TL

3 YIL

 

750,00 TL

2

Gençosman Mah. Ada:1295 Parsel:1 üzerinde bulunan 36 m2’lik alan (DÜKKÂN)

MESKEN

 

50.000,00- TL+KDV

4.500,00- TL

3 YIL

500,00 TL

 

Madde 4 –Kiralama ihalesi yapılacak işletmelerin 1.yıla ait Kira Bedelleri, KDV si, Kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.

 

Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
 1. Tebligat Adres Beyanı
 2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 4. Şartname alındı makbuzu.
 5. Yer Gördü Belgesi
 6. İhalelerden yasaklılık durum formu
 7. Geçici Teminat dekontu.
 8. Nüfus cüzdan fotokopisi
 9. İkametgâh ilmühaberi
 1. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 2. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)
 3. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
 4. Tebligat Adres Beyanı
 5. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 6. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 7. Şartname alındı makbuzu.
 8. Geçici teminat dekontu.
 1. Yer Gördü Belgesi
 2. İhalelerden yasaklılık durum formu
 1. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 2. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 3. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
 4. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 5. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 6. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
 7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

 

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

Madde 7- İhale Dosyaları 03.11.2023 Cuma günü Saat: 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Madde 8- İhaleye katılmak isteyen istekliler 3.maddede belirtilen ihale doküman bedellerini ödeyerek ayrı ayrı şartname almak zorundadır. İhale doküman bedelleri her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve ihale doküman bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

 

İlanen duyurulur.