Bayburt Belediyesi

ARSA SATIŞ VE WC KİRALAMA İHALE İLANI

Geri

13 Eylül 2022

BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

       MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Gençosman mahallesi sınırları içerisinde 4.maddede detayları belirtilen Ada:1317 Parsel:55, 64,65 Ada:1419 Parsel:2,8 Ada:1420 Parsel:1 ve Ada:1422 Parsel:4 de bulunan toplam 7 adet arsanın 05.08.2022 tarih ve 134 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Madde 2- Belediyemiz adına kayıtlı ilimiz Şeyhhayran Mahallesi 5.maddede detayları belirtilen 1 nolu Şair Celali Caddesi Ada:4 Parsel:16 da bulunan Bay WC işletmesi 05.08.2022 tarih ve 129 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden ve Şingah Mahallesi ada:221 Parsel:37 de şehriler arası otogar binasında bulunan Bay-Bayan Wc işletmesi 02.09.2022 tarih ve 145 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

Madde 3- İhale 30.09.2022 Cuma günü saat 15.00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 4- Satışı yapılacak arsaların Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:

 

s.n

Mevki

Cinsi

Ada

Parsel

Metrekare

Kat Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli (%10)

1.       

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1317

55

398,46

B+Z+2

547.882,50-TL

54.788,25-TL

2.       

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1317

64

359,96

B+Z+2

494.945,00-TL

49.494,50-TL

3.       

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1317

65

374,50

B+Z+2

514.937,50-TL

51.493,75-TL

4.       

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1419

2

361,60

B+Z+2

397.760,00-TL

39.776,00-TL

5.       

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1419

8

341,08

B+Z+2

375.188,00-TL

37.518,80-TL

6.       

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1420

1

871,42

B+Z+2

1.198.202,50-TL

119.820,25-TL

7.       

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1422

4

411,31

B+Z+2

361.952,80 TL

36.195,28-TL

 

Madde 5 - KDV. Hariç Muhammen Bedeller ve Geçici Teminatlar:

 

 

S.N

Mevki

Mahalle

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

1 Yıllık Muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

Kira

Süresi

 

1

Şingah Mahallesi ada:221 Parsel:37 de şehriler arası otogar binasında bulunan Bay-Bayan Wc işletmesi

Bay-Bayan Wc

221

37

18.650,00- TL

11.190,00- TL

3 YIL

2

Şeyhhayran Mahallesi 1 nolu Şair Celali Caddesi 50,18 m² Bay Wc

 

Bay WC

 

 

4

 

16

 

5.000,00 –TL

 

3.000,00- TL

 

3 YIL

 

Madde 6 –4.Maddede Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

 

Madde 7 –5.Maddede Kiralama ihalesi yapılacak olan Wc ’ lerin ihale bedeli, KDV si, Kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.

 

Madde 8- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 

 1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
 2. Tebligat Adres Beyanı
 3. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 4. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 5. Şartname alındı makbuzu.
 6. Yer Gördü Belgesi
 7. İhalelerden yasaklılık durum formu
 8. Geçici Teminat dekontu.
 9. Nüfus cüzdan fotokopisi
 10. İkametgâh ilmühaberi
 11. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 12. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)

 

 

 1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
 2. Tebligat Adres Beyanı
 3. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 4. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 5. Şartname alındı makbuzu.
 6. Geçici teminat dekontu.
 7. Yer Gördü Belgesi
 8. İhalelerden yasaklılık durum formu
 9. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 10. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 11. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
 12. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 13. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 14. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
 15. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

 

Madde 9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

Madde 10- İhale Dosyaları 30.09.2022 Cuma günü Saat 12:00 ‘a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Madde 11- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00.-TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

 

İlanen duyurulur.