Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2016 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

İÇİNDEKİLER

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

      1- Fiziksel Yapı

      2- Örgüt Yapısı

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

      4- İnsan Kaynakları

      5- Sunulan Hizmetler

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

      3- Mali Denetim Sonuçları 

      4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

      2- Performans Sonuçları Tablosu

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

      5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           A- Üstünlükler

           B-  Zayıflıklar

           C- Değerlendirme

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

01.01.2016–31.12.2016

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I - GENEL BİLGİLER

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

 

 

 

 

 

 

C-  İdareye ilişkin Bilgiler

 

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin kat dört normal ve bir çatı katı şeklinde betonarme binadır. Binanın Tamamı doğalgaz ısıtmalıdır.      

 

İŞYERİNİN ADI

ÖZELLİĞİ

ODA SYISI

ISINMA

MÜLKİYETİ

Hizmet Binası

Betonarme

45

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

İtfaiye Hizmet Binası

Betonarme

7

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo

Betonarme

9

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Mezbahana

Betonarme

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Soğuk Hava Deposu

Yığma

7

Yok

Bayburt Belediyesi

Konkasör imalathanesi

Açık Hava

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Şantiye Binası

Yığma

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Büz İmalathanesi

Ahşap

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Kanaliz. Terfi merkezi

Yıkıldı

 

Yok

Bayburt Belediyesi

Kapalı Garaj

Betonarme

4

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Hayvan Pazarı

Açık Hava

 

Yok

Hazine

Su Kaptaj bekçi lojmanı

Yığma

3

Yok

Bayburt Belediyesi

Garaj

Prefabrik

 

Elektrikli

Bayburt Belediyesi

Belediye Otobüs terminali  

Betonarme

81

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

 

2-) Örgüt yapısı

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 17. maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Encümeni Belediye Kanununun 33.maddesine göre Meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Buna göre Bayburt Belediyesi encümeni Mali Hizmetler Müdürü Yazı İşleri Müdürü, İmar İşleri Müdürü ve ayrıca 3 seçilmiş üye Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşmuştur.

 

     3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 70 adet bilgisayar 42 adet bilgisayar yazıcısı 7 Adet Dizüstü Bilgisayar 4 Adet fotokopi makinesi, 6 adet fotokopili yazıcı 13 adet fotoğraf makinesi, 14 adet TV , 3 adet kamera, 2 adet tarayıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 2 adet server ana makinesi, 2 Adet fax   ve 1 Adet Kart Yazıcısı mevcuttur.

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde 4 adet Kamere ile ilimizi canlı izleme imkânı getirilmiştir. 

 

4- İnsan Kaynakları

 

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla Personel

 Memur kadrosu

264

56

208

 

Sürekli İşçi Kadrosu

137

86

51

 

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

 

3

 

 

TOPLAM PERSONEL

402

146

259

 

 

5-Sunulan Hizmetler

 

  5.1. Özel kalem Müdürlüğü

 

 Muhtarlarla Toplantı yapıldı

 Sosyal etkinlikler adı altında Şair Zihni Kültür Merkezinde halka tiyatro sunumu

21 Şubat Haftası Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu Etkinlikleri

Kanal 360, Ülke Tv, Kanal A, ATV Avrupa, TRT Radyo ve TRT Haber  Kanallarına Bayburt’u tanıcı  röportaj verildi ve program yapıldı

Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere su ve çikolata dağıtımı yapıldı

Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın ziyareti yapıldı..

23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek kitap dağıtımı yapıldı.

Ramazan Bayramında Yaşlı, Hasta ve Esnaf Ziyaretleri yapıldı.

Kurban Bayramında Esnaf  ve yaşlı Ziyareti yapıldı

Engelliler haftasında engellilerimiz unutulmayarak ziyaret edildi ve Engelli vatadaşlar akülü araba dağıtımı yapıldı.

Kutlu Doğum  haftasında o günün anlam ve önemine binaen etkinlikler yapıldı.

Üniversite öğrencilerine yönelik ikametgah çalışması yapıldı

Lise ve dengi okullara kitap dağıtımı yapıldı.

Bayburt’a gelen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Sayın Başbakanımız Binali YILDIRIM ve  kabine bakanlarımızın  ziyaretleri ile alakalı  gerekli ön hazırlıklar yapılarak makam ağırlanmaları sağlanmıştır.

Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal ‘ın ilimizi ziyareti ile birlikte İlmizin geleceğe yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi ve ilimizde gerekli incelemeler yapıldı.

Sayın Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu ile birlikte şehrimiz adına görüşmeler yapıldı

Günlük Olarak Dar Gelirli aile ziyaretleri yapıldı.

 

Birimimiz tarafından 2015 yılında evrakların takibini yapmak amacıyla;

 1. Resmi Yazı Giden Sayısı : 225
 2. Resmi Yazı Gelen Sayısı : 500

Birimimiz tarafından kayıt altına alınmış Belediye Başkanımızın katıldığı il içi, il dışı, yurt dışı toplantı sayısı;

 

 1. İl İçi Toplantı Sayısı             : 40
 2. İl Dışı Toplantı Sayısı             : 75
 3. Yurt Dışı Toplantı Sayısı :0

Birimimiz kayıtlarında bulunan aylık gelen ziyaretçi icmali;

 

                        Ocak ayı                     : 800

                        Şubat ayı                    : 230

                        Mart ayı                      : 845

                        Nisan ayı                    : 850

                        Mayıs ayı                    : 900

                        Haziran ayı                 : 1180

                        Temmuz ayı                : 1500

                        Ağustos ayı                : 1160

                        Eylül   ayı                   : 907

                        Ekim ayı                     : 1000

                        Kasım ayı                   : 788

                        Aralık ayı                    : 620

 

Başkanlık makamında gerçekleşen üst protokol ziyaret sayısı; 400

 

 

 

             

 5.2. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

  Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2016 yılı içerisinde 11 kez normal 1 kez de olağan üstü  olmak üzere toplam 12 kez toplanarak 23 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 376 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta perşembe gününü toplantı günü olarak belirleyerek 49 kez toplanmış ve 345 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

      Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2016 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 3107 adet evrak girişi yapılmış, 2455 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 2820 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 42 adet evrak girişi yapılırken 204 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri:

 

          Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.

          Mali Hizmetler Servisi 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen ödeme emri 2569 adet, Muhasebe İşlem Fişi, 2927 olmak üzere toplam 5496 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır.

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilerek kontrolü sağlanmıştır, emekli Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık K.D.V. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında; Belediyemizce alınan malzemeler için 427 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi ,393 adet Taşınır İşlem Fişi çıkış düzenlenmiştir.

 

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

 

 5.1-Faaliyet ve Projeler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2016 - 31.12.2017 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2016 yılı içinde 1437 adet evrak gelmiş, 1664 adet yazışma yapılmıştır.

 

5.1.1. Plan Çalışmaları

 

Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 99 Adet İfraz, tevhit, yola terk, İhadas, Cins Değişikliği işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. İmar ve hâlihazır projeleri bulunmayan Tarım Yerleşkesi Alanı, Yeni Hastane Alanı, Kapalı ve Açık Hapishane Alanı, Kapalı Otopark ve Pazar Alanı ve Zemin Altı Kapalı Otopark Alanı gibi bir çok projeye altlık teşkil edecek Hâlihazır Projesi hazırlanmış-hazırlatılmış ve İmar planları güncellenerek onanmıştır. Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2016 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 134 adet imar Durumu düzenlenmiş ve düzenlenen imar durumları karşılığında 5.360.00 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 24 adet tevhit, 44 adet İfraz- yola terk, 19 adet ihdas, yapılmıştır.

 

5.1.2 Planlama Çalışmaları

 

İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Şehir plancısı ve 1 Harita Teknikeri ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2016 Yılı içerisinde 102 Adet Belediye Meclisine gündem taşınmış olup, 32 adet plan değişikliği onaylanmış, 12 adet plan değişikliği tasarısı reddedilmiştir.

 

5.1.3. İNŞAAT RUHSAT ÇALIŞMALARI

 

Bir adet İnşaat Mühendisi ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 nolu maddelerine göre gerekli yol, tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 101 adet inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. Dolayısıyla Ruhsat, Otopark, plan proje tastik bedeli, bina inşaat harcı, kanal katılım harcı, hafriyat harcı ve bedeli, otopark bedeli, Altyapı bedeli olarak Toplama 753.367.59 TL gelir elde edilmiştir.

 

5.1.4. Yapı Kullanma İzni Çalışmaları

 

Bir adet İnşaat Mühendisi ile yine diğer birimlerdeki çalışanlar ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2016 yılı içerisinde 59 Adet iskân Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

5.1.5. Kaçak İnşaat Birim Çalışmaları

Belediye sınırları içerisinde  2016 Yılı içerisinde 9 Adet ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yerinde testipi yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.

 

 

5.1.6. Yapı Denetim Birim Çalışmaları

Birimizi ilimizde bulunan 2(iki) adet farklı yapı denetim şirketleriyle diyaloglu şekilde yukarıdaki belirlenen görevler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz dahilinde yapılan projelerinin uygunluğunun kontrolü ile ilgili iş ve işlemlerini devam ettirmektedir.

 

5.1.7. Numarataj Birim Çalışmaları

Birimimizle gelen her türlü evraklara cevap vermek;

Belediye imar planı sınırı içerisinde yerinde mevcut her taşınmaza Numarataj projesine istinaden adres verilmektedir. Bu kayıt siteminde belediye tarafından oluşturulmuş adreslere İl Nüfus müdürlüğü tarafından vatandaşlar kayıt edilmektedir. İnternet ağı üzerinden sürekli olarak birimimiz güncellemektedir.

            -  Hazırlanan Numarataj Projesi üzerinde vatandaşın adresinin belirlenmesi, gerektiğinde araziye giderek kontrollerinin yapılması,

            -  Yapı kullanım belgesi verilen ve cins değişikliği yapılan taşınmazların ruhsatına göre adres kaydının yapılması    

 

5.1.8. Emlak İstimlak Çalışmaları

 

            5.1.8.1 Kamulaştırma     :

 

 • -Zahit mahallesinde yeşil alanda kalan ada:336, parsel:12 no.lu 74,41 m²'lik taşınmazın 1/2'lik kısmı 3.348,90 -TL bedelle,

      -Tuzcuzade mahallesinde bulunan ada:501, parsel:52 no.lu 5.093,00 m² miktarındaki gayrimenkulün tamamı Kapalı Pazar Alanı projesi kapsamında 1.632.663,01 -TL bedelle,

      -Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:627, parsel:1 no.lu 210,00 m² taşınmazın 1/6'kısmı 7.000,00TL bedelle,

      -Zahit mahallesinde bulunan, ada:236, parsel:14, 72, 73 ve 74 taşınmazların 66,50 m²''lik kısmı 37.240,00TL bedelle,

      -Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:761, parsel:95 no.lu taşınmazın 49,03m²'lik kısmı 9.806,00TL bedelle, Bayburt Belediyesi adına kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır.

 

.     Zahit mahallesinde Otopark Alanı içerisinde kalan ve uzlaşma sağlanamayan 4 adet parselin de kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.

 

.   Gençosman mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Belediyemiz tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) adına, kamulaştırma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış olup, uzlaşma sağlanamayan kısımlarının kamulaştırma işlemleri Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesince sonuçlandırılacaktır.

 

         5.1.8.2 Trampa  :

 

 • Uygulama imar planına göre yol ve yeşil alan vb kamu yararı için ayrılan alan statüsü içerisinde kalan özel mülkiyete ait 332,59 m² miktarında ki taşınmazlara karşılık mülkiyeti belediyemize ait 166,24 m² arsa trampası yapılmıştır.

 

      5.1.8.3 Satış (2886/45)  :

 

 • 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden ihale edilmek suretiyle 7 adet taşınmaz 194,500,00 -TL bedelle satışı yapılmıştır.

 

 • 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden ihalesi yapılan 6 adet taşınmaz tripleks villa niteliğindeki taşınmazların toplam 881.200,00 -TL(KDV Hariç) bedelle satışı yapılmıştır.

 

      5.1.8.4 Bitişik Parsel Arsa Satışı (3194/17)  :

 

 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışı yapılacak olan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları bitişiğindeki arsa veya bina sahiplerine bedel takdiri suretiyle 8 adet taşınmaz toplam : 156.299,00 -Tl bedelle satışı yapılmıştır.

 

      5.1.8.5 Ecrimisil     :

 

 • Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde işgali bulunan 34 adet taşınmazın ecrimisil alacaklarımızdan toplam : 15.535,50 TL tahakkuk ettirilmiştir.

 

      5.1.8.6 2981 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İşlemler   :

 • Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde gecekondusu bulunan ve 2981 sayılı kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların tapu işlemlerinin yapılması için imar uygulama işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Tapu tahsis Belgesi olan ve İmar Planına göre tapusunun verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan hak sahiplerine tapu verme işlemleri devam etmektedir.  

 

      5.1.8.7 Devir  :

 

 • Zahit mahallesinde bulunan mülkiyeti Bayburt Belediyesine ait, ada:831, parsel:3 no.lu 7.660,59m² miktarındaki taşınmaz Uygulama İmar Planına göre Üniversite Alanı içerisinde kaldığından 10.035.372,90 -TL bedelle Bayburt Üniversitesine devredildi.

 

 • Kurumumuz vergi borcuna mahsuben mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında okul alanı ve dini tesis alanlarında kalan toplam: 6.634,07m² miktarındaki iki adet taşınmaz 1.374.900,48 -TL bedelle Maliye Hazinesine devredilmiştir.

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait olup, imar planında Okul alanı, dini tesis olarak tanımlanmış ve hali hazırda bu amaçlar doğrultusunda kullanılan taşınmazların bu kapsamda Maliye Hazinesine devredilmesi hususunda gerekli çalışmalar devam etmektedir.

 

5.1.8.8 Diğer  :

 

 • Kent Meydanı ve Altına Otopark Projesi kapsamında mülkiyet sorunlarının ortadan kaldırılması bakımından Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile gerekli yazışmalar ve teknik çalışmalar devam etmektedir.

 

 • Aynı zamanda vatandaşlarımızın ve ilgili kurumlarımızın talepleri doğrultusunda kamulaştırma, trampa, satış, bitişik parsel satış, tahsis, devir işlemleri ve kentsel dönüşüm çerçevesinde mülkiyet sıkıntılarının çözümü için çalışmalarımız devam ermektedir.

 

            5.5 İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri

 

              Müdürlüğümüz 1 Müdür, , 2 Memur 12 Kadrolu İşçi 6 Şirket personeli  toplam 21 personelle 3 vardiya halinde 24 x 48 sisteminde günün 24 saatinde Görev yapmaktadır.

 

              Araç sayısı: 2 Arozöz 2 su tankeri 3 Merdivenli İtfaiye 1  çift kabinli pikap 1 kurtarma aracı  ile hizmet vermektedir.

              İlimize bağlı ilçe İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 29, Aydıntepe ilçesine bağlı 25 olmak üzere Toplam 174 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 2 Beldedeki yangınlara da müdahale edilmektedir.

               211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza:

               Gelen ihbar sayısı :        83

               Rapor tutulmayan           :48          -

               Raporlu yangın sayısı      35

               Mesken yangını     :           7

               Çatı                                    7

               Samanlık  :                         3   

               Dağ     yangını                   1

               Orman yangını                   2

               İşyeri                                  2

               Trafik Kazası                    19

               Anız yangını                     10

               Ahır samanlık yangını        3

               Baraka  :                             1

               Depo                                   1

               Ot yangını                           2

              Araç yangını                        6

              Trafo yangını                       2          

              Tüp yangını                          1

 

             Toplam                :       83   Adet olup Müdahale edilen yangınların 29 adeti şehir merkezi,52 adeti ise merkeze ve ilçelere bağlı köylerde meydana gelmiştir.

Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında kanal ve su çalışmalarından dolayı halılımızın rahatsız olmaması için  toz olan cadde ve sokakların belirli bir program dâhilinde çillenmesi, Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar periyodik olarak sulanmaktadır.

                Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 90.00 TL ücret karşılığında su verilmiş ayrıca talepte bulunan kurumlar ve vatandaşın baca temizliği yapılmış olup yıl sonu itibarıyla 16.705.00 TL gelir elde edilmiştir.karşılığında kurumumuz tarafından makbuz kestirilmiştir.

İşyeri Yangın Güvenlik Raporu: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri Müdürlüğümüz elemanlarımızca incelenerek 31 adet rapor düzenlenmiştir.

                Mahsur kalma      : 31

                Baca temizlemesi  : 11 adet Resmi Kurum                           

                Kış aylarında Şehrimizin muhtelif yerlerinde çatılardan sarkan buzlar tehlike arz ettiğinden, Program dahilinde Müdürlüğümüz elemanlarınca buz kırma çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

Ağaçların sulanması  :Belli bir   program dahilinde  şehrimizin muhtelif bölgelerinde daha önce ve yeni dikilen ağaçlar ve yeşil alanlar yaz sezonu boyunca aksatılmadan sulanmış olup; Belediye Başkanımızın Vermiş olduğu diğer görevlerde aksatılmadan yerine getirilmektedir

           

           5.6. Zabıta Müdürlüğü

 

        İlimizde bulunan 6 adet Playstation ve 24 adet   Internet  Kafenin 2016 yılında  denetim  çalışmaları yapılıp  aralıksız sürdürülmüştür.

     Belediye sınırları ve mücavir  alan içerisinde  bulunan 2 adet içkili olmak üzere 47 adet lokantanın, 63 adet oyunlu kahvehane  ve çay ocakları, 21 kasap , 4 otel , 5 pastane , 24 berber,7    kuaför, 3 hamam , 37 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı ,  lor ve  peynir pazarlarının  denetimleri faaliyetlerini  sürdürdükleri  zaman dilimlerinde  yapılmıştır.

    Kaldırımların  yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır.

    Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmıştır.

     Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

     Belediyemize ait İlimiz otogarının  denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır. 

     Fen işleri Müdürlüğü  uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak  çalışmalara yardımcı olunmuştur.

     İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır. 

     İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

     394 Sayılı Hafta tatili kanununca Pazar günleri faaliyet gösterecek olan işyerlerinin  ruhsatlandırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

    2016 yılında 46 adet işyeri açma ruhsatı verilmiştir.

      Şehir trafiğinin  ve park sisteminin  biraz daha rahat bir şekilde ilerlemesi ve esnafın mağduriyetinin azamiye indirilmesi için kadızade mahallesi semerciler caddesi ve şeyhhayran mahallesi şaircelali caddesi üzerinde alışıla gelmiş olan  yolun sol tarafına park edildiğinden encümen kararı ile  1’er ay aralıklarla yolun her iki yönüne  park edilmesi sağlanılmıştır.

      Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde  iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen  özel ve tüzel kişiliklere  250 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca   60  adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.     

             5.7.Basın, yayın ve halkla ilişkiler Müdürlüğü

             Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlümüzce, Belediyemizin resmi internet sitesi günlük olarak güncelleştirilmektedir.  Sitemize yıl içerisinde toplam 227 adet haber eklenmiştir. Belediyemize ait 215 adet haber yerel basında, 195 adet haber ulusal basında çıkmıştır. Ayrıca Belediyemiz e-postasına gelen mesajlar her gün cevaplandırılmıştır.  Yerel ve ulusal basında çıkan haberler takip edilerek arşivi yapılmıştır. Başbakanlık BİMER’den gelen şikâyetler günlük olarak takip edilmektedir. 2016 yılında 165 adet BİMER başvurusu ilgili birimlere sevk edilmiş olup yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişki, koordine edilmiştir.   

Basın Yayın organlarına fotoğraflı ve yazılı bilgi aktarımı yapılmaktadır.  

Müdürlüğümüz tarafından Yerel ve Ulusal basına gönderilen haberler internet aracılığı ile yapılmaktadır. 

Masaüstü Yayıncılık bölümümüz, Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik ilimizdeki mevcut billboard ve clp’lere grafik, dizgi, mizanpajı ve tasarımı birimimize ait olmak üzere 31 adet çalışma yapılmış ve şehrimizde bulanan reklam tabelaları 31 kez kullanılmıştır.

Belediyemizin tüm birimlerinin yaptığı çalışmalar basın aracılığı ile kamuoyuna yansıtılmıştır.

  

Belediyemiz çalışma ve faaliyetlerinin fotoğraf - videokaset, cd arşivleri yapılmıştır.

Her yıl düzenli olarak yapılan Uluslar arası Dede Korkut Şölenleri ve 21 Şubat İlimizin Kurtuluş törenlerinde pankart, afiş ve davetiyelerinin hazırlanması birimimiz tarafından yapılmaktadır.

 

Dizgisi ve mizanpajı birimiz tarafından hazırlanan 2000 adet Duvar Takvimi, 500 adet Masa Takviminin halkımıza dağıtımı sağlanmıştır.

 

Belediye Hizmet Binası girişinde bulunan mevcut panolara Belediyemizin çalışmalarını resimleyip halkımıza yansıtmak ulusal ve yerel basında çıkan haberleri takip ederek mevcut panolara asılmaktadır.

                   5.8. Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

            5.1. Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karosiman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Sadece mevcut asfalt plenti faal olarak çalışmamaktadır..Şuan için toplam 14 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 100> m³ kum, 20.000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 1.620.000 adet (45.000m²) beton parke, 46.000 adet (23.000 mt) yol bordürü, 21.000 adet (4.200 mt) su oluğu üretilmiştir. Konkasör tesisinde yaklaşık 40.000  ton agrega malzeme üretimi yapılmıştır. Bu imalatlarda 20.500 torba çimento kullanılmış olup çimento maliyeti 200.500,00.-TL’dir.

2016 yılı ilimiz genelinde asfalt yolların bakım onarımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, stabilize yolların yapımı, istinat duvarları yapımı, ,kaldırımların yapımı ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.

5.2. Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2016 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 1.620.000 adet (45.000 m²) parke kaplama, 46.000 adet (23.000 mt) yol bordürü 21.000 adet (4.200m) su oluğu döşemesi yapılmıştır. ilimiz genelinde yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle hasar gören yol ve kaldırım tamiratı bu kapsamda yapılan işlerdir.

5.3. 2016 yılı içerisinde ilimizde 803 m uzunluğunda mezarlık çevre ihata duvarı yapılmıştır. Maliyeti yaklaşık 161.097 TL dir.

5.4. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda istinat duvarı çalışmalarımız hiç durmamış ve toplamda 883,45 m3 beton istinat duvarı yapılmıştır. Bu duvarlar Esentepe Mah., Kaleardı Mah., Zahit Mah, Veysel Mah., Şingah Mah. olmak üzere 10 adet betonarme istinat duvarı yapılmıştır.  

5.5.2016 yılı içerisinde Gençosman ve Zahit mahallesinde olmak üzere  2 adet çok amaçlı semt sahası yapılmıştır. Maliyeti yaklaşık 77.715  TL dir.

5.6.2016 yılı içerisinde ilimiz Kaleardı ve Kadızade mahallesin de 180 m beton merdiven yapılmıştır.

5.7.2016 yılı içerisinde ilimiz genelinde asfalt yol ve kaldırım ihalesi yapılmıştır. İhale edilen 30 km  yol ve kaldırımın yaklaşık %30 ‘u tamamlanmıştır. Bu ihalenin toplam bedeli 10.825.873,00 TL dir.

5.8.  2016 yılı faaliyet takvimi kapsamında ilimiz genelinde yaklaşık 4175 kamyon hafriyat çalışması yapılmıştır.  

5.9.  2016 yılında asfaltlama çalışmaları kapsamında ilimiz genelinde 80.000 ton asfalt kullanılmıştır. Belediye altyapı çalışmaları, Doğalgaz Çalışmaları ile TEDAŞ-Telekom çalışmalarından dolayı bozulan yerlerde asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

5.10. 2016 yılı İmar Yolu Çalışmaları kapsamında 4300m yeni yol yapılmıştır.

5.11. İlimiz merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda tehlike arz eden noktalarda toplamda 875m korkuluk yapılmış ve yapılan korkuluklar boyanarak estetik bir görünüm elde edilmiştir.

5.12.İlimiz merkezde dolmuş minibüs güzergahlarında 6 adet ısıtmalı kapalı dolmuş durağı imalatı yaptırılmış olup,toplam bedeli 144.000 TL dir.

5.13.Kış çalışmaları kapsamında kış mevsimi süresince şehrin her noktasında kar,buz temizleme ve tuzlama çalışması yapılmış olup yaklaşık maliyeti 563.153,32 TL dir.

5.14. 2016 yılında belediyemiz tarafından şantiyemizde ve diğer işlerimizde kullanılmak üzere yaklaşık 4000 ton kum alınmıştır. Toplam maliyeti 55.500,00 –TL’dir.

5.15. 2016 yılı faaliyetleri kapsamında yaklaşık 2120 m yol onarımı yapılmıştır.

 

5.16. 2016 yılı faaliyetleri kapsamında tehlikeli yapı kapsamına giren 15 adet ören ve eski yapı yıkılarak hafriyatı kaldırılmıştır.

 

5.17.İlimiz altyapı problemlerini giderilmesi kapsamında kurumumuzun talebi üzerine          

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt ( merkez ) kanalizasyon, yağmursuyu, içmesuyu şebekesi ve atıksu arıtma tesisi projeleri tamamlanarak inşaatına başlanmıştır.2016 yılı itibariyle kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin 119.000 mt lik kısmının inşaatı yapılarak toplam işin % 100'ü tamamlanmış ve yapılan bu imalatlar için 18,406,321.36 TL hak ediş ödenmiştirİçmesuyu şebekesinin 140,500 mt lik kısmının inşaatı yapılarak toplam işin % 100'ü  tamamlanmıştır ayrıca 10 adet deponun inşaatı tamamlanmıştır. yapılan bu imalatlar için 11,500,000.00  TL hak ediş ödenmiştir

          5.18.Atık su arıtma tesisi inşaatı 2016 yılı itibariyle % 100'lük kısmı tamamlanmış ve işletmeye alınmıştır.Yapılan imalatlar aşağıda belirtilmiştir;

Giriş yapıları (ızgaralar kumtutucu  ve giri terfi); Anaerobik havuz; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Anaerobik havuz; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Havalandırma havuzları; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Çökeltme havuzları; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Belt filtre binası; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Geri devir binası; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Blower1-2 binaları; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

İdare,Bekçi binaları ve Numune binaları; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Dağıtım ve toplama yapıları; bitti.

Saha borulama ;  bitti.

Saha kablolama;  bitti.

Yukarıda bahsedilen arıtma kısımları haricinde;

-İdare binası

-Bekçi kulübesi

-Blower 1-2 binaları

-Belt binası

-Geri devir binası-Numune alma binası-Giriş ve çıkış debimetre odaları

-Dağıtma yapıları

-Toplama yapısı ve bacalar

Tesisin diğer yapıları arasındadır.

GENEL ;  Çevre düzeni ( parke ,bordür,çim v.b) hariç tesisin tüm işlerinin % 100 bitti.

ATIKSU ARITMA TESİSİS İÇİN YAPILAN TOPLAM HAKEDİŞ

=8,562,117.00 TL dir.

 

         5.19.Su kanal Şefliğine 226 adet evrak girişi ve 193 adet evrak çıkışı olmuştur.

 

         5.20.Fen İşleri Müdürlüğüne 410 adet evrak girişi ve 1269 adet evrak çıkışı olmuştur.

 

    5.9. Plan Proje Müdürlüğü

Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ‘ na sunmuş olduğumuz 3 proje geçmiş olup şu an uygulama aşamasındadır.

 • Tarım Yerleşkesi 100.000 m² lik alan üzerinde yapılacak olup, Ortalama Maliyeti 10,500.000,00 TL ‘dir. Bu bedelin 4,500.000.00TL si KUDAKA Tarafından karşılanacaktır.
 • Kapalı Hayvan Pazarı 8.174m² olup ihale bedeli 488.000.00.-TL dir. KUDAKA tarafından 682.000.000.00 TL Destek Alınmıştır.
 • Kapalı Pazar ; 3,150m² lik alan üzerinde projesi tamamlanmış olup, 682.500.00 TL KUDAKA tarafından desteklenmiştir.

Tarım yerleşkesi içerisinde yapılacak olan Geçici Hayvan Barınağı projelendirilerek  Orman Su İşleri Bakanlığına gönderildi.

Sokak Sağlıklaştırması Projesi hazırlanarak Kültür Bakanlığına gönderildi.

Kadızade Mahallesinde Otopark Projelendirilerek ihale aşamasına getirildi.

Kaleardı Mahallesinde Halfıkale park Projelendirilerek Kültür Bakanlığından Maddi Katkı alınmıştır.

Kaleardı Mahallesinde  Örnek Emekliler Lokali Projesi Hazırlanarak İnşaat Sezonun açılmasıyla birlikte hizmete açılacaktır.

 

    5.10. Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetleri:

            Birimimiz 2016 yılı içerisinde ihaleye verilmiş olan mücavir alan içerisindeki çevre temizliğinin rutin kontrolleri yapılmış, gerekli ikazlar yapılarak aksaklıklar giderilmiş, yapılan çalışma planı dâhilinde:

 • Şehrin genel temizliği yapılmış cadde ve sokaklarda genel temizlik ve yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir, Mayıs ayında (baharın başlangıcı) ve Eylül ayında (Eğitim öğretim dönemi başında) tüm okullar programa alınıp, okul bahçeleri ve çevrelerinde yıkama çalışmaları ve genel temizlik yapılmıştır.
 • Çöp Konteynırları günlük olarak takip edilmiş evsel atıkların toplanılması sağlanmış, çöp nakil araçları ile katı atık depolama alanına nakli gerçekleştirilmiştir.
 • Katı atık depolama alanında iki iş makinesi sürekli bulundurularak atıkların bertaraf için gerekli çalışma gerçekleştirilmiştir.
 • Katı atık bertaraf sahasında 2016 yılında 16.840 ton Katı atık bertaraf edilmiştir. Ayrıca il genelinde 54,93 ton Tıbbi atık ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu Tıbbı atık kontrol yönetmeliği gereğince Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına ilgili firma tarafından toplanıp Erzurum’a taşınmakta ve burada sterilizasyon yöntemi ile bertaraf    Kurumumuz bu konuda il genelinde tıbbı atıkların düzenli alınması ve işin takibini yapmakla yükümlüdür.
 • Pazartesi günleri Pazar yeri temizliği, Salı günleri hayvan pazarı yeri temizliği ve yıkama çalışması mütemadiyen yapılmıştır.
 • Oluşturulan temizlik timi ile hafta içi pazartesi ve Salı hariç her gün önceden programı yapılan yerlerde toplu temizlik çalışmaları uygun hava şartlarında aksatılmadan yapılmıştır.
 • Şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan boş arsaların temizlenerek çevrenin daha temiz ve düzenli görülmesi sağlanılmıştır.
 • Cenaze bulunan mahallelerde ve mahalle odaları çevresinde özel itina gösterilmiş ve temizlik çalışmaları yapılmıştır.
 • Kışın karla mücadelede organizasyonu içerisinde Belediyemiz diğer birimleri ile işbirliği yapılarak kaldırımlar, merdiven v.s gibi yerlerin kar temizlikleri yapılmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden;

Şartlı Nakdi Yardım kapsamında 100.000,00TL nakdi yardım alınmıştır.Ayrıca 35.000,00 TL değerinde 400’lt lik 100 adet konteyner alınarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 

 • Atık pil toplama çalışmalarımız ise TAPDER (Taşınabilir Atık Pil Derneği) ile

 ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar ile bütün okullarda ve daha önceki yıllarda

 

yerleştirilmiş olan atık pil toplama noktalarında devam etmektedir. Toplanan atık

 

pil miktarı 59,16 kg’dır.

 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden 1 adet Çöp Toplama Aracı hibe olarak alınmıştır. Bu araç; Otogar Atlas Marka (6+1m3) kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı