Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2015 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

BAYBURT BELEDİYE MECLİSİNİN 08 NİSAN  2016 TARİHLİ TOPLANTI

DÖNEMİNİN  BİRİNCİ BİRLEŞİMİNİN BİRİNCİ OTURUMUNA  AİT MECLİS KARARLARIDIR.

 

G E L E N L E R                                   :                  G E L E N L E R                           :

1- Başkan                Mete MEMİŞ                             8-  Üye          Hasan CEBEOĞLU

2- Üye                      Nevzat KÖSE                             9-    “                        Filiz ÖZTÜRK

3-    “                        Şahin KIZILASLAN                 10-    “           Kurban ATMACA

4-    “                        Eyüp BAYRAK                         11-    “            Abdulhamit KARAOĞLU

5-    “                       Cemil POLAT                           12-    “             Süreyya TÜRKMENLİ

6-    “                        Ercan BEKİŞ                            13-    “             Muzaffer ÇEKER

7-    “                       Hasan CEBEOĞLU                 14-    “              Hamit KOCABEY

                                                                       15-    “              İlhan GÜÇLÜ

 

             Belediyemiz meclisi Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere 06/04/2016 tarihinde toplanmış ,salt çoğunluk sağlanamadığından 5393 sayılı kanunun 22.maddesinin ikinci fıkrası gereğince 08/04/2016 tarihinde toplanılmak üzere toplantı kapatılmış olup, belirtilen gün ve saatte toplanmıştır.                                                  

             Başkan; belediye meclisinin sayın üyeleri Nisan  ayı meclisimizin İlimize ve Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Açılış ve yoklama yapıldığında ekseriyetin olduğu tespit edilmiş olup, Katip  üye Halit GÜNDOĞDU toplantıya katılmadığı ve 1.katip üye Esma OKUMUŞ toplantıya katılmağı için,  ikinci yedek  katip  üye Süreyya TÜRKMENLİ katip   üye  olarak divandaki yerini aldı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ncu maddesine dayanılarak tanzim edilen Belediye Meclislerinin Çalışma Yönetmeliğinin 11 nci maddesi gereğince geçen birleşimde alınan kararların özetleri Başkan tarafından mecliste okundu. Konu hakkında söz alıp görüş beyan etmek isteyen üye olmadığı için geçen birleşimde alınan meclis karar özetleri meclisin işari oyuna sunuldu. Yapılan işarı oylama neticesinde mecliste hazır bulunan  üyelerin kabul oylarıyla karar verildi.

           

 

KARAR NO.125

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Başkanlık Divanı Başlıklı 19 ncu maddesinde “Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü Meclis Toplantısı Meclis Başkan Vekili Başkanlığında yapılır”  ve aynı Kanunun 56 ncı maddesinde “Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur” dendiğinden Belediye ve Meclis Başkanı Mete MEMİŞ meclis üyeleri arasındaki yerini aldı ve Meclis   Birinci Başkan Vekili Cemil POLAT  Başkanlık Divanındaki yerini aldı.  Meclis ve Belediye Başkanı Mete MEMİŞ’in başka bir toplantısı olması sebebiyle toplantıdan ayrıldı. Meclis Birinci Başkan Vekili; belediye meclisinin sayın üyeleri yıllık faaliyet raporunun görüşülmesine geçiyorum. 2015 yılı Bayburt Belediyesi faaliyet raporunu sunmak üzere Katip üye Süreyya TÜRKMENLİ’ye dosya verildi. Katip üye Süreyya TÜRKMENLİ; sayın üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ncı Faaliyet Raporu başlıklı maddesinde; Belediye Başkanı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur, denmektedir. Bu nedenle Bayburt Belediyesinin 01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasını kapsayan dönem için hazırlanmış faaliyet raporunu görüşlerinize sunuyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 YILI BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

 

I- GENEL BİLGİLER

 

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

      1- Fiziksel Yapı

      2- Örgüt Yapısı

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

      4- İnsan Kaynakları

      5- Sunulan Hizmetler

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

A- Mali Bilgiler

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

      3- Mali Denetim Sonuçları 

      4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

      2- Performans Sonuçları Tablosu

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

      5- Diğer Hususlar

 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

           A- Üstünlükler

           B-  Zayıflıklar

           C- Değerlendirme

 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

EKLER

 

 

 

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

01.01.2015–31.12.2015

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I - GENEL BİLGİLER

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

C-  İdareye ilişkin Bilgiler

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin kat dört normal ve bir çatı katı şeklinde betonarme binadır. Binanın Tamamı doğalgaz ısıtmalıdır. Belediyemizin merdiven ve koridorları 7/24 saat boyunca üç noktadan izlenmektedir.     

 

 

 

 

                                                            

 

İŞYERİNİN ADI

ÖZELLİĞİ

ODA SYISI

ISINMA

MÜLKİYETİ

Hizmet Binası

Betonarme

45

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

İtfaiye Hizmet Binası

Betonarme

7

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo

Betonarme

9

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Mezbahana

Betonarme

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Soğuk Hava Deposu

Yığma

7

Yok

Bayburt Belediyesi

Konkasör imalathanesi

Açık Hava

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Şantiye Binası

Yığma

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Büz İmalathanesi

Ahşap

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Kapalı Garaj

Betonarme

4

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Hayvan Pazarı

Açık Hava

 

Yok

Hazine

Su Kaptaj bekçi lojmanı

Yığma

3

Yok

Bayburt Belediyesi

Belediye Otobüs terminali  

Betonarme

81

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

 

 

2-) Örgüt yapısı

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 17. maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Encümeni Belediye Kanununun 33.maddesine göre Meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Buna göre Bayburt Belediyesi encümeni Mali Hizmetler Müdürü Fen İşleri Müdürü, İmar İşleri Müdürü ve ayrıca 3 seçilmiş üye Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşmuştur.

 

     3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 68 adet bilgisayar 14 adet bilgisayar yazıcısı 5 Adet Dizüstü Bilgisayar 9 Adet fotokopi makinesi, 11 adet fotokopili yazıcı 11 adet fotoğraf makinesi, 9 adet TV , 1 adet kamera, 1 adet tarayıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 2 adet server ana makinesi ve 1 Adet Kart Yazıcısı ayrıca 42 adet güvenlik kamerası mevcuttur.

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde 4 adet Kamere ile ilimizi canlı izleme imkânı getirilmiştir. 

 

 

4- İnsan Kaynakları

 

 

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla Personel

 Memur kadrosu

264

55

209

 

Sürekli İşçi Kadrosu

137

89

48

 

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

1

1

 

 

TOPLAM PERSONEL

403

146

257

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Sunulan Hizmetler

 

  5.1. Özel Kalem Müdürlüğü

 

-Muhtarlarla Toplantı yapıldı

 -Sosyal etkinlikler adı altında Şair Zihni Kültür Merkezinde halka tiyatro sunumu

-21 Şubat Haftası Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu Etkinlikleri

-KANAL A  Televizyonuna Bayburt’u tanıcı  Röportaj verildi.

-TRT HABER programına Bayburt’u tanıtıcı röportaj verildi.

-Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere su ve çikolata dağıtımı yapıldı

-Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın ziyareti yapıldı..

-23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek kitap dağıtımı yapıldı.

-Ramazan Bayramında Yaşlı, Hasta ve Esnaf Ziyaretleri yapıldı.

-Kurban Bayramında Esnaf  ve yaşlı Ziyareti yapıldı

-Engelliler haftasında engellilerimiz unutulmayarak ziyaret edildi ve Engelli vatadaşlar akülü araba dağıtımı yapıldı.

-Kutlu Doğum  haftasında o günün anlam ve önemine binaen etkinlikler yapıldı.

-Üniversite öğrencilerine yönelik ikametgah çalışması yapıldı

-Lise ve dengi okullara kitap dağıtımı yapıldı.

-Bayburt’a gelen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Sayın Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU ve  kabine bakanlarımızın  ziyaretleri ile alakalı  gerekli ön hazırlıklar yapılarak makam ağırlanmaları sağlanmıştır.

-Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal ‘ın ilimizi ziyareti ile birlikte İlmizin geleceğe yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi ve ilimizde gerekli incelemeler yapıldı.

-Sayın Milletvekilimiz Şahap kavcıoğlu ile birlikte şehrimiz adına görüşmeler yapıldı

Günlük Olarak Dar Gelirli aile ziyaretleri yapıldı.

 

Birimimiz tarafından 2015 yılında evrakların takibini yapmak amacıyla;

a)      Resmi Yazı Giden Sayısı        : 300

b)      Resmi Yazı Gelen Sayısı        : 475

Birimimiz tarafından kayıt altına alınmış Belediye Başkanımızın katıldığı il içi, il dışı, yurt dışı toplantı sayısı;

 

a)      İl İçi Toplantı Sayısı                 : 30

b)      İl Dışı Toplantı Sayısı               : 65

c)       Yurt Dışı Toplantı Sayısı         : 0

Birimimiz kayıtlarında bulunan aylık gelen ziyaretçi icmali;

                        Ocak ayı                     : 796

                        Şubat ayı                    : 105

                        Mart ayı                      : 847

                        Nisan ayı                    : 869

                        Mayıs ayı                    : 605

                        Haziran ayı                 : 1167

                        Temmuz ayı                : 1300

                        Ağustos ayı                : 1148

                        Eylül   ayı                   : 770

                        Ekim ayı                     : 963

                        Kasım ayı                   : 857

                        Aralık ayı                    : 721

 

Başkanlık makamında gerçekleşen üst protokol ziyaret sayısı; 491

 

 

 

 

                                                                   

 

5.2. Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                        Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2015 yılı içerisinde 12 kez normal 1 kez de olağan üstü  olmak üzere toplam 13 kez toplanarak 25 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 253 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

                        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta perşembe gününü toplantı günü olarak belirleyerek 49 kez toplanmış ve 311 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

                        Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2015 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2425 adet evrak girişi yapılmış, 1833 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 2669 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 30 adet evrak girişi yapılırken 229 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

 

          5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetleri:

 

Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.

               Mali Hizmetler Servisi 01/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen ödeme emri 2193 adet, Muhasebe İşlem Fişi, 3720 olmak üzere toplam 5913 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır.

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilerek kontrolü sağlanmıştır, emekli Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık K.D.V. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

01/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasında; Belediyemizce alınan malzemeler için 559 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi ,397 adet Taşınır İşlem Fişi çıkış düzenlenmiştir

 

5.4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetleri:

 

1-Faaliyet ve Projeler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2015 - 31.12.2016 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2015 yılı içinde 969 adet evrak gelmiş, 1269 adet yazışma yapılmıştır.

 

 

 

 

 

                                                                       

1.1. Plan Çalışmaları

 

Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 77 Adet İfraz, tevhit, yola terk işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. İmar ve hâlihazır projeleri bulunmayan Kurucakol Hidroelektrik Santrali Projesine altlık teşkil edecek Hâlihazır Projesi hazırlanmıştır.  Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2015 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 142 adet imar Durumu düzenlenmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 1 adet parselasyon, 21 adet tevhit,42 adet İfraz- yola terk,14 adet ihdas yapılmıştır.

 

1.2 Planlama Çalışmaları

 

İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Şehir plancısı ve 1 Harita Mühendisi ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2015 Yılı içerisinde 55 Adet Belediye Meclisine gündem taşınmış olup, 20 adet plan değişikliği onaylanmış, 14 adet plan değişikliği tasarısı reddedilmiştir.

 

 

1.3. İNŞAAT RUHSAT ÇALIŞMALARI

 

Bir adet peyzaj mimarı ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isyteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 nolu maddelerine göre gerekli yol, tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 151 adet inşaat ruhsatı verilmiştir.

 

1.4. Yapı Kullanma İzni Çalışmaları

 

Bir adet Mimar ile yine diğer birimlerdeki çalışanlar ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2015 yılı içerisinde 83 Adet iskân Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

1.5. Kaçak İnşaat Birim Çalışmaları

Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yerinde testipi yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.

 

1.6. Yapı Denetim Birim Çalışmaları

Birimizi ilimizde bulunan 2(iki) adet farklı yapı denetim şirketleriyle diyaloglu şekilde yukarıdaki belirlenen görevler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz dahilinde yapılan projelerinin uygunluğunun kontrolü ile ilgili iş ve işlemlerini devam ettirmektedir.

 

1.7. Numarataj Birim Çalışmaları

Birimimizle gelen her türlü evraklara cevap vermek;

Belediye imar planı sınırı içerisinde yerinde mevcut her taşınmaza Numarataj projesine istinaden adres verilmektedir. Bu kayıt siteminde belediye tarafından oluşturulmuş adreslere İl Nüfus müdürlüğü tarafından vatandaşlar kayıt edilmektedir. İnternet ağı üzerinden sürekli olarak birimimiz güncellemektedir.

              Hazırlanan Numarataj Projesi üzerinde vatandaşın adresinin belirlenmesi, gerektiğinde araziye giderek kontrollerinin yapılması,

              Yapı kullanım belgesi verilen ve cins değişikliği yapılan taşınmazların ruhsatına göre adres kaydının yapılması   

 

 

 

                                                                       

 

7-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 

İmar ve Şehircilik müdürünün kontrolünde teknik hizmetler yürütülmektedir. Birimimiz 2(iki) kişi olan Belediye Başkan yardımcılarından biri ile dikey kontrol sistemi olarak çalışmaktadır. Birim içerisinde herhangi bir hiyerarşi bulunmamaktadır.

 

           5.5. Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

 Müdürlüğümüz bünyesinde, Hukuk İşleri Müdürü ve 1 adet Sözleşmeli Avukatla Belediyemiz      Misyon ve Vizyonuna uygun olarak hizmet verilmiştir.

 

Müdürlüğümüze yıl içerinde kurum içinden ve kurum dışından toplam 37 resmi yazı gelmiş olup, tamamı cevaplandırılmıştır.

 

2015 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasına yönelik Trabzon İdare Mahkemesine 4 adet İdari Dava açılmış olup devam etmektedir. Davalarla ilgili savunmalar için gereği yapılmıştır. 

 

2014 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine sonuçlanan ve temyiz için Danıştay’a gönderilen davaların 2’si onanmıştır.

 

2015 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesine 10 adet dava açılmış olup ve davalar devam etmektedir.

2015 yılı içerisinde idaremizce Sulh Ceza Hakimliğine açılan idari para cezasına itiraz davası devam etmektedir.

 

            5.6. Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri:

             İlimizde bulunan 6 adet Playstation ve 24 adet   Internet  Kafenin 2015 yılında  denetim  çalışmaları yapılıp  aralıksız sürdürülmüştür.

              Belediye sınırları ve mücavir  alan içerisinde  bulunan 2 adet içkili olmak üzere 47 adet lokantanın, 63 adet oyunlu kahvehane  ve çay ocakları, 21 kasap , 4 otel , 5 pastane , 24 berber,7    kuaför, 3 hamam , 37 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı ,  lor ve  peynir pazarlarının  denetimleri faaliyetlerini  sürdürdükleri  zaman dilimlerinde  yapılmıştır.

Kaldırımların  yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır.

Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmıştır.

Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

Belediyemize ait İlimiz otogarının  denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır. 

 

 

 

 

Fen işleri Müdürlüğü  uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak  çalışmalara yardımcı olunmuştur.

İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır. 

İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

394 Sayılı Hafta tatili kanununca Pazar günleri faaliyet gösterecek olan işyerlerinin  ruhsatlandırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

2015 yılında 46 adet işyeri açma ruhsatı verilmiştir.

Şehir trafiğinin  ve park sisteminin  biraz daha rahat bir şekilde ilerlemesi ve esnafın mağduriyetinin azamiye indirilmesi için kadızade mahallesi semerciler caddesi ve şeyhhayran mahallesi şaircelali caddesi üzerinde alışıla gelmiş olan  yolun sol tarafına park edildiğinden encümen kararı ile  1’er ay aralıklarla yolun her iki yönüne  park edilmesi sağlanılmıştır.

Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde  iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen  özel ve tüzel kişiliklere  250 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca   56  adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.

                   5.7. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

 02/12/2015 tarih ve 246 sayılı Meclis Kararı gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kapatılmıştır.

 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden ihale edilmek suretiyle yapılan satışlardan  492,87 m² arsa karşılığında KDV hariç toplam 63.700,00 TL bedel tahsil   ettirilmiştir.

 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışı yapılacak olan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları bitişiğindeki arsa veya bina sahiplerine bedel takdiri suretiyle yapılan satışlardan 939,55 m² arsa karşılığında toplam 195.070,86 TL bedel tahsil ettirilmiştir.

            Belediyemiz 10.143,67 m² taşınmazın kamulaştırma işlemi tamamlanmış, yapılan kamulaştırma karşılığında hak sahiplerine toplam 1.816.498,41 -TL bedel ödenmiştir.

      Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde işgali bulunan 33 adet toplam 4.144,47 m² miktarındaki taşınmazlardan ecrimisil alacaklarımızın tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılmakta, ödemeyenlerin yasal işlemleri rutin olarak takip edilmektedir. Son 5 yıllık ve 12 aylık süre içerisinde bu işlemlerden 2015 yılında 11.384,03 -TL  ecrimisil  geliri tahakkuk ettirilmiştir.

 Gençosman mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Belediyemiz tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) adına, 751 ada,19 nolu parselde 11.236,97 m²'lik hissenin kamulaştırma işlemi yapılmıştır.

             Müdürlüğümüze 2015 yılı içerisinde 148 adet evrak ve dilekçe   gelmiş, bunların gereği yapılarak cevaplandırılmış ve arşive kaldırılmıştır, 382 adet evrak Müdürlüğümüzden üretilerek  çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyemiz Müdürlüklerine  gönderilmiştir. Diğer Kamu kurumları ve müdürlüklerle yapılan yazışmalar da devam etmekte olup ayrıca müdürlüğümüze gelen dilekçelere gerekli cevap verilmiş ve işlemleri yapılmıştır.

              Mülkiyeti Bayburt Belediyesine ait 3 adet toplam: 4.023,07 m² miktarındaki taşınmazlar kurumumuz vergi borcuna mahsuben Maliye Bakanlığının 22/10/2015 tarih ve 26318 olur'u ile TOPLAM : 774.360,91 -TL bedel karşılığında Maliye Hazinesine devredilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde gecekondusu bulunan ve 2981 sayılı kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların tapu işlemlerinin yapılması için imar uygulama işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Tapu tahsis Belgesi olan 5 kişiye 2015 yılı içerisinde tapuları verilmiştir.

             Uygulama imar planına göre yol ve yeşil alan vb kamu yararı için ayrılan alan statüsü içerisinde kalan özel mülkiyete ait 2015 yılı içerisinde toplam 673,62 m² miktarında ki taşınmazlara karşılık mülkiyeti belediyemize ait 1.164,66 m² arsa trampası yapılmıştır. 3.808,50 -TL Belediyemiz lehine bedel farkı tahsil edilmiştir.

 

            5.8. Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

 

5.1. Kaynakçı Ustaları

            Kaynak işleri 4 işçi tarafından yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı kaynak atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca ilimiz genelindeki belediyemize ait tesislerin bütün tamir işleri ve korkuluk yapımı işleri kendi ustalarımız tarafından yapılmaktadır.     

            5.2. Şantiye Çalışmaları

Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karosiman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Sadece mevcut asfalt plenti faal olarak çalışmamaktadır. Şuan için toplam 14 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 100> m³ kum, 20.000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 1.100.000 adet (30.000m²) beton parke, 30.000 adet (15.000 mt) yol bordürü, 11.000 adet (5.500 mt) su oluğu üretilmiştir. Bu imalatlarda 750 Ton çimento kullanılmış olup çimento maliyeti 95.550,00.-TL’dir.

 

5.3.Üst Yapı Çalışmaları

            Söz konusu tarihler arasında üst yapı çalışmalarımız; asfalt yolların bakım onarımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, stabilize yolların yapımı, istinat duvarları yapımı,

 

Wc ve Büfe Yapımı, kaldırımların yapımı, ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.

5.4. Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2015 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 1.100.000 adet (30.000 m²) parke kaplama, 30.000 adet (15.000 mt) yol bordürü 11.000 adet (5.500m) su oluğu döşemesi yapılmıştır. Kaleardı mahallesi, Gençosman mahallesi Bağlarbaşı Cami mevkii, İşçi Kooperatifler mevkii, belediye villaları ve ilimiz genelinde yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle hasar gören yol ve kaldırım tamiratı bu kapsamda yapılan işlerdir.

5.5. 2015 yılı içerisinde ilimizde deforme olmuş taş duvarların korunması ve estetik görünüm sağlanabilmesi için taş duvar yüzeyine 6000 m2 kabartma derz yapılmıştır.

5.6. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda istinat duvarı çalışmalarımız hiç durmamış ve toplamda 492 m3 beton istinat duvarı ve 2678 m3 taş istinat duvarı yapılmıştır. Bu duvarlar Esentepe Mah.  Beşir Sok, Kaleardı Mah. Uygun Sok, Esentepe Mah. Semerkant Sok, Zahit Mah Durgun Sok, Veysel Mah. Yığınak Sok, Şingah Mah. Şerif Uğurlu Sok, Zahit Mah. Ortapınar Sok ve Tuzcuzade Mah. Belediyeye ait villalarda olmak üzere 8 adet betonarme ve taş istinat duvarı yapılmıştır.  

5.7. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için fakir tokilerinde 1 adet dükkan  yapılmıştır. İnşaat tamamlanmak üzere olup en kısa sürede kullanıma açılacak ve yaklaşık maliyeti 42.500,00.-TL’dir.

5.8.İlimiz Tuzcuzade mah. Şehit Osman tepesinde ilgili bakanlık desteği ile şehrimize yaklaşık 10.000 m2  alana şehitlik ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Bu projenin yapım maliyeti 734.188,74-TL’dir.

5.9.Belediye hizmetlerinde bulunan araç ve makineler için 860 m2 kapalı garaj yapılmaktadır. Bu projenin toplam maliyeti 386.850,00 –TL’dir.

 

 

 

 

 

 

 

 5.10.Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ajans destekli Nehrin Işığı projesi kapsamında Gençosman Mah. Şehir parkı alanında 30 Kwp güneş enerji sistemi kurularak elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu projenin toplam maliyeti 139.900,00 –TL’dir.

5.11.  2015 yılı faaliyet takvimi kapsamında ilimiz genelinde yaklaşık 3550 kamyon hafriyat çalışması yapılmıştır.  

5.12.  2015 yılında asfaltlama çalışmaları kapsamında Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 55.000 ton asfalt kullanılmıştır. Belediye altyapı çalışmaları, Doğalgaz Çalışmaları ile TEDAŞ-Telekom çalışmalarından dolayı bozulan yerlerde asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

5.13. 2015 yılı İmar Yolu Çalışmaları kapsamında 5100m yeni yol yapılmıştır.

5.14. İlimiz merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda tehlike arz eden noktalarda toplamda 650m korkuluk yapılmış ve yapılan korkuluklar boyanarak estetik bir görünüm elde edilmiştir.

5.15. 2015 yılında belediyemiz tarafından şantiyemizde ve diğer işlerimizde kullanılmak üzere yaklaşık 3600 ton kum alınmıştır. Toplam maliyeti 80.100,00 –TL’dir.

5.16. 2015 yılı faaliyetleri kapsamında yaklaşık 2120 m yol onarımı yapılmıştır.

 5.17. 2015 yılı faaliyetleri kapsamında tehlikeli yapı kapsamına giren 15 adet ören ve eski yapı yıkılarak hafriyatı kaldırılmıştır.

 

İŞİN ADI

İŞİN MİKTARI

İŞİN MALİYETİ

2015 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN YOL KALDIRIM

1.100.000 adet (30.000 m2) parke kaplama, 30000 adet (15000 mt) yol bordürü, 11000 adet (5.500 mt) su oluğu döşenmesi.

650.000,00 TL

2015 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN TAŞ İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMALARI

492 m3 beton, 2678 m3 taş istinat duvarı yapılması.

260.500,00 TL

BELEDİYE İŞLERİ KAPSAMINDA YAPILAN HİZMET ALIMLARI

Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yöntemiyle 45 adet vasıflı, 8 adet vasıfsız eleman temini.

4.578.727,00 TL

ASFALT DÖKÜMÜ

55000 ton malzeme kullanıldı

3.880.000,00 TL

TAŞ KIRIMI

72000 TON

133.000,00 TL

HAFRİYAT ALIMI

41000 M3

164.000,00 TL

YIKIM ÇALIŞMALARI

14 noktada yıkım yapılmıştır.

28.000,00 TL

 

 

 

İMAR YOLU AÇILMASI VE DOLGUSU

 

                

1500 mt yol açıldı.

 

 

35.285,00 TL

KUM ALIMI

2350 M³

80.100,00 TL

PARKE YOL TAMİRİ

15000 M2

75.000,00 TL

BORDÜR YAPIMI

5000 MT

25.000,00 TL

OLUK YAPIMI

2000 MT

10.000,00 TL

KAR ÇALIŞMALARI

TUZLAMA-KAR TEMİZLEME

150.000,00 TL

5.18. Ulaştırma ve bakım onarım şefliği çalışmaları

1 adet yakıt ikmal aracı 1 adet Atölye Şefi,1 adet şoför 4 adet motor ustası 1 adet oto elektrikçisi, 1 adet büro memuru toplam 8 adet personelle çalışmaları yürütmektedir.

Araç filosunu  her an hizmete hazır olması için  gerekli, çalışmayı ilgili Müdürlük ile kordoneli olarak yapmak,arıza ve eksiklikleri