Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2014 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

2014 YILI BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

      1- Fiziksel Yapı

      2- Örgüt Yapısı

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

      4- İnsan Kaynakları

      5- Sunulan Hizmetler

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

      3- Mali Denetim Sonuçları 

      4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

      2- Performans Sonuçları Tablosu

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

      5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           A- Üstünlükler

           B-  Zayıflıklar

           C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER

 EKLER

1-      Mizan 1 Adet   (11 sayfa Örnek 076)

2-      Bilanço 1 Adet ( 1 Sayfa örnek 077)

3-      Faaliyet sonuçları tablosu 1 Adet (6 sayfa örnek078)

4-      Bütçe uygulama sonuçları tablosu 1 adet (6 sayfaörnek079)

5-      Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu 1 adet(3 sayfa örnek 081)

6-      İç borç değişim tablosu 1adet (1adet(1 sayfa örnek 082)

7-      Dış borç değişim tablosu 1 adet(1 sayfa örnek 083)

8-      Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu 1 adet (3 sayfa örnek 085

9-      Gelirlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu 1 adet(  1 sayfa örnek 086)

10-  Giderleri fonksiyon sınıflandırılması tablosu 1 adet ( 1 sayfa örnek 087)

11-  Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu 1 adet( 5 sayfa örnek 088)

12-  Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu 1 adet( 6 sayfa örnek089)

13-  Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu 1 adet( 1 sayfa örnek 090)

14-  Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 1 adet( 1 sayfa örnek 091)

15-  Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu 1 adet(1 sayfa örnek 092)

16-  Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu 1 adet ( 5 sayfa örnek 093)

17-  Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu 1 adet( 2 sayfa örnek 094)

18-  Bütçe gelir kesin hesap cetveli 1 adet ( 10 sayfa örnek 030)

19-  Bütçe gider kesin hesap cetveli 1 adet( 9 sayfa örnek 029)

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

01.01.2014–31.12.2014

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I - GENEL BİLGİLER

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

 

 

 

 

C-  İdareye ilişkin Bilgiler

 

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin kat dört normal ve bir çatı katı şeklinde betonarme binadır. Binanın Tamamı doğalgaz ısıtmalıdır.      

 

 

İŞYERİNİN ADI

ÖZELLİĞİ

ODA SYISI

ISINMA

MÜLKİYETİ

Hizmet Binası

Betonarme

45

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

İtfaiye Hizmet Binası

Betonarme

7

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo

Betonarme

9

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Mezbahana

Betonarme

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Soğuk Hava Deposu

Yığma

7

Yok

Bayburt Belediyesi

Konkasör imalathanesi

Açık Hava

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Şantiye Binası

Yığma

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Büz İmalathanesi

Ahşap

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Kanaliz. Terfi merkezi

Yıkıldı

 

Yok

Bayburt Belediyesi

Kapalı Garaj

Betonarme

4

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Hayvan Pazarı

Açık Hava

 

Yok

Hazine

Su Kaptaj bekçi lojmanı

Yığma

3

Yok

Bayburt Belediyesi

Garaj

Prefabrik

 

Elektrikli

Bayburt Belediyesi

Belediye Otobüs terminali  

Betonarme

81

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

 

2-) Örgüt yapısı

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 17. maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Encümeni Belediye Kanununun 33.maddesine göre Meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Buna göre Bayburt Belediyesi encümeni Mali Hizmetler Müdürü Fen İşleri Müdürü, İmar İşleri Müdürü ve ayrıca 3 seçilmiş üye Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşmuştur.

 

     3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 57 adet bilgisayar 30 adet bilgisayar yazıcısı 4 Adet Dizüstü Bilgisayar 7 Adet fotokopi makinesi, 11 adet fotokopili yazıcı 10 adet fotoğraf makinesi, 9 adet TV , 1 adet kamera, 1 adet tarayıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 2 adet server ana makinesi ve 1 Adet Kart Yazıcısı mevcuttur.

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde 4 adet Kamere ile ilimizi canlı izleme imkânı getirilmiştir. 

 

4- İnsan Kaynakları

 

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla Personel

 Memur kadrosu

218

53

165

 

Sürekli İşçi Kadrosu

91

91

 

 

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

 

2

 

 

TOPLAM PERSONEL

310

147

165

 

 

 

5-Sunulan Hizmetler

 

  5.1. Özel Kalem Müdürlüğü

 

 Muhtarlarla Toplantı yapıldı

 Sosyal etkinlikler adı altında Şair Zihni Kültür Merkezinde halka tiyatro sunumu

21 Şubat Haftası Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu Etkinlikleri

KANAL A  Televizyonuna Bayburt’u tanıcı  Röportaj verildi.

TRT HABER programına Bayburt’u tanıtıcı röportaj verildi.

Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere su ve çikolata dağıtımı yapıldı

Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın ziyareti yapıldı..

23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek kitap dağıtımı yapıldı.

Ramazan Bayramında Yaşlı, Hasta ve Esnaf Ziyaretleri yapıldı.

Kurban Bayramında Esnaf  ve yaşlı Ziyareti yapıldı

Tıp Bayramında Doktorlarımız ve hemşirelerimiz ziyaret edildi.

Hıdırellez gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Engelliler haftasında engellilerimiz unutulmayarak ziyaret edildi ve Engelli vatandaşlar akülü araba dağıtımı yapıldı.

Kutlu Doğum  haftasında o günün anlam ve önemine binaen etkinlikler yapıldı.

Bayburt’a gelen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Sayın Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU ve  kabine bakanlarımızın  ziyaretleri ile alakalı  gerekli ön hazırlıklar yapılarak makam ağırlanmaları sağlanmıştır.

Öğretmenler Günüde öğretmenlerimize  günün anlam ve önemini belirten  bir program düzenlenmiştir. 

Günlük Olarak Dar Gelirli aile ziyaretleri yapıldı.

 

Birimimiz tarafından 2014 yılında evrakların takibini yapmak amacıyla;

a)      Resmi Yazı Giden Sayısı : 292

b)      Resmi Yazı Gelen Sayısı : 446

Birimimiz tarafından kayıt altına alınmış Belediye Başkanımızın katıldığı il içi, il dışı, yurt dışı toplantı sayısı;

 

a)      İl İçi Toplantı Sayısı                    : 22

b)      İl Dışı Toplantı Sayısı                  : 51

c)      Yurt Dışı Toplantı Sayısı             :1

Birimimiz kayıtlarında bulunan aylık gelen ziyaretçi icmali;

 

                        Ocak ayı                     : 830

                        Şubat ayı                    :100

                        Mart ayı                      :770

                        Nisan ayı                    : 826

                        Mayıs ayı                    : 760

                        Haziran ayı                 : 1162

                        Temmuz ayı                : 1280

                        Ağustos ayı                : 1100

                        Eylül   ayı                   : 660

                        Ekim ayı                     : 979

                        Kasım ayı                   : 896

                        Aralık ayı                    : 773

 

Başkanlık makamında gerçekleşen üst protokol ziyaret sayısı; 450

 

 

5.2. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

     Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2014 yılı içerisinde 12 kez normal 2 kez de olağan üstü  olmak üzere toplam 14 kez toplanarak 25 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 280 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 üncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta perşembe gününü toplantı günü olarak belirleyerek 50 kez toplanmış ve 315 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

     Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2014 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2477 adet evrak girişi yapılmış, 2179 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 2529 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 43 adet evrak girişi yapılırken 226 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

             

5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetleri:

 

            Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.

          Mali Hizmetler Servisi 01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen ödeme emri 1659 adet, Muhasebe İşlem Fişi, 2075 olmak üzere toplam 3734 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır.

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilerek kontrolü sağlanmıştır, emekli Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık K.D.V. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. a uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında; Belediyemizce alınan malzemeler için 380 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi ,353 adet Taşınır İşlem Fişi çıkış düzenlenmiştir.

 

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

 

1-Faaliyet ve Projeler

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2014 yılı içinde 1213 adet yazışma yapılmıştır.

 

            1.1. Plan Çalışmaları

             

            Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 30 Adet İfraz, tevhit, yola terk ve yoldan ihdas işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2014 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 164 adet imar Durumu düzenlenmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 30 adet İfraz-tevhit,9 adet yola terk,9 adet yoldan ihdas yapılmıştır.

           

1.2 Planlama Çalışmaları

            İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Şehir plancısı ve 1 Harita Mühendisi ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2014 Yılı içerisinde 27 adet plan değişikliği onaylanmıştır.

 

            1.3. İNŞAAT RUHSAT ÇALIŞMALARI

 

Bir adet İnşaat Mühendisi ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 nolu maddelerine göre gerekli yol, tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 196 adet inşaat ruhsatı verilmiştir.    

 

1.4. Yapı Kullanma İzni Birimi

 

Bir adet İnşaat Mühendisi ile yine diğer birimlerdeki çalışanlar ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2014 yılı içerisinde 128 Adet İskân Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

1.5. Kaçak İnşaat Birimi

Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı  6 adet yapının yerinde tespiti yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.  

 

            5.5 İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri

              Müdürlüğümüz 1 Müdür, 1 Amir Vekili, 3 Memur 14 işçi kadrolu 5 sözleşmeli toplam 24 personelle 3 vardiya halinde 24 x 48 sisteminde günün 24 saatinde Görev yapmaktadır.

 

              Araç sayısı: 4 Arozöz 2 su tankeri 1  çift kabinli pikap 1 Öncü kurtarma aracı  ile hizmet vermektedir.

              İlimize bağlı ilçe İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 29, Aydıntepe ilçesine bağlı 25 olmak üzere Toplam 174 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 2 Beldedeki yangınlara da müdahale edilmektedir.

               211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza:

               Gelen ihbar sayısı :       114

               Rapor tutulmayan           : 67          -

               Raporlu yangın sayısı     : 47

               Mesken yangını     :          12

               Çatı Yangını          :          10

               Mesken,samanlık  :            1

               Kışlık hayvan yemi ot:       4    

               Garaj yangını           :          1

               Anız ve koru yangını:         2

               Odunluk:                  :         2

               İşyeri depo               :         4

               Trafik Kazası           :         6

               samanlık                   :         1

               Tandır evi                 :         1

               Araç yangını             :         1

                Patlama                    :         1

                Bekçi kulübesi         :         1

                Toplam               :             47  Adet olup Müdahale edilen yangınların 20 adeti şehir merkezi,27 adeti ise merkeze ilçelere bağlı köylerde meydana gelmiştir.

Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında cadde ve sokakların serinletilmesi belirli bir program dâhilinde yapılmaktadır. Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar periyodik olarak sulanmaktadır.

                Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 75.00 TL ücret karşılığında su verilmiş ayrıca talepte bulunan kurumlar ve vatandaşın baca temizliği yapılmış olup yıl sonu itibarıyla 10.510.00 TL gelir elde edilmiştir.karşılığında ilgililerden makbuz kestirilmiştir.

İşyeri Yangın Güvenlik Raporu: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri Müdürlüğümüz elemanlarımızca incelenerek 16 adet rapor düzenlenmiştir.

                Mahsur kalma      : 30

                Baca temizlemesi  : 15 adet Resmi Kurum                           

                Kış aylarında Şehrimizin muhtelif yerlerinde çatılardan sarkan buzlar tehlike arz ettiğinden, Program dahilinde Müdürlüğümüz elemanlarınca buz kırma çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

Ağaçların sulanması  :Belli bir   program dahilinde  şehrimizin muhtelif bölgelerinde daha önce ve yeni dikilen ağaçlar ve yeşil alanlar yaz sezonu boyunca aksatılmadan sulanmış olup; Belediye Başkanımızın Vermiş olduğu diğer görevlerde aksatılmadan yerine getirilmektedir. 05.02.2014

 

            5.6. Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri:

 

             İlimizde bulunan 6 adet Playstation ve 15 adet   Internet  Kafenin 2014 yılında  denetim  çalışmaları yapılıp  aralıksız sürdürülmüştür.

     Belediye sınırları ve mücavir  alan içerisinde  bulunan 3 adet içkili olmak üzere 13 adet lokantanın, 63 adet oyunlu kahvehane  ve çay ocakları, 12 kasap , 4 otel , 5 pastane , 36 berber kuaför, 3 hamam , 19 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı ,  lor ve  peynir pazarlarının  denetimleri faaliyetlerini  sürdürdükleri  zaman dilimlerinde  yapılmıştır.

    Kaldırımların  yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır.

    Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmıştır.

     Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

     Belediyemize ait İlimiz otogarının  denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır. 

     Fen işleri Müdürlüğü  uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak  çalışmalara yardımcı olunmuştur.

     İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır. 

     İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

     394 Sayılı Hafta tatili kanununca Pazar günleri faaliyet gösterecek olan işyerlerinin  ruhsatlandırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

      Şehir trafiğinin  ve park sisteminin  biraz daha rahat bir şekilde ilerlemesi ve esnafın mağduriyetinin azamiye indirilmesi için kadızade mahallesi semerciler caddesi üzerinde alışıla gelmiş olan  yolun sol tarafına park edildiğinden encümen kararı ile  1’er ay aralıklarla yolun her iki yönüne  park edilmesi sağlanılmıştır.

      Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde  iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen  özel ve tüzel kişiliklere  58 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca   52  adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.     

     5.7. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

                   ·          148,80 m² taşınmazın kamulaştırma işlemi tamamlanmış, yapılan kamulaştırma karşılığında hak sahiplerine toplam 24.896,40 TL bedel ödenmiştir.

 

.     Gençosman mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Belediyemiz tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) adına, 751 ada,19 nolu parselde 3.725,73 m²'lik hissenin kamulaştırma işlemi yapılmıştır.

 

·   Uygulama imar planına göre yol ve yeşil alan vb kamu yararı için ayrılan alan statüsü içerisinde kalan özel mülkiyete ait 2014 yılı içerisinde toplam 1.909,39 m² miktarında ki taşınmazlara karşılık mülkiyeti belediyemize ait 626,58 m² arsa trampası yapılmıştır.

 

·     2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden ihale edilmek suretiyle yapılan satışlardan  884,27 m² arsa karşılığında KDV hariç toplam 80.400,00 TL bedel tahsil   ettirilmiştir.

 

·     3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışı yapılacak olan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları bitişiğindeki arsa veya bina sahiplerine bedel takdiri suretiyle yapılan satışlardan 1.191,35 m² arsa karşılığında toplam 270.030,40 TL bedel tahsil ettirilmiştir.

 

.     İlimiz Gençosman mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, ada:701, parsel:1 nolu taşınmaz üzerinde yapılmakta olan binanın projesi ve kat irtifakı tapuları çıkarılmış olup, söz konusu parsel üzerinde muhtelif tarihlerde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce satışı gerçekleştirilmiştir. Bağımsız bölümlerin hali hazırda yapılı bulunan ve kat irtifakı tapularında belirtilen yeni bağımsız bölümlerle ilişkilendirilerek tapusu verilebilir olan 16 Adet Bağımsız bölümün tapuları verilmiştir.

 

.     İlimiz merkez Gençosman mahallesi Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) projesine

ilişkin 09/12/2004 tarihli protokol, 24/03/2006 tarihli ek protokol, 02/05/2007 tarihli mutabakat ve 2 nolu ek protokol kapsamında; Kentsel Yenileme Birinci Etap içerisinde bulunan 18 hak sahibinin tamamı ile mutabakata varılmış, tapusu verilebilir olan 13 hak sahibinin tapuları verilmiştir.

 

 ·    Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde işgali bulunan 34 adet toplam 4.099,20 m² miktarındaki taşınmazlardan ecrimisil alacaklarımızın tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılmakta, ödemeyenlerin yasal işlemleri rutin olarak takip edilmektedir. Son 5 yıllık ve 12 aylık süre içerisinde bu işlemlerden 9.897,55 -TL  ecrimisil  geliri tahakkuk ettirilmiştir.

 

 

·    Müdürlüğümüze 2014 yılı içerisinde 163 adet evrak ve dilekçe   gelmiş, bunların gereği yapılarak cevaplandırılmış ve arşive kaldırılmıştır, 322 adet evrak Müdürlüğümüzden üretilerek  çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyemiz Müdürlüklerine  gönderilmiştir. Diğer Kamu kurumları ve müdürlüklerle yapılan yazışmalar da devam etmekte olup ayrıca müdürlüğümüze gelen dilekçelere gerekli cevap verilmiş ve işlemleri yapılmıştır.

   

            5.7. Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

 

5.1. Kaynakçı Ustaları

            Kaynak işleri 3 işçi tarafından yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı kaynak atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca ilimiz genelindeki belediyemize ait tesislerin bütün tamir işleri ve korkuluk yapımı işleri kendi ustalarımız tarafından yapılmaktadır.     

            5.2. Şantiye Çalışmaları

Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karosiman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Sadece mevcut asfalt plenti faal olarak çalışmamaktadır. Şuan için toplam 27 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 100> m³

 

kum, 20.000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 1.500.000 adet (41.666 m²) beton parke, 40.000 adet (20.000 m) yol bordürü, 10.000 adet (5.000 m) su oluğu üretilmiştir. Bu imalatlarda 1255 Ton çimento kullanılmış olup çimento maliyeti 175.678,00.-TL’dir.

 

5.3. Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları

            Söz konusu tarihler arasında üst yapı çalışmalarımız; asfalt yolların bakım onarımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, stabilize yolların yapımı, istinat duvarları yapımı, Wc ve Büfe Yapımı, kaldırımların yapımı, ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.

5.4. Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2014 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 1.500.000 adet (41.666 m²) parke kaplama, 40.000 adet (20.000 m) yol bordürü 5.000 adet (2500m) su oluğu döşemesi yapılmıştır. Birçok yeni kaldırım yapılarak faaliyete sunulmuştur. İbni sina caddesi, şehit yüzbaşı agah caddesi boylu sokak, sahil yolu caddesi, hafız Osman sokak nalbandılar sokak, hapan caddesi, sümbül sokak, turan caddesi yapımı bu kapsamda yapılan işlerdir.

5.5. 2014 yılı içerisinde de merdiven yapım çalışmaları hızla devam etmiştir. Bu çalışmalarda; Zahit mahallesi, şingah mahallesi ve tuzcuzade mahallesi olmak üzere toplamda 3 adet merdiven yapılmıştır. Yapılan merdivenlerin uzunluğu 70m olup, halkımızın kullanımına sunulmuştur. Merdivenlerin yapım maliyeti 40.000,00.-TL’dir

5.6. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda istinat duvarı çalışmalarımız hiç durmamış ve toplamda 200 m beton istinat duvarı ve 500 m3 taş istinat duvarı yapılmıştır. Bu duvarlar Veysel mahallesi Dikmerdiven sok, Zahit mahallesi F.Kumbasar sokak, Kaleardı mahallesi Boylu sokak, Şingah mahallesi Dilsiz sokak, Veysel mahallesi, Tuzcuzade mahallesi Zafer sokak,Zahit mahallesi yayla sokak,Tuzcuzade mahallesi bacanaklar sokakta  beton istinat ve öğretmen tokileri mevkiinde1 adet taş istinat olmak üzere toplam 9 adet betonarme ve taş istinat duvarı yapılmıştır. 

 

5.7. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Bayburt Kalesi wc-mescid, fakir tokilerinde 1 adet dükkan ve eski sanayi mevkiinde wc yapılmıştır. İnşaat tamamlanmak üzere olup en kısa sürede kullanıma açılacak ve maliyeti 76.998,00.-TL’dir.

 

5.8.  2014 yılı faaliyet takvimi kapsamında ilimiz genelinde yaklaşık 2050 kamyon hafriyat çalışması yapılmıştır.  

5.9.  2014 yılında asfaltlama çalışmaları kapsamında Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 20.000 ton asfalt kullanılmıştır. İsale Hattı, Doğalgaz Çalışmaları ile TEDAŞ-Telekom çalışmalarından dolayı bozulan yerlerde asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

5.10. 2014 yılı İmar Yolu Çalışmaları kapsamında 1500m yeni yol yapılmıştır.

5.11. İlimiz merkezinde bulunan köprülerdeki demir korkuluklar ve ana arterlerdeki cadde ve sokaklarda bulunan bordürler boyanarak daha temiz ve güzel bir görünüm kazandırılmıştır.

5.12. Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 20.000 Ton. asfalt malzemesi kullanılarak mahallelerimizde yaklaşık 14.042 m² lik yaklaşık 2 km yol asfalt yapılmıştır. Böylelikle şimdiye kadar yenilenmeyen asfalt yol kalmamakla birlikte bir çok eskimiş yolda asfalta çevrilmiştir.

5.13. 2014 yılında belediyemiz tarafından şantiyemizde ve diğer işlerimizde kullanılmak üzere yaklaşık 2350 kamyon kum getirilmiştir.

5.14. 2014 yılı faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3220 m yol onarımı yapılmıştır.

 

 

İŞİN ADI

İŞİN MİKTARI

İŞİN MALİYETİ

2014 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN YOL KALDIRIM

1.500.000 adet (41.666 m2) parke kaplama, 40000 adet (20000 m) yol bordürü, 5000 adet (2500 m) su oluğu döşenmesi.

750.000,00 TL

2014 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN TAŞ İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMALARI

200 m beton, 500 m3 taş istinat duvarı yapılması.

250.500,00 TL

BELEDİYE İŞLERİ KAPSAMINDA YAPILAN HİZMET ALIMLARI

Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yöntemiyle 45 adet vasıflı, 8 adet vasıfsız eleman temini.

967.200,00 TL

ASFALT DÖKÜMÜ

2000 ton malzeme kullanıldı

2.400.000,00 TL

TAŞ KIRIMI

1000 ARABA

133.000,00 TL

HAFRİYAT ALIMI

2050 ARABA

205.000,00 TL

YIKIM ÇALIŞMALARI

4 noktada yıkım yapılmıştır.

10.000,00 TL

İMAR YOLU AÇILMASI VE DOLGUSU

1500 m yol açıldı.

35.285,00 TL

KUM ALIMI

2350 M³

94.000,00 TL

PARKE YOL TAMİRİ

30000 M2

142.000,00 TL

BORDÜR YAPIMI

15000 MT

75.000,00 TL

OLUK YAPIMI

2000 MT

40.000,00 TL

MESCİD YAPIMI

1 ADET

22.500,00 TL

MERDİVEN YAPIMI

3 ADET

40.000,00 TL

KAR ÇALIŞMALARI

TUZLAMA-KAR TEMİZLEME

80.000,00 TL

 

 

5.9 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetleri

     1-Faaliyet ve Projeler

İlimiz altyapı problemlerini giderilmesi kapsamında kurumumuzun talebi üzerine İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt ( merkez ) kanalizasyon ,yağmursuyu,içme suyu şebekesi ve atık su arıtma tesisi projeleri tamamlanarak inşaatına başlanmıştır.

            2014 yılı itibariyle kanalizasyon şebekesinin 73134 m lik kısmının inşaatı yapılarak toplam işin % 79 i  tamamlanmıştır. Yağmursuyu inşaatını 2120 m kısmının inşaatı yapılarak toplam işin % 20 i  tamamlanmıştır yapılan bu imalatlar  için 12,600,000.00 (onikimilyon altıyüzbin ) TL hak ediş ödenmiştir

            İçme suyu şebeksini 40631 m lik  kısmının inşaatı yapılarak toplam işin % 26s i  tamamlanmıştır.Ayrıca 5 adet deponun temeli açılmış 1000 m3ve100m3 lük iki adet deponun inşaatı tamamlanmıştır. yapılan bu imalatlar için 2,900,000.00 (ikimilyon dokuzyüzbin ) TL hak ediş ödenmiştir

Yapılan içme suyu ,kanalizasyon ve yağmursuyu  imalatlarının ayrıntıları  aşağıdaki genel icmal tablolarında sunulmuştur 

 5. 10. ) Hukuk İşleri Müdürlüğü

- Müdürlüğümüz bünyesinde, Hukuk İşleri Müdürü ve 1 adet Sözleşmeli Avukatla Belediyemiz Misyon ve Vizyonuna uygun olarak hizmet verilmiştir.

 

- Müdürlüğümüze yıl içerinde kurum içinden ve kurum dışından toplam 20 resmi yazı gelmiş olup, tamamı cevaplandırılmıştır.

 

- 2014 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasına yönelik Trabzon İdare Mahkemesine 8 adet İdari Dava açılmış olup devam etmektedir. Davalarla ilgili savunmalar için gereği yapılmıştır. 

 

- 2014 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesine 1 adet dava açılmış olup dava aleyhimize sonuçlanmıştır

 

- 2010 yılında Belediyemiz aleyhine Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesine açılan 2013 yılı içerisinde aleyhimize kararlaştırılmış Yargıtay’a temyiz için gönderilen dava dosyası 2014 yılı içerisinde onanmıştır.

 

 

 

            Atık su arıtma tesisi inşaatı 2014 yılı itibariyle % 97 lik kısmı tamamlanmış ve işletmeye alınacak duruma gelmiştir kalan % 3 lük kısmı çevre düzenlemesidir. Atık su arıtma tesisinin işletmeye alınabilmesi için kanalizasyon şebeke inşaatı işinin tamamlanması beklenmektedir. Yapılan imalatlar aşağıda belirtilmiştir;

           

Giriş yapıları(ızgaralar kum tutucu ve geri terfi); Anaerobik havuz; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Anaerobik havuz; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Havalandırma havuzları; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Çökeltme havuzları; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Belt filtre binası; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Geri devir binası; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Blower1-2 binaları; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

İdare,Bekçi binaları ve Numune binaları; inşaat, mekanik ve elektrik bitti.

Dağıtım ve toplama yapıları; bitti.

Saha borulama ; % 95 bitti.

Saha kablolama;  bitti.

Yukarıda bahsedilen arıtma kısımları haricinde;

-İdare binası

-Bekçi kulübesi

-Blower 1-2 binaları

-Belt binası

-Geri devir binası

-Numune alma binası

-Giriş ve çıkış debimetre odaları

-Dağıtma yapıları

-Toplama yapısı ve bacalar

Tesisin diğer yapıları arasındadır.