Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2013 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

T.C.

BAYBURT BELEDİYE

 

BAŞKANLIĞI

 

2013 YILI

 

FAALİYET RAPORU

 

01.01.2013 - 31.12.2013

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 YILI BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

      1- Fiziksel Yapı

      2- Örgüt Yapısı

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

      4- İnsan Kaynakları

      5- Sunulan Hizmetler

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

      3- Mali Denetim Sonuçları 

      4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

      2- Performans Sonuçları Tablosu

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

      5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           A- Üstünlükler

           B-  Zayıflıklar

           C- Değerlendirme

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

01.01.2013–31.12.2013

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I - GENEL BİLGİLER

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

 

 

 

 

 

C-  İdareye ilişkin Bilgiler

 

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin kat dört normal ve bir çatı katı şeklinde betonarme binadır. Binanın Tamamı doğalgaz ısıtmalıdır.      

 

 

 

İŞYERİNİN ADI

ÖZELLİĞİ

ODA SYISI

ISINMA

MÜLKİYETİ

Hizmet Binası

Betonarme

45

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

İtfaiye Hizmet Binası

Betonarme

7

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo

Betonarme

9

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Mezbahana

Betonarme

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Soğuk Hava Deposu

Yığma

7

Yok

Bayburt Belediyesi

Konkasör imalathanesi

Açık Hava

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Şantiye Binası

Yığma

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Büz İmalathanesi

Ahşap

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Kanaliz. Terfi merkezi

Yıkıldı

 

Yok

Bayburt Belediyesi

Kapalı Garaj

Betonarme

4

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Hayvan Pazarı

Açık Hava

 

Yok

Hazine

Su Kaptaj bekçi lojmanı

Yığma

3

Yok

Bayburt Belediyesi

Garaj

Prefabrik

 

Elektrikli

Bayburt Belediyesi

Belediye Otobüs terminali  

Betonarme

81

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

 

 

2-) Örgüt yapısı

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 17. maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

 

Belediye Encümeni Belediye Kanununun 33.maddesine göre Meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Buna göre Bayburt Belediyesi encümeni Mali Hizmetler Müdürü Fen İşleri Müdürü, İmar İşleri Müdürü ve ayrıca 3 seçilmiş üye Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşmuştur.

 

     3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 65 adet bilgisayar 41 adet bilgisayar yazıcısı 5 Adet Dizüstü Bilgisayar 9 Adet fotokopi makinesi, 6 adet fotokopili yazıcı 11 adet fotoğraf makinesi, 9 adet TV , 1 adet kamera, 2 adet tarayıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 2 adet server ana makinesi ve 1 Adet Kart Yazıcısı mevcuttur.

 

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde 4 adet Kamere ile ilimizi canlı izleme imkânı getirilmiştir. 

 

 

 

4- İnsan Kaynakları

 

 

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla Personel

 Memur kadrosu

218

53

165

 

Sürekli İşçi Kadrosu

91

91

 

 

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

 

2

 

 

TOPLAM PERSONEL

310

147

165

 

 

 

5-Sunulan Hizmetler

 

 

  5.1. Özel kalem Müdürlüğü

 

            Muhtarlarla Toplantı yapıldı Sosyal etkinlikler adı altında Şair Zihni Kültür Merkezinde halka tiyatro sunumu 21 Şubat Haftası Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu Etkinlikleri Çay TV Kanalına Bayburt’u tanıcı Röportaj verildi. 08 Mart Dünya Kadınlar Günü için Bayburtlu Kadınlara program düzenlendi. Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere su ve çikolata dağıtımı yapıldı

Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın ziyareti yapıldı.. 23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek kitap dağıtımı yapıldı. 03 Mayıs “Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu” Konulu Konferans, 11 Mayıs Anneler Günü Programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıldı KON TV Ekranlarında Başkanımız Belediye Çalışmaları Hk. Konuşma yaptı Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni Etkinlikleri kutlaması yapıldı Ramazan ayı içerisinde İftar Çadırında yemek verildi ve Fasıl Geceleri düzenlendi. Ayrıca Din Görevlileri ve Basın mensuplarına iftar yemeği verildi Ramazan Bayramında Yaşlı, Hasta ve Esnaf Ziyaretleri yapıldı. Kurban Bayramında Esnaf ve yaşlı Ziyareti yapıldı 29 Ekimde Milli Piyango Çekilişi Bayburt’ta yapılması sağlandı. 18 Mart Şehitler Gününde Bayburt’taki Şehit ve Gaziler Derneği ziyareti yapıldı. Ve o günün anlamına yönelik tiyatro sergilendi. Tıp Bayramında Doktorlarımız ve hemşirelerimiz ziyaret edildi. Hıdrellez gününde çeşitli etkinlikler yapıldı. Engelliler haftasında engellilerimiz unutulmayarak ziyaret edildi ve Engelli vatandaşlar akülü araba dağıtımı yapıldı. Kutlu Doğum haftasında o günün anlam ve önemine binaen etkinlikler yapıldı.

Bayburt’a gelen bakanlarımızdan Sayın Faruk Çelik, Erdoğan Bayraktar, Veysel Eroğlu ,Binali Yıldırım ve  Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ziyaretleri ile alakalı  gerekli ön hazırlıklar yapılarak makam ağırlanmaları sağlanmıştır.

           Öğretmenler Günüde öğretmenlerimize günün anlam ve önemini belirten bir program düzenlenmiştir. 

 

            Birimimiz tarafından 2013 yılında evrakların takibini yapmak amacıyla;

 

a)   Resmi Yazı Giden Sayısı       : 305

b)   Resmi Yazı Gelen Sayısı        : 440

 

            Birimimiz tarafından kayıt altına alınmış Belediye Başkanımızın katıldığı il içi, il dışı, yurt dışı toplantı sayısı;

 

a)      İl İçi Toplantı Sayısı                    : 51

b)      İl Dışı Toplantı Sayısı                  : 35

c)      Yurt Dışı Toplantı Sayısı             :   3

 

 

 

 

 

           Birimimiz kayıtlarında bulunan aylık gelen ziyaretçi icmali;

 

                        Ocak ayı                     : 930

                        Şubat ayı                    :100

                        Mart ayı                      :770

                        Nisan ayı                    : 826

                        Mayıs ayı                    : 760

                        Haziran ayı                 : 1162

                        Temmuz ayı                : 1280

                        Ağustos ayı                : 1100

                        Eylül   ayı                   : 660

                        Ekim ayı                     : 979

                        Kasım ayı                   : 896

                        Aralık ayı                    : 773

 

Başkanlık makamında gerçekleşen üst protokol ziyaret sayısı; 250

 

5.2. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

                Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2013 yılı içerisinde 11 kez normal 1 kez de olağan üstü  olmak üzere toplam 12 kez toplanarak 25 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 331 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

                5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Fen İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta perşembe gününü toplantı günü olarak belirleyerek 52 kez toplanmış ve 328 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

                Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2013 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2668 adet evrak girişi yapılmış, 2427 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 3369 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 85 adet evrak girişi yapılırken 167 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

 5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri:

  

            Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.

           Mali Hizmetler Servisi 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Kapanış muhasebe fişi 1,Dönem sonu işlem fişi 61 gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen ödeme emri 1968 adet, Muhasebe İşlem Fişi, 2805, olmak üzere toplam 4773 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır.

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilerek kontrolü sağlanmıştır, emekli Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık K.D.V. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K.’a uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

         01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında; Belediyemizce alınan malzemeler için 488 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi, 457 adet Taşınır İşlem Fişi çıkış düzenlenmiştir.

 

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

 

 1-Faaliyet ve Projeler

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2013 yılı içinde 933 adet yazışma yapılmıştır.

 

            1.1. Plan Çalışmaları

             

            Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 38 Adet İfraz, tevhit, yola terk ve yoldan ihdas işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. İmar ve hâlihazır projeleri hazırlanmış farklı ölçeklerde 4 adet taşınmazın denetlenmesi yapılıp onaylanmıştır..  Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2013 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 148 adet imar Durumu düzenlenmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 29 adet İfraz-tevhit,3 adet yola terk,6 adet yoldan ihdas yapılmıştır.

           

1.2 Planlama Çalışmaları

            İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Şehir plancısı ve 1 Harita Mühendisi ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2013 Yılı içerisinde 38 adet plan değişikliği onaylanmıştır.

 

1.3. İNŞAAT RUHSAT ÇALIŞMALARI

 

     Bir adet İnşaat Mühendisi ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 numaralı maddelerine göre gerekli yol, Tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 174 adet inşaat ruhsatı verilmiştir.

 

1.4. Yapı Kullanma İzni Birimi

 

Bir adet İnşaat Mühendisi ile yine diğer birimlerdeki çalışanlar ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2013 yılı içerisinde 107 Adet iskân Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

1.5. Kaçak İnşaat Birimi

Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yerinde tespiti yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.

 

5.5 İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri

 

           Müdürlüğümüz 1 Müdür, 1 Amir Vekili, 3 Memur 14 işçi kadrosunda toplam 19 personelle 3 vardiya halinde 24 x 48 sisteminde günün 24 saatinde Görev yapmaktadır.

 

              Araç sayısı: 3 Arozöz 2 su tankeri 1  çift kabinli pikap 1 Öncü kurtarma aracı  ile hizmet vermektedir.

 

              İlimize bağlı ilçe ve beldelerdeki İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 27, Aydıntepe ilçesine bağlı 24 olmak üzere Toplam 169 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 6 Beldedeki yangınlara da müdahale edilmektedir.

 

 

 

 

               211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza:

 

               Gelen ihbar sayısı         : 110

               Rapor tutulmayan           : 74          -

               Raporlu yangın sayısı     : 36

               

               Mesken yangını              : 13

               Çatı Yangını                   :   3

               Mesken Ahır,samanlık   :   7

               Mezarlık                         :   1    

               Ekili alan                         :   2

               Garaj yangını                  :   2

 

               Anız ve koru yangını     :      

               Dağ yangın:                   :   1

               İşyeri depo                    :   3

               Trafik Kazası                :        

               samanlık                        :   2

               Tandır evi                      :   1

               Göçük                          :    1

               Toplam                   :  36  Adet olup Müdahale edilen yangınların 15 adeti şehir merkezi,21 adeti ise merkeze ilçelere bağlı köylerde meydana gelmiştir.

 

Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında cadde ve sokakların serinletilmesi belirli bir program dâhilinde yapılmaktadır. Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar periyodik olarak sulanmaktadır.Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 65.00 TL ücret karşılığında su verilmiş ayrıca talepte bulunan kurumlar ve vatandaşın baca temizliği yapılmış olup yıl sonu itibarıyla 6730 TL gelir elde edilmiştir.karşılığında ilgililerden makbuz kestirilmiştir.

 

İşyeri Yangın Güvenlik Raporu: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri Müdürlüğümüz elemanlarımızca incelenerek 16 adet rapor düzenlenmiştir.

                Mahsur kalma      : 30

                Baca temizlemesi  : 15 adet Resmi Kurum

                                 

                Kış aylarında Şehrimizin muhtelif yerlerinde çatılardan sarkan buzlar tehlike arz ettiğinden, Program dahilinde Müdürlüğümüz elemanlarınca buz kırma çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

Ağaçların sulanması  :Belli bir   program dahilinde  şehrimizin muhtelif bölgelerinde daha önce ve yeni dikilen ağaçlar ve yeşil alanlar yaz sezonu boyunca aksatılmadan sulanmış olup; Belediye Başkanımızın Vermiş olduğu diğer görevlerde aksatılmadan yerine getirilmektedir. 05.02.2014

             

 

            5.6. Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri:

      

 Zabıta Müdürlüğünce,  İlimizde bulunan 5 adet playstation ve 22 adet İnternet cafe’nin 2013 yılında ruhsatlarının bulunup bulunmadığı ve 12 yaşından küçüklerin alınmaması için gerekli ön çalışmaları yapılmış, denetimleri de aralıksız sürdürülmüştür.

            Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde bulunan 1 adet içkili lokantanın, 20 adet kahvehane, 73 adet çay Ocağı, 1 adet çay bahçesi, 18 kasap, 3 otel, 8 pastane, 27 berber-kuaför, 2 hamam, 27 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı, lor ve peynir pazarlarının denetimleri faaliyetlerini sürdürdükleri zaman dilimlerinde yapılmaktadır.

       Kaldırımların yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır.

        Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.

         Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

         Fen işleri Müdürlüğü uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak çalışmalara yardımcı olunmuştur.

         Su ve kanal işleri müdürlüğü ile ortaklaşa çalışarak su kesimine çıkılmış olup ayrıca su arızalarına sebep olan şahıslar hakkındaki ihtar ve cezai müeyyideler uygulanmıştır.

           İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır. 

         İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

         394 Sayılı Hafta tatili kanununca Pazar günleri faaliyet gösterecek olan işyerlerinden 13 adet işyerinin ruhsatlandırılma çalışması yapılmış olup devam etmektedir.

           İlimizde faaliyet gösteren taksi yazıhaneleri ve taksiler aylık periyodik çalışmalarla denetlenmesi yapılmaktadır.

           Ayrıca aceze ekmek yardımı almak isteyen kişiler hakkındaki soruşturmalar müdürlüğümüz tarafından yapılarak ekmek almaya hak kazanan kişiler tespit edilmiştir.

            İlimiz cumhuriyet caddesinin her iki şeridi 2010 yılında başlatmış olduğumuz ücretli otoparka çevrilerek otopark sorunu ve trafik yoğunluğunu giderme çalışmasını 2013 yılında da şehrimizin muhtelif caddelerinde bu uygulamaya başlattık.

            Halfikale mahallesinde Perşembe günleri olmak üzere ikinci bir Pazaryeri kurarak o bölgedeki halkımızın daha rahat bir alış veriş yapabilir duruma getirilmesine devam ediliyor.

Yukarıdaki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen özel ve tüzel kişiliklere 45 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca 62 adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.   

Belediyemiz meclis ve encümen toplantı evrakları zabıta müdürlüğümüz ekiplerince meclis ve encümen üyelerine dağıtımı yapılmaktadır.

Ayrıca önceden var olan zabıta aracımızı sürekli arıza vermesi nedeninden dolayı 2012 yılında yenileyerek halkımızın hizmetlerinde aksilik yaşanmaması için değişikliğe gidilmiştir.

2013 yılında il trafik komisyonunca tehdit konularak belediyemize geçen (S) ve (M) plakaların satış ve devirleri için yönetmelik çıkarılmış olup işlemler bu yönetmeliklere göre iş ve işlemler yapılmaktadır.

     5.7. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

                   2013 yılı içerisinde özel mülkiyete konu olan ve uygulama imar planına göre yol, yeşil alan vb kamu yararı için ayrılan alan statüsü içerisinde kalan 41 vatandaşımıza ait toplam 530,03

 

      m²miktarındaki taşınmazların kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve yapılan kamulaştırma karşılığında hak sahiplerine toplam 95.365,25 TL bedel ödenmiştir.

 

·    Uygulama imar planına göre imar yolunda kalan ve bulunduğu yerde olduğu gibi muhafazası mümkün olmayan tek katlı bina vasıflı taşınmazın kamulaştırma işlemi tamamlanmış, yapılan kamulaştırma karşılığında hak sahibine toplam 33.320,00 TL bedel ödenmiştir.

 

·    2013 yılı içerisinde uygulama imar planına göre yol, yeşil alan vb kamu yararı için ayrılan alan statüsü içerisinde kalan, özel mülkiyete ait toplam 18 vatandaşımıza ait toplam 899,00 m² miktarında ki taşınmazlara karşılık mülkiyeti Belediyemize ait 1136,88 m² arsa trampası yapılmıştır.

 

·     2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden ihale edilmek suretiyle yapılan satışlardan 8.715,93 m² arsa karşılığında KDV hariç toplam 3.538.250,00 TL bedel tahsil   ettirilmiştir.

 

·     2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden geçmiş dönemlerde (1997-2001) ihale edilmek suretiyle satışı yapılan fakat tapu işlemleri tamamlanmayan 9 adet taşınmaz toplam: 3.346,81 m² arsanın işlemleri yapılarak ilgililerine tapuları verilmiştir.

 

·     3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre müstakil inşaata elverişli olmayan 13 adet toplam 846,41 m² miktarındaki taşınmaz bitişiğindeki arsa veya bina sahiplerine toplam 114.678,75 TL bedelle satılmıştır.

 

·     Mülkiyeti Bayburt Belediyesine ait 3 adet toplam: 9495,61 m² miktarındaki taşınmazlar kurumumuz vergi borcuna mahsuben 6183 sayılı AATUH Kanununun geçici 8. maddesi gereği TOPLAM: 2.733.560,10 TL bedel karşılığında Maliye Hazinesine devredilmiştir.

 

Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde işgali bulunan 34 adet toplam 3.183,91 m² miktarındaki taşınmazlardan ecri misil alacaklarımızın tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılmakta, ödemeyenlerin yasal işlemleri rutin olarak takip edilmektedir. Son 5 yıllık ve 12 aylık süre içerisinde bu işlemlerden 6,180.12 TL ecri misil  geliri tahakkuk ettirilmiştir.

 -   Belediyemiz ile TOKİ arasında yapılan protokol çerçevesinde kentsel gelişim ve yenileme alanı içerisinde kalan ada:701 parsel10 no’lu taşınmaz içerisinde bulunan 18 hak sahibine yapımı tamamlanan ada:750 parsel:8 no’lu kısımda bulunan işyerlerinin tapu işlemleri tamamlanarak hak sahipleri adına tapuları verilmektedir.

 

·     Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde gecekondusu bulunan ve 2981 sayılı kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların tapu işlemlerinin yapılması için imar uygulama işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Tapu tahsis Belgesi olan 3 kişiye 2013 yılı içerisinde tapuları verilmiştir.  

     

·     Müdürlüğümüze 12 aylık süre  içerisinde 211 adet evrak ve dilekçe   gelmiş, bunların gereği yapılarak cevaplandırılmış ve arşive kaldırılmıştır, 515 adet evrak Müdürlüğümüzden üretilerek  çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyemiz Müdürlüklerine  gönderilmiştir. Diğer Kamu kurumları ve müdürlüklerle yapılan yazışmalar da devam etmekte olup ayrıca müdürlüğümüze gelen dilekçelere gerekli cevap verilmiş ve işlemleri yapılmıştır.

 

 

· Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı doğrultusunda;

      

   - Milli Eğitim Müdürlüğüne: 4.998,85 m²

     

   - Bayburt Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı’na 465,15 m²

 

     Miktarındaki alan tahsisleri yapılmıştır.

 

 

            5.7. Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

 

5.1. Kaynakçı Ustaları

            Kaynak işleri 3 işçi tarafından yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı kaynak atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca ilimiz genelindeki belediyemize ait tesislerin bütün tamir işleri ve korkuluk yapımı işleri kendi ustalarımız tarafından yapılmaktadır. 

   

            5.2. Şantiye Çalışmaları

Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karo siman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Sadece mevcut asfalt plenti faal olarak çalışmamaktadır. Şuan için toplam 27 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 100> m³

 

Kum, 20.000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 2.000.000 adet (55.555 m²) beton parke, 60.000 adet (30.000 m) yol bordürü, 10.000 adet (5.000 m) su oluğu üretilmiştir. Bu imalatlarda 1755 Ton çimento kullanılmış olup çimento maliyeti 245.670,00.-TL’dir.

 

5.3. Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları

            Söz konusu tarihler arasında üst yapı çalışmalarımız; asfalt yolların bakım onarımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, stabilize yolların yapımı, istinat duvarları yapımı, Wc ve Büfe Yapımı, kaldırımların yapımı, ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.

5.4. Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2013 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 2.000.000 adet (55.555 m²) parke kaplama, 60.000 adet (30.000 m) yol bordürü 10.000 adet (5.000m) su oluğu döşemesi yapılmıştır. Birçok yeni kaldırım yapılarak faaliyete sunulmuştur. İbn-i Sina Caddesi, şehit yüzbaşı agâh caddesi boylu sokak, sahil yolu caddesi, hafız Osman sokak nalbandılar sokak, hapan caddesi, sümbül sokak, turan caddesi yapımı bu kapsamda yapılan işlerdir.

5.5. 2013 yılı içerisinde de merdiven yapım çalışmaları hızla devam etmiştir. Bu çalışmalarda; Zahit mahallesi 2 no’lu Erzurum caddesi, kadızade mahallesi, kuloğlu sokak, tuzcuzade mahallesi imaret tepe olmak üzere toplamda 3 adet merdiven yapılmıştır. Yapılan merdivenlerin uzunluğu 90m olup, halkımızın kullanımına sunulmuştur. Merdivenlerin yapım maliyeti 50.000,00.-TL’dir

5.6. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda istinat duvarı çalışmalarımız hiç durmamış ve toplamda 500 m3 beton istinat duvarı ve 2700 m3 taş istinat duvarı yapılmıştır. Bu duvarlar Tuzcuzade Mahallesi zafer sokak, vuslat sokak, imaret sokak, Şingah mahallesi kayalık çıkmaz sokak, toki mevkii,  Kaleardı mahallesi uygun sokak, Süleymaniye caddesi, Zahit mahallesi Yeni şehir parkı, sahil yolu sokak,  olmak üzere toplam 9 adet betonarme ve taş istinat duvarı yapılmıştır.  

5.7. Çoruh nehri ıslah çalışmaları kapsamında brit yapımı müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.

5.8. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Bayburt Kalesine mescit yapılmıştır. İnşaat tamamlanmak üzere olup en kısa sürede kullanıma açılacak ve maliyeti 22.500,00.-TL’dir.

 

5.9.  2013 yılı faaliyet takvimi kapsamında ilimiz genelinde yaklaşık 3150 kamyon hafriyat çalışması yapılmıştır.  

5.10.  2013 yılında asfaltlama çalışmaları kapsamında Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 47.000 ton asfalt kullanılmıştır. İsale Hattı, Doğalgaz Çalışmaları ile TEDAŞ-Telekom çalışmalarından dolayı bozulan yerlerde asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

           

 

 

            5.11. 2013 yılı İmar Yolu Çalışmaları kapsamında 3500m yeni yol yapılmıştır. Yapılan bu yollar şunlardır; Şingah mahallesi 35. Bağdat caddesi, 42. Paşa caddesi, Genç Osman mahallesi şahane sokak, fuzuli caddesi, Kaleardı mahallesi uygun sokak olmak üzere yeni imar yolu açılmıştır.

5.12. İlimiz merkezinde bulunan köprülerdeki demir korkuluklar ve ana arterlerdeki cadde ve sokaklarda bulunan bordürler boyanarak daha temiz ve güzel bir görünüm kazandırılmıştır.

5.13. Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 47.000 Ton. Asfalt malzemesi kullanılarak mahallelerimizde yaklaşık 33.000 m² lik yaklaşık 4.7 km yol asfalt yapılmıştır. Böylelikle şimdiye kadar yenilenmeyen asfalt yol kalmamakla birlikte birçok eskimiş yolda asfalta çevrilmiştir.

5.14. 2013 yılında belediyemiz tarafından şantiyemizde ve diğer işlerimizde kullanılmak üzere yaklaşık 3350 kamyon kum getirilmiştir.

 

5.15. 2013 yılı faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3520 m yol onarımı yapılmıştır.

 

 

 

İŞİN ADI

İŞİN MİKTARI

İŞİN MALİYETİ

2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN YOL KALDIRIM

2.000.000 adet (55.555 m2) parke kaplama, 60000 adet (30000 m) yol bordürü, 10000 adet (5000 m) su oluğu döşenmesi.

1.200.000,00 TL

2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN TAŞ İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMALARI

500 m3 beton, 2700 m3 taş istinat duvarı yapılması.

350.500,00 TL

BELEDİYE İŞLERİ KAPSAMINDA YAPILAN HİZMET ALIMLARI

Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yöntemiyle 45 adet vasıflı, 8 adet vasıfsız eleman temini.

967.200,00 TL

ASFALT DÖKÜMÜ

47000 ton malzeme kullanıldı

5.640.000,00 TL

TAŞ KIRIMI

1000 ARABA

133.000,00 TL

HAFRİYAT ALIMI

3150 ARABA

315.000,00 TL

YIKIM ÇALIŞMALARI

4 noktada yıkım yapılmıştır.

10.000,00 TL

İMAR YOLU AÇILMASI VE DOLGUSU

3500 m yol açıldı.

87.000,00 TL

KUM ALIMI

3000 M³

120.000,00 TL

PARKE YOL TAMİRİ

40000 M2

190.000,00 TL

BORDÜR YAPIMI

30000 MT

150.000,00 TL

OLUK YAPIMI