Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2011 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

T.C.

BAYBURT BELEDİYE

 

BAŞKANLIĞI

 

2011 YILI

 

FAALİYET RAPORU

 

01.01.2011 - 31.12.2011

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

2011 YILI BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

      1- Fiziksel Yapı

      2- Örgüt Yapısı

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

      4- İnsan Kaynakları

      5- Sunulan Hizmetler

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

      3- Mali Denetim Sonuçları 

      4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

      2- Performans Sonuçları Tablosu

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

      5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           A- Üstünlükler

           B-  Zayıflıklar

           C- Değerlendirme

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

01.01.2011–31.12.2011

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I - GENEL BİLGİLER

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

C-  İdareye ilişkin Bilgiler

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin, dört normal ve bir çatı kati şeklinde betonarme ve kalorifer ısıtmalı bina ve doğalgaz ısıtmalıdır.

 

 

 

İŞYERİNİN ADI

ÖZELLİĞİ

ODA SYISI

ISINMA

MÜLKİYETİ

Hizmet Binası

Betonarme

48

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

İtfaiye Hizmet Binası

Betonarme

7

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo

Betonarme

9

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Mezbahana

Betonarme

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Soğuk Hava Deposu

Yığma

7

Yok

Bayburt Belediyesi

Konkasör imalathanesi

Açık Hava

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Şantiye Binası

Yığma

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Büz İmalathanesi

Ahşap

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Kanaliz. Terfi merkezi

Yıkıldı

 

Yok

Bayburt Belediyesi

Kapalı Garaj

Betonarme

4

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Hayvan Pazarı

Açık Hava

 

Yok

Hazine

Su Kaptaj bekçi lojmanı

Yığma

3

Yok

Bayburt Belediyesi

Garaj

Prefabrik

 

Elektrikli

Bayburt Belediyesi

Belediye Otobüs terminali  

Betonarme

81

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

 

2-) Örgüt yapısı

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 17 ci maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

 

Belediye Encümeni Meclisten seçilmiş 3 üye ile Belediye kanununun 33 ncü maddesine göre Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar İşleri Müdürüyle birlikte Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşur.

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 50 adet bilgisayar 34 adet bilgisayar yazıcısı 3 Adet Dizüstü Bilgisayar 3 Adet fotokopi makinesi, 5 adet fotokopili yazıcı 8 adet fotoğraf makinesi 6 adet TV ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 1 adet server ana makinesi mevcuttur.

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ nin Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde 4 adet Kamere ile ilimizi canlı izleme imkânı getirilmiştir.  

 

4- İnsan Kaynakları

 

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla Personel

 Memur kadrosu

192

37

155

 

Sürekli İşçi Kadrosu

96

92

4

 

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

 

18

 

 

TOPLAM PERSONEL

289

148

159

 

 

5-Sunulan Hizmetler

 

 

 

 

5.1. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

            Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2011 yılı içerisinde 12 kez normal 1 kez de olağan üstü  olmak üzere toplam 13 kez toplanarak 25 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 210 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta perşembe gününü toplantı günü olarak belirleyerek 48 kez toplanmış ve 333 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

            Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2011 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2607 adet evrak girişi yapılmış, 2001 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 2156 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 68 adet evrak girişi yapılırken 152 adet giden evrak kaydı tutulmuştur

 

5.2. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri:

 

          Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.

          Mali Hizmetler Servisi 01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen ödeme emri 1704 adet, Muhasebe İşlem Fişi, 1790 olmak üzere toplam 3494 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır.

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilmesini sağlamak, Mali Hizmetler Servisi, aylık ve yıllık emeklilik şahıs fişleri, Özel İdare Payı, ÇTV .Fon Payı, Kültür Varlıklarını Koruma Payı, Kefalet Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık KDV. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ; Belediyemizce alınan malzemeler için 303 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi , 330 adet Taşınır İşlem Fişi düzenlenmiştir.

 

5.3 Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü hizmetleri

 

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlümüzce, Belediyemizin resmi internet sitesi günlük olarak güncelleştirilmektedir.  Sitemize yıl içerisinde toplam 285 adet haber eklenmiştir. Belediyemize ait 353 adet haber yerel basında, 39 adet haber ulusal basında çıkmıştır. Ayrıca Belediyemiz e-postasına gelen mesajlar  her gün cevaplandırılmıştır.  Yerel ve ulusal basında çıkan haberler takip edilerek   arşivi yapılmıştır.Başbakanlık BİMER’den gelen şikayetler günlük olarak takip edilmekte olup   Yine İnternet ortamında bulunan Yerel Net isimli siteye düzenli olarak haberlerimiz aktarılmaktadır.

Müdürlüğümüz  tarafından  Belediyemiz  ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişki, koordine edilmiştir.   

Basın Yayın organlarına  fotoğraflı ve yazılı bilgi aktarımı   yapılmaktadır.  

Müdürlüğümüz tarafından  Yerel ve Ulusal basına gönderilen haberler internet aracılığı ile yapılmaktadır. 

Masaüstü Yayıncılık bölümümüz , Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik ilimizdeki mevcut mglıght, bilborard ve clp’lere grafik, dizgi, mizampajı ve   tasarımı birimimize ait olmak üzere 13 adet çalışma yapılmış ve şehrimizde bulanan reklam tabelaları 39 kez  kullanılmıştır.

Belediyemizin  tüm birimlerinin yaptığı çalışmalar basın aracılığı ile kamuoyuna yansıtılmıştır.

Belediye Başkanımızın  basın toplantıları belirli periyotlarda düzenlenmektedir.   

Belediyemiz  çalışma ve faaliyetlerinin fotoğraf - video kaset, cd arşivleri yapılmıştır.

Her yıl düzenli olarak yapılan Uluslar arası Dede Korkut Şölenleri ve 21 Şubat İlimizin Kurtuluş törenlerinde pankart ve  masaüstü isimliklerin  hazırlanması birimimiz tarafından  yapılmaktadır.

İlimizin kültürel değerlerini yansıtan fotoğraflar bilgisayar ortamında özel programlarla yapılarak internet sitemize aktarılmıştır.

Dizgisi ve mizampajı birimiz tarafından hazırlanan BELEDİYE BÜLTENİ İsimli dergimiz çıkarılmıştır. 2011 yılı içerisinde 5.000 adet bülten basımı gerçekleştirilerek    dağıtım organizasyonu birimimiz tarafından yapılmaktadır. 

İçişleri Bakanlığımızın internet ortamında başlatmış olduğu Yerel Bilgi Projesi kapsamında Belediyemizle ilgili veri girişleri 2001 yılından başlamak kaydı ile her yıl için ayrı ayrı itina ile yenilenmektedir. 

Belediye Hizmet  Binası girişinde bulunan mevcut panolara Belediyemizin çalışmalarını resimleyip halkımıza yansıtmak ulusal ve yerel basında çıkan haberleri takip ederek mevcut panolara asılmaktadır.

Yerel basın mensupları ve gazeteciler cemiyetine ziyaretler düzenlenmiştir.

 

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

 

 1-Faaliyet ve Projeler

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2011 yılı içinde 750 adet yazışma yapılmıştır.

 

            1.1. Plan Çalışmaları

             

            Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 18 Adet İfraz, tevhit, yola terk işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. İmar ve hâlihazır projeleri bulunmayan Kurucakol Hidroelektrik Santrali Projesine altlık teşkil edecek Hâlihazır Projesi ve İmar Planı hazırlanmış ve Lisans alınması için müracaat edilmiştir.  Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2011 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 101 adet imar Durumu düzenlenmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 18 adet İfraz-tevhit,6 adet yola terk,3 adet yoldan ihdas yapılmıştır.

           

1.2 Planlama Çalışmaları

            İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Şehir plancısı ve 1 Harita Mühendisi ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2011 Yılı içerisinde 19 adet plan değişikliği onaylanmıştır.

 

            1.3. İNŞAAT RUHSAT ÇALIŞMALARI

 

Bir adet peyzaj mimarı ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isyteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 nolu maddelerine göre gerekli yol, tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 73 adet inşaat ruhsatı verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

1.4. Yapı Kullanma İzni Birimi

 

Bir adet Mimar ile yine diğer birimlerdeki çalışanlar ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2011 yılı içerisinde 46 Adet iskân Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

1.5. Kaçak İnşaat Birimi

Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yerinde testipi yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.

       

               5.5. İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri:

 

             Müdürlüğümüz 19 personelle 3 vardiya halinde 24 x 48 sisteminde günün 24 saatinde

Görev yapmaktadır.

              Araç sayısı: 2 Arozöz 2 su tankeri 1 kurtarma aracıyla hizmet vermektedir.

              İlimize bağlı ilçe ve beldelerdeki İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Başkanlık makamının uygun görmesi durumunda Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 27, Aydıntepe ilçesine bağlı 24 Toplam 169 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 6 Beldedeki yangınlara müdahale edilmektedir.

               211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza:

               Gelen ihbar sayısı :       150

               Asılsız ihbar           :           -

               Raporlu yangın sayısı     : 48

               Mesken yangını     :          20

               Çatı Yangını          :            9

               Odunluk                 :            3

               Baraka                    :           2

               Ekili alan                 :           1

               Çadır yangını          :           1

               Anız ve koru yangını:     102

               Araç yangını:            :         3

               İşyeri depo             :            1

               Trafik Kazası           :           4

               Ahır ve samanlık     :           3

               Tandır evi                 :          1

                             Toplam             : 150   Adet olup Müdahale edilen yangınların 92 adeti şehir merkezi,58 adeti ise merkeze bağlı köylerde meydana gelmiştir.

Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında cadde ve sokakların belirli bir program dâhilinde çillenmeleri yapılmaktadır. Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar periyodik olarak sulanmaktadır.

                Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 55.00 TL ücret karşılığında su verilmiş ayrıca talepte bulunan kurumlar ve vatandaşın baca temizliği yapılmış olup yıl sonu itibarıyla 3.600 TL karşılığında ilgililerden makbuz kestirilmiştir.

İşyeri denetimi: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri elemanlarımızca incelenerek 22 adet rapor düzenlenmiştir.

                Kapı kilidi açma   : 70

                Baca temizlemesi  : İlgili meclis kararına istinaden ücret mukabilinde şahıs veya kamu binalarının müracaatları halinde elemanlarımız tarafından temizlenmiştir.

                Çatılardan buz kırma : Şehrimizin muhtelif yerlerinde kış münasebetiyle çatılardan sarkan buzlar tehlike arz etmektedir. Buna binaen ekibimizce buz kırma işlemi sürdürülmektedir.

                Ağaçların sulanması  :Belli bir   program dahilinde  şehrimizin muhtelif bölgelerinde daha önce ve yeni dikilen ağaçlar ve yeşil alanlar yaz sezonu boyunca aksatılmadan sulanmıştır.

           Tatbikat                   : Talep edilmesi halinde Milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullar ve diğer kurumlarla ortak tatbikat yapılmaktadır.

            5.6. Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri:

      

Zabıta Müdürlüğünce,  İlimize bulunan 5 adet Play Steyşın 28 adet İnternet Kafe’nin

2011 yılında ruhsatlarının bulunup bulunmadığı ve 12 yaşından küçüklerin alınmaması için gerekli ön çalışmaları yapılmış, denetimleri de aralıksız sürdürülmüştür.

            Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde bulunan 2 adet içkili lokantanın, 11 adet oyunlu kahvehane, çay Ocakları, 12 kasap 5 otel 4 pastane 36 berber kuaför, 3 hamam, 22 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market  gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı, lor ve peynir pazarlarının denetimleri faaliyetlerini sürdürdükleri zaman dilimlerinde yapılmıştır.

       Kaldırımların yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullana bilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır.

        Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmıştır.

         Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

         Belediyemize ait İlimiz otogarının denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır. 

         Fen işleri Müdürlüğü uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak çalışmalara yardımcı olunmuştur.

         Su ve kanal işleri müdürlüğü ile ortaklaşa çalışarak su kesimine çıkılmış olup ayrıca su arızalarına sebep olan şahıslar hakkındaki ihtar ve cezai müeyyideler uygulanmıştır.

         İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır. 

         İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

         394 Sayılı Hafta tatili kanununca Pazar günleri faaliyet gösterecek olan işyerlerinden 26 adet ruhsatlandırılma çalışması yapılmıştır.

         2011 yılı içerisinde denetimler sonucunda işyerlerine gerekli uyarılar yapılmasına rağmen bu uyarıları dikkate almayan 5 işyeri mühürlenmiştir.

          İlimizde faaliyet gösteren taksi yazıhaneleri ve taksiler aylık periyodik çalışmalarla denetlenmesi yapılmıştır.

          Ayrıca aceze ekmek yardımı almak isteyen kişiler hakkındaki soruşturmalar müdürlüğümüz tarafından yapılarak ekmek almaya hak kazanan kişiler tespit edilmiştir.

            İlimiz cumhuriyet caddesinin her iki şeridi 2010 yılında başlatmış olduğumuz ücretli otoparka çevrilerek otopark sorunu ve trafik yoğunluğunu giderme çalışmasını 2011 yılında da şehrimizin muhtelif caddelerinde bu uygulamaya başlattık.

            Kaleardı mahallesinde Perşembe günleri olmak üzere ikinci bir Pazaryeri kurarak o bölgedeki halkımızın daha rahat bir alış veriş yapabilir duruma getirilmesine devam ediliyor.

Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen özel ve tüzel kişiliklere 113 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca 123 adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.   

 5.7.Milli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

                    301.72 m² taşınmazın kamulaştırma işlemi tamamlanmış yapılan kamulaştırma karşılığında hak sahiplerine toplam 65.104,75 TL Bedel ödenmiştir.

 

·   Uygulama imar planına göre yol ve yeşil alan vb kamu yararı için ayrılan alan statüsü içerisinde kalan özel mülkiyete ait 2011 yılı içerisinde toplam 254 m² miktarında ki taşınmazlara karşılık 352.91 m² arsa trampası yapılmıştır.

 

 ·   3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışı yapılacak olan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları bitişiğindeki arsa veya bina sahiplerine bedel takdiri suretiyle yapılan satışlardan ve 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden ihale edilmek suretiyle yapılan satışlardan  680.68 m² arsa karşılığında   toplam 72.725,25 TL bedel tahsil   ettirilmiştir.

 

·     Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde işgali bulunan 33 adet toplam 4486.38 m² miktarındaki taşınmazlardan ecri misil alacaklarımızın tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılmakta, ödemeyenlerin yasal işlemleri rutin olarak takip edilmektedir. Son 5 yıllık ve 12 aylık süre içerisinde bu işlemlerden 3101.48 TL  ecri misil  geliri tahakkuk ettirilmiştir.

 

 

·     Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde gecekondusu bulunan ve 2981 sayılı kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların tapu işlemlerinin yapılması için imar uygulama işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Tapu tahsis Belgesi olan 6 kişiye 2011 yılı içerisinde tapuları verilmiştir.  

 

     

·     Müdürlüğümüze 12 aylık süre  içerisinde 264 adet evrak ve dilekçe   gelmiş, bunların gereği yapılarak cevaplandırılmış ve arşive kaldırılmıştır, 221 adet evrak Müdürlüğümüzden üretilerek  çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyemiz Müdürlüklerine  gönderilmiştir. Diğer Kamu kurumları ve müdürlüklerle yapılan yazışmalar da devam etmekte olup ayrıca müdürlüğümüze gelen  dilekçelere gerekli cevap verilmiş ve işlemleri yapılmıştır.

 

·     Mülkiyeti Belediyemiz adına olup özel siciline kayıtlı olmayan mera vasıflı taşınmazlarda 2011 yılı içerisinde 435 ada1 parsel:32.400,00 m² ve 434 ada:4 nolu parselden: 293.227,00 m² alan arsa olarak cins değişikliği yapılarak  Belediyemizin ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 

·    Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı doğrultusunda;

      

      -Huzur evi yapılması için Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne :2970,00 m²

     

      -Spor salonu yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına :2376.40 m²

     

      -Yüzme Havuzu yapılması için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne:5471.92 m²

 

      -Sosyal Tesis yapımı için ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve  İl Özel İdaresine 8903,00 m²

      miktarındaki alan tahsisleri yapılmıştır.

 

      -Yine İmaret Tepenin Şair Zihni Abidesi çevre düzenlemesi ve rekreasyon çalışmaları kapsamında kamulaştırma işlemleri devam etmekte olup bu bağlamda Hazineye ait toplam 648.86 m² miktarındaki taşınmazlar Belediyemize tahsis edilmesi işlemi sağlanmıştır.

 

 

5.8.Fen işleri hizmetleri 

 

1-Faaliyet ve Projeler

            Fen İşleri Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında da alt yapı, üst yapı çalışmaları yanında atölye ve şantiyedeki çalışmalarını en iyi ve en verimli şekilde yürütmeye çalışmıştır.

 

            1.2. Atölye Çalışmaları

            1.2.1. Motor ve Elektrik Tamir Ustaları

            Atölye çalışmalarımız biri atölye şefi olmak üzere 7 işçi ile yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Atölyemizde bakım ve onarımı yapılamayan araçların bakım-onarımı çeşitli işyerlerinde yaptırılmaktadır. Şu an itibariyle elimizdeki iş makinesi ve araçların hepsi faal durumdadır.

           

1.2.2. Kaynakçı Ustaları

            Kaynak işleri 3 işçi tarafından yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı kaynak atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca ilimiz genelindeki belediyemize ait tesislerin bütün tamir işleri ve korkuluk yapımı işleri kendi ustalarımız tarafından yapılmaktadır. 

 

II-SUNULAN HİZMETLER

           Yapımı işleri 2011 yılında devam etmiştir. Bu çalışmalar kapsamında 114.000 adet (3.168 m²) parke kaplama, 2.042 adet (1.021 mt) yol bordürü, 705 adet (235 mt) su oluğu döşemesi yapılmıştır. Birçok yeni kaldırım yapılarak faaliyete sunulmuştur. Yapılan bu kaldırımlar, Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi,  Tuzcuzade Mahallesi Akgöz ve Kurdal Sokak olmak üzere toplam uzunluğu 1.016 mt dir. Yol ve kaldırımları yapım maliyeti 94.000,00.-TL’dir.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda istinat duvarı çalışmalarımız hiç durmamış ve toplamda 326 m3 beton istinat duvarı ve 2.194 m3 taş istinat duvarı yapılmıştır. Bu duvarlar Mehmet Çelebi Mahallesi Hisar Sokak 1 adet, Tuzcuzade Mahallesi Yıldırım Sokak 1 adet, İmarettepe 1 adet, Zahit Mahallesi Çağlayan Sokak 2 adet ve Karasakal Mahallesi Kaleardı yolu Caddesi 1 adet olmak üzere toplam 3 adet beton ve betonarme istinat duvarı ve 3 adet taş istinat duvarıdır. Ayrıca Esentepe Mahallesi Saraybosna Caddesi ve Veysel Mahallesi Duygulu sokakta 2 adet parkın çevre duvarları taş duvar olarak yapılmıştır, İstinat duvarlarının yapım maliyeti 368.766,00.-TL’dir.

SODES Projesi kapsamında belediyemiz şantiyesinde bulunan eski kilitli beton parke üretim tesisinin yerine daha modern ve seri üretim yapabilen beton parke makinesi ve ekipmanları satın alınarak montajı tamamlanmış ve üretime başlanmıştır. Bu sayede malzeme kalitesi yükseltilerek yapılan yol ve kaldırımların ömrü uzamıştır. Tesisin yapım maliyeti 200.000,00.-TL’dir.

SODES Projesi kapsamında Çocuk oyun parklarına ihtiyaç duyulan mahallerimizde toplam 13 adet içerisinde fitness aletlerininde bulunduğu modern ve hijyenik yapıya sahip çocuk oyun parkları yapılarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Çocuk oyun parklarının yapım maliyeti 171.000,00.-TL’dir.

KUDAKA Projesi kapsamında belediyemiz şantiyesinde bulunan eski kum eleme yıkama tesisinin yerine daha modern ve daha çok üretim kapasitesine sahip kum eleme yıkama kırma tesisi satın alınarak kurulum işlemi tamamlanmıştır. Bu tesis sayesinde daha kaliteli malzeme üretilerek Belediyemiz şantiyesinin standardı yükseltilmiştir. Tesisin yapım maliyeti 365.800,00.-TL’dir.

Yine KUDAKA Projesi kapsamında 1 adet 60 Tonluk elektronik kantar satın alınarak yeni sanayi sitesi içerisine kurulumu yapılarak hizmete alınmıştır. Kantarın yapım maliyeti 46.600,00.-TL’dir.

Müdürlüğümüz bünyesindeki Yol ve Kaldırım Bakım-Onarım Ekibi personelinin, Atölye taşıt ve iş makinesi tamir ekibinin, Kepçe Operatörü ve Şoförlerin yetersiz olması nedeniyle hizmet alımı yöntemiyle toplam 18 adet vasıflı 10 adet vasıfsız eleman temin edilerek hizmetlerin aksamadan yapılması sağlanmıştır. Hizmet alımının toplam maliyeti 489.949,00.-TL’dir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler ihale kapsamında yapılan işler olmakla beraber belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün iş programı doğrultusunda yaptığı işler tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İŞİN ADI

İŞİN MİKTARI

İŞİN  MALİYETİ

2011 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN YOL KALDIRIM

114.000 adet (3168 m2) parke kaplama, 2042 adet (1021 mt) yol bordürü, 705 adet(235 mt) su oluğu döşenmesi. 1016 mt kaldırım yapılması

94.000,00 TL

2011 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN TAŞ İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMALARI

326 m3 beton, 2194 m3 taş istinat duvarı yapılması.

368.766,00 TL

SODES BAYBURT İNŞAAT OKULU PROJESİ KAPSAMINDA PARKE MAKİNASI KURULMASI

1 adet parke-bordür-briket makinesi alımı ve kurulması.

200.000,00 TL

SODES ANNE ÇOCUK PARKTADA BİRLİKTE PROJESİ KAPSAMINDA MAHALLELERE ÇOCUK PARKI KURULMASI

13 adet mahalleye çocuk parkı kurulması. 

171.000,00 TL

KUDAKA KUM ELEME KIRMA TESİSİ KURULMASI

1 adet dik milli kırıcı, Kum eleme yıkama  makinası alınması ve kurulması.

365.800,00 TL

KUDAKA ELEKTRONİK KANTAR KURULMASI

1 adet 60 tonluk elektronik kantar sisteminin satın alınarak kurulması.

46.600,00 TL

BELEDİYE İŞLERİ KAPSAMINDA YAPILAN HİZMET ALIMLARI

Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yöntemiyle 18 adet vasıflı, 10 adet vasıfsız eleman temini.

489.949,00 TL

ASFALT DÖKÜMÜ

14380 ton malzeme kullanıldı

1.222.300,00 TL

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

20000 adet ağaç dikimi

140.000,00 TL

TAŞ KIRIMI

400 ARABA

60.000,00 TL

HAFRİYAT ALIMI

10000 ARABA

600.000,00 TL

YIKIM ÇALIŞMALARI

18 noktada yıkım yapılmıştır.

36.000,00 TL

İMAR YOLU AÇILMASI VE DOLGUSU

4000 mt yol açıldı.

100.000,00 TL

KUM ALIMI

500 kamyon

31.500,00 TL

PARKE YOL TAMİRİ

70 KM

840.000,00 TL

BORDÜR YAPIMI

2000 MT

24.000,00 TL

OLUK YAPIMI

1200 MT

14.400,00 TL

ÇİÇEK ALIMI, NAKLİYESİ VE DİKİMİ

24000 ADET

20.000,00 TL

BÜFE YAPIMI

3 ADET

45.000,00 TL

YOL KALDIRIM BOYAMA ÇALIŞMALARI 

600 KG

15.000,00 TL

KAR ÇALIŞMALARI

TUZLAMA-KAR TEMİZLEME

40.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetleri

 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında su ve kanalizasyon hatlarının bakım onarımları ve yenileme çalışmaları en iyi ve en verimli şekilde yürütmeye çalışmıştır.

  Şehrimizin içme suyu şehir içi şebeke hatlarındaki problemlerin giderilmesi amacıyla Belediyemizin talebi üzerine İller Bankası Genel Müdürlüğü Bayburt İli İçme suyu şebeke projesi çalışması başlatmıştır. Bu proje çalışmaları 2011 yılı sonu itibariyle devam etmektedir.

Atık su arıtma tesisi proje çalışmaları Belediyemizin talebi üzerine İller Bankası tarafından 2010 yılında tamamlanarak kurumumuza teslim edilmiştir. İlimiz kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmaları kapsamında kurumumuzun 2007 yılında İller Bankasına yaptırdığı kanalizasyon şebeke projesi ve atık su arıtma tesisi projeleri Devlet Planlama Teşkilatına ve Çevre ve Şehircilik bakanlığına  gönderilerek projelerin inşaatı için gerekli olan toplam 51,000,000 TL (ellibirmilyon tl ) kaynağın çıkması için çalışmalar devam edilmektedir.

            Genel manada yapılan çalışmalar;2011 yılı içerisinde toplam  10.000 m şehir içi içmesuyu şebekesi yenilemesi yapılmıştır.2011 yılında kayıp ve kaçak sularla mücadele de yaklaşık 1100 adet arızaya müdahale edilmiş ve bunları 1 âdeti isale hattında meydana gelen arızadır.

Kanalizasyon çalışmalarımız;  Şebekesi olmayan bölgelerde ve şebekesi sorunlu yerleşim bölgelerinde 1500 m uzunluğunda yeni kanalizasyon şebekesi çalışması yapılmıştır ve yaklaşık 1900 adet arızaya müdahale edilmiştir. Bu arızaların % 90’ ı abonelerde oluşan kanal tıkanmalarının

 

5.10. Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetleri:

 Birimimiz 2011 yılı içerisinde ihaleye verilmiş olan mücavir alan içerisindeki çevre temizliğinin rutin kontrolleri yapılmış, gerekli ikazlar yapılarak aksaklıklar giderilmiş, yapılan çalışma planı dâhilinde:

1-      Şehrin genel temizliği yapılmış cadde ve sokaklarda genel temizlik ve yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir.

2-      Mayıs ayında (baharın başlangıcı) ve Eylül ayında (Eğitim öğretim dönemi başında) tüm okullar programa alınıp, okul bahçeleri ve çevrelerinde yıkama çalışmaları ve genel temizlik yapılmıştır.

3-      Çöp Konteynırları günlük olarak takip edilmiş ve evsel atıklar konteynırlar da toplanılması sağlanmış çöp nakil araçları ile katı atık depolama alanına nakli gerçekleştirilmiştir.

4-      Katı atık depolama alanında iki iş makinesi sürekli bulundurularak atıkların bertaraf için gerekli çalışma gerçekleştirilmiştir.

5-      Katı atık bertaraf sahasında 2011 yılında 12.942  ton Katı atık, 40 ton Tıbbi atık düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmiş, 26 ton Tıbbi atık ise strerilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmiştir.

6-      Pazartesi günleri Pazar yeri temizliği, Salı günleri hayvan pazarı yeri temizliği ve yıkama çalışması mütemadiyen yapılmıştır.

7-      Oluşturulan temizlik timi ile hafta içi pazartesi ve Salı hariç her gün önceden programı yapılan yerlerde toplu temizlik çalışmaları uygun hava şartlarında aksatılmadan yapılmıştır.

8-      Veteriner işleri müdürlüğü ile birlikte sokak hayvanlarını denetim hususunda yardımcı olunmuş ve sokak hayvanlarının uzaklaştırılması sağlanmıştır.

9-      Şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan boş arsaların temizlenerek çevrenin daha temiz ve düzenli görülmesi sağlanılmıştır.

10-  Şehrimizde bulunan cami WC leri ve şadırvanlarının rutin olarak haftalık temizlikleri ve yıkamaları yapılmış