Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2010 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

2010 YILI BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

      1- Fiziksel Yapı

      2- Örgüt Yapısı

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

      4- İnsan Kaynakları

      5- Sunulan Hizmetler

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

      3- Mali Denetim Sonuçları 

      4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

      2- Performans Sonuçları Tablosu

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

      5- Diğer Hususlar

 

                                                                         -3-

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           A- Üstünlükler

           B-  Zayıflıklar

           C- Değerlendirme

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

01.01.2010–31.12.2010

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I - GENEL BİLGİLER

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

                                                                                  -4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-  İdareye ilişkin Bilgiler

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin, dört normal ve bir çatı kati şeklinde betonarme ve kalorifer ısıtmalı binadır.

 

İŞYERİNİN ADI

ÖZELLİĞİ

ODA SYISI

ISINMA

MÜLKİYETİ

Hizmet Binası

Betonarme

48

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

İtfaiye Hizmet Binası

Betonarme

7

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo

Betonarme

9

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Mezbahana

Betonarme

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Soğuk Hava Deposu

Yığma

7

Yok

Bayburt Belediyesi

Konkasör imalathanesi

Açık Hava

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Şantiye Binası

Yığma

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Büz İmalathanesi

Ahşap

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Kanaliz. Terfi merkezi

Yıkıldı

 

Yok

Bayburt Belediyesi

Kapalı Garaj

Betonarme

4

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Hayvan Pazarı

Açık Hava

 

Yok

Hazine

Su Kaptaj bekçi lojmanı

Yığma

3

Yok

Bayburt Belediyesi

Garaj

Prefabrik

 

Elektrikli

Bayburt Belediyesi

Belediye Otobüs terminali  

Betonarme

81

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

 

2-) Örgüt yapısı

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 17 ci maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

 

Belediye Encümeni Meclisten seçilmiş 3 üye ile Belediye kanununun 33 ncü maddesine göre Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar İşleri Müdürüyle birlikte Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşur.

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 50 adet bilgisayar 40 adet bilgisayar yazıcısı 5 Adet Dizüstü Bilgisayar 3 Adet fotokopi makinesi, 2 adet fotokopili yazıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 1 adet server ana makinesi mevcuttur.

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ nin Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde 4 adet Kamere ile ilimizi canlı izleme imkânı getirilmiştir.  

 

4- İnsan Kaynakları

 

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla Personel

 Memur kadrosu

192

38

154

 

Sürekli İşçi Kadrosu

96

96

 

 

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

 

18

 

 

TOPLAM PERSONEL

289

153

154

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               -5-

 

5-Sunulan Hizmetler

 

5.1. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden oluşan Belediyemiz Meclisi 2010 yılı içerisinde 11 kez normal 1 kez de olağan üstü olmak üzere toplam 12 kez toplanarak 24 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 177 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

           

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta perşembe gününü toplantı günü olarak belirleyerek 48 kez toplanmış ve 225 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

           

Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2010 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2801 adet evrak girişi yapılmış, 1742 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 1851 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 72 adet evrak girişi yapılırken 174 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

 

5.2. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri:

Mali Hizmetleri Müdürlüğü gerek 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol kanunu ve merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk etmiş borçları günlük olarak tediye eder. Harcanan ödenekleri, ilgili defterlere kayıt yapar Emanete alınan, Emanetten reddedilen paraları ilgili defterlerine işler Belediye'nin diğer Müdürlüklerinden veya diğer Özel, Tüzel Devlet Kuruluşlarından gelen yazıları içeriğine göre uygulamış ve cevaplandırmıştır.

          

Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıkları hak sahiplerine ödemiştir. Diğer taraftan maaş, ücretlerden kesilen (ikraz, icra, kefalet, sigorta, gelir vergisi, damga vergisi, İşsizlik Sigortası Fonu) gibi kesintiler kanuni süre olan en geç bir ay içinde listeleri yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Her aya ait gelir ve gider ile bunlara ait emanetlerin defter kayıtlarına göre cetvelleri çıkarılır, hesapların kayıtlara doğru işlendiği Mizan'a dökülerek kontrol edilir. Üçer aylık Mizanlar düzenli olarak Bayburt Defterdar lık aracığıyla internet üzerinden Maliye Bakanlığına gönderilir.

            

Her yıl Belediye Bütçesi tanzim edilerek gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamı'na intikal ettirilmiştir. Başkanlık Makamı'nca denkleştirilen Bütçe'nin, Belediye Encümeni,  Belediye Meclisi'nce görüşülmesi ve kabulünün den sonra Maliye bakanlığına internet aracılığıyla bildirilmiş müteakip uygulaması yapılmıştır. Bütçe yılının tamamlanmasını müteakip Kesin Hesap çıkartılmış. Ayrıca gerek Sayıştay Başkanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan İdari ve Mali Denetimlere, Kesin Hesabı çıkan yılların Gelir ve Gider Belgelerini eksiksiz olarak tanzim ederek teftişe hazır hale getirmek ve denetimi yapılan yıllara ait kişi borçlarının takip ve tahsilini yapmak, tenkit ve tavsiye edilen hususlarda ise gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaktadır.

        

5.3 Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü hizmetleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlümüzce, Belediyemizin resmi internet sitesi günlük olarak güncelleştirilmektedir. Ayrıca Belediyemiz e-postasına gelen mesajlar her gün cevaplandırılmıştır.  Yerel ve ulusal basında çıkan haberler takip edilerek arşivi yapılmıştır. Başbakanlık BİMER’den gelen şikayetler günlük olarak takip edilmekte olup Yine İnternet ortamında bulunan Yerel Net isimli siteye düzenli olarak haberlerimiz aktarılmaktadır.

 

 

 

 

 

                                                                        -6-

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişki, koordine edilmiştir.   

 

Basın Yayın organlarına fotoğraflı ve yazılı bilgi aktarımı yapılmaktadır.  

Belediyemizin İnternet Sitesine 2010 yılı içerisinde 175 adet haber atılmıştır. Ayrıca 2010 yılında 511 adet yerel basında 113 adet ulusal basında haber çıkmıştır. Müdürlüğümüz tarafından Yerel ve Ulusal basına gönderilen haberler internet aracılığı ile yapılmaktadır. 

           

Masaüstü Yayıncılık bölümümüz, Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik ilimizdeki mevcut mglıght, bilboard ve CLP’lere grafik, dizgi, mizanpajı ve tasarımı birimimize ait olmak üzere 13 adet çalışma yapılmış ve şehrimizde bulanan 57 adet clp 32 adet bilboard olmak üzere reklam tabelaları 89 kez kullanılmıştır. Birimimiz tarafından kağıt dosya, not kağıtları ve bütün davetiyelerin dizgi mizanpaj işlemleri yapılmaktadır. 

 

Belediyemizin tüm birimlerinin yaptığı çalışmalar basın aracılığı ile kamuoyuna yansıtılmıştır.

 

Belediye Başkanımızın basın toplantıları belirli periyotlarda düzenlenmektedir.   

 

Belediyemiz çalışma ve faaliyetlerinin fotoğraf - video kaset, cd arşivleri yapılmıştır.

 

Her yıl düzenli olarak yapılan Uluslar arası Dede Korkut Şölenleri ve 21 Şubat İlimizin Kurtuluş törenlerinde pankart ve masaüstü isimliklerin hazırlanması birimimiz tarafından yapılmaktadır.

 

İlimizin kültürel değerlerini yansıtan fotoğraflar bilgisayar ortamında özel programlarla yapılarak internet sitemize aktarılmıştır.

 

Dizgisi ve mizanpajı birimimiz tarafından hazırlanan BELEDİYE BÜLTENİ İsimli dergimiz 2010 yılı Temmuz ayında 9. sayısıyla 3000 adet yayınlanmıştır.

 

Belediye Hizmet Binası girişinde bulunan mevcut panolara Belediyemizin çalışmalarını resimleyip halkımıza yansıtmak ulusal ve yerel basında çıkan haberleri takip ederek mevcut panolara asılmaktadır.

           

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

 

1-Faaliyet ve Projeler

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2010 yılı içinde 652 adet yazışma yapılmıştır.

 

            1.1. Plan Çalışmaları

            Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 2 Adet İfraz, tevhit, yola terk işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. İmar ve hâlihazır projeleri bulunmayan Gençosman Hidroelektrik Santrali Projesine altlık teşkil edecek Hâlihazır Projesi hazırlanmıştır.  Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2010 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 87 adet imar Durumu düzenlenmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 119 adet İfraz-tevhit,5 adet yola terk,2 adet yoldan ihdas yapılmıştır.

           

 

 

 

 

 

                                                                                      -7-

1.2 Planlama Çalışmaları

            İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Şehir plancısı ve 1 Harita Mühendisi ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2010 Yılı içerisinde 13 adet plan değişikliği onaylanmıştır.

 

    1.3. İNŞAAT RUHSAT ÇALIŞMALARI

Bir adet peyzaj mimarı ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isyteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 nolu maddelerine göre gerekli yol, tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 214 adet inşaat ruhsatı verilmiştir.

 

1.4. Yapı Kullanma İzni Birimi

Bir adet Mimar ile yine diğer birimlerdeki çalışanlar ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2010 yılı içerisinde 66 Adet iskân Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

1.5. Kaçak İnşaat Birimi

Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yerinde tespiti yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.

 

               5.5. İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri:

            Müdürlüğümüz 20 personelle 3 vardiya halinde 24 x 48 sisteminde günün 24 saatinde

Görev yapmaktadır.

           Araç sayısı: 2 Arozöz 2 su tankeri 1 kurtarma aracıyla hizmet vermektedir.

            İlimize bağlı ilçe ve beldelerdeki İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Başkanlık makamının uygun görmesi durumunda Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 27, Aydıntepe ilçesine bağlı 24 Toplam 169 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 6 Beldedeki yangınlara müdahale edilmektedir.

              

211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza:

Gelen ihbar sayısı                 :  106

              Asılsız ihbar           :   -

               Müdahale sayısı     :    40

              Mesken yangını       :    15

               Çatı Yangını            :      8

              Odunluk                 :    -

              Baraka                    :      2

              Kalorifer kazanı     :      1

              İnşaat yangını          :      2

               Anız yangını            :      3

              Araç yangını            :      1

               Ceza evi yangını     :      1

              İşyeri depo             :      1

              Trafik Kazası           :    -

              Çamlık                     :      1

               Ahır, Samanlık        :      2

               Ot Saman yangın    :      3

               Toplam                    :  40 Adet olup Müdahale edilen yangınların 14 adeti şehir merkezi,26 adeti ise merkeze bağlı köylerde meydana gelmiştir.

 

 

 

 

                                                                                      -8-

            Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında cadde ve sokakların belirli bir program dâhilinde çillenmeleri yapılmaktadır. Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar periyodik olarak sulanmaktadır.

           

Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 50.00 TL ücret karşılığında su verilmiş ayrıca talepte bulunan kurumlar ve vatandaşın baca temizliği yapılmış olup yılsonu itibarıyla 1.585.00 TL karşılığında ilgililerden makbuz kestirilmiştir.

 

            İşyeri denetimi: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri elemanlarımızca incelenerek 21 adet rapor düzenlenmiştir.

           

Kapı kilidi açma       : 45

                       

Baca temizlemesi       : İlgili meclis kararına istinaden ücret mukabilinde şahıs veya kamu binalarının müracaatları halinde elemanlarımız tarafından temizlenmiştir.

           

Çatılardan buz kırma: Şehrimizin muhtelif yerlerinde kış münasebetiyle çatılardan sarkan buzlar tehlike arz etmektedir. Buna binaen ekibimizce buz kırma işlemi sürdürülmektedir.

           

Ağaçların sulanması: Belli bir program dahilinde şehrimizin muhtelif bölgelerinde daha önce ve yeni dikilen ağaçlar yaz sezonu boyunca aksatılmadan sulanmıştır.

 

            5.6. Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri:

            İlimizde bulunan 2 adet Playstation ve 18 adet Internet Kafenin 2010 yılında denetim çalışmaları yapılıp aralıksız sürdürülmüştür.

           

Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde bulunan 3 adet içkili olmak üzere 13 adet lokantanın, 63 adet oyunlu kahvehane ve çay ocakları, 12 kasap, 4 otel, 5 pastane, 36 berber kuaför, 3 hamam, 19 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı,  lor ve peynir pazarlarının denetimleri faaliyetlerini sürdürdükleri zaman dilimlerinde yapılmıştır.

           

Kaldırımların yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır.

           

Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmıştır.

           

Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

           

Belediyemize ait İlimiz otogarının denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır. 

           

Fen işleri Müdürlüğü uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak çalışmalara yardımcı olunmuştur.

           

İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır. 

           

 

 

 

 

                                                                             -9-

 

İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

            394 Sayılı Hafta tatili kanununca Pazar günleri faaliyet gösterecek olan işyerlerinin ruhsatlandırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

           

Şehir trafiğinin ve park sisteminin biraz daha rahat bir şekilde ilerlemesi ve esnafın mağduriyetinin azamiye indirilmesi için Kadızade Mahallesi semerciler caddesi üzerinde alışıla gelmiş olan yolun sol tarafına park edildiğinden encümen kararı ile 1’er ay aralıklarla yolun her iki yönüne park edilmesi sağlanılmıştır.

           

Tuzcuzade Mahallesi pönserek sokakta bulunan Pazar yerinin esnaflardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Gençosman Mahallesi koruk caddesine taşınması ve Pazar esnafının faaliyet göstermesi sağlanmıştır.

           

Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen özel ve tüzel kişiliklere 58 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca 26 adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.     

 

5.8.Fen işleri hizmetleri 

 

1-Faaliyet ve Projeler

            Fen İşleri Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında da alt yapı, üst yapı çalışmaları yanında atölye ve şantiyedeki çalışmalarını en iyi ve en verimli şekilde yürütmeye çalışmıştır.

 

            1.2. Atölye Çalışmaları

            1.2.1. Motor ve Elektrik Tamir Ustaları

            Atölye çalışmalarımız biri atölye şefi olmak üzere 7 işçi ile yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Atölyemizde bakım ve onarımı yapılamayan araçların bakım-onarımı çeşitli işyerlerinde yaptırılmaktadır. Şu an itibariyle elimizdeki iş makinesi ve araçların hepsi faal durumdadır.           

1.2.2. Kaynakçı Ustaları

            Kaynak işleri 3 işçi tarafından yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı kaynak atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca ilimiz genelindeki belediyemize ait tesislerin bütün tamir işleri ve korkuluk yapımı işleri kendi ustalarımız tarafından yapılmaktadır.

Bu işlerin başlıcaları şunlardır.

            Eski cezaevinin karşısına korkuluk, Mezbahaneye 4*4m’lik kapak, Şehit Osman Kooperatifine korkuluk, Şingah Mahallesine 170m korkuluk, 200 adet çöp konteynırı tamiri, Ulu Camii arkasına korkuluk, Şehit Nevzat Kaya İlköğretim Okulu’na 10m korkuluk, Peynir Pazarı’na 40 adet saç, 100m hazırdaki korkuluk, Mal Meydanı’na 20 adet halka, Cumhuriyet Caddesi orta refüj için 500m tel çekildi, Kaleardı Bent Köprüsü’nde 35m orta refüj çalışması, 2 adet çeşme ızgarası yapımı, çöp yerleri için 7 adet kafes yapımı, Türk Dünyası Parkı’na 5m kafes yapımı, Terminale İtfaiye için 10m’lik merdiven yapımı, Terminale 9*1m’lik pano yapımı.

1.3. ŞANTIYE ÇALIŞMALARI

Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karosiman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Sadece mevcut asfalt plenti faal olarak çalışmamaktadır. Şuan için toplam 10 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 45 m³ kum, 18.000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 1.100.000 adet (30.555 m²) beton parke, 30.000 adet (15.000 mt) yol bordürü, 80.000 adet (8.900 m2) karosiman ve 20.000 adet (10.000 mt) su oluğu üretilmiştir. Bu imalatlarda 1000 Ton çimento kullanılmış olup çimento maliyeti 150.000,00.-TL’dir.

 

 

 

                                                                            -10-

1.4. Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları

            Söz konusu tarihler arasında üst yapı çalışmalarımız; asfalt yolların bakım onarımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, stabilize yolların yapımı, istinat duvarları yapımı, Wc ve Büfe Yapımı, Belediye Hizmet Binasının Doğalgaza Dönüşüm işi, kaldırımların yapımı, ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.

           

1.4.1. Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2010 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 1.100.000 adet (30.555 m²) parke kaplama, 30.000 adet (15.000 mt) yol bordürü, 80.000 adet (8900 m2) karosiman ile 20.000 adet (10.000m) su oluğu döşemesi yapılmıştır. Birçok yeni kaldırım yapılarak faaliyete sunulmuştur. TEDAŞ önü orta refüj ve bordür yapımı, Fabrika Sokak parke kaldırım yapımı, Türkistan Caddesi kaldırım oluk yapımı, Zahit Mahallesi kaldırım yapımı, Sümerbank yanı kaldırım yapımı, Şingah Mahallesi’nde ara sokaklarda kaldırım yapımı, Yıldırım Sokak kaldırım yapımı, Postane önü kaldırım yapımı, Stadyum yanı karo- kaldırım yapımı, Semerciler kaldırım yapımı, Yeni Müftülük Binası yanı kaldırım yapımı, Reyhan Sitesi yanı kaldırım yapımı, Sanayi Köprüsü yanı kaldırım yapımı, 1 Nolu Sağlık Ocağı önü kaldırım yapımı, Zahit Mahallesi Sultan Fahri Sokak kaldırım yapımı, Ticaret Binası önü oluk-parke-kaldırım yapımı bu kapsamda yapılan işlerdir.

 

1.4.2. 2010 yılı içerisinde de merdiven yapım çalışmaları hızla devam etmiştir. Bu çalışmalarda; Zahit mahallesi Kurt deresi sokak, Şingah mahallesi TOKİ konutları imar yolu, Baykent Yapı Kooperatifi Oval Merdiven, Şehit Osman Mezarlığı, Şingah Mahallesi Dilsizler Sokak, Eski TOKİ ile Yeni Toki arası, Subay Lojmanları yanına olmak üzere toplamda 7 adet merdiven yapılmıştır. Yapılan merdivenlerin uzunluğu 335m olup, halkımızın kullanımına sunulmuştur. Merdivenlerin yapım maliyeti 130.000,00.-TL’dir.

  

1.4.3. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda istinat duvarı çalışmalarımız hiç durmamış ve toplamda 351 m3 beton istinat duvarı ve 1.124 m3 taş istinat duvarı yapılmıştır. Bu duvarlar Kadızade Mahallesi Çiğdem Sokak 1 adet, Şingah Mahallesi Bayır Sokak 1 adet, Nazlı Sokak 1 adet, Tuzcuzade Mahallesi Şehit Osman Sokak 1 adet, Alp Sokak 1 adet, Zahit Mahallesi Çağlayan Sokak 1 adet, Karasakal Mahallesi Mektep Sokak 1 adet, Mehmet Çelebi Mahallesi Burç Sokak 1 adet olmak üzere toplam 8 adet betonarme istinat duvarıdır. Ayrıca Velişaban Mahallesi ile Baykent Yapı Kooperatifi’nde de istinat duvarı yapılmıştır.  

 

1.4.4. Çoruh Nehri ıslah çalışmaları kapsamında yapımı DSİ tarafından gerçekleştirilen Polis Okulu’nun arkasındaki köprünün yol bağlantıları müdürlüğümüz tarafından yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 

1.4.5. DSİ’nin Çoruh nehri ıslah projesi kapsamında bulunan eski cemiyet köprüsü yıkılarak DSİ tarafından yeniden yaptırılmıştır. İnşaat çalışmaları sırasında köprü yanında bulunan Belediyemize ait Wc ve Büfe yolu daralttığı için belediyemiz tarafından yıkılmıştır. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için söz konusu bölgede Wc ve Büfe’ye ihtiyaç bulunduğundan halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek erkek ve bayan bölümlü daha modern bir Wc ve 2 adet büfe yapılmıştır. İnşaat tamamlanmak üzere olup en kısa sürede kullanıma açılacaktır. Wc ve Büfe yapım maliyeti 58.500,00.-TL’dir.

 

1.4.6. Belediyemiz hizmet binası kalorifer tesisatının doğalgaza dönüşümü yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Isınma amaçlı olarak 2011 yılından itibaren Doğalgaz kullanılacaktır.  Doğalgaz dönüşüm maliyeti 25.600,00.-TL’dir.

 

 

 

 

 

 

                                                                          -11-

1.4.7.  2010 yılı faaliyet takvimi kapsamında 2511 kamyon hafriyat çalışması yapılmıştır. Tüp depolarının arkası, Baykent Rampa Temeli, Baykent Yan yolları, Şehit Osman, Şingah Mahallesi Şehit Gürcan Karakolu karşısı, Köşk ayağı yolu, Çoruh Evler Camii temeli, Çoruh Nehri temizleme çalışmaları, Kaledibi temel alma, Köşk Ayağı yolu, İmam Hatip Lisesi altı ile şehirdeki yapılan düzenlemelerde hafriyat alımı yapılmıştır.  

 

1.4.8. 2010 yılı ağaç dikim çalışmaları kapsamında 15.693 adet ağaç dikilmiştir. Bu çalışmalarda Şehit Osman, Baykent Rampa, Yeni Şehir Parkı, Otogar, Cumhuriyet Caddesi, Kalepark, Şirin Evler, Esentepe Mahalle Odası’nın karşısındaki park, İmaret, Bahçeli Evler, Savcılık Konutları, Kaleardı Boğazı, Kredi Yurtlar, Veysel İlköğretim Okulu, Türk Dünyası Parkı, Özel İdare önü, Sanat Okulu yanı, Kırali Petrol altı, Şantiye ile Kurt Deresi mezarlık kısmı ağaçlandırılmıştır.

 

1.4.9.  2010 yılında asfaltlama çalışmaları kapsamında Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 10.800 ton asfalt kullanılmıştır. İsale Hattı, Doğalgaz Çalışmaları ile TEDAŞ-Telekom çalışmalarından dolayı bozulan yerlerde asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

 

1.4.10. 2010 yılı İmar Yolu Çalışmaları kapsamında 4580m yeni yol yapılmıştır. Yapılan bu yollar şunlardır; Yen Hastane Yan Yol, Şehit Osman arkası, Kızıldağ Alt kısım, Telekom Deposu altı, Şehit Osman Villaları önü, İşçiler Kooperatifi-Öğretmen Evi arası, Baykent Yanı eski karayolu altı, Oduncular ilerisi, Ada Evleri önü ile yan yolu, Beydağı su deposu yolu, Otogar yan yol.  

 

1.4.11. İlimiz merkezinde bulunan köprülerdeki demir korkuluklar ve ana arterlerdeki cadde ve sokaklarda bulunan bordürler boyanarak daha temiz ve güzel bir görünüm kazandırılmıştır.

 

1.4.12. Çocuk oyun parklarına ihtiyaç duyulan mahallerimizde toplam 2 adet modern ve hijyenik yapıya sahip çocuk oyun parkı yapılarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Çocuk oyun parklarının yapım maliyeti 29.000,00.-TL’dir.

 

1.4.13. Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 10.800 Ton. asfalt malzemesi kullanılarak mahallelerimizde yaklaşık 55.000 m² lik yaklaşık 8,5 km yol asfalt yapılmıştır. Böylelikle şimdiye kadar yenilenmeyen asfalt yol kalmamakla birlikte birçok eskimiş yolda asfalta çevrilmiştir.

1.4.14. 2010 yılında belediyemiz tarafından şantiyemizde ve diğer işlerimizde kullanılmak üzere 1500 kamyon kum getirilmiştir.

 

1.4.15. 2010 yılı faaliyetleri kapsamında 3.730m yol onarımı yapılmıştır. Çalışma yapılan yollar şunlardır; Yeni Şehir Parkı, İmam Hatip Lisesi altı, Kızıldağ ara yollar, Esentepe Mahallesi ara yollar, Tarım İl Müdürlüğü yanı, Odun depoları yolu, Ada Evleri civarı, TEİAŞ yolu, ile Lamia Petrol arkasıdır. Bu yollarda stabilize çalışmaları yapılmıştır.

 

5.9 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetleri

Proje kapsamında 19,919 m Q 600 lük çelik boru imalatı yapılmış ve aynı zamanda 7,692 m Q355 HDPE borularından ara hat imalatı (depo çıkışları)yapılmıştır. Bu ihale sadece boruları döşeme işi olmayıp dilenci boğazından şehre suyun mukabil borularla gelmesi ayrıca şehrimize su veren üç ana deponun rehabilitasyonu  (vana odası, depo içi yalıtım, çevre düzenlenmesi, Elektrik tesisatı, Debimetre odalarının yenilenmesi, maden dilenci boğazında bulunan kaynakta kaptaj ve drenaj alanlarının yenilenmesi ) işlerini de kapsamaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda mevcut güzergâhtan yeni isale hattının yapılmasına uygun olmadığı tespit edilmiş olup, talebimiz üzerine Bayburt –Erzurum karayolu kenarından yeniden projelendirilmiştir. 07.11.2010 tarihi itibariyle çalışmalar tamamlanarak yeni içmesuyu isale hattı işletmeye alınmıştır. Yapılan işin toplam maliyeti 8.125.000.-TL ( SekizmilyonTL YüzyirbeşbinYkr) dir.

 

 

 

                                                               -12-

 

Şehrimizin içme suyu şehir içi şebeke hatlarındaki problemlerin giderilmesi amacıyla Belediyemizin talebi üzerine İller Bankası Genel Müdürlüğü Bayburt İli İçme suyu şebeke projesi çalışması başlatmıştır. Bu proje çalışmaları 2010 yılı sonu itibariyle devam etmektedir.

 

Atık su arıtma tesisi proje çalışmaları Belediyemizin talebi üzerine İller Bankası tarafından 2010 yılında tamamlanarak kurumumuza teslim edilmiştir. İlimiz kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmaları kapsamında kurumumuzun 2007 yılında İller Bankasına yaptırdığı kanalizasyon şebeke projesi ve atık su arıtma tesisi projeleri Devlet Planlama Teşkilatına gönderilerek projelerin inşaatı için gerekli olan toplam 51.000.000.-TL (ellibirmilyonTL) kaynağın çıkması için çalışmalar devam edilmektedir.

 

Genel manada yapılan çalışmalar;2010 yılı içerisinde toplam 27.611 m içmesuyu isale hattı ve 1.000 m şehir içi içmesuyu şebekesi yenilemesi yapılmıştır. 2010 yılında kayıp ve kaçak sularla mücadele de yaklaşık 1.200 adet arızaya müdahale edilmiş ve bunları 14 âdeti isale hattında meydana gelen arızalardır. İsale hattından kaynaklanan arızalarda şehre 168 saat (7 gün) su verilememiştir.

 

Kanalizasyon çalışmalarımız;  Şebekesi olmayan bölgelerde ve şebekesi sorunlu yerleşim bölgelerinde 1800 m uzunluğunda yeni kanalizasyon şebekesi çalışması yapılmıştır ve yaklaşık 1800 adet arızaya müdahale edilmiştir. Bu arızaların % 90’ ı abonelerde oluşan kanal tıkanmalarının vidanjörle açılması şeklindedir.

 

1.3. DIĞER ÇALIŞMALAR

Müdürlüğümüze gerek diğer kurumlardan gerek belediyemiz birimlerinden 196 adet evrak girişi yapılırken 156 adet evrak çıkışı olmuştur.

 

Müdürlüğümüz bünyesindeki personel yetersiz olduğundan personel hizmetleri, hizmet alımı şeklinde yapılmıştır. Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebekesi Yapım, Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı İşinin maliyeti 149.750,00.-TL, Su Sayaçları Endeks Okuma Hizmeti Alımı işinin Maliyeti 53.500,00.-TL’dir. Ayrıca birimimizin malzeme ihtiyacının karşılanması amacıyla 52.050,00 TL tutarında doğrudan temin yapılmıştır

 

Su İşleri Şefliğinin Çalışmaları:

1 adet hizmet aracı,1 adet hidromek, 1 adet Şef (Makine Teknikeri)  1 adet Şoför ve 6 adet hizmet alımı şeklinde temin yolu ile alınan personelle birlikte toplam 8 adet personel ile çalışmalarını yürütmektedir. Mümkün mertebe şehir şebekemizde ve İsale hatlarında meydana gelen arızaların bakım ve onarımı yapılmaya çalışılmaktadır.  Şu an itibariyle mevcut personelimiz depoların temizlenmesi klorlama işlemlerinin yapılması depo vana ayarlarının kontrolleri şebeke hattımızın kontrolünü sağlayan hat vanalarının yerlerini tespit ederek kullanılır duruma getirmek şebeke hattımızda oluşan görünmeyen su kaçaklarını bularak onarımını gerçekleştirmektir.

 

Kanal Şefliğinin Çalışmaları:

1 Adet Vidanjör, 1 adet Şef, 1 adet Şoför, 1 adet personel ve 2 adet hizmet alımı şeklinde temin yolu ile alınan ile birlikte toplam 5 adet personelle çalışmalarını yürütmektedir. Şehrimiz imar alanı içerisinde bulunan sahada Yağmur su kanallarının onarımı Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen tıkanma çökme ve deforme uğrayan kanal yollarını (dranajla