Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2009 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

T.C.

BAYBURT BELEDİYE

 

BAŞKANLIĞI

 

2009 YILI

 

FAALİYET RAPORU

 

01.01.2009 - 31.12.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 YILI BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

İÇİNDEKİLER

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

      1- Fiziksel Yapı

      2- Örgüt Yapısı

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

      4- İnsan Kaynakları

      5- Sunulan Hizmetler

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

      3- Mali Denetim Sonuçları 

      4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

      2- Performans Sonuçları Tablosu

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

      5- Diğer Hususlar

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           A- Üstünlükler

           B-  Zayıflıklar

           C- Değerlendirme

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

01.01.2009–31.12.2009

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I - GENEL BİLGİLER

 

A- Vizyonumuz ve misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisinin kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

C-  İdareye ilişkin Bilgiler

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin, dört normal ve bir çatı kati şeklinde betonarme ve kalorifer ısıtmalı binadır.

İŞYERİNİN ADI

ÖZELLİĞİ

ODA SYISI

ISINMA

MÜLKİYETİ

Hizmet Binası

Betonarme

48

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

İtfaiye Hizmet Binası

Betonarme

7

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo

Betonarme

9

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Mezbahana

Betonarme

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Soğuk Hava Deposu

Yığma

7

Yok

Bayburt Belediyesi

Konkasör imalathanesi

Açık Hava

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Şantiye Binası

Yığma

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Büz İmalathanesi

Ahşap

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Kanaliz. Terfi merkezi

Yıkıldı

 

Yok

Bayburt Belediyesi

Kapalı Garaj

Betonarme

4

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Hayvan Pazarı

Açık Hava

 

Yok

Hazine

Su Kaptaj bekçi lojmanı

Yığma

3

Yok

Bayburt Belediyesi

Garaj

Prefabrik

 

Elektrikli

Bayburt Belediyesi

Belediye Otobüs terminali  

Betonarme

81

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

 

2-) Örgüt yapısı

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 17 ci maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Encümeni Meclisten seçilmiş 3 üye ile Belediye Kanunun 33 ncü maddesine göre Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar İşleri Müdürüyle birlikte Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşur.

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 45 det bilgisayar 5 Adet Dizüstü Bilgisayar 2 Adet fotokopi makinesi, 2 adet fotokopili yazıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici mevcuttur.

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ nin Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde 4 adet Kamere ile ilimizi canlı izleme imkânı getirilmiştir.  

 

4- İnsan Kaynakları

 

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla Personel

 Memur kadrosu

192

37

155

 

 Sürekli İşçi Kadrosu

96

110

 

14

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

 

15

 

 

TOPLAM PERSONEL

289

163

155 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Sunulan Hizmetler

 

5.1. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

 

Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2009 yılı içerisinde her ay olmak üzere toplam 12 kez toplanarak 26 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 203 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

           

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta perşembe gününü toplantı günü olarak belirleyerek 50 kez toplanmış ve 210 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

           

Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2009 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2338 evrak girişi yapılmış, bu ve diğer kurumlarla ilgili olarak 2149 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 125 adet evrak girişi yapılırken 189 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri:

          

 Mali Hizmetleri Müdürlüğü gerek 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol  kanunu ve merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk etmiş borçları günlük olarak tediye eder. Harcanan ödenekleri, ilgili defterlere kayıt yapar Emanete alınan, Emanetten reddedilen paraları ilgili defterlerine işler Belediye' nin diğer Müdürlüklerinden veya diğer Özel, Tüzel Devlet Kuruluşlarından gelen yazıları içeriğine göre uygulamış ve cevaplandırmıştır.

          

Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıkları hak sahiplerine ödemiştir. Diğer taraftan maaş, ücretlerden kesilen (ikraz, icra, kefalet, sigorta, gelir vergisi, damga vergisi, İşsizlik Sigortası Fonu) gibi kesintiler kanuni süre olan en geç bir ay içinde listeleri yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Her aya ait gelir ve gider ile bunlara ait emanetlerin defter kayıtlarına göre cetvelleri çıkarılır, hesapların kayıtlara doğru işlendiği Mizan'a dökülerek kontrol edilir. Üçer aylık Mizanlar düzenli olarak Bayburt Defterdar lık aracığıyla internet üzerinden Maliye Bakanlığına gönderilir.

            

Her yıl Belediye Bütçesi tanzim edilerek gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamı'na intikal ettirilmiştir. Başkanlık Makamı'nca denkleştirilen Bütçe'nin, Belediye Encümeni,  Belediye Meclisi'nce görüşülmesi ve kabulünün den sonra Maliye bakanlığına internet aracılığıyla bildirilmiş müteakip uygulaması yapılmıştır. Bütçe yılının tamamlanmasını müteakip Kesin Hesap çıkartılmış. Ayrıca gerek Sayıştay Başkanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan İdari ve Mali Denetimlere, Kesin Hesabı çıkan yılların Gelir ve Gider Belgelerini eksiksiz olarak tanzim ederek teftişe hazır hale getirmek ve denetimi yapılan yıllara ait kişi borçlarının takip ve tahsilini yapmak, tenkit ve tavsiye edilen hususlarda ise gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaktadır.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü hizmetleri

           

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlümüzce, Belediyemizin resmi internet sitesi günlük olarak güncelleştirilmektedir. Ayrıca Belediyemiz e-postasına gelen mesajlar her gün cevaplandırılmıştır.  Yerel ve ulusal basında çıkan haberler takip edilerek arşivi yapılmıştır.Başbakanlık BİMER’den gelen şikayetler günlük olarak takip edilmekte olup yine İnternet ortamında bulunan Yerel Net isimli siteye düzenli olarak haberlerimiz aktarılmaktadır.

 

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişki, koordine edilmiştir.   

 

Basın Yayın organlarına fotoğraflı ve yazılı bilgi aktarımı yapılmaktadır.  

 

Belediyemizin 2009 yılında 193 adet yerel basında 46 adet ulusal basında haberi çıkmıştır. Müdürlüğümüz tarafından Yerel ve Ulusal basına gönderilen haberler internet aracılığı ile yapılmaktadır. 

 

Masaüstü Yayıncılık bölümümüz, Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik ilimizdeki mevcut mglıght, bilboard ve clp’lere grafik, dizgi, mizanpajı ve tasarımı birimimize ait olmak üzere 19 adet çalışma yapılmış ve şehrimizde bulanan reklam tabelaları 243 kez kullanılmıştır.

 

Belediyemizin tüm birimlerinin yaptığı çalışmalar basın aracılığı ile kamuoyuna yansıtılmıştır.

 

Belediye Başkanımızın basın toplantıları belirli periyotlarda düzenlenmektedir.   

 

Belediyemiz çalışma ve faaliyetlerinin fotoğraf - video kaset, cd arşivleri yapılmıştır.

 

Her yıl düzenli olarak yapılan Uluslar arası Dede Korkut Şölenleri ve 21 Şubat İlimizin Kurtuluş törenlerinde pankart ve masaüstü isimliklerin hazırlanması birimimiz tarafından yapılmaktadır.

 

İlimizin kültürel değerlerini yansıtan fotoğraflar bilgisayar ortamında özel proğramlarla yapılarak internet sitemize aktarılmıştır.

 

Dizgisi ve mizanpajı birimiz tarafından hazırlanan BELEDİYE BÜLTENİ İsimli dergimiz her altı ayda bir düzenli olarak çıkarılmaktadır. 2009 yılı içerisinde yapılan yerel secimler nedeniyle 2009 yılında dergi çıkarılmamıştır ancak hazırlıklarımız devam etmektedir.   

 

İçişleri Bakanlığımızın internet ortamında başlatmış olduğu Yerel Bilgi Projesi kapsamında Belediyemizle ilgili veri girişleri 2001 yılından başlamak kaydı ile her yıl için ayrı ayrı itina ile yenilenmektedir. 

 

Belediye Hizmet Binası girişinde bulunan mevcut panolara Belediyemizin çalışmalarını resimleyip halkımıza yansıtmak ulusal ve yerel basında çıkan haberleri takip ederek mevcut panolara asılmaktadır.

 

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

 

HARİTA VE PLANLAMA ETÜT ŞUBESİ

a) Şingah,Veysel, Gençosman ve Mehmetçelebi Mahallelerinde  Kentsel Yenileme kapsamında Gecekondu alanlarında hak sahiplerine verilmek üzere farklı büyüklüklerde İmara uygun olarak ve gerektiğinde İmar Planı değişikliği yapılarak kullanıma ve yapılaşmaya uygun toplamda 500,000.00 m² lik arazinin İmar uygulaması yapılarak tapu tahsis belgesi olan ve üzerinde gecekondu bulunan kişilere tapuları verilmeye devam edilmektedir.

 

b) Muhtelif mahallelerde plan revizyonları gerekçeleri ile birlikte değerlendirilerek 43 adet plan değişikliği plan müellifi aracılığı ile belediye meclisimiz tarafından onaylanmıştır. İmar planının mülkiyet dokusuyla örtüşümü sağlanmıştır.

           

c) İlimizin vizyonuna katkı sağlayacak olan Belediye ve TOKİ işbirliği ile yapılacak olan Kentsel dönüşüm kapsamında Gençosman Mah. Kentsel Dön. Projesi, Hak Sahipliği, Arazi, Planlama, Kentsel Tasarım ve Değerlendirme ve Zemin etüt çalışmaları tamamlanarak TOKİ ye sunulmuş ve TOKİ tarafından bu bölgede yapılacak olan projeler hazırlanmış mülkiyet sahipleri ile mutabakat aşamasına gelinmiştir.

 

2) İMAR PLANI UYGULAMASI

a)Muhtelif mahallelerimizde İmar planının uygulanması aşamasında İmar Kanununun15 ve 16. maddelerine göre yapılan uygulama neticesinde yol ve yeşil alan gibi kamu hizmetlerine ayrılan kısımları Bayburt Belediyesi adına geçmesi sağlanmıştır.

           

b)  Bu faaliyet dönemi içerisinde 94 parsele imar durumu belgesi düzenlenmiş olup 8 adet parselasyon, 50 adet ifraz ve tevhit, 9 adet yola terk,10 adet yoldan ihdas işlemleri gerçekleştirilmiştir.

           

c) Mülkiyeti Bayburt Belediyesi’ne ait taşınmazlar İmar Kanununun 15. ve 16 maddeleri uygulanıp yol ve yeşil alanlar terk edilerek imar adasında kalan kısımları tescil edilmiştir.

KAMULAŞTIRMA BİRİMİ

Her yönüyle tarih ve kültür şehri olan Bayburt için eski ve yeni yapılaşmanın beraber yaşandığı, şehirlerimizdendir. Bu nedenle imar faaliyetlerinin titizlikle uygulanmasını gerektirmektedir. Sağlıklı, modern eski ile yeninin bir arada uyumlu yapılaşmanın sağlandığı kentleşme için imar planlarına uygun olarak yapılaşmanın sağlanması gerekmektedir.

           

Bayburt Belediyesi imar müdürlüğü olarak kültürel değerlerimizi, toplumsal yapıyı, bugünün ve yarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir planlama ile çalışmaktadır. İmar planı doğrultusunda, kamulaştırma çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu faaliyet döneminde Kamulaştırma birimi tarafından yapılan çalışmalar aşağıdaki  gibidir.

 

KAMULAŞTIRMA YOLU İLE TRAMPA

 

MAHALLESİ

MALİKİ

ADA

PARSEL

MİKTARI

UZUNGAZİ

Ahmet HAŞLAK

27

1

70.96

ŞİNGAH

BELEDİYE

115

31

299.39

ESENTEPE

Cafer AKBAL ve müşt

611

10

197.00

KALEARDI

BELEDİYE

891

6

326.49

KAMULAŞTIRMA

  

MAHALLESİ

MALİKİ

ADA

PARSEL

MİKTARI

VELİŞABAN

VAKIFLAR BÖLGE

236

1,40,42,43,44,45,46

63.23

ZAHİT

Hanefi IŞILAK

338

9

83.10

ESENTEPE

Şahamettin KOÇOĞLU

979

4

163.00

GENÇOSMAN

BOYACILAR

700

1

300.00

 

a) Kamulaştırma yolu ile trampa işlemlerinde 893,84m² miktarında arsa takas yolu ile kamulaştırılmıştır.
         b) Kamulaştırma işlemlerinde ise 609,33m²  miktarında işlem gerçekleştirilmiştir.

 

c) 2981 sayılı kanuna göre 2009 yılı içerisinde 7 adet tapu verilmiş olup bunların toplam metre karesi 2114,76m² dir.

        

d) 2009 yılı içerisinde 24576.21m² si TOKİ ye olmak üzere toplam 81538.90m² arsa satışı gerçekleştirilmiştir.

        

e) Bu yıl içerisinde imar planına göre açılması düşünülen, muhtelif mahallelerde kamu yararı için ayrılmış bulunan mülkiyeti vatandaşlarımıza ait taşınmazların 3194 sayılı imar kanununun18. Maddesine göre uygulamaların başlatılması için gerekli meclis kararları alınmış, uygulamada önem gerektiren kısımların ise kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. 
        

f) Kamulaştırmasız el atma davaları sonucunda, mahkemece belirlen bedeller ödendikten sonra, tapuların Bayburt Belediyesi adına devri sağlanmaktadır.

        

g) Tamamlanan Numarataj işlemleri birimimiz bünyesinde vatandaşa hizmet etmektedir.

        

5 yıllık imar programı çerçevesinde ve oluşan ihtiyaca göre Bayburt Belediyesi Bütçesi de göz önüne alınarak kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.


4-HİSSELİ TAPULARIN FERDİLEŞTİRİLMESİ

a) 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Yasasının, hisseli tapuların ferdileştirilmesini öngören 10/b maddesine uygun olarak; bugüne kadar 14 mahallede tapular hak sahibine verilmiştir.

           

b) İlimiz Tuzcuzade, Veysel, Mehmetçelebi ve Şingah mahallerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait ve üzerinde 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Yasasına göre üzerinde gecekondu bulunan taşınmazların imara Uygun hale getirilmesi sağlanmış hak sahiplerine tapuları verilmeye başlanmıştır.

 

5-YAZIŞMALAR
            Yazışmalarımızın büyük bir çoğunluğu, vatandaş dilekçe işlemleri, mahkeme ve icra daireleri, resmi kurum imar durumları, gayrimenkul kamulaştırma işlemleri, plan tadilatı talepleri,vb. durumlar hakkında bilgi verme şeklinde gerçekleşmiştir.Bunun yanında, diğer resmi kurumlar, vatandaşlar ve belediye içi yazışmalarla birlikte toplam 978 yazışma yapılmıştır.

 

RUHSAT ŞEFLİĞİ


1-PROJE DENETİMLERİ

           

Bayburt Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Lejantı doğrultusunda yapılan zemin etütleri, mimari, statik hesaplar, betonarme, tesisat ve ısıtma projeleri ilgili meslek odasının denetiminden sonra belediyemiz elemanlarınca yapılmaktadır. Elektrik projeleri de ilgili oda temsilciliği denetiminden sonra Bayburt aras elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılmaktadır. Bu dönem içinde İmar Müdürlüğü Ruhsat bölümünce 86 Adet mimari,  statik,  tesisat projesi ile jeoloji raporu onaylanarak ruhsat işlemleri tamamlanmıştır. İşbu dönemde 88 adet yapı kullanma izin belgesi ilgililerin talebi üzerine düzenlenerek iskana açılmıştır. Vatandaşların kat irtifakı, kat mülkiyeti talepleri tesis edilmiştir. İmar Müdürlüğü, yapılacak binaların ruhsatlandırılmasında harita mühendisi, mimar, inşaat mühendisi,  makine mühendisi, elektrik mühendisi ve jeoloji mühendisi olmak üzere uzmanlık alanlarına göre fenni mesuliyet uygulamasına devam etmektedir.


2-İNŞAAT DENETİMLERİ

Denetim ekipleri sürekli bölge taraması yaparak her türlü faaliyetleri denetlemektedir.

 

Denetim öncelikle;

a)İnşaatın ruhsatlı olup olmadığı,

b)Ruhsatlı ise projesine uygun olup olmadığı şeklinde yapılmaktadır.
Ayrıca tüm katların kalıp, demir ve beton kontrolü yapılarak fenni sorumlusuna da yaptırılmaktadır. Ruhsatsız veya projesine aykırı yapılar usulüne göre durdurularak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılıp, Bayburt Belediyesi Encümen gündemine getirilmektedir.


            3-ASANSÖR ve ISI YALITIM DENETİMLERİ

İnşaatlardaki bütün asansörler, belediyemiz ve Bayındırlık il müdürlüğüce görevli elemanlar tarafından denetlenerek ruhsatlandırılmaktadır. Asansör bulunan inşaatlarda asansörü yapan firmanın CE ve TSE belgelerinin bulundurulması zorunlu olup kullanılan Motor ve Elektrik tesisatı vb. teknik araçları da CE belgeli olması şartı koşulmaktadır. Ayrıca asansörü yapan firma ile inşaat sahibi arasında yıllık bakım sözleşmesinin yapılmasını sağlamakta ve yapılan asansörlerin belediyemiz Teknik elemanlarınca yerinde incelenmektedir.


4-YAPI KULLANMA İZİNBELGELERİ

           

İnşaat çalışmaları bitirildiğinde sahipleri ve fenni mesullerin bildirimi ile projelere uygunluğu denetlenen yapıların sigorta ilişiksiz ve iskan harçları yatırıldıktan sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenmektedir. Bu dönemde 88 yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiştir.

 

 

 

 

               5.5. İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri:

Müdürlüğümüz 20 personelle 3 vardiya halinde 24 x 48 sisteminde günün 24 saatinde

Görev yapmaktadır.

           

Araç sayısı: 2 Arozöz 2 su tankeri 1 kurtarma aracıyla hizmet vermektedir.

         

            İlimize bağlı ilçe ve beldelerdeki İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Başkanlık makamının uygun görmesi durumunda Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 27, Aydıntepe ilçesine bağlı 24 Toplam 169 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 6 Beldedeki yangınlara müdahale edilmektedir.

               211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza:

               Gelen ihbar sayısı : 81

               Asılsız ihbar           :   -

               Müdahale sayısı     : 37

               Mesken yangını       : 17 ( Beraberinde 9 adet samanlık ve ahır

               Çatı Yangını            :  3

               Tandırlık                  :  1

               Odunluk                 :  1

               Asfalt kazanı          :  1

               Araç yangını            :  3

               İşyeri depo             :  1

               Trafik Kazası           :  6

                Çamlık                    :  1

                Ot yangın               :  3

                Toplam                   : 37 Adet olup Müdahale edilen yangınların 19 adeti şehir merkezi,18 adeti ise merkeze bağlı köylerde meydana gelmiştir.

               

                Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında cadde ve sokakların belirli bir program dâhilinde çillenmeleri yapılmaktadır. Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar periyodik olarak sulanmaktadır.

          

                Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 45.00 Ytl ücret karşılığında su verilmiş olup yıl sonu itibarıyla 1735.00 TL karşılığında ilgililerden makbuz kestirilmiştir.

               

                İşyeri denetimi: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri elemanlarımızca incelenerek 26 adet rapor düzenlenmiştir.

               

                Kapı kilidi açma: 40

               

                Baca temizlemesi: İlgili meclis kararına istinaden ücret mukabilinde şahıs veya kamu binalarının müracaatları halinde elemanlarımız tarafından temizlenmiştir.

               

                Çatılardan buz kırma: Şehrimizin muhtelif yerlerinde kış münasebetiyle çatılardan sarkan buzlar tehlike arz etmektedir. Buna binaen ekibimizce buz kırma işlemi sürdürülmektedir.

                Ağaçların sulanması: Belli bir program dahilinde şehrimizin muhtelif bölgelerinde daha önce ve yeni dikilen ağaçlar yaz sezonu boyunca aksatılmadan sulanmıştır.

 

          

 

 

 

            5.6. Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri:

           

İlimizde bulunan 2 adet Playstation ve 18 adet Internet Kafenin 2009 yılında denetim çalışmaları yapılıp aralıksız sürdürülmüştür.

 

Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde bulunan 3 adet içkili olmak üzere 13 adet lokantanın, 63 adet oyunlu kahvehane ve çay ocakları, 12 kasap, 4 otel, 5 pastane, 36 berber kuaför, 3 hamam, 19 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı,  lor ve peynir pazarlarının denetimleri faaliyetlerini sürdürdükleri zaman dilimlerinde yapılmıştır.

 

Kaldırımların yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır.

 

Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmıştır.

 

Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

 

Belediyemize ait İlimiz otogarının denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır. 

 

Fen işleri Müdürlüğü uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak çalışmalara yardımcı olunmuştur.

 

İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır. 

 

İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

 

394 Sayılı Hafta tatili kanununca Pazar günleri faaliyet gösterecek olan işyerlerinin ruhsatlandırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

 

Şehir trafiğinin ve park sisteminin biraz daha rahat bir şekilde ilerlemesi ve esnafın mağduriyetinin azamiye indirilmesi için kadızade mahallesi semerciler caddesi üzerinde alışıla gelmiş olan yolun sol tarafına park edildiğinden encümen kararı ile 1’er ay aralıklarla yolun her iki yönüne park edilmesi sağlanılmıştır.

 

Tuzcuzade mahallesi pönserek sokakta bulunan Pazar yerinin esnaflardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Genç Osman Mahallesi koruk caddesine taşınması ve Pazar esnafının faaliyet göstermesi sağlanmıştır.

 

Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen özel ve tüzel kişiliklere 58 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca 26 adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkalığına bildirilmiştir.     

 

5.7. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetleri:

 

Müdürlüğümüz bünyesinde Umuma açık işyerlerinden İnternet salonları, Kahvehaneler, Oyun salonları (Play Station), diğer Sıhhi işyerleri ve 2. - 3. sınıf Gayri Sıhhi işyerlerinin denetimleri, Ruhsat denetleme ve Ruhsat inceleme komisyonları oluşturularak sürdürülmektedir

      

 

 

5.8.Fen işleri hizmetleri

 

1-Faaliyet ve Projeler

            Fen İşleri Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2009 - 31.12.2009 tarihleri arasında da alt yapı, üst yapı çalışmaları yanında atölye ve şantiyedeki çalışmalarını en iyi ve en verimli şekilde yürütmeye çalışmıştır.

 

            1.2. Atölye Çalışmaları

            1.2.1. Motor ve Elektrik Tamir Ustaları

            Atölye çalışmalarımız biri atölye şefi olmak üzere 7 işçi ile yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Atölyemizde bakım ve onarımı yapılamayan araçların bakım-onarımı çeşitli işyerlerinde yaptırılmaktadır. Şu an itibariyle elimizdeki iş makinesi ve araçların hepsi faal durumdadır.

           

1.2.2. Kaynakçı Ustaları

            Kaynakçı Ustaları 2 işçi işlerini yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı kaynak atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca ilimiz genelindeki belediyemize ait tesislerin bütün tamir işleri ve korkuluk yapımı işleri kendi ustalarımız tarafından yapılmaktadır.     

 

Bu işlerin başlıcaları şunlardır.

            Karasakal Mahallesi Cumhuriyet garajına korkuluk yapımı, Zahit Mahallesi Baykent Konut Yapı Kooperatifi merdiven korkuluğu yapımı, Tuzcuzade Mahallesi İmaret sokak ve Zafer sokak merdiven korkuluğu yapımı, Endüstri Meslek Lisesi yanı istinat duvarı ve merdiven korkuluğu yapımı, Halfikale Mahallesi Uygun sokak yolu istinat duvarı korkuluğu yapımı, İlimiz genelinde bulunan eski çocuk parklarının tamirlerinin yapımı, Mehmet Çelebi Mahallesi Kale Çıkmaz sokak merdiven korkuluğu yapımı, Halfikale Mahallesi Şehit Osman Yapı Kooperatifinde istinat duvarı korkuluğu yapımı, Trafik levhalarının hazırlanması ve yerlerine montajı işleridir.

 

1.3. ŞANTIYE ÇALIŞMALARI

Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karosiman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Sadece mevcut asfalt plenti faal olarak çalışmamaktadır. Şuan için toplam 10 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 45 m³ kum, 18.000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 565.000 adet (15.700 m²) beton parke, 12.000 adet (8.400 mt) yol bordürü, 3.300 adet (1.650 mt) bahçe bordürü, 21.000 adet (2.300 m2) karosiman ve 4.000 adet (2.000 mt) su oluğu üretilmiştir. Bu imalatlarda 1000 Ton çimento kullanılmış olup çimento maliyeti 139.000,00.-TL’dir.

 

1.4. Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları

            Söz konusu tarihler arasında üst yapı çalışmalarımız; asfalt yolların bakım onarımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, stabilize yolların yapımı, Çocuk oyun parkları yapımı, istinat duvarları yapımı, kaldırımların yapımı, ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.

           

1.4.1. Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2009 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 565.000 adet (15.700 m²) parke kaplama, 12.000 adet (8.400 mt) yol bordürü, 3.300 adet (1.650 mt) bahçe bordürü döşemesi yapılmıştır. Birçok yeni kaldırım yapılarak faaliyete sunulmuştur. Yapılan bu kaldırımlar, Ulu Camii civarı (TEDAŞ ın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı),  Öğretmen evi önü, Fen Lisesi önü, Akşemsettin caddesi (üniversite arkası),  Esentepe mahallesi Keşmir sokak ve Camii sokak, Akşemsettin caddesi Sahil yolu, Yeni müftülük civarı, Hastane önü, Zahit mahallesi Köşkayağı mevkiinde olmak üzere toplam uzunluğu 2.538 m dir. Yol ve kaldırımları yapım maliyeti 336.000,00.-TL’dir.

 

1.4.2. 2009 yılı içerisinde de merdiven yapım çalışmaları hızla devam etmiştir. Bu çalışmalarda; Veysel İlköğretim Okulu önü, 75. Yıl İlköğretim Okulu, Baykent Konut Yapı Kooperatifi, Halfikale Mahallesi Tepebaşı Sokak ve Uygun Sokak, Şingah Mahallesi Ar Sitesi ve Tuzcuzade Mahallesi İmaret sokak ve Zafer sokak mevkiinde olmak üzere toplamda 8 adet merdiven yapılarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.   

 

1.4.3. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda istinat duvarı çalışmalarımız hiç durmamış ve toplamda 1.200 m3 beton istinat duvarı ve 520 m3 taş istinat duvarı yapılmıştır. Bu duvarlar Kadızade Mahallesi Fabrika Sokak 1 adet, Şingah Mahallesi Taşmerdiven Sokak 1 adet ve Dilsiz Sokak 2 adet, Tuzcuzade Mahallesi Şehitosman Sokak 2 adet, Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi 1 adet, Zahit Mahallesi Çoruh Çıkmaz Sokak 1 adet, Karasakal Mahallesi Mektep Sokak 1 adet, Halfikale Mahallesi Kaledibi Sokak 1 adet olamk üzere toplam 10 adet beton ve betonarme istinat duvarıdır. Ayrıca Velişaban Mahallesi Unutulmaz Caddesi İmar Yolunda 1 adet taş istinat yapılmıştır. İstinat duvarlarının yapım maliyeti 215.000,00.-TL’dir.

 

1.4.4. Çoruh nehri ıslah çalışmaları kapsamında yapımı DSİ tarafından gerçekleştirilen cemiyet köprüsünün Cumhuriyet Caddesi ve Ozulu Caddesine olan yol bağlantıları müdürlüğümüz tarafından yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 

1.4.5. Yine aynı bölgede bulunan mülkiyeti belediyemize ait otoparkın Çoruh nehri kıyısına 100 mt uzunluğunda ferforje korkuluk yapılarak daha güzel bir görünüm kazandırılmıştır. Korkuluk yapım maliyeti 7.500,00.-TL’dir.

 

1.4.6. Belediyemize ait yeni otogar binası ve toplu iş merkezinde kullanılmak üzere 2 adet Logolu Pano, 1 adet Harfli Tabela, 1 adet Kutu Harfli Tabela, 1 adet Paslanmaz Fileli Kutu Harfli Tabela, 1 adet Düz Tabela ve 1 adet Totem Tabela yaptırılarak otogar binası ve toplu iş merkezine montajı yapılmıştır. Bu sayede terminalin önemli bir eksikliği giderilmiş ve çehresi değişmiştir. Işıklı tabelaların yapım maliyeti 65.000,00.-TL’dir 

 

1.4.7. Mezbahana kiralama hizmeti ihalesinden vazgeçilmesi nedeniyle, yaklaşık 4 yıldır atıl durumda bulunan Halfikale mahallesindeki Belediyemize ait mezbaha binasının belediyemiz ekiplerince tadilat ve onarımı yapılarak yeniden hizmete açılmıştır. Bu sayede yıllık yaklaşık olarak 150.000,00.-TL’lik bir tasarruf sağlanacaktır.

1.4.8. Bayburt Üniversitesi Yerleşkesi alanında kaldığından yerinden sökülen Dede Korkut heykeli, üç yıl aradan sonra yine aynı bölgede bulunan Polis Meslek Yüksek Okulu önündeki orta refüje monte edilmiştir.

 

1.4.9. Belediyemiz merkez hizmet binasının yetersiz gelmesi nedeniyle, Gençosman mahallesinde atıl durumda bulunan belediyemize ait ek hizmet binasının tadilat ve onarımı yapılarak yeniden hizmete açılmıştır. Yeni binada Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı Su Arıza Şefliği ve Kanal Arıza Şefliği hizmet vermektedir.

 

1.4.10. Belediyemize ait canlı hayvan pazarında bulunan Veteriner hizmetleri birimi ile sosyal tesisin tamirat ve onarımı yapılmış, pazar alanının zemininin tamamı asfalt kaplama yapılmıştır. Hayvan satışının olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için sundurma çatılar yapılarak kullanıma açılmıştır. Ayrıca büyükbaş hayvanlar için 7 adet yeni padok yapılmış ve eski padokların ise tamirat ve onarımı yapılarak yeniden hizmete açılmıştır. Hayvan pazarının tamirat ve onarım maliyeti yaklaşık olarak 60.000,00.-TL’dir.

 

1.4.11. Yeni terminal binası yanında yaklaşık 1000 m2 lik alan parke kaplanarak oto galeriler sitesi oluşturulmuştur. Bu siteyle kapalı mekanlarda satışı yasaklanan tüplü araçların satışı gerçekleştirilecektir.

 

1.4.12. İlimiz merkezinde bulunan köprülerdeki demir korkuluklar ve ana arterlerdeki cadde ve sokaklarda bulunan bordürler boyanarak daha temiz ve güzel bir görünüm kazandırılmıştır.

1.4.13. Çocuk oyun parklarına ihtiyaç duyulan mahallerimizde toplam 5 adet modern ve hijyenik yapıya sahip çocuk oyun parkları yapılarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Çocuk oyun parklarının yapım maliyeti 70.800,00.-TL’dir.

 

1.4.14. Akşemseddin caddesinin Çoruh nehri tarafını kapsayan aydınlatma çalışmalarında toplam 80 adet direkli lamba monte edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile özellikle akşam saatlerinde Akşemseddin caddesi yol boyunca farklı bir görsel güzelliğe kavuşmuştur. Aydınlatmanın yapım maliyeti 25.000,00.-TL’dir.

 

1.4.15. Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 7.000 Ton. asfalt malzemesi kullanılarak mahallelerimizde yaklaşık 38.460 m² lik yaklaşık 5,5 km yol asfalt yapılmıştır. Böylelikle şimdiye kadar yenilenmeyen asfalt yol kalmamakla birlikte bir çok eskimiş yolda asfalta çevrilmiştir.

 

1.4.16. Vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere stabilize yeni yollar bu yılda açılarak düzenlenmiştir. Açılan bu yeni yollar, Bayburt-Çaykara yolu bağlantıları (Kızıldağ mevkii), Halfik