Bayburt Belediyesi

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2019

Geri

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2019

14 Ocak 2019

 

 

 

 

KAMU İÇ KONTROL

STANDARTLARINA

UYUM EYLEM PLANI 2019

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ’NİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek  nitelikte olmak şartıyla;

 Ø Aşağıdaki hizmetleri yapar veya yaptırır;

 • İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
 • Coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
 • Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık;
 • Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
 • Şehir içi trafik;
 • Defin ve mezarlıklar;
 • Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
 • Konut;
 • Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
 • Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
 • Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi

Ø Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

 Ø Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;

 Ø Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;

 Ø Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;

Ø Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Ø Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

Ø Gıda bankacılığı yapabilir.

 MADDE 15. — Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları Şunlardır:

 1. a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
 2. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

 

 1. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 2. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
 3. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
 4. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 5. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 6. i) Borç almak, bağış kabul etmek.
 7. j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
 8. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 9. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 10. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
 11. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 12. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
 13. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
 14. r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

 (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

 

 (l) Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye,  (e),  (f)  ve (g)  bentlerinde  belirtilen  hizmetleri  Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

           İl  sınırları  içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

          Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Bunların dışında Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği ile belediyelere görev ve sorumluluk yükleyen diğer kanun, kanun hükmünde kararnameler ve ikincil mevzuat hükümlerine bağlı kalınarak hizmet verilmektedir.

Görev ve Sorumlulukların Yerine Getirilmesinde İlkeler;

 Ø Belediyelerin, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; binde on ikisini geçemez.

Ø Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Ø Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

 Ø Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Ø Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Ø 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Ø Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler Kanunun kapsamı dışındadır.

 

DİĞER  İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

Bayburt Belediyesi, Anayasamızın 127. Maddesi kapsamında, 03.07.2005 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediyeler Kanunu hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bunun dışında belediyenin faaliyet ve etkinlikleri üzerinde etkili olan diğer yasa ve yönetmeliklerin listesi aşağıdaki gibidir:

 

 1. Kanunlar
 • 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

 

 • 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
 • 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
 • 5187 Sayılı Basın Kanunu
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 • 5779 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden PayVerilmesi Hakkında Kanun
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 818 Sayılı Borçlar Kanunu
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
 • 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
 • 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
 • 5072 Sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun
 • 1389 Sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Ve6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 .ci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 • 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
 • 193 Gelir Vergisi Kanunu
 • 3289 Sayılı Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
 • 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu
 • 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • 492 Sayılı Harçlar Kanunu
 • 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Kanunu
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 • 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
 • 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu
 • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
 • 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
 • 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
 • 3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 • 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
 • 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

 

 

 • 4501 Sayılı Kamu Hizmetlileri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere DairKanun
 • 3836 Sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
 • 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
 • 3095 Sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

Hakkında Kanun

 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
 • 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • 3213 Sayılı Maden Kanunu
 • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 4342 Sayılı Mera Kanunu
 • 3458 Sayılı Mühendislik Ve Mimarlık Hakkında Kanun
 • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • 6831 Sayılı Orman Kanunu
 • 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu
 • 3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunu
 • 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Selahiyet Kanunu
 • 832 Sayılı Sayıştay Kanunu
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
 • 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
 • 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Destek. Hk. Kanun
 • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
 • 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
 • 4541 Sayılı Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun
 • 1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 • 237 Sayılı Taşıt Kanunu
 • 6664 Sayılı Taş 0cakları Muamelatının Tedviri Ve Varidatının Tahsilinin Vilayet Hususi İdarelerine Ait Olduğu Hakkında Kanun
 • 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunu
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
 • 2813 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
 • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
 • 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
 • 2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 

 

 • 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerine Muadil Kanun
 • 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun
 • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
 • 5277 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 

 

2.Yönetmelikler

 • Asansör Yönetmeliği
 • Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
 • Ayniyat Talimatnamesi
 • Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
 • Belediye Bütçesinde Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi
 • Belediye Tahsilât Yönetmeliği
 • Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 • Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
 • Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
 • Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Çevre Denetimi Yönetmeliği
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
 • Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
 • Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
 • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
 • Dernekler Yönetmeliği
 • Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
 • Evlendirme Yönetmeliği
 • Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik
 • Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
 • Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 • Gürültü Kontrol Yönetmeliği
 • Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği
 • İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik
 • İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine ait Esaslara Dair Yönetmelik
 • İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar
 • 3194 sayılı İmar Kanununa göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla ilgili Ek Yönetmelik
 • İmar Kanununun 38. maddesinde sayılan Mühendisler Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili

Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 

 • Karayolları Trafik Yönetmeliği
 • Katı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği
 • Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Korunması Gerekli Taşınmaz Katlar Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine dair yönetmelik
 • Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Mera Yönetmeliği
 • Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Otopark Yönetmeliği
 • Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonu Yönetmeliği
 • Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
 • Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmelik
 • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
 • Resmi Mühür Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği
 • Vekâlet Ücreti Tevzi Yönetmeliği
 • Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
 • Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

 

İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI

 1. Amaç:

 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;

 • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiştir.
 1. Kapsam :

        5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Beşinci Kısmında “iç kontrol sistemi” düzenlenmiştir. Bu  kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol,  “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.

 1. Dayanak:

      İç Kontrol Sistemine  ilişkin bu Eylem Planı,  24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri, 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 1. Unsurları ve Genel Koşulları:

      İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 7 inci maddesinde İç Kontrolün unsurları ve genel koşulları beş ana başlıkta belirlenmiştir.

 1. a) Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir.
 2. b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans

 

programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.

 1. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.
 2. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.
 3. e) Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.
 4. Temel İlkeleri:

      İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6 ınci maddesinde İç kontrolün temel ilkeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 • İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
 • İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
 • İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
 • İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.
 • İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
 • İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.
 1. Kontrol Yapısı ve İşleyişi:

      Kanunun 57 nci maddesinde ise kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,

 • Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi,
 • Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması, bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür.
 • Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,
 • Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi,
 1. İç Kontrol Standartlarının Belirlenmesi:

     5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

“Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, İç denetime ilişkin standart ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir” hükmü yer almaktadır. Buna göre, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 20.11.2006 tarihli ve (12) sayılı kararı ile Kamu İç Denetim Standartları belirlenmiş bulunmaktadır. Kamu İç Kontrol Standartları ise İç Kontrol Modeli (COSO), Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. İç Kontrol ve Ön  Mali  Kontrole  İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinde, İç Kontrol Standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi

 

çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine göre, Kamu idareleri tarafından görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin olarak belirlenebilecek ayrıntılı standartlar, 5018 sayılı Kanuna, ilgili diğer mevzuata ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun olmak ve idareye münhasır spesifik süreçlere ilişkin olmak zorundadır. İdarelerce gerek görülmesi halinde hazırlanabilecek İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları, idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali durumları gibi her bir idarenin kendine özgü koşulları dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle belirlenecek ve üst yönetici onayını izleyen 10 işgünü içinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

     İlgili tebliğde; kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri ve bu çalışmaları en geç 31.12.2008 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca, Kamu idarelerinin hazırlamış oldukları stratejik plan ve performans programı hazırlık çalışmalarında iç kontrol standartlarını da dikkate almaları gerektiği belirtilmiştir.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

     Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün;

 • Kontrol ortamı
 • Risk değerlendirmesi
 • Kontrol faaliyetleri
 • Bilgi ve iletişim
 • İzleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.

     Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanma, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla genel nitelikte 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart bulunmaktadır. Bu standart ve şartlar aşağıda sayılan 5 ana unsur altında toplanmıştır.

      Kontrol Ortamı kapsamında 4 standart; Etik Değerler ve Dürüstlük, Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler, Personelin Yeterliliği ve Performansı ile Yetki Devri Standartları altında yer almaktadır.

      Risk Değerlendirmesi kapsamında 2 standart; Planlama ve Programlama ile Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standartları altında toplanmıştır. Kontrol Faaliyetleri çerçevesinde 6 standart; Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi, Görevler Ayrılığı, Hiyerarşik Kontroller, Faaliyetlerin Sürekliliği ve Bilgi Sistemleri Kontrolleri Standartları altında yer almaktadır.

     Bilgi ve İletişim kapsamında, 4 standart; Bilgi ve İletişim, Raporlama, Kayıt ve Dosyalama Sistemi, Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Standartları altında toplanmıştır.

Son olarak İzleme başlığı altında ise 2 standart; İç Kontrolün Değerlendirilmesi ve İç Denetim Standartları altında yer almıştır.

 

 

 1. İç Kontrol;
 • Başkanlığın hedeflerine ulaşmasına makul güvence sağlamak üzere yöneticiler ve tüm personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir.
 • Hedeflerin başarılacağına dair kesin güvence vermez, sadece ne ölçüde başarılabileceği konusunda makul güvence sağlar. Mali raporlama ve uygunluk hedefleriyle ilgili olarak da tam değil, makul güvence sağlar.
 • Mali raporlama sisteminin güvenirliğini sağlar, kararlarda kullanılan verilerin doğruluğunu artırır, yolsuzluğun ve usulsüzlüğün önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve denetime kanıt sağlar.
 • İşlemlerin etkinliğini ve verimliliğini sağlar, standartlaştırılmış süreçler yardımıyla faaliyetlerin ekonomikliliğini, verimliliğini ve etkinliğini artırır. Kontrol faaliyetleri aracılığıyla varlıkların korunmasını sağlar.
 • İç Kontrol, periyodik ve süreç kontrolleri sayesinde kanunlara ve diğer düzenlemelere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur. Kontrol Standartları;
 • Başkanlığın, iç kontrol sisteminin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını gösterir.
 • Başkanlıkta, tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlar.
 • Etkin bir iç kontrol sistemi, hedeflerin gerçekleşmeme ihtimalini azaltır.
 • Yönetim ve personel tarafından gerçekleşmesi arzulanan hedefleri gerçekleştirmek suretiyle Başkanlığın Misyonunu yerine getirmesi için tasarlanmıştır.
 1. İç Kontrol Standartlarını Oluşturulurken İzlenmesi Gereken Yol Ve Yöntemler;
 • İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları Başkanlığın gözetiminde, mali hizmetler biriminin teknik desteği ve koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin bizzat katılımıyla ve iç denetim biriminin danışmalık desteğiyle yürütülmelidir.
 • Çalışma grubunda görev alacak birim ve personelin nitelikleri ile görev ve sorumluluklarının açıklanacağı bir üst yönetici onayının sürece katkısı yönünden gerekliliği
 • Çalışma grubu tarafından Başkanlığın iç kontrol sisteminin yapısını içeren bir rapor hazırlanarak Başkana sunulmalıdır.
 • Hazırlanan raporda iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde oluşturulması amacıyla hazırlanacak doküman ile düzenlemelerin ve yapılması öngörülen işlerin açıklamalarda yer almalıdır.
 • Bu rapora hazırlanmış olan eylem planı ve zaman çizelgesi eklenmelidir.
 • Çalışma grubu tarafından hazırlanan taslakların harcama birimlerine gönderilerek harcama yetkililerin ve danışmanlık kapsamında iç denetim birimlerinin görüşleri alınmalıdır.
 • Hazırlanan taslak, Başkanın onayı ile birimlere duyurularak yürürlülük kazanır.
 • Yürürlülük kazanan İç Kontrol Sistemine ilişkin düzenlemelerin 10 işgünü içersinde Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

İÇ KONTROL SİSTEMİNDE YETKİ VE SORUMLULUKLAR

     Kanunun 11 inci maddesinde; Üst Yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, Harcama Yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler. İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır.

     Kanunun 60, 61, 63 ve 64 üncü maddelerinde, Mali Hizmetler Birimleri, Muhasebe Yetkilileri ve İç Denetçilerin iç kontrol alanındaki görev ve sorumluluklarına yer verilmiştir.

    Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten, Muhasebe Yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır halde bulundurulmasından,

    İç Denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından sorumludurlar.

 1. İç Kontrol Sisteminde Üst Yöneticiye (Belediye Başkanı) Verilen Görev ve Sorumluluklar;
 • Birimlerin iş ve işlemlerini yerine getirirken mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
 • Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumlu olacaklardır.
 • Başkan iş ve işlemlerin, amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve idare faaliyet raporuna eklerler.
 • Başkan sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atar ve aynı usulle görevden alır.
 • Başkan, iç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri ve gerekli bilgi ve belgelere kolayca ulaşmaları için gereken önlemleri alır.
 • Başkan, iç denetçilerin raporlarında belirtilen önerilerini değerlendirir, iç kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle iç denetimden elde ettiği bilgileri karşılaştırarak kaynakların verimli kullanımına ilişkin tedbirleri alır.
 • Başkan, iç denetçiler tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığını izler.

 

 • Merkezi uyumlaştırma birimi tarafından belirlenen iç kontrol standartlarının idarede uygulanmasını sağlar,
 • İç kontrol ve ön mali kontrol konusundaki düzenlemelerin idarenin personelince öğrenilmesi ve bunlara uyulmasını sağlar,
 • Üst yönetimin konuya gereken önemi vermesi ve tüm yöneticilerin iç kontrol konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olmasını sağlar.
 1. İç Kontrol Sisteminde Harcama Yetkilisine (Birim Üst Yöneticisi) Verilen Görev ve Sorumluluklar;
 • Harcama yetkilileri görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden sorumludur.
 • Harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.
 • Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim faaliyet raporlarına eklerler.
 • İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere denetime tabi tutulan birimin harcama yetkilisine verir. Harcama yetkilisi gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu cevaplandırarak iç denetçiye gönderir, denetlenen faaliyetler konusunda, denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi başkanı üst yöneticiyi bilgilendirir.

     Ayrıca Harcama Yetkilileri; İç Kontrol Sisteminin kurulması ve işleyişinin sağlıklı olması amacıyla bağlı oldukları birimlerde,

 1. İş ve işlemlere yönelik süreç akış şemaları hazırlamalı,
 2. Personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenmeli,
 3. Görevlerin bilgili ve yeterli personel tarafından yürütülmesine önem verilmeli,
 4. Kontrol prosedürleri belirlenmeli,
 5. Uygun bir iletişim ağı oluşturulmalı,
 6. Personelin yeterli eğitim almasına yönelik çalışmalar yapılmalı,
 7. Kontrol listeleri ve kontrol öz değerlendirme formları oluşturulmalı,
 8. İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde risk değerlendirmesi esas alınmalı, kontrol, gerektiği yerde ve risk durumuna göre yapılmalıdır.
 9. Kontrol faaliyetlerini planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.
 10. İç Kontrol Sisteminde Mali Hizmetler Birim Yöneticisine (Strateji Geliştirme Müdürü) Verilen Görev ve Sorumluluklar;
 • Mali hizmetler birimi yöneticisi, yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapar ve ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesini sağlar.

 

 • Mali hizmetler birimi yöneticisi, idarede faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerinin zamanında üst yöneticiye raporlandığını içeren mali hizmetler birim yöneticisinin beyanını düzenleyerek idare faaliyet raporuna ekler.
 • Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar,
 • Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar,
 • İç kontrol alanında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapma ve bilgilendirme faaliyetini yürütür,
 • İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlar ve üst yöneticinin onayına sunar,
 • Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
 • İç denetçi raporunu, idarenin görüşleri ve cevaplarıyla birlikte, rapor özetini de ekleyerek iç denetim birimi aracılığıyla üst yöneticiye sunar. Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için ilgili birimler ve mali hizmetler birimine verilir.
 1. İç Kontrol Sisteminde Muhasebe Yetkilisine Verilen Görev ve Sorumluluklar;
 • Muhasebe hizmeti, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir.
 • Muhasebe yetkilileri, muhasebe hizmetlerinin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.
 1. İç Kontrol Sisteminde İç Deneticilere Verilen Görev ve Sorumluluklar;
 • İç denetçiler, iç denetim faaliyetinin yerine getirilmesinde bağımsızdırlar. İç denetçilere mevzuatta belirtilen görevleri dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz, hiçbir şekilde istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.
 • İç denetçi; nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını, kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını değerlendirir,
 • Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapar, idarenin mali işlemlere ilişkin tasarruflarının plan, program ve politikalara uygunluğunu denetler,
 • İyileştirmelere yönelik önerilerde bulunur, soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastladığında denetim birimi aracılığıyla üst yöneticiye bilgi verir.
 1. İç Kontrol Çalışma Ekibine Verilen Görev ve Sorumluluklar;
 • İç kontrol çalışmalarını koordine ederek toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması,
 • Belge yönetimi gibi danışma ve destek hizmetlerini yerine getirmek,
 • Çalışma ekibi, Birimlerin İç kontrole yönelik yaptıkları kontrol ortamını oluşturma çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık görevini yerine getirecek ve birimler tarafından hazırlanan form ve raporların incelenip konsolide edilmesini sağlayacaktır.
 • İç Kontrol çalışmaları süresince iki ayda bir (gerekirse her ay) toplanarak yapılan çalışmaları koordine ederek değerlendirecektir.
 • Bu ekipte görev alacak üyeler yetki ve icra bakımından Belediye Başkanı tarafından görevlendirirler. Bu ekibin görevi iç kontrol sistemini kurmak ve işletmek değildir. İç kontrol sistemi yönetim sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
 1. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Hazırlama Grubu

                Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planın hazırlanması, uygulamaya geçirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile hazırlama gurubunun çalışmalarını değerlendirerek üst yöneticiye sunulması aşamasında rehberlik görevini yerine getirir. Bu raporlamaları belirli periyotlar ile değerlendirerek gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

 

 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ

 

                        Kurul Başkanı                           : Mete MEMİŞ

                        Üye                                           : Nesimuttin SELÇUK

                        Üye                                           : Remzi KILIÇ

 

 

HAZIRLAMA GURUBU

 

                       Grup Başkanı                            : Nesimuttin SELÇUK

                       Üye                                            : Remzi KILIÇ

                       Üye                                            : A.Muttalip GÜZEL

                       Üye                                            : Hakkı HAŞLAK

 

 

KAMU İÇ KONTROL

STANDARTLARI

KONTROL ORTAMI

STANDARTLARI

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

BİLGİ VE İLETİŞİM

STANDARTLARI

İZLEME

STANDARTLARI

MİSYON ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ

YETKİ DEVRİ

RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖREVLER AYRILIĞI

HİYERARŞİK KONTROLLER

BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

RAPORLAMA

HATA, USULSÜZLÜK VE  YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

İÇ DENETİM

 

İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAYIT DOSYALAMA SİSTEMLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM

FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

 

 

KAMU

İÇ KOTROL

STANDARTLARI 

 

                                                                                                         1- KONTROL ORTAMI

Stan. Kod No

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Mevcut Durum

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri

İşbirliği Yapılacak Birim

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma Tarihi

Açıklama

KOS1

 

 

Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

 

 

KOS 1.1

İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

İç kontrol sisteminin  kuruluş ve işleyişi tamamlanmış ve personel tarafından sahiplenilme ve destek tam olarak sağlanmıştır.

KOS 1.1.1

Sistemin kurulması ile ilgili olarak cd.broşür bastırılıp personele dağıtılmıştır, ayrıca tüm personele konu hakkında eğitim verilmiştir.

Mali hizmetler Md.

Tüm Birimler

(Cd, Broşür,  Yönerge ve Eğitim)

 

30.06.2014

Yeterli güvence sağlandığından yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek duyulmamıştır.

KOS 1.2

İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.

Yöneticiler Personele sistemin uygulanmasında örnek olmaktadır.

 

DİĞER DUYURULAR