Bayburt Belediyesi

BARAJ, GÖLET, REGÜLATÖR, KANAL VE AKARSULARDA BOĞULMA OLAYLARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR

Geri

BARAJ, GÖLET, REGÜLATÖR, KANAL VE AKARSULARDA BOĞULMA OLAYLARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR

18 Haziran 2019

BARAJ, GÖLET, REGÜLATÖR,  KANAL VE AKARSULARDA BOĞULMA OLAYLARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR

 

 

KARAR TARİHİ     :12/06/2019

KARAR NO              : 2019/01

 

AMAÇ:

Madde 1 – İlimiz/ilçemiz sınırları içerisinde yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen: baraj, gölet, regülatör, sulama ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde özellikle yaz aylarında;

            Suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör vb. tesislerde:

  • Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi,
  • Yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle oluşması sebebiyle zeminin çamur formunda olması,
  • Su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi,
  • Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi  (soğuk şoku; ilk bakışta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik kalp atışı hızı ve tansiyonun yükselmesi. ) yaşanabilmesi,
  • Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,
  • Göl alanı içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının yer alması,

Su iletimi ya da deşarjı maksadıyla inşa edilen kanallarda:

  • Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi  (soğuk şoku; ilk bakışta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik kalp atışı hızı ve tansiyonun yükselmesi. ) yaşanabilmesi,
  • Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,
  • Kanal yamaçlarının dik yâda eğimli olması sebebiyle sudan çıkarmanın zor olması,
  • Kanal güzergâhı boyunca su alma yapısı, sifon vb. sanat yapılarının yer alması sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturduğundan,

Yaşanan boğulma olaylarının önlenmesidir.

 

KAPSAM:

Madde 2 - İlimiz/ilçemiz sınırları içerisinde yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen; baraj/ gölet gölü, regülatör sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsar.

TANIMLAR:

Madde 3 – Bu yönergede geçen deyimler:

3.1.      Baraj / Gölet Gölü: Nehir sularının yolunu keserek oluşturulan barajın arkasında                          ( membasında) oluşan gölü.

3.2.      Sulama Kanalı: Tarım arazilerini sulamak maksadıyla su kaynağından sulanacak tarım arazisine su transferini sağlamak maksadıyla inşa edilen kanalı.

3.3.      Drenaj Kanalı: Fazla suyun bölgeden uzaklaştırılması maksadıyla inşa edilen kanalı.

3.4.      Taşkından Koruma Tesisleri: Taşkından korunmak maksadıyla inşa edilen kuşaklama kanalı, ıslah edilmiş dere, çay, ırmak, sel kapanı gibi akan ya da durağan su kütlelerini içeren yapıları.

3.5.      Mülki Amir: Bayburt Valisini, ilçelerde Kaymakamları ifade eder.

3.6.      Kolluk: Polis ve Jandarma teşkilatını ifade eder.

3.7.      İdari İşlem: Kurallara uymadığı tespit edilenler hakkında Mülki Amir, yetkili idare ve kolluk tarafından yapılan ( idari yaptırım vb.) işlemi ifade eder.

 

DAYANAK:

Madde 4 –

4.1.      5236 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi.

4.2.      5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 1 1/c ve 66. Maddesi

 

GENEL ESASLAR:

Madde 5 –

5.1       İl sınırlarımız içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklanmasına;

5.2.      İl sınırları içerisinde yer alan: baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanmasına;

5.3.      İl sınırları içerisinde yer alan: baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaşından küçüklerin sudan çıkarılarak uzaklaştırılmasına;

5.4.      İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve yerel yönetimlerce; özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına;

5.5.      İdari yaptırım cezalarının kolluk kuvvetleri, belediye zabıta kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına;

Madde 6 – Bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 66. Maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca Genel esaslar başlığı altındaki 5.5.maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde 7 – Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME:

Madde 8 – Bu kararı Bayburt Valiliği yürütür.

DİĞER DUYURULAR