ARSA SATIŞ İHALESİ

ARSA SATIŞ İHALESİ

   BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği bulunan Ada:208 Parsel:43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 ve 62 de bulunan 20 adet arsanın 24.06.2022 tarih ve 99 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 3.maddede detayları belirtilen arsaların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Madde 2- İhale 26.07.2022 Salı günü saat 14.00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 3- Satışı yapılacak arsaların Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:

 

s.n

Mevki

Cinsi

Kullanım Amacı

Ada

Parsel

Metrekare

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli (%10)

 

1

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Demir çimento Toptancısı

208

43

670,56

569.976,00-TL

56.997,60-TL

2

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Demir çimento Toptancısı

208

44

547,35

437.880,00-TL

43.788,00-TL

3

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Demir çimento Toptancısı

208

45

515,06

360.542,00-TL

36.054,20-TL

4

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

46

474,76

332.332,00-TL

33.233,20-TL

5

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

47

442,72

309.904,00-TL

30.990,40-TL

6

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

48

414,76

290.332,00-TL

29.033,20-TL

7

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

49

385,76

270.032,00-TL

27.003,20-TL

8

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

50

369,38

258.566,00-TL

25.856,60-TL

9

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

51

383,44

268.408,00-TL

26.840,80-TL

10

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

52

398,77

279.139,00-TL

27.913,90-TL

11

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

53

414,17

289.919,00-TL

28.991,90-TL

12

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

54

429,5

300.650,00-TL

30.065,00-TL

13

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

55

444,88

311.416,00-TL

31.141,60-TL

14

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

56

460,47

322.329,00-TL

32.232,90-TL

15

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

57

508,01

355.607,00-TL

35.560,70-TL

16

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

58

560,1

392.070,00-TL

39.207,00-TL

17

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Demir çimento Toptancısı

208

59

610,41

427.287,00-TL

42.728,70-TL

18

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Demir çimento Toptancısı

208

60

661,42

476.222,40-TL

47.622,24-TL

19

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Demir çimento Toptancısı

208

61

711,34

533.505,00-TL

53.350,50-TL

20

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Demir çimento Toptancısı

208

62

880,46

704.368,00-TL

70.436,80-TL

 

Madde 4 -Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

 

Madde 5-Satışı yapılan arsa bedelleri üzerinden %6 oranında kesin teminat alınacaktır. Buna istinaden Belediyemiz tarafından hazırlanan tip proje ve eklerine uygun işyeri yapılacaktır. İşyeri faaliyete geçirildiğinde kesin teminat yükleniciye geri iade edilecektir.

 

Madde 6-İhale üzerine kalan yüklenicinin arsa tapusu ve inşaat ruhsatı Belediyemizin hazırlamış olduğu tip proje ve eklerine uygun işletmesini yapacağını yazılı olarak taahhüt ettikten sonra verilecektir.

 

 

Madde 7- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 

 1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
 2. Tebligat Adres Beyanı
 3. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 4. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 5. Şartname alındı makbuzu.
 6. Yer Gördü Belgesi
 7. İhalelerden yasaklılık durum formu
 8. Arsa üzerine yapılacak olan işyerinin Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan tip proje ve eklerine uygun yapılacağına dair taahhütname.
 9. Maddede kullanım amacı belirtilen işyeri arsa ihalesine katılan istekli söz konusu işle faaliyet gösterdiğine dair oda kayıt belgesi.
 10. Geçici Teminat dekontu.
 11. Nüfus cüzdan fotokopisi
 12. İkametgâh ilmühaberi
 13. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 14. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)

 

 1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
 2. Tebligat Adres Beyanı
 3. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 4. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 5. Şartname alındı makbuzu.
 6. Geçici teminat dekontu.
 7. Yer Gördü Belgesi
 8. Arsa üzerine yapılacak olan işyerinin Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan tip proje ve eklerine uygun yapılacağına dair taahhütname.
 9. Maddede kullanım amacı belirtilen işyeri arsa ihalesine katılan istekli söz konusu işle faaliyet gösterdiğine dair oda kayıt belgesi.
 10. İhalelerden yasaklılık durum formu
 11. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 12. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 13. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
 14. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 15. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 16. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
 17. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

 

Madde 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

Madde 9- İhale Dosyaları 26/07/2022 Salı günü Saat 12:00 ‘a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Madde 10- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00.-TL ( İki Yüz Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

 

İlanen duyurulur.