KİRAYA VERİLECEK BÜFENİN İHALE İLANI

Kiraya Verilecek Büfenin İhale İlanı

  BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Gençosman Mah. Akşemseddin Cad. Müftülük karşısında bulunan büfenin 13.05.2022 tarih ve 300 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 3.maddede detayları belirtilen büfenin mevcut haliyle 3 yıllık Kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

Madde 2- İhale 31.05.2022 Salı günü saat 14:00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Kiraya Verilecek Büfenin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:

 

 

s.n

Mevki

 

Cinsi

1 Yıllık Muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

Kira

Süresi

 

1.

Gençosman Mah. Akşemseddin Cad. Müftülük karşısı Büfe

Büfe

7.500,00- TL

4.500,00- TL

3 YIL

 

Madde 4 -Kiralama ihalesi olacak Büfenin 1. Yıl ihale bedeli, KDV’si, Kesin Teminatı ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
 1. Tebligat Adres Beyanı
 2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 4. Şartname alındı makbuzu.
 5. Yer Gördü Belgesi
 6. İhalelerden yasaklılık durum formu
 7. Geçici Teminat dekontu.
 8. Nüfus cüzdan fotokopisi
 9. İkametgâh ilmühaberi
 1. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 2. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)
 3. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
 4. Tebligat Adres Beyanı
 5. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 6. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 7. Şartname alındı makbuzu.
 8. Geçici teminat dekontu.
 1. Yer Gördü Belgesi
 2. İhalelerden yasaklılık durum formu
 1. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 2. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 3. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
 4. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 5. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 6. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
 7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Madde 7- İhale Dosyaları 31/05/2022 Salı günü Saat 12:00 ‘a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL ( Yüz Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

 

İlanen duyurulur.