ARSA SATIŞI VE KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKUL İHALE İLANI

ARSA SATIŞI VE KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKUL İHALE İLANI

T.C.
  BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI    

İHALE İLANI

 

Madde 1- Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen 1 adet Arsanın, mevcut haliyle satış ihalesi ve Modern Hayvan Pazarında bulunan Çay Ocağı, Büfe ve Wc işletmesinin kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

Madde 2- İhale 01.11.2021 Pazartesi günü saat 14:00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3-  Muhammen Bedeller ve Geçici Teminatlar:

                                 

 SATILACAK GAYRİMENKUL

 

S.N

Mevki

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

m2

MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ

Geçici Teminat

Bedeli

1.

Şingah Mahallesi

Arsa

880

1

99,00

17.820,00.-TL

2.673,00.-TL

 

KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKUL

 

 

S.N

MEVKİ

MAHALLE

 

CİNSİ

 

ADA

 

PARSEL

1 YILLIK MUHAMMEN KDV. HARİÇ KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ

KİRA

SÜRESİ

 

2.

Şingah Mah. Modern Hayvan Pazarı

Çay Ocağı, Büfe ve Wc İşletmesi

----

----

30.000,00- TL

13.500,00- TL

3 YIL

                        

Madde 4- ihalesi olan arsanın ihale bedeli ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilir.

Madde 5- Kiralanan işletmesine ait ihale bedelini, ihale bedelinin kdv si, kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.

Madde 6- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
 2. Tebligat Adres Beyanı
 3. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 4. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 5. Şartname alındı makbuzu.
 6. Geçici Teminat dekontu.
 7. Nüfus cüzdan fotokopisi
 8. İkametgah ilmühaberi
 9. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 10. Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)
 11. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
 • Tebligat Adres Beyanı
 • İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 • Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 • Şartname alındı makbuzu.
 • Geçici teminat dekontu.
 • Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 • Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 • Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
 • Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 • Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

Madde  7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Madde 8- Teklifler 01.11.2021 Pazartesi günü Saat 14:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

Madde 9- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL ( Yüz Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihalesine gireceği her bir satış veya Kiralama için ayrı ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir…

 

İlanen duyurulur.