MUHTELIF ARAÇ VE İŞ MAKINELERI İLE BIRLIKTE ÇEŞITLI EVSAFTA HURDA MALZEMELERI SATIŞ İHALESI

MUHTELIF ARAÇ VE İŞ MAKINELERI İLE BIRLIKTE ÇEŞITLI EVSAFTA HURDA MALZEMELERI SATIŞ İHALESI

T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

 

Madde 1-Belediyemiz makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş muhtelif araç ve iş makineleri ile birlikte çeşitli evsafta hurda malzemeleri satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Madde 2-İhale 14.07.2021 Çarşambagünü saat 15:00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

S.N.

 

MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ

 

MİKTARI YAKLAŞIK (Kg)

MUHAMMEN Kg SATIŞ FİYATI

YAKLAŞIK TAHMİNİ TUTAR

GEÇİCİ

TEMİNAT

1

1 Adet 1994 model HİDROMEK 69.94.1352 İş makinesi hurdası

7.000 Kg

1 kg x 3,10 TL

21.700,00 TL

1.085,00 TL

2

1 Adet 2003 model SCHMITZ CARGOBULL SÜPÜRGE(KAMYON) İş makinesi hurdası

1.000 Kg

1 kg x 3,10 TL

3.100,00 TL

155,00 TL

3

1 Adet BOMAG KEÇİTIRNAĞI DOZER iş makinesi hurdası

35.000 Kg

1 kg x 3,10 TL

108.500,00 TL

5.425,00 TL

4

Muhtelif Hurda

90.000 Kg

1 kg x 2,80 TL

252.000,00 TL

12.600,00 TL

 

Madde 3-Yaklaşık Muhammen BedellerveGeçici Teminatlar:

 

 

 

Madde 4- 3.maddenin1 ve 2 sıra numaralı satırında yazılı işmakinesi hurdaları noter satışlı yapılacaktır.

 

Madde 5- 3.maddede yazılı ve satışı yapılacak olan iş makinesi hurdası ve muhtelif hurdaların satışı ayrı ayrı yapılacak olup ihaleye istekli olarak katılacak olanlar her bir sıra nolu satış için ayrı ayrı dosya satın almak ve düzenlemek zorundadırlar.

 

Madde 6-Yaklaşık miktar üzerinden Muhammen bedel tespit edilirken 1 Kg muhtelif Hurda fiyatı 2,80TL, İş Makinesi hurdası 3,10 TL olarak belirlenmiştir. İş makinesi hurdalarına ve muhtelif hurdalara verilecek teklifler belirlenmiş olan 1 Kg hurda fiyatı üzerinden verilecektir. İhale sonucu istekli tarafından hurdaların tamamı brüt olarak, herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın araç üzerine yüklenerek tartılması sonucu kantar fişlerine göre toplam kg. hesaplanacaktır. Bulunan toplam miktar ve verilen teklif üzerinden damga vergileri ve hurda bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

 

Madde 7- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

  1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
  • Tebligat Adres Beyanı
  • İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
  • Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  • Şartname alındı makbuzu.
  • Geçici Teminat dekontu.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkametgah ilmühaberi

8-İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)

 

  1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2-İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5-Geçici teminat dekontu.

6-Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirdeNoter tasdikli ortaklık,

Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

 

Madde 8-Satışı yapılacak olan iş makinesi hurdası ve muhtelif hurdalar mesai saatleri içerisinde belediyemiz şantiyesi ve araç parkında görülebilir.

 

Madde 9-Satışı yapılacak olan iş makinesi ve Kamyon süpürge hurda belgesi çıkarılarak trafikten çekilmiş olup ihaleyi alan müşteriler hurda olarak alacak olup trafiğe çıkaramayacaktır.

 

Madde 10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir

 

 

Madde11-İhale dosyaları 14.07.2021 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Aksi takdirde 14.07.2021 Çarşamba günü saat 12:00’dan sonra gelen ihale dosyaları kabul edilmeyecektir.

 

Madde 12- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL ( YüzTürk Lirası )yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihalesine gireceği herbir iş makinesi hurdası ve muhtelif hurda içinayrı ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir…

 

İlanen duyurulur.