KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKUL

KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKUL

T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

 

Madde1- Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Ada: 943, Parsel: 17 no:31 de bulunan 115 mHizmet Binası,85 m2Kış Bahçesi,120 m2Teras,28 m2 açık kullanım alanı olarak çay bahçesi ve çay ocağı olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Şehit Nusret Parkının bir kısmı2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak kiraya verilecektir.

Madde 2- İhale 12.07.2021 Pazartesigünü saat 15:00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Muhammen BedellerveGeçici Teminatlar:

 

KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKUL

 

 

S.N

MEVKİ

MAHALLE

 

CİNSİ

 

ADA

 

PARSEL

1 YILLIK MUHAMMEN KDV. HARİÇ KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ(5 Yıllık bedel üzerinden )

KİRA

SÜRESİ

 

1.

Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Şehit Nusret Parkı

Çay ocağı ve Çay Bahçesi

 

942

 

17

 

300.000,00-  TL

 

45.000,00 -TL

 

5  YIL

 

Madde4- Kiralanan işletmelere ait ihale bedelini, ihale bedelinin kdv si, kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.

Madde5 - Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

  1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
  • Tebligat Adres Beyanı
  • İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
  • Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  • Şartname alındı makbuzu.
  • Geçici Teminat dekontu.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkametgah ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

  1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2-İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5-Geçici teminat dekontu.

6-Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık ,

Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Madde 7-Geçici Teminat ve Kesin Teminat 5 yıllık bedel üzerinden hesaplanıp tahsil edilecektir.

Madde8-İhale dosyaları12.07.2021 Pazartesigünü Saat 12:00akadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Aksi takdirde 12.07.2021 Pazartesi günü Saat 12:00’dan sonra gelen ihale dosyaları kabul edilmeyecektir.

Madde 9- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00.-TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası )yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılabilmek için şartname alma ve dosya oluşturma zorunludur.

 

İlanen duyurulur.