2X1144 KWP FOTOVOLTAIK GÜNEŞ ENERJISI ILE ELEKTRIK ÜRETIM TESISI YAPIM İŞI

2X1144 KWP FOTOVOLTAIK GÜNEŞ ENERJISI ILE ELEKTRIK ÜRETIM TESISI YAPIM İŞI

BAYBURT BELEDİYESİ

BAYBURTLU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

 

         2x1144 kWp Fotovoltaik Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Tesisi Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 inci maddesinin  (b) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

2021/248918

1 - İdarenin

: BAYBURTLU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

a) Adresi

:Cumhuriyet Caddesi 33 69000 - BAYBURT MERKEZ

b) Telefon ve faks numarası

: 4582116757-4582112991

c) Elektronik posta adresi

:bbelediye@gmail.com

 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: bbelediye@gmail.com

2 - İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2x1.144 kWp Fotovoltaik Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Tesisi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

:Bayburt Merkez

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 2 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 100 takvim günüdür

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Bayburt Belediyesi Bayburtlu Enerji Üretim A.Ş. Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası Kat:2/ BAYBURT

b) Tarihi ve saati

: 21.05.2021 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve İstekli tarafından teklif edilen bedelin %50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin 2. maddesinin 2.7 fıkrası gereğince (Ek-1)’de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dâhil olmadığı için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır denildiğinden bu iş için benzer iş olarak; Bu ihalede fotovoltaik güneş paneli ve inventerden oluşan elektrik üretim tesislerine ait iş bitirmeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

        Elektrik veya Elektronik Mühendisliği

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bayburt Belediyesi Bayburtlu Enerji Üretim A.Ş. Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası Kat:2/ BAYBURT adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 2 zorunludur.

8 - Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Bayburt Belediyesi Bayburtlu Enerji Üretim A.Ş. Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası Kat:2/ BAYBURT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120  takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.