KAPALI OTOPARK KİRA VE 6 ADET 1+1 DAİRE SATIŞ İLANI

KAPALI OTOPARK KİRA VE 6 ADET 1+1 DAİRE SATIŞ İLANI

İHALE İLANI

 

Madde 1- Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen İlimiz Kadızade Mahallesi Kuloğlu Sokak Ada:181 Parsel:3 No: 11 de bulunan 2196 m² alana sahip 52 adet araç kapasiteli 2 Katlı Hicrani Baba Kapalı Otoparkın mevcut haliyle 3 yıllığına kiraya verilmesi ve Belediyemiz adına kayıtlı 4’üncü maddede detayları belirtilen Tuzcuzade Mah. Ada:1033 Parsel:1,2,3 de bulunan 6 Adet 1+1 Dairenin mevcut haliyle satış ihalesi için 2886 Sayılı İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

 

Madde 2- İhale 11/11/2020 Çarşamba günü saat 14:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 3- Kiraya Verilecek Gayrimenkulün KDV Hariç Muhammen Bedeli Ve Geçici Teminatı:

 

S.N

Mevki

Mahalle

 

Cinsi

 

Alanı

Araç Kapasitesi

 

Ada

 

Parsel

1 Yıllık Muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

Kira

Süresi

 

1.

Kadızade Mah. Kuloğlu Sok. No:11 Hicrani Baba Kapalı Otopark

2 Katlı Kapalı Otopark

2196 m²

      52

181

    3

10.200,00- TL

7.650,00 -TL

3 YIL

Madde 4-  Satılacak Olan Gayrimenkullerin Muhammen Bedelleri Ve Geçici Teminatları:

 

S.N

Mevki

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

m2

MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ

Geçici Teminat

Bedeli

1

Tuzcuzade Mahallesi

1 Nolu 1+1 Daire

1033

1

52,50

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

2

Tuzcuzade Mahallesi

2 Nolu 1+1 Daire

1033

1

52,50

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

3

Tuzcuzade Mahallesi

1 Nolu 1+1 Daire

1033

2

52,50

60.000,00.-TL

9.000,00. TL

4

Tuzcuzade Mahallesi

2 Nolu 1+1 Daire

1033

2

52,50

60.000,00.-TL

9.000,00. TL

5

Tuzcuzade Mahallesi

1 Nolu 1+1 Daire

1033

3

52,50

60.000,00.-TL

9.000,00. TL

6

Tuzcuzade Mahallesi

2 Nolu 1+1 Daire

1033

3

52,50

60.000,00.-TL

9.000,00. TL

 

 

Madde 5- Satış ihalesi olacak Gayrimenkullerin ihale bedelleri ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

 

Madde 6 – Kiralama ihalesi olacak Kapalı Otoparkın ihale bedelleri, KDV’leri, Kesin Teminatları ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

 

Madde 7- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 

  1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
  • Tebligat Adres Beyanı
  • İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
  • Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  • Şartname alındı makbuzu.
  • Geçici Teminat dekontu.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkametgâh ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9-   Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)

 

  1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2- İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3- Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5- Geçici teminat dekontu.

6- Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’       Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

 

Madde 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.-

 

Madde 9- İhale Dosyaları 11/11/2020 Çarşamba günü  Saat 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

 

Madde 10- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL ( Elli Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihalesine gireceği her bir satış veya Kiralama İhalesi için ayrı ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir…

 

İlanen duyurulur.