13+1 VE 17+1 KAPASİTELİ TOPLU TAŞIMA HATLARININ KİRALAMA İHALE İLANI

13+1 VE 17+1 KAPASİTELİ TOPLU TAŞIMA HATLARININ KİRALAMA İHALE İLANI

T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

13+1 ve 17+1  KAPASİTELİ TOPLU TAŞIMA HATLARININ KİRALAMA İHALE İLANI

 

Madde 1- 3’Üncü maddede detayları belirtilen  İlimiz Bayburt Orta Okulu Önü- İl özel İdare kavşağı ,Kışla Çeşmesi kavşağı, Demirözü yol ayrımı kavşağı, Bayburt Üniversitesi- Bayburt Üniversitesi, Demirözü yol ayrımı kavşağı, hastane kavşağı, kışla çeşmesi kavşağı- İl Özel İdare kavşağı, Bayburt orta okulu önü güzergahında  çalıştırmak üzere 5 adet 17+1 kapasiteli toplu taşıma hattı ve Bayburt Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Belediyenin yetkili organları tarafından belirlenen hatlar ve güzergahlarda çalıştırmak üzere 5 adet 13 + 1 kapasiteli toplu taşıma hattı ayrı, ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca 10 yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- İhale 14/12/2018 Cuma günü saat 14:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Muhammen bedel (KDV Hariç) ve Geçici Teminat:

 

13+1 Kapasiteli Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Kiralanması:

 

S.NO

 

Cinsi

 

Adet

 

Kapasite

 

Kira Süresi

      KDV. Hariç

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

        % 16

 

 

1-

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

200.000,00.-TL

32.000,00.-TL

2-

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

200.000,00.-TL

32.000,00.-TL

3-

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

200.000,00.-TL

32.000,00.-TL

4-

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

200.000,00.-TL

32.000,00.-TL

5-

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

200.000,00.-TL

32.000,00.-TL

 

17+1 Kapasiteli Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Kiralanması:

 

S.NO

 

Cinsi

 

Adet

 

Kapasite

 

Kira Süresi

      KDV. Hariç

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

        % 16

 

 

1

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

2

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

3

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

4

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

5

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

 

Madde 4-  a) İhalesi olan 17+1 kapasiteli toplu taşıma hatlarının kiralanmasında; 10 yıllık kira bedeli, ihale bedeli üzerinden %18 KDV. si ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri müşteri tarafından peşin ödenecektir.

  1. b) İhalesi olan 13+1 kapasiteli toplu taşıma hatlarının kiralanmasında; 10 yıllık kira bedeli, ihale bedeli üzerinden %18 KDV. si ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri müşteri tarafından peşin ödenecektir.

Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

  1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
  • Tebligat Adres Beyanı
  • İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
  • Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  • Şartname alındı makbuzu.
  • Geçici Teminat dekontu.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkametgah ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

10- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin bağlı oldukları vergi dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

11- İlgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduklarını belirten belge.

  1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2-İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5-Geçici teminat dekontu.

6-Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.

 

 

 

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 7- Teklifler 14/12/2018 Cuma günü Saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığımda Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

 8- İhaleye katılmak isteyen; her bir toplu taşıma hattının kiralanması için ayrı, ayrı şartname alma zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL ( Yalnız Yüz Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler…

İlanen duyurulur.