BAYBURT BELEDIYESI 2012 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

BAYBURT BELEDIYESI 2012 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

T.C.

BAYBURT BELEDİYE

 

BAŞKANLIĞI

 

                   2012 YILI

 

FAALİYET RAPORU

 

01.01.2012 - 31.12.2012

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

2012 YILI BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

      1- Fiziksel Yapı

      2- Örgüt Yapısı

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

      4- İnsan Kaynakları

      5- Sunulan Hizmetler

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

      3- Mali Denetim Sonuçları 

      4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

      2- Performans Sonuçları Tablosu

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

      5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           A- Üstünlükler

           B-  Zayıflıklar

           C- Değerlendirme

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

01.01.2012–31.12.2012

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I - GENEL BİLGİLER

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

C-  İdareye ilişkin Bilgiler

 

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zeminkat dört normal ve bir çatı katı şeklinde betonarma binadır. Binanın Tamamı oğalgaz ısıtmalıdır.      

 

 

 

 

İŞYERİNİN ADI

ÖZELLİĞİ

ODA SYISI

ISINMA

MÜLKİYETİ

Hizmet Binası

Betonarme

45

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

İtfaiye Hizmet Binası

Betonarme

7

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo

Betonarme

9

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Mezbahana

Betonarme

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Soğuk Hava Deposu

Yığma

7

Yok

Bayburt Belediyesi

Konkasör imalathanesi

Açık Hava

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Şantiye Binası

Yığma

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Büz İmalathanesi

Ahşap

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Kanaliz. Terfi merkezi

Yıkıldı

 

Yok

Bayburt Belediyesi

Kapalı Garaj

Betonarme

4

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Hayvan Pazarı

Açık Hava

 

Yok

Hazine

Su Kaptaj bekçi lojmanı

Yığma

3

Yok

Bayburt Belediyesi

Garaj

Prefabrik

 

Elektrikli

Bayburt Belediyesi

Belediye Otobüs terminali  

Betonarme

81

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

 

 

2-) Örgüt yapısı

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 17 ci maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Encümeni Belediye Kanununun 33 cü maddesine göre Meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Buna göre Bayburt Belediyesi encümeni Mali Hizmetler Müdürü Yazı İşleri Müdürü, İmar İşleri Müdürü ve ayrıca 3 seçilmiş üye  Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşmuştur.

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 54 adet bilgisayar 35 adet bilgisayar yazıcısı 3 Adet Dizüstü Bilgisayar 3 Adet fotokopi makinesi, 6 adet fotokopili yazıcı 8 adet fotoğraf makinesi 7 adet TV ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 2 adet server ana makinesi ve 1 Adet Kart Yazıcısı mevcuttur.

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ nin Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde 4 adet Kamere ile ilimizi canlı izleme imkânı getirilmiştir. 

 

4- İnsan Kaynakları

 

 

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla Personel

 Memur kadrosu

218

35

183

 

Sürekli İşçi Kadrosu

109

91

18

 

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

 

18

 

 

TOPLAM PERSONEL

328

148

201

 

 

 

5-Sunulan Hizmetler

 

  5.1. Özel kalem Müdürlüğü

 

  Muhtarlarla Toplantı yapıldı

Sosyal etkinlikler adı altında Şair Zihni Kültür Merkezinde halka tiyatro sunumu

21 Şubat Haftası Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu Etkinlikleri

 CINE-5 Televizyonuna Bayburt’u tanıcı  Röportaj verildi.

08 Mart Dünya Kadınlar Günü için Bayburtlu Kadınlara program düzenlendi.

Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere su ve çikolata dağıtımı yapıldı

Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın ziyareti yapıldı.

 TRT Anadolu Ekranlarında Bayburt konulu program düzenlendi.

23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek kitap dağıtımı yapıldı.

03 Mayıs “Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu” Konulu Konferans,

11 Mayıs Anneler Günü Programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıldı

 KON TV Ekranlarında Başkanımız Belediye Çalışmaları Hk. Konuşma yaptı

 Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni Etkinlikleri kutlaması yapıldı

Ramazan ayı içerisinde  İftar Çadırında yemek verildi ve  Fasıl Geceleri  düzenlendi.Ayrıca Din Görevlileri ve Basın mensuplarına iftar yemeği verildi

Ramazan Bayramında Yaşlı, Hasta ve Esnaf Ziyaretleri yapıldı.

Kurban Bayramında Esnaf  ve yaşlı Ziyareti yapıldı

29 Ekimde Milli Piyango Çekilişi Bayburt’ta yapılması sağlandı.

18 Mart Şehitler Gününde Bayburt’taki Şehit ve Gaziler derneği ziyareti yapıldı. Ve o günün anlamına yönelik tiyatro sergilendi.

Tıp Bayramında Doktorlarımız ve hemşirelerimiz ziyaret edildi.

Hıdırellez gününde çeşlitli etkinlikler yapıldı.

Engelliler haftasında engellilerimiz unutulmayarak ziyaret edildi ve Engelli vatadaşlar akülü araba dağıtımı yapıldı.

Kutlu Doğum  haftasında o günün anlam ve önemine binaen etkinlikler yapıldı.

Bayburt’a gelen bakanlarımızdan Sayın Faruk Çelik, Erdoğan Bayraktar, Veysel Eroğlu ,Binali Yıldırım ve  Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ziyaretleri ile alakalı  gerekli ön hazırlıklar yapılarak makam ağırlanmaları sağlanmıştır.

Öğretmenler Günüde öğretmenlerimize  günün anlam ve önemini belirten  bir program düzenlenmiştir. 

 

Birimimiz tarafından 2012 yılında evrakların takibini yapmak amacıyla;

a)      Resmi Yazı Giden Sayısı : 257

b)      Resmi Yazı Gelen Sayısı : 396

Birimimiz tarafından kayıt altına alınmış Belediye Başkanımızın katıldığı il içi, il dışı, yurt dışı toplantı sayısı;

 

a)      İl İçi Toplantı Sayısı                    : 40

b)      İl Dışı Toplantı Sayısı                  : 21

c)      Yurt Dışı Toplantı Sayısı             :   1

Birimimiz kayıtlarında bulunan aylık gelen ziyaretçi icmali;

 

                        Ocak ayı                     :   921

                        Şubat ayı                    :   998

                        Mart ayı                      :   760

                        Nisan ayı                    :   810

                        Mayıs ayı                    :   600

                        Haziran ayı                 : 1165

                        Temmuz ayı                : 1245

                        Ağustos ayı                : 1000

                        Eylül   ayı                   :   672

                        Ekim ayı                     :   968

                        Kasım ayı                   :   874

                        Aralık ayı                    :   763

 

Başkanlık makamında gerçekleşen üst protokol ziyaret sayısı; 287

 

5.2. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

 

            Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2012 yılı içerisinde 12 kez normal 2 kez de olağan üstü  olmak üzere toplam 14 kez toplanarak 26 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 256 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta perşembe gününü toplantı günü olarak belirleyerek 48 kez toplanmış ve 289 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

            Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2012 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2883 adet evrak girişi yapılmış, 1861 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 2303 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 94 adet evrak girişi yapılırken 165 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri:

 

          Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.

          Mali Hizmetler Servisi 01/01/2012-31/12/2012 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen ödeme emri 1659 adet, Muhasebe İşlem Fişi, 2075 olmak üzere toplam 3734 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır.

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilerek kontrolü sağlanmıştır, emekli Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık K.D.V. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

01/01/2012-31/12/2012 tarihleri arasında; Belediyemizce alınan malzemeler için 421 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi ,384 adet Taşınır İşlem  çıkış fişi düzenlenmiştir.

 

 

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

 

1-Faaliyet ve Projeler

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2012 yılı içinde 836 adet yazışma yapılmıştır.

 

            1.1. Plan Çalışmaları

             

            Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 25 Adet İfraz, tevhit, yola terk ve yoldan ihdas işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. İmar ve hâlihazır projeleri hazırlanmış farklı ölçeklerde 4 adet taşınmazın denetlenmesi yapılıp onaylanmıştır..  Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2012 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 109 adet imar Durumu düzenlenmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 18 adet İfraz-tevhit,3 adet yola terk,4 adet yoldan ihdas yapılmıştır.

           

 

 

1.2 Planlama Çalışmaları

            İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Şehir plancısı ve 1 Harita Mühendisi ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2012 Yılı içerisinde 22 adet plan değişikliği onaylanmıştır.

 

            1.3. İNŞAAT RUHSAT ÇALIŞMALARI

 

Bir adet peyzaj mimarı ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isyteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 nolu maddelerine göre gerekli yol, tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 118 adet inşaat ruhsatı verilmiştir.

 

1.4. Yapı Kullanma İzni Birimi

 

Bir adet Mimar ile yine diğer birimlerdeki çalışanlar ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2012 yılı içerisinde 76 Adet iskân Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

1.5. Kaçak İnşaat Birimi

Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yerinde testipi yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.

       

               5.5. İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri:

 

              Müdürlüğümüz 1 Müdür, 1 Amir Vekili, 4 Memur 15 işçi kadrosunda toplam 21 personelle 3 vardiya halinde 24 x 48 sisteminde günün 24 saatinde Görev yapmaktadır.

 

              Araç sayısı: 2 Arozöz 2 su tankeri 1  çift kabinli pikap ( Öncü kurtarma aracı ) ile hizmet vermektedir.

              İlimize bağlı ilçe ve beldelerdeki İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 27, Aydıntepe ilçesine bağlı 24 olmak üzere Toplam 169 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 6 Beldedeki yangınlara da müdahale edilmektedir.

               211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza:

              

               Gelen ihbar sayısı     : 91

               Raporlu yangın sayısı : 20

               Asılsız ihbar                :  1

               Mesken yangını           :  4

               Çatı Yangını                :  8

               Odunluk                      :  1

               Kışlık ot                       :  1

               Ekili alan                      :  -  

               Garaj yangını               :  1

               Anız ve koru yangını   : 66

               Araç yangını:               :  3

               İşyeri depo                   :  1

               Trafik Kazası                :  3

               Ahır ve samanlık          :  1

               Tandır evi                     :  -         

               Asansör Kurtarma        :  1      

                 Toplam: 91 Adet olup Müdahale edilen yangınların 47 adeti şehir merkezi, 44 adeti ise merkeze bağlı köylerde meydana gelmiştir.

Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında cadde ve sokakların serinletilmesi belirli bir program dâhilinde yapılmaktadır. Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar periyodik olarak sulanmaktadır.

                Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arazöz suya 60.00 TL ücret karşılığında su verilmiş ayrıca talepte bulunan kurumlar ve vatandaşın baca temizliği yapılmış olup yıl sonu itibarıyla 6.300 TL gelir elde edilmiştir.

İşyeri Yangın Güvenlik Raporu: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri Müdürlüğümüz elemanlarımızca incelenerek 34 adet rapor düzenlenmiştir.

                Mahsur kalma   : 82

                Baca temizlemesi  : 9 adet Resmi Kurum                             

                Kış aylarında Şehrimizin muhtelif yerlerinde çatılardan sarkan buzlar tehlike arz ettiğinden, Program dahilinde Müdürlüğümüz elemanlarınca buz kırma çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

Ağaçların sulanması : Belli bir program dahilinde şehrimizin muhtelif bölgelerinde daha önce ve yeni dikilen ağaçlar ve yeşil alanlar yaz sezonu boyunca aksatılmadan sulanmış olup; Belediye Başkanımızın Vermiş olduğu diğer görevlerde aksatılmadan yerine getirilmektedir.  

 

            5.6. Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri:

      

Zabıta Müdürlüğünce,  İlimizde bulunan 3 adet Play Steyşın 21 adet İnternet Kafe’nin 2012 yılında ruhsatlarının bulunup bulunmadığı ve 12 yaşından küçüklerin alınmaması için gerekli ön çalışmaları yapılmış, denetimleri de aralıksız sürdürülmüştür.

            Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde bulunan 2 adet içkili lokantanın, 45 adet oyunlu kahvehane, çay Ocakları ve çay bahçesi, 16 kasap 3 otel 6 pastane 14 berber kuaför, 3 hamam, 27 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market  gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı, lor ve peynir pazarlarının denetimleri faaliyetlerini sürdürdükleri zaman dilimlerinde yapılmaktadır.

       Kaldırımların yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır.

        Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.

         Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

         Fen işleri Müdürlüğü uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak çalışmalara yardımcı olunmuştur.

         Su ve kanal işleri müdürlüğü ile ortaklaşa çalışarak su kesimine çıkılmış olup ayrıca su arızalarına sebep olan şahıslar hakkındaki ihtar ve cezai müeyyideler uygulanmıştır.

         İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır. 

         İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

         394 Sayılı Hafta tatili kanununca Pazar günleri faaliyet gösterecek olan işyerlerinden 26 adet işyerinin ruhsatlandırılma çalışması yapılmış olup devam etmektedir.

           İlimizde faaliyet gösteren taksi yazıhaneleri ve taksiler aylık periyodik çalışmalarla denetlenmesi yapılmaktadır.

           Ayrıca aceze ekmek yardımı almak isteyen kişiler hakkındaki soruşturmalar müdürlüğümüz tarafından yapılarak ekmek almaya hak kazanan kişiler tespit edilmiştir.

            İlimiz cumhuriyet caddesinin her iki şeridi 2010 yılında başlatmış olduğumuz ücretli otoparka çevrilerek otopark sorunu ve trafik yoğunluğunu giderme çalışmasını 2012 yılında da şehrimizin muhtelif caddelerinde bu uygulamaya başlattık.

            Kaleardı mahallesinde Perşembe günleri olmak üzere ikinci bir Pazaryeri kurarak o bölgedeki halkımızın daha rahat bir alış veriş yapabilir duruma getirilmesine devam ediliyor.

Yukarıdaki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen özel ve tüzel kişiliklere 140 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca 176 adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.   

Belediyemiz meclis ve encümen toplantı evrakları zabıta müdürlüğümüz ekiplerince meclis ve encümen üyelerine dağıtımı yapılmaktadır.

Ayrıca önceden var olan zabıta aracımızı sürekli arıza vermesi nedeninden dolayı 2012 yılında yenileyerek halkımızın hizmetlerinde aksilik yaşanmaması için değişikliğe gidilmiştir.

       5.7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

      ·    344,32 m² taşınmazın kamulaştırma işlemi tamamlanmış yapılan kamulaştırma karşılığında hak sahiplerine toplam 22.680,15 TL Bedel ödenmiştir.

 

·   Uygulama imar planına göre yol ve yeşil alan vb kamu yararı için ayrılan alan statüsü içerisinde kalan özel mülkiyete ait 2011 yılı içerisinde toplam 127,09 m² miktarında ki taşınmazlara karşılık 118,54 m² arsa trampası yapılmıştır.

 

 ·   3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışı yapılacak olan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları bitişiğindeki arsa veya bina sahiplerine bedel takdiri suretiyle yapılan satışlardan ve 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden ihale edilmek suretiyle yapılan satışlardan  752 m² arsa karşılığında   toplam 56.153,15 TL bedel tahsil   ettirilmiştir.

 

·     Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde işgali bulunan 35 adet toplam 4,596.14 m² miktarındaki taşınmazlardan ecrimisil alacaklarımızın tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılmakta, ödemeyenlerin yasal işlemleri rutin olarak takip edilmektedir. Son 5 yıllık ve 12 aylık süre içerisinde bu işlemlerden 3,922.14 TL  ecrimisil  geliri tahakkuk ettirilmiştir.

 

 

·     Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde gecekondusu bulunan ve 2981 sayılı kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların tapu işlemlerinin yapılması için imar uygulama işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Tapu tahsis Belgesi olan 5 kişiye 2011 yılı içerisinde tapuları verilmiştir.  

 

     

·     Müdürlüğümüze 12 aylık süre  içerisinde 173 adet evrak ve dilekçe   gelmiş, bunların gereği yapılarak cevaplandırılmış ve arşive kaldırılmıştır, 339 adet evrak Müdürlüğümüzden üretilerek  çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyemiz Müdürlüklerine  gönderilmiştir. Diğer Kamu kurumları ve müdürlüklerle yapılan yazışmalar da devam etmekte olup ayrıca müdürlüğümüze gelen dilekçelere gerekli cevap verilmiş ve işlemleri yapılmıştır.

 

 

·    Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı doğrultusunda;

      

      -Camii yapılması için Diyanet İşleri Başkanlığı adına :1.635,22 m²

     

      -Gezici Tarım İşçileri ile Yeşeren Bayburt Projesi için İl Özel İdaresine11.886,10 m²

 

        miktarındaki alan tahsisleri yapılmıştır.

 

      -Yine İmaret Tepenin Şair Zihni Abidesi çevre düzenlemesi ve rekreasyon çalışmaları kapsamında kamulaştırma işlemleri devam etmekte olup bu bağlamda Hazineye ait toplam 648.86 m² miktarındaki taşınmazlar Belediyemize tahsis edilmesi işlemi sağlanmıştır.

 5.8.Fen işleri hizmetleri 

5.1. Kaynakçı Ustaları

            Kaynak işleri 3 işçi tarafından yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı kaynak atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca ilimiz genelindeki belediyemize ait tesislerin bütün tamir işleri ve korkuluk yapımı işleri kendi ustalarımız tarafından yapılmaktadır.     

Bu işlerin başlicaları şunlardır.

            Şeyhhayran mahallesi Cumhuriyet okulu korkuluk, Şeyhhayran mahallesi askerlik şube arkası korkuluk, Pönserek caddesi korkuluk,  Yüzbaşı Şehit Agah İlköğretim okulu korkuluk, Ulu Cami yani korkuluk, Karasakal mahallesi korkuluk, Velişaban mahallesi korkuluk yapılmıştır.

            5.2. Şantiye Çalışmaları

Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karosiman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Sadece mevcut asfalt plenti faal olarak çalışmamaktadır. Şuan için toplam 9 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 75 m³ kum, 20.000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 1.250.000 adet (34721 m²) beton parke, 50.000 adet (25.000 mt) yol bordürü, 20.000 adet (10.000 mt) su oluğu üretilmiştir. Bu imalatlarda 2000 Ton çimento kullanılmış olup çimento maliyeti 400.000,00.-TL’dir.

 

5.3. Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları

            Söz konusu tarihler arasında üst yapı çalışmalarımız; asfalt yolların bakım onarımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, stabilize yolların yapımı, istinat duvarları yapımı, Wc ve Büfe Yapımı, kaldırımların yapımı, ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.

           

5.4. Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2012 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 1.250.000 adet (34721 m²) parke kaplama, 50.000 adet (25.000 mt) yol bordürü 20.000 adet (10.000m) su oluğu döşemesi yapılmıştır. Birçok yeni kaldırım yapılarak faaliyete sunulmuştur. Ozulu Caddesi, Bahçeli sokak, Ayyıldız caddesi, Ordu caddesi, Zincirlikuyu Caddesi, Türkistan Caddesi, Danişmentliler caddesi, Alp sokak, Kurtuluş caddesi, Pönserek sokak, Bahar sokak, Unutulmaz caddesi, Kuyubaşı caddesi, Semerciler caddesi, Yıldırım sokak, Fabrika caddesi, İbnisina caddesi, Kanarya sokak, Hamam sokak, Nevzat Karaoğlu caddesi, Kazım Köklü caddesi, Güzel cadde, Ahmet Yesevi caddesi, Cumhuriyet caddesi, Kaleardı yolu cadde, Köse sokak, Şehit Yüzbaşı Agah caddesi yapımı bu kapsamda yapılan işlerdir.

 

5.5. 2012 yılı içerisinde de merdiven yapım çalışmaları hızla devam etmiştir. Bu çalışmalarda; Zahit mahallesi Ayyıldız caddesi, Ahmet Yesevi caddesi Ilu Cami yanı, Şeyhhayran mahallesi Cumhuriyet okulu yanı olmak üzere toplamda 3 adet merdiven yapılmıştır. Yapılan merdivenlerin uzunluğu 300m olup, halkımızın kullanımına sunulmuştur. Merdivenlerin yapım maliyeti 120.000,00.-TL’dir.

  

5.6.  Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda istinat duvarı çalışmalarımız hiç durmamış ve toplamda 2000 m3 beton istinat duvarı ve 3500 m3 taş istinat duvarı yapılmıştır. Bu duvarlar Gençosman mahallesi Altın sokak, Tuzcuzade mahallesi Vali Nihat Uçyıldız caddesi, Zahit mahallesi Fahrettin Kumbasar sokak, Zahit mahallesi Ayyıldız caddesi, Veysel mahallesi Issız sokak, Şehyhayran mahallesi Sıtkıözer caddesi, Gençosman mahallesi Gençlik sokak, Velisaban mahallesi Arküstü sokak, Kaleardı mahallesi İstikbal caddesi, Esentepe mahallesi saraybosna caddesi, Zahit mahallesi Erzurum köprü mevkii, Esentepe mahallesi Ensar sokak, Şingah Mahallesi Reyhan sitesi, Tokiyolu caddesi, Şingah mahallesi kuzgun sokak, Zahit mhallesi Turgut sokak, Şingah mahallesi Bayır sokak, Tuzcuzade mahallesi İmaret tepe, Esentepe mahallesi Ender sokak olmak üzere toplam 19 adet betonarme ve taş istinat duvarı yapılmıştır. 

5.7. Çoruh nehri ıslah çalışmaları kapsamında Erzurum köprü mevkiinde brit yapımı müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.

5.8. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için  Bayburt terminali yanı, Şeyhhayran mahallesi Cumhuriyet okulu yanında  halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek erkek ve bayan bölümlü daha modern Wc yapılmıştır. İnşaat tamamlanmak üzere olup en kısa sürede kullanıma açılmış ve Wc yapım maliyeti 72.500,00.-TL’dir.

 

5.9.  2012 yılı faaliyet takvimi kapsamında ilimiz genelinde yaklaşık 2950 kamyon hafriyat çalışması yapılmıştır.  

5.10.  2012 yılında asfaltlama çalışmaları kapsamında Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 25.187 ton asfalt kullanılmıştır. İsale Hattı, Doğalgaz Çalışmaları ile TEDAŞ-Telekom çalışmalarından dolayı bozulan yerlerde asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

5.11. 2012 yılı İmar Yolu Çalışmaları kapsamında 2800m yeni yol yapılmıştır. Yapılan bu yollar şunlardır; Şingah mahallesi paşakent yolu, Şingah mahallesi kanarya sokak, Şingah mahallesi bahar sokak, Gençosman mahallesi koruk caddesi, Halfi kale mahallesi Yiğit sokak, Zümrüt sokak olmak üzere yeni imar yolu açılmıştır.

5.12. İlimiz merkezinde bulunan köprülerdeki demir korkuluklar ve ana arterlerdeki cadde ve sokaklarda bulunan bordürler boyanarak daha temiz ve güzel bir görünüm kazandırılmıştır.

5.13. Erzurum yolu üzeri şehir parkı girişinde 4000 m² alan üzerine maral kahramanlarından oluşan 1 adet masal parkı, oyun alanı yapılmıştır. Kurumumuzun ayni katkıları ile yaklaşık yapım maliyeti 250.000,00.-TL’dir.

5.14. Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 25.187 Ton. asfalt malzemesi kullanılarak mahallelerimizde yaklaşık 128.268 m² lik yaklaşık 19.9 km yol asfalt yapılmıştır. Böylelikle şimdiye kadar yenilenmeyen asfalt yol kalmamakla birlikte bir çok eskimiş yolda asfalta çevrilmiştir.

5.15. 2012 yılında belediyemiz tarafından şantiyemizde ve diğer işlerimizde kullanılmak üzere yaklaşık 2350 kamyon kum getirilmiştir.

 

5.16. 2012 yılı faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3520 m yol onarımı yapılmıştır.

 

 

İŞİN ADI

İŞİN MİKTARI

İŞİN  MALİYETİ

2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN YOL KALDIRIM

1250.000 adet (34721 m2) parke kaplama, 50000 adet (25000  mt) yol bordürü, 20000  adet(10000 mt) su oluğu döşenmesi.

780.000,00 TL

2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN TAŞ İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMALARI

2000 m3 beton, 3500 m3 taş istinat duvarı yapılması.

697.500,00 TL

BELEDİYE İŞLERİ KAPSAMINDA YAPILAN HİZMET ALIMLARI

Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yöntemiyle 17 adet vasıflı, 10 adet vasıfsız eleman temini.

489.949,00 TL

SODES ‘BİR VARMIŞ DAHA ÖNCE HİÇ YOKMUŞ’ PROJESİ

 

Masal parkı proje alanında 200 m3 taş duvar, 1200 m bordür,1500 m2 parke döşemesi, 2000 m2 yeşil alan yapılarak çevre düzenleme işi ve masal park malzemelerinin montajı tamamlanmıştır

250.000,00 TL

 

 

SODES ‘TAŞTAKİ EKMEK’ PROJESİ

Bu proje kapsamında belediyemiz şantiyesinde 1 adet taş atölyesi oluşturulmuş ve gerekli ekipmanlar ile hizmete sunulmuştur

 

ASFALT DÖKÜMÜ

25187 ton malzeme kullanıldı

305.014,57 TL

TAŞ KIRIMI

600 ARABA

80.000,00 TL

HAFRİYAT ALIMI

2950 ARABA

177.000,00 TL

YIKIM ÇALIŞMALARI

7  noktada yıkım yapılmıştır.

14.000,00 TL

İMAR YOLU AÇILMASI VE DOLGUSU

2800 mt yol açıldı.

70.000,00 TL

KUM ALIMI

2350 kamyon

157.500,00 TL

PARKE YOL TAMİRİ

34721 M2

173.000,00 TL

BORDÜR YAPIMI

25000 MT

125.000,00 TL

OLUK YAPIMI

10000 MT

100.000,00 TL

DÜKKAN YAPIMI

1 ADET

27.000,00 TL

WC YAPIMI

2 ADET

72.500,00 TL

MERDİVEN YAPIMI

3 ADET

120.000,00 TL

PÖSEREK CADDESİ SÜS HAVUZ YAPIMI

1 ADET

32.500,00 TL

KAR ÇALIŞMALARI

TUZLAMA-KAR TEMİZLEME