Bayburt Belediyesi 2019 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

 

  

İÇİNDEKİLER 

 

I- GENEL BİLGİLER 

A- Misyon ve Vizyon  

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

      1- Fiziksel Yapı 

      2- Örgüt Yapısı 

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

      4- İnsan Kaynakları 

      5- Sunulan Hizmetler 

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

D- Diğer Hususlar 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri  

B- Temel Politikalar ve Öncelikler  

C- Diğer Hususlar 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları  

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

      3- Mali Denetim Sonuçları   

      4- Diğer Hususlar  

B- Performans Bilgileri 

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  

      2- Performans Sonuçları Tablosu  

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi       

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

      5- Diğer Hususlar 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

           A- Üstünlükler  

           B-  Zayıflıklar 

           C- Değerlendirme 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

EKLER

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 

 

01.01.2019–31.12.2019 

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

  

I - GENEL BİLGİLER 

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz 

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi. 

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır. 

 

 B- Yetki, Görev ve sorumluluklar 

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir 

  

C-  İdareye ilişkin Bilgiler 

 

1-) Fiziksel yapı 

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin kat dört normal ve bir çatı katı şeklinde betonarme binadır. Binanın Tamamı doğalgaz ısıtmalıdır.       

 

İŞYERİNİN ADI 

ÖZELLİĞİ 

ODA SYISI 

ISINMA  

MÜLKİYETİ 

Hizmet Binası 

Betonarme 

45 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

İtfaiye Hizmet Binası 

Betonarme 

7 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

Atölye-Garaj-Depo 

Betonarme 

9 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

Mezbahana 

Betonarme 

6 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Soğuk Hava Deposu 

Yığma 

7 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Konkasör imalathanesi 

Açık Hava 

1 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Şantiye Binası 

Yığma 

6 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Büz İmalathanesi 

Ahşap 

1 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Kanaliz. Terfi merkezi 

Betonarme 

 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Kapalı Garaj 

Betonarme 

4 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Hayvan Pazarı 

Açık Hava 

 

Yok 

Hazine 

Su Kaptaj bekçi lojmanı 

Yığma 

3 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Garaj 

Prefabrik 

 

Elektrikli 

Bayburt Belediyesi 

Belediye Otobüs terminali    

Betonarme 

81 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

 

2-) Örgüt yapısı 

 

  5393 Sayılı Belediye Kanunun 17. maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.  

Belediye Encümeni Belediye Kanununun 33.maddesine göre Meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Buna göre Bayburt Belediyesi encümeni Mali Hizmetler Müdürü Yazı İşleri Müdürü, İmar İşleri Müdürü ve ayrıca 3 seçilmiş üye Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşmuştur 

  

     3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 85 adet bilgisayar, 50 adet bilgisayar yazıcısı, 09 adet Dizüstü Bilgisayar, 4 Adet fotokopi makinesi, 18 adet fotokopili yazıcı, 13 adet fotoğraf makinesi, 15 adet TV , 3 adet kamera, 5 adet tarayıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 2 adet server ana makinesi, 2 Adet fax   ve 2 Adet Kart Yazıcısı mevcuttur. 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde ilimizle ilgili yapılan tüm yatırımlar, faaliyetler detaylı olarak verilmektedir. Ayrıca Belediyemizle ilgili tüm bilgiler bu sitemizde mevcuttur.  

 

4- İnsan Kaynakları 

 

    

Mevcut kadro 

Dolu Kadro 

Boş Kadro 

Fazla Personel 

 Memur kadrosu 

264 

53 

211 

 

Sürekli İşçi Kadrosu 

137 

77 

60 

 

Geçici işçi 

1 

1 

- 

 

Sözleşmeli personel 

5 

5 

 

 

Bay-bel Şirket işçisi 

184 

178 

6 

 

TOPLAM PERSONEL 

591 

314 

277 

 

 

5-Sunulan Hizmetler 

 

                5.1. Özel kalem Müdürlüğü 

 - Muhtarlarla Toplantı yapıldı 

 -Sosyal etkinlikler adı altında Şair Zihni Kültür Merkezinde halka tiyatro sunumu 

-21 Şubat Haftası Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu Etkinlikleri 

-Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın ziyareti yapıldı. -23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek kitap dağıtımı yapıldı. 

 -Ramazan Bayramında Yaşlı, Hasta ve Esnaf Ziyaretleri yapıldı. 

-Kurban Bayramında Esnaf ve yaşlı Ziyareti yapıldı 

-Engelliler haftasında engellilerimiz unutulmayarak ziyaret edildi ve Engelli vatandaşlar akülü araba dağıtımı yapıldı.  

-Kutlu Doğum haftasında o günün anlam ve önemine binaen etkinlikler yapıldı. 

-Lise ve dengi okullara kitap dağıtımı yapıldı. 

-Kültür Gezileri yapıldı 

-İkametgâh kampanyası yapıldı. 

-Amatör Spor Kulüplerine yardım yapıldı 

-Elektrik,doğalgaz  ve su faturalarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım edildi. 

-STK’larla bir araya gelinerek toplantı yapıldı 

 

-İstanbul Beşiktaş’ta yapılan bombalı saldırı sonucu Şehit Olan Muammer Ateş’in cenaze törenine katıldık. 

-Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile alakalı gerekli ön hazırlıklar yapılarak makam ağırlanmaları sağlanmıştır. 

-Bayburt’a gelen Tarım ve Orman Bakanımızın ziyaretleri ile alakalı gerekli ön hazırlıklar yapılarak makam ağırlanmaları sağlanmıştır. 

-Sayın Milletvekilimiz Fetani Battal ile birlikte şehrimiz adına görüşmeler yapıldı 

-Günlük Olarak Dar Gelirli aile ziyaretleri yapıldı. 

-Yeni doğan bebeklere hoş geldin bebek seti takdim ediliyor 

- Kandil Günlerinde  Camilerde Kandil Simiti Dağıtımı yapılıyor 

-500 Aileye Kırtasiye yardımı yapıldı 

-1.500 Aileye Gıda Yardımı yapıldı. 

-Ramazan Etkinlikleri Kapsamında İftar  Çadırı Kuruldu 

-Kurum ve STK ziyaretleri gerçekleştirildi 

 

 

Birimimiz tarafından 2019 

 yılında evrakların takibini yapmak amacıyla; 

 1. Resmi Yazı Giden Sayısı: 513 
 1. Resmi Yazı Gelen Sayısı:600 

Birimimiz tarafından kayıt altına alınmış Belediye Başkanımızın katıldığı il içi, il dışı, yurt dışı toplantı sayısı; 

 

 1. İl İçi Toplantı Sayısı:80 
 1. İl Dışı Toplantı Sayısı:40 
 1. Yurt Dışı Toplantı Sayısı:0

 

Birimimiz kayıtlarında bulunan aylık gelen ziyaretçi icmali; 

 

Ocak ayı: 900 

Şubat ayı: 200 

Mart ayı: 4000 

Nisan ayı: 10000 

Mayıs ayı: 12000 

Haziran ayı: 7000 

Temmuz ayı: 5000 

Ağustos ayı: 5500 

Eylülayı: 780 

Ekim ayı: 900 

Kasım ayı: 870 

Aralık ayı: 750 

 

Başkanlık makamında gerçekleşen üst protokol ziyaret sayısı; 500 

 

         5.2. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri: 

Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2019 yılı içerisinde 12 kez toplanarak 24 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 416 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır. 

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta cuma gününü toplantı günü olarak belirleyerek 50 kez toplanmış ve 319 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır. 

Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2019 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 3035 adet evrak girişi yapılmış, 2529 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 2543 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 61 adet evrak girişi yapılırken 177 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

 

5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri: 

           Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir. 

          Mali Hizmetler Servisi 01/01/2019 -31/12/2019 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen ödeme emri ve Muhasebe İşlem Fişi,  olmak üzere toplam 5316 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır. 

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilerek kontrolü sağlanmıştır, emekli Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık K.D.V. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.  

01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında; Belediyemizce alınan malzemeler için 381 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi 375 adet Taşınır İşlem Fişi çıkış düzenlenmiştir. 

      

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri: 

 

5.1-Faaliyet ve Projeler 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2019 yılı içinde 1392 adet evrak gelmiş, 1290 adet yazışma yapılmıştır. 

 

5.1.1. Plan Çalışmaları 

Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 92 Adet İfraz, tevhit, yola terk, İhadas, Cins Değişikliği işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2019 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 104 adet imar Durumu düzenlenmiş ve düzenlenen imar durumları karşılığında 5.720.00 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 27 adet tevhit, 53 adet İfraz- yola terk, 12 adet ihdas, yapılmıştır. 

 

5.1.2 Planlama Çalışmaları 

 

İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Harita Mühendisi, 1 Harita Teknikeri ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2019 Yılı içerisinde 160 Adet Belediye Meclisine gündem taşınmış olup, 32 adet plan değişikliği onaylanmış, 19 adet plan değişikliği tasarısı reddedilmiştir. 

 

 

 

5.1.3. İnşaat Ruhsat Çalışmaları 

 

Bir adet İnşaat Teknikeri ve bir adet Sanat Tarihçi ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 nolu maddelerine göre gerekli yol, tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 253 adet inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.  

 

5.1.4. Yapı Kullanma İzni Çalışmaları 

 

Bir adet İnşaat Teknikeri ve bir adet Sanat Tarihçi ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2019 yılı içerisinde 99 Adet iskân Ruhsatı düzenlenmiştir. 

 

5.1.5. Kaçak İnşaat Birim Çalışmaları 

Belediye sınırları içerisinde  2019 Yılı içerisinde 13 Adet ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yerinde testipi yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.  

 

5.1.6. Yapı Denetim Birim Çalışmaları 

Birimizi ilimizde bulunan 2(iki) adet farklı yapı denetim şirketleriyle diyaloglu şekilde yukarıdaki belirlenen görevler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz dahilinde yapılan projelerinin uygunluğunun kontrolü ile ilgili iş ve işlemlerini devam ettirmektedir. 

 

5.1.7. Numarataj Birim Çalışmaları 

Birimimizle gelen her türlü evraklara cevap vermek; 

Belediye imar planı sınırı içerisinde yerinde mevcut her taşınmaza Numarataj projesine istinaden adres verilmektedir. Bu kayıt siteminde belediye tarafından oluşturulmuş adreslere İl Nüfus müdürlüğü tarafından vatandaşlar kayıt edilmektedir. İnternet ağı üzerinden sürekli olarak birimimiz güncellemektedir. 

-  Hazırlanan Numarataj Projesi üzerinde vatandaşın adresinin belirlenmesi, gerektiğinde araziye giderek kontrollerinin yapılması, 

-  Yapı kullanım belgesi verilen ve cins değişikliği yapılan taşınmazların ruhsatına göre adres kaydının yapılması      

 

 

  5.1.8. Emlak ve İstimlak  Çalışmaları 

 

      5.1.8.1 Kamulaştırma     : 

 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:236, parsel: 17 no.lu 30,02 m² miktarındaki taşınmazın 6,55 m²’lik kısmının 3.799,00 -TL bedelle kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:236, parsel: 18 no.lu 43,69 m² miktarındaki taşınmazın 5,60 m²’lik kısmının 3.248,00 -TL bedelle kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:236, parsel: 22 no.lu 276,03 m² miktarındaki taşınmazın 67,35 m²’lik kısmının 39.063,00 -TL bedelle kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:236, parsel: 75 no.lu 105,13 m² miktarındaki taşınmazın tamamının 60.969,60 -TL bedelle kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. 

Gençosman mahallesinde bulunan, ada:670, parsel: 133 no.lu 23,627,45 m² miktarındaki taşınmazın tamamının 2.235.156,77 -TL bedelle kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır.  

 

      2019 Yılı Toplam Kamulaştırma Bedeli: 2.342.236,37 -TL’dir. 

 

5.1.8.2 Trampa  : 

 

2019 yılında Belediyemize ait taşınmazların kamulaştırma yolu ile trampa edilmesi gündeme gelmemiştir.    

 

      5.1.8.3 Satış (2886/45)  : 

  

2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden ihale edilmek suretiyle; 

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:639, parsel:9 no.lu 150,00 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 16.750,00 TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:639, parsel:19 no.lu 35,00 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 4.500,00 TL bedelle;

Şingah mahallesinde bulunan, ada:115, parsel:68 no.lu 272,24 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 30.000,00 TL bedelle;

Mehmet Çelebi mahallesinde bulunan, ada:151, parsel:1 no.lu 255,77 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 500.000,00 TL bedelle;

Zahit mahallesinde bulunan, ada:349, parsel:2 no.lu 126,42 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 16.500,00 TL bedelle;

Zahit mahallesinde bulunan, ada:725, parsel:217 no.lu 1.244,47 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 726.000,00 TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1033, parsel:1, Bağımsız Bölüm: 3 no.lu 1+1 Daire (KDV Hariç) 75.150,00 TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1033, parsel:1, Bağımsız Bölüm: 4 no.lu 1+1 Daire (KDV Hariç) 69.100,00 TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1033, parsel:1, Bağımsız Bölüm: 5 no.lu 1+1 Daire (KDV Hariç) 69.200,00 TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1033, parsel:1, Bağımsız Bölüm: 6 no.lu 1+1 Daire (KDV Hariç) 69.200,00 TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1033, parsel:2, Bağımsız Bölüm: 3 no.lu 1+1 Daire (KDV Hariç) 75.100,00 TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1033, parsel:2, Bağımsız Bölüm: 4 no.lu 1+1 Daire (KDV Hariç) 75.150,00 TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1033, parsel:3, Bağımsız Bölüm: 3 no.lu 1+1 Daire (KDV Hariç) 75.100,00 TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1033, parsel:3, Bağımsız Bölüm: 5 no.lu 1+1 Daire (KDV Hariç) 69.200,00 TL bedelle; 

 

Gayrimenkul satışları yapılmıştır. 

 

  Ayrıca Şingah mahallesinde bulunan ada:799, parsel: 15 ve 16 nolu taşınmazlar 1997 yılında Fikret SERDAROĞLU adına ihale edilmiş ancak tapu tescilleri yaptırılmamıştır. 2019 yılında her iki taşınmazında hak sahibinin yasal mirasçıları adına tescil işlemleri tamamlanmıştır. 

 

5.1.8.4 Bitişik Parsel Arsa Satışı (3194/17)  : 

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre bitişinde bulunan parsellere satılmak suretiyle;

Zahit mahallesinde bulunan, ada:379, parsel:42 no.lu 36,94 m² yüzölçümlü taşınmaz 11.082,00 TL bedelle;

Zahit mahallesinde bulunan, ada:379, parsel:43 no.lu 7,52 m² yüzölçümlü taşınmaz 2.256,00 TL bedelle;

Veysel mahallesinde bulunan, ada:273 parsel:13 no.lu 190,84 m² yüzölçümlü taşınmaz 24.809,20TL bedelle;

Zahit mahallesinde bulunan, ada:409, parsel:10 no.lu 31,71 m² yüzölçümlü taşınmaz 5.707,80TL bedelle;

Zahit mahallesinde bulunan, ada:351 parsel:23 no.lu 74,53 m² yüzölçümlü taşınmaz 4.471,80TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:584, parsel:43 no.lu 69,84 m² yüzölçümlü taşınmaz 1.291,34TL bedelle(KIZILAY);

Zahit mahallesinde bulunan, ada:361, parsel:28 no.lu 16,40 m² yüzölçümlü taşınmaz 2.788,00TL bedelle;

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:864, parsel:9 no.lu 40,05 m² yüzölçümlü taşınmaz 8.010,00TL bedelle;

Şingah mahallesinde bulunan, ada:101, parsel:26 no.lu 87,09 m² yüzölçümlü taşınmaz 20.030,70TL bedelle;

Şingah mahallesinde bulunan, ada:221, parsel:231 no.lu 45,81 m² yüzölçümlü taşınmaz 27.486,00TL bedelle; 

 

Olmak üzere toplam:600,73 m²'lik taşınmaz toplam:107.932,84 TL bedelle bitişiğindeki parsellere satılmıştır. 

 

5.1.8.5 Ecrimisil     : 

 

Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde işgali bulunan 30 adet taşınmazdan ecrimisil alacaklarımızın tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılmakta, ödemeyenlerin yasal işlemleri rutin olarak takip edilmektedir. 2019 yılında 21.990,06 -TL ecrimisil geliri tahakkuk ettirilmiştir. 

 

NO 

MAHALLE 

ADA 

PARSEL 

m² 

İşgalci 

Ecrimisil (TL) 

1 

Kadızade 

860 

28 

210.55 

Ünal   ILIKÇI 

1.190,03 

2 

Kadızade 

157 

7 

144.06 

Fazlı DURSUN 

814,23 

3 

M. Çelebi 

127 

2 

154.37 

Bilal-İsmail GÖKDEMİR 

872,50 

4 

Uzungazi 

41 

2 

121.91 

Ömer KOMAN 

689,04 

5 

Şingah 

64 

15 

297,77 

Murat TAŞTAN 

1.683,00 

6 

Şingah 

875 

16 

135.00 

Erdal KIRMIZIOĞLU 

763,02 

7 

Şingah 

59 

1 

98.00 

Hikmet GÜCER 

553,89 

8 

Şingah 

78 

1 

67.00 

Abdurahman DEMİRCİ 

378,68 

9 

Şingah 

52 

1 

75.00 

Abubekir(Tuncay) GÜLEÇ 

423,89 

10 

Şingah 

54 

1 

232.00 

Pehlül KAYA, İlyas KAYA 

1.311,27 

11 

Şingah 

752 

9 

80,05 

Murat KİKİ 

452,44 

12 

Tuzcuzade 

529 

7 

104.00 

Ziya ENGİN 

587,81 

13 

Tuzcuzade 

486 

1 

90.00 

Refika HÖKENEK 

539,99 

14 

Tuzcuzade 

534 

24 

191.94 

Ensar KAYA,Hüseyin KAYA 

1.084,85 

15 

Tuzcuzade 

534 

25 

81.58 

Hüseyin KAYA 

461,08 

16 

Zahit 

678 

6 

110.00 

Abdurahman CEYLAN 

621,71 

17 

Zahit 

677 

5 

102.00 

Fevzi TOKAY 

576,50 

18 

Zahit 

355 

5 

89.49 

Erdal YILDIZHAN 

505,79 

19 

Zahit 

355 

6 

61.34 

Erdal YILDIZHAN 

346,69 

20 

Veysel 

301 

1 

145.67 

Şadi AKBAŞ 

823,32 

21 

Tuzcuzade 

646 

- 

60,00 

Cafer UÇKAN 

339,11 

22 

Tuzcuzade 

584 

10 

114,79 

Şaban AYAN 

648,79 

23 

M.Çelebi 

122 

2 

278,59 

Nurettin GÜLHAN 

1.037,99 

24 

Kadızade 

177 

9 

18,31 

Yaşar ÖNAL 

1.552,33 

25 

Kadızade 

177 

12 

14,91 

Mustafa CANMEMİŞ 

1.264,07 

26 

Şingah 

115 

79 

162,83 

Yavuz KARABULUTOĞLU 

920,31 

27 

Tuzcuzade 

651 

16 

20,00 

Reşit KOCAMAN 

113,03 

28 

Tuzcuzade 

651 

17 

32,00 

Reşit KOCAMAN 

180,86 

29 

Tuzcuzade 

645 

14 

119,75 

Erdoğan SANCAR 

676,83 

30 

Zahit 

774 

43 

56,00 

Haydar SOL 

(2018)  260,50 

(2019)  316,51 

TOPLAM 

21.990,06 

 

 

5.1.8.6 2981 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İşlemler   : 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde gecekondusu bulunan ve 2981 sayılı kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların tapu işlemlerinin yapılması için imar uygulama işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Tapu Tahsis Belgesi olan ve İmar Planına göre tapusunun verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan hak sahiplerine tapu verme işlemleri devam etmektedir.  Bu konuda 2019 yılı içerisinde 2 adet taşınmazın ilgilileri adına tapuları verilmiştir. 

 

5.1.8.7 Diğer  : 

 

Aynı zamanda vatandaşlarımızın ve ilgili kurumlarımızın talepleri doğrultusunda kamulaştırma, trampa, satış, bitişik parsel satış, tahsis, devir işlemleri, gerekli imar uygulamaları(tevhit, ifraz, yola terk vs.) ve mülkiyet sıkıntılarının çözümü için çalışmalarımız devam ermektedir.  

 

            5.5 İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri 

 

              İlimize bağlı ilçe İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 29, Aydıntepe ilçesine bağlı 25 olmak üzere Toplam 174 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 2 Beldedeki yangınlara da müdahale edilmektedir. 

               211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza: 

Gelen ihbar sayısı           93 

Rapor tutulmayan             56          - 

Raporlu yangın sayısı       37 

Mesken yangını     :           16 

Anız yangını                      26 

Trafik Kazası                   24 

Ot yangını                         18 

Araç yangını                       5 

İşyeri                                   1 

Baca yangını                       2 

Çatı Yangını                       4 

Orman yangını                    2 

Rapor tutulan kaza              3 

Hurdalık yangını                 1        

Dağ yangını                         7 

Elektrik yangını                   2 

Odunluk Yangını6 

 

             Toplam                :     93   Adet olup Müdahale edilen yangınların 49 adeti şehir merkezi,44 adeti ise merkeze ve ilçelere bağlı köylerde meydana gelmiştir. 

Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında kanal ve su çalışmalarından dolayı halkımızın rahatsız olmaması için  toz olan cadde ve sokakların belirli bir program dâhilinde çillenmesi, Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar periyodik olarak sulanmaktadır. 

                Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 121,00 TL ücret karşılığında su verilmiş ayrıca talepte bulunan kurumlar ve vatandaşın baca temizliği yapılmış olup yılsonu itibarıyla 20.101.72 TL gelir elde edilmiştir. Karşılığında kurumumuz tarafından makbuz kestirilmiştir. 

İşyeri Yangın Güvenlik Raporu: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri Müdürlüğümüz elemanlarımızca incelenerek 41 adet rapor düzenlenmiştir. 

Mahsur kalma      : 7 

Baca temizlemesi  : 3 adet Resmi Kurum                   

                Kış aylarında Şehrimizin muhtelif yerlerinde çatılardan sarkan buzlar tehlike arz ettiğinden, Program dâhilinde Müdürlüğümüz elemanlarınca buz kırma çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. 

Ağaçların sulanması  :Belli bir   program dahilinde  şehrimizin muhtelif bölgelerinde daha önce ve yeni dikilen ağaçlar ve yeşil alanlar yaz sezonu boyunca aksatılmadan sulanmış olup; Belediye Başkanımızın Vermiş olduğu diğer görevlerde aksatılmadan yerine getirilmektedir.   

 

           5.6. Zabıta Müdürlüğü  

      İlimizde bulunan 8 adet Playstation ve 27 adet   Internet  Kafenin 2019 yılında  denetim  çalışmaları yapılıp  aralıksız sürdürülmektedir. 

     Belediye sınırları ve mücavir  alan içerisinde  bulunan 2 adet içkili olmak üzere 53 adet lokantanın, 76 adet oyunlu kahvehane  ve çay ocakları, 24 kasap , 6 otel , 8 pastane , 27 berber,8    kuaför, 3 hamam , 37 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı ,  lor ve  peynir pazarlarının  denetimleri faaliyetlerini  sürdürdükleri  zaman dilimlerinde  yapılmaktadır. 

    Kaldırımların yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır. 

    Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.  

     Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır. 

     Belediyemize ait İlimiz otogarının denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır.   

     Fen işleri Müdürlüğü uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak  çalışmalara yardımcı olunmaktadır 

     İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır.  

     İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.  

    2019 yılında 98 adet işyeri açma ruhsatı verilmiş olup çalışmalarımız devam etmektedir. 

   İlimizde faaliyet gösteren S plakalara 70 adet güzergah belgesi verilmiştir Öğrenci servislerinin denetimi  aralıksız devam etmektedir. 

  Şehir içi toplu taşımada kullanılan 35 adet D plakalı 5 adet de belediyemize ait toplu taşıma araçlarının denetimi aralıksız devam etmektedir. 

 Şehir trafiğinin ve park sisteminin  biraz daha rahat bir şekilde ilerlemesi ve esnafın mağduriyetinin azamiye indirilmesi için Kadızade mahallesi semerciler caddesi ve Şeyh Hayran mahallesi şair celali caddesi üzerinde alışıla gelmiş olan  yolun sol tarafına park edildiğinden encümen kararı ile  1’er ay aralıklarla yolun her iki yönüne  park edilmesi sağlanmaktadır 

      Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen özel ve tüzel kişiliklere 250 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca 5 adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.    

      2019 yılı içerisinde yapılan denetimler ve faaliyetler ekte görsel halinde sunulmuştur.    

 

             5.7.Basın, yayın ve halkla ilişkiler Müdürlüğü 

 1. Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ‘ ya sunulan projeler 

a.a. Güdümlü SODES Projesi olarak “Kapalı Çocuk Oyun Ve Eğlence Merkezi” projesi sunulmuş, değerlendirme sonucu ön değerlendirme sonucu geçerli puanı almış, fakat proje ikinci eleme aşamasında proje kabul edilmemiştir.  

a.b. Güdümlü Proje fikri olarak “Bayburt Dede Korkut Obası ve Çoruh Nehri Rehabilitasyon Projesi” Hazırlık çalışmalarına başlanılmış, 2019 yılında Ajansla Mutabakat Metni İmzalanmıştır. Tahmini Yaklaşık Bütçesi 15.131.719,29-TL olarak belirlenmiştir. Bu Projenin 8.000.000,00-TL’sı Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı tarafından, 7.131.719,29 TL’si Belediyemizce karşılanması kararlaştırılmıştır. 

b-  Tamamlanmış Projeler 

b.a. Tarım Yerleşkesi Projesi; 03.03.2017 tarihinde yapım ihalesi yapılmış olan projenin, bugüne kadar %66 sı tamamlanmış olup, yüklenici firmanın finansman gerekçeleri nedeniyle ihale 2019yılında fesih edilmiştir. Bugüne kadar 7 adet hakkediş düzenlenmiş ve ödenmiştir. Hakedişlerin toplam tutarı 5.561.684,16 TL+ KDV dir. Ajans ortaklığı ile yapılan projenin Nihai raporu birimizce hazırlanarak, projenin kapatılması işlemleri devam etmektedir. Projenin kurumumuzca tamamlanması için ikmal inşaat ihalesi yapılması için birimizce yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmış olup, 2020 yılı itibariyle ihale edilmesi planlanmaktadır. 

b.b. Modern Hayvan Pazarı Projesi: Kapalı Hayvan Pazarı 8.174m² olup, yapım işi 2017 yılında ihale edilmiştir. İhalesi  %80 oranında tamamlanan projemize 2018 yılı itibariye ikmal inşaat ihalesi yapılmıştır. 2019 yılında tamamlanan Kapalı hayvan pazarı projesi 2020 yılı itibariyle hizmete açılması planlanmaktadır.   Toplam 3.703.389,38-TL ye mal olan projenin 682.000,00 TL si KUDAKA Destek Alınmıştır. Birimizce proje nihai raporu hazırlanarak, Ajansa sunulmuştur. Projenin kapatılması işlemleri tamamlanmıştır. 

b.c. Kapalı Pazar ve Otopark yapımı; 1,150m² lik alan üzerinde iki kat ve teras kat olarak projelendirilmiştir. Teras kat çocuk oyun alanıdır. Projemizin İhale bedeli 1.381.729,20 TL+ KDV tamamlanmış olup, 682.500.00 TL si KUDAKA Destek Alınmıştır. Birimizce proje nihai raporu hazırlanarak, Ajansa sunulmuştur. Proje kapatılması işlemleri devam etmektedir. 

b.d. Geçici hayvan bakım evi projesi; Geçici hayvan bakım evi projesi tamamlanmış olup, 2020 yılı itibariyle hizmete alınacaktır. 944.793,68-TL’ye mal olan projemizin 319.500,00-TL’sı Bakanlık desteği alınmıştır. 

 1. c. Projelendirme Hazırlık Çalışmaları

c.a. Şehit Nusret Parkı Projesi; Birimizce projelendirme hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Taslak peyzaj projelendirmesi yapılan projenin yaklaşık maliyet analizi devam etmektedir. 

c.b. Veli Şaban Mahallesi Kapalı Otopark ve İş yeri Projesi; Birimizce projelendirme hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Avan projesi birimizce hazırlanmış olan projemizin tahmini 7.000.000,00-TL bütçesi ön görülmektedir. Projenin yaklaşık maliyet analizi devam etmektedir. 

                5.8. Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri: 

5.1. Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karo siman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Şuan için toplam 15 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 9000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 654,500 adet(18,000m2) beton parke, 12,500 adet (6250 mt) yol bordürü üretilmiş,10,500 adet(5,250m) bahçe bordür, 6,750(1,450m) oluk üretilmiştir.  Konkasör tesisinde yaklaşık 17000 ton agrega malzeme üretimi yapılmıştır. Bu imalatlarda 1900 torba çimento,470 Ton dökme çimento kullanılmıştır.  

2019 yılı ilimiz genelinde asfalt yolların bakım onarımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, stabilize yolların yapımı, istinat duvarları yapımı, ,kaldırımların yapımı ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.  

5.2.Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2019 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 6500m2 parke kaplama, (7,200 mt) yol bordürü yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle hasar gören yol ve kaldırım tamiratı bu kapsamda yapılan işlerdir. 

5.3.2019 yılında Türk Dünya Parkı içerisinde yaklaşık 600m2 andazit kaplama, havuz ve aydınlatma düzenlemeleri yapılmıştır.  

5.4.2019 yılında Rabiya Kadıoğlu yürüyüş yolunda, 13 adet kamelya yerleşimi, 85m2 andazit kaplama, 130m bordur döşeme ve aydınlatma çalışmaları yapılmıştır.    

5.5.2019 yılında muhtelif mahallelerde 50mt istinat duvarı, yaklaşık 200mt. beton merdiven imalatı gerçekleştirilmiştir.  

5.6.2019 yılı Tarım Yerleşkesi içerisinde olan çevre ve yol düzenlenmesi, alt yapısını oluşturan alt temel dolgu ve reglaj çalışmaları yapılmış olup bu çalışmalar kapsamında 2,650 ton agrega malzeme kullanılmıştır, yine tarım yerleşkesi olan içerisinde açık hayvan pazarı olarak kullanılacak 5,350m2 alanı asfaltlama çalışması yapılmış olup finisher ile yaklaşık 750 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir.  

5.7. 2019 yılında Doğalgaz, Tedaş, Telekom ve Belediyemizin yapmış oluduğu alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda , yeni açılan yollarda ve tamir amaçlı asfaltlama çalışmaları yapılmış olup bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 15,000ton asfalt kullanılmıştır. 

5.8.2019 yılında imar yolları açılması kapsamında 2,600 metre imar yolu açılarak hizmete sunulmuştur. 

5.9. 2019 yılında faaliyet kapsamında hafriyat döküm sahamıza yaklaşık 100,000 tona yakın hafriyat ve malzemesi dökülmüş olup döküm sahamızda gerekli düzenleme çalışmaları yapılmıştır.  

5.10. İlimiz merkezde bulunan cadde, sokak ve mahalle aralarında bulunan  ve tehlike arz eden noktalarda toplamda 850mt. korkuluk yapımı, bakımı ve onarımı yapılmıştır.   

 

5.11. 2019 yılı faaliyetleri kapsamında tehlikeli yapı kapsamına giren 4 adet ören ve eski yapı yıkılarak hafriyatı kaldırılmıştır. Ayrıca tüm mahallelerdeki hafriyat atığı  moloz ve kirlilik oluşturan tüm unsurların temizliği yapılmıştır. 

           5.12. 2019 yılı içerisinde özellikle yeni yapılaşma olduğu bölgelerde yaklaşık olarak 1,250mt 200'lük yeni kanal hattı yapılarak sisteme bağlanmıştır. 

5.13. 2019 yılı içerisinde kanal ekiplerimiz 34 yeni kanal abone bağlantısı yapılmış, ayrıcı  2019 yılı içerisinde 1200 adet kanal arıza ihbarı  gelmiş olup, gelen tüm arızalara müdahale edilip arızalar giderilmiştir. 

5.14. 2019 yılı içerisinde muhtelif bölgelerde 125lik,75lik ve 110luk hatlar olmak üzere toplamda 5,950 metre su şebeke hattı yapılmıştır. 

5.15. 2019 yılı içerisinde su arızası ekiplerimizce 52 adet yeni su abone bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca aynı yıl içerisinde 153 adet su arıza ihbarı gelmiş olup, gelen tüm ihbarlara müdahale edilerek arızalar giderilmiştir. 

5.16.  2019 yılı içerisinde asfalt, kaldırım,korkuluk, hoparlör, dolmuş durakları,  hafriyat ve moloz, ve kar temizliği olmak üzere toplamda 326 adet ihbar gelmiş, fen işleri ekiplerince çoğu ihbara müdahale edilerek olumsuzluklar giderilmiştir. 

5.17. 2019 yılı içerisinde fen işleri müdürlüğünde 495 adet evrak girişi ve 830 evrak çıkışı olmuştur.  

5.18. 2019 yılı içerisinde 281.250,00TL  bedelle çimento alım ihalesi yapılmıştır. 

 

   5.9. Plan Proje Müdürlüğü 

 

 1. Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ‘ ya sunulan projeler 

a.a. Güdümlü SODES Projesi olarak “Kapalı Çocuk Oyun Ve Eğlence Merkezi” projesi sunulmuş, değerlendirme sonucu ön değerlendirme sonucu geçerli puanı almış, fakat proje ikinci eleme aşamasında proje kabul edilmemiştir.  

a.b. Güdümlü Proje fikri olarak “Bayburt Dede Korkut Obası ve Çoruh Nehri Rehabilitasyon Projesi” Hazırlık çalışmalarına başlanılmış, 2019 yılında Ajansla Mutabakat Metni İmzalanmıştır. Tahmini Yaklaşık Bütçesi 15.131.719,29-TL olarak belirlenmiştir. Bu Projenin 8.000.000,00-TL’sı Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı tarafından, 7.131.719,29 TL’si Belediyemizce karşılanması kararlaştırılmıştır. 

b-  Tamamlanmış Projeler 

b.a. Tarım Yerleşkesi Projesi; 03.03.2017 tarihinde yapım ihalesi yapılmış olan projenin, bugüne kadar %66 sı tamamlanmış olup, yüklenici firmanın finansman gerekçeleri nedeniyle ihale 2019yılında fesih edilmiştir. Bugüne kadar 7 adet hakkediş düzenlenmiş ve ödenmiştir. Hakedişlerin toplam tutarı 5.561.684,16 TL+ KDV dir. Ajans ortaklığı ile yapılan projenin Nihai raporu birimizce hazırlanarak, projenin kapatılması işlemleri devam etmektedir. Projenin kurumumuzca tamamlanması için ikmal inşaat ihalesi yapılması için birimizce yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmış olup, 2020 yılı itibariyle ihale edilmesi planlanmaktadır. 

b.b. Modern Hayvan Pazarı Projesi: Kapalı Hayvan Pazarı 8.174m² olup, yapım işi 2017 yılında ihale edilmiştir. İhalesi  %80 oranında tamamlanan projemize 2018 yılı itibariye ikmal inşaat ihalesi yapılmıştır. 2019 yılında tamamlanan Kapalı hayvan pazarı projesi 2020 yılı itibariyle hizmete açılması planlanmaktadır.   Toplam 3.703.389,38-TL ye mal olan projenin 682.000,00 TL si KUDAKA Destek Alınmıştır. Birimizce proje nihai raporu hazırlanarak, Ajansa sunulmuştur. Projenin kapatılması işlemleri tamamlanmıştır. 

b.c. Kapalı Pazar ve Otopark yapımı; 1,150m² lik alan üzerinde iki kat ve teras kat olarak projelendirilmiştir. Teras kat çocuk oyun alanıdır. Projemizin İhale bedeli 1.381.729,20 TL+ KDV tamamlanmış olup, 682.500.00 TL si KUDAKA Destek Alınmıştır. Birimizce proje nihai raporu hazırlanarak, Ajansa sunulmuştur. Proje kapatılması işlemleri devam etmektedir. 

b.d. Geçici hayvan bakım evi projesi; Geçici hayvan bakım evi projesi tamamlanmış olup, 2020 yılı itibariyle hizmete alınacaktır. 944.793,68-TL’ye mal olan projemizin 319.500,00-TL’sı Bakanlık desteği alınmıştır. 

 1. c. Projelendirme Hazırlık Çalışmaları

c.a. Şehit Nusret Parkı Projesi; Birimizce projelendirme hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Taslak peyzaj projelendirmesi yapılan projenin yaklaşık maliyet analizi devam etmektedir. 

c.b. Veli Şaban Mahallesi Kapalı Otopark ve İş yeri Projesi; Birimizce projelendirme hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Avan projesi birimizce hazırlanmış olan projemizin tahmini 7.000.000,00-TL bütçesi ön görülmektedir. Projenin yaklaşık maliyet 

 

 

     5.10. Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetleri:  

           Birimimiz 2019 yılı içerisinde ihaleye verilmiş olan mücavir alan içerisindeki çevre temizliğinin rutin kontrolleri yapılmış, oluşan aksaklıklar giderilmiş, yapılan çalışma planı dâhilinde:  

 1. Şehrin genel temizliği yapılmış cadde ve sokaklarda genel temizlik ve yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir, Mayıs ayında (baharın başlangıcı) ve Eylül ayında (Eğitim öğretim dönemi başında) tüm okullar programa alınıp, okul bahçeleri ve çevrelerinde yıkama çalışmaları ve genel temizlik yapılmıştır. 
 1. Çöp Konteynırları günlük olarak takip edilmiş evsel atıkların toplanılması sağlanmış,  çöp nakil araçları ile katı atık depolama alanına nakli gerçekleştirilmiştir.  
 1. Katı atık depolama alanında iki iş makinesi sürekli bulundurularak atıkların bertaraf için gerekli çalışma gerçekleştirilmiştir.   
 1. Katı atık bertaraf sahasında 2019 yılında 22.343  ton Katı atık bertaraf edilmiştir. Ayrıca il genelinde 45,30 ton Tıbbi atık ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu Tıbbı atık kontrol yönetmeliği gereğince Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına ilgili firma tarafından toplanıp Erzurum’a taşınmakta ve burada sterilizasyon yöntemi ile bertaraf  edilmektedir.  Kurumumuz bu konuda il genelinde tıbbı atıkların düzenli alınması ve işin takibini yapmakla yükümlüdür. 
 1. Pazartesi günleri Pazar yeri temizliği, Salı günleri hayvan pazarı yeri temizliği ve yıkama çalışması mütemadiyen yapılmıştır. 
 1. Oluşturulan temizlik timi ile hafta içi pazartesi ve Salı hariç her gün önceden programı yapılan yerlerde toplu temizlik çalışmaları uygun hava şartlarında aksatılmadan yapılmıştır. 
 1. Şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan boş arsaların temizlenerek çevrenin daha temiz ve düzenli görülmesi sağlanılmıştır. 
 1. Kışın karla mücadelede organizasyonu içerisinde Belediyemiz diğer birimleri ile işbirliği yapılarak kaldırımlar, merdiven v.s gibi yerlerin kar temizlikleri yapılmıştır. 
 1. Atık pil toplama çalışmalarımız ise TAPDER (Taşınabilir Atık Pil Derneği) ile 

 ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar ile bütün okullarda ve daha önceki yıllarda  

 

yerleştirilmiş olan atık pil toplama noktalarında devam etmektedir.  

 

Tüm bu hususlarda çalışmalarımız artarak devam etmektedir.  

 

 

5.11. Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetleri:  

 2019 yılında mezbaha da yenileme çalışmaları yapılmıştır. Kesilen hayvan miktarı: 1285 adet büyük baş, 180 adet küçükbaş olmak üzere toplam 1465 adettir. 

2019 yılı içerisinde haşere ile mücadele önceki yıllarda olduğu gibi teknik olarak yapılmıştır.  

Mart - Ekim aylarında da larva, uçkun ve haşere mücadelesi: İl genelinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışması biyolojik ilaçlarla gerçekleştirilmiştir. Uygulanan ilaçlar da  halk ve çevre sağlığı ön planda tutulmuştur.  

Larva ile mücadele çalışmaları ayda iki defadan az olmamak kaydıyla, sıvı ve tablet şeklinde uygulanmıştır. 

 Uçkunlar soğuk ve sıcak sisleme makineleriyle her gün şehir merkezin her sokağına girilerek yapılmıştır.  

Haşere mücadelesi aylık periyotlarda park, bahçe, gübrelik alanlar  ve şehrin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilmiştir.  

Bu bağlamda, 450 litre uçkun ilacı, 700 kg larvasit tablet, 100 kg sıvı larvasit, 210 kg biyolojik larvasit ve 230 litre bit, pire kene insektisit kullanılmıştır. Gelen talepler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel hanelerde toplam 5750 m² kapalı alan haşere mücadelesi yapılmıştır. Ayrıca il genelinde var olan terkedilmiş, metruk ve boş arsa, alan ve evlere kemirgenlerle mücadelede kullanılmak üzere 60 kg ilaç kullanılmıştır. 

Mesire alanları, okul bahçeleri, park bahçeler, ağaçlık alanlar, meyve bahçeleri ve peyzaj alanlarında var olan ağaçlarda haşere mücadelesi kesintisiz olarak devam etmiştir. 

Başıboş sokak hayvanlarıyla mücadele 2019 yılında da yapılmıştır. 610 adet başıboş ve sahipli köpeğe kuduz aşısı yapılmıştır. Sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına mama tedarik edilerek şehrin muhtelif yerlerine konularak hayvanların her daim kolayca ulaşmaları sağlanmıştır. Veteriner kliniğinde ihtiyaç duyulan ilaçlar temin edilip birçok hayvana klinikte müdahale edilmiştir. Klinikte yapılan operasyonların başında, Göz operasyonları, kol bacak ampütasyonları, kırık operasyonları, kısırlaştırma, kuduz aşısı ve acil vakalar sayılmaktadır. Çeşitli sebeplerle yaralanan 632 sokak hayvanına kliniğimiz de müdahale edilmiştir. 

Hayvan pazarında, birimimize ait hayvan konaklama ünitesinde yıl içerisinde gelen talepler doğrultusunda hayvanların gecelik konaklaması için imkân sağlanmıştır. 

  

2016 KUDAKA mali destek programı kapsamında hibe programından yararlanılan Modern Hayvan Pazarı (MO-HAY-PA) projesi, 2019 yılı içerisinde yapımı devam etmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle % 95 i tamamlanmıştır. 

Birimimiz Eğitim Çalışmalarında; 

 1. Bayburt Üniversitesi Demirözü Veteriner sağlık teknikerliği bölümü 2. Sınıf öğrencilerine birimimiz kliniğinde ve mezbahada düzenli olarak eğitim-staj ve demonstrasyon uygulamaları yapılmıştır. 
 1. İl genelinde ilk ve orta öğrenim öğrencilerine sokak hayvanları ve yaban hayvanları hakkında bilgilendirme çalışmaları aralıklı olarak belli bir program çerçevesinde yapılmıştır. Ayrıca doğa ve hayvan sevgisini aşılamak adına kurumuz atölyelerinde 500 adet ahşap kuş kafesi yaptırılmış, bu kafesler üniversite gönüllü öğrencileri ile birimimiz personellerinin dayanışması içerisinde boyaması gerçekleştirilmiştir.  

Birimimize gelen dilekçe ve şikâyetler değerlendirilip gereği yapılmıştır. Ayrıca KUDAKA GÜDÜMLÜ proje kapsamında Tarım Yerleşkesi projesi müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir.  

Tüm bu hususlarda çalışmalarımız artarak devam etmektedir.  

 

 

.5.12. Park Bahçe ve Fidanlık Müdürlüğü   

               Belediyemizin bünyesinde hizmet veren Park ve bahçeler Müdürlüğü 2019 yılı içerisinde muhtelif mahalle ve semtlerdeki 4 adet çocuk oyun grubu kurulmuştur. Muhtelif çocuk parklarına çevre bordürü yapılmış, oturma bankları yerleştirilmiş, kum serilmiş ve bütün parkların bakım ve onarımları yapılmıştır.  

 Ayrıca 2019 yılı içerisinde muhtelif mahalle ve semtlerde 150 adet 3-4-5 m boyunda ve 18-20 kuturunda ağaç dikimi yapılarak, sulama hattı yapılarak ağaçların kurumaması ve büyüme yüzdesini artıracak bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca 95,000 adet mevsimlik çiçek  ve lale dikimi  dikimi yapılmıştır. 

 Diğer taraftan çoruh kenarı Üniversite kampüs alanı ve Erzurum köprüsü arasında yürüyüş yolu peyzaj çalışması yapılmıştır. 6.000 m² alanda hydroseeding çimlendirilmesi ve otomatik sulama sistemleri yapılmıştır. Demirözü köprülü kavşağında peyzaj çalışması yapılmıştır.  

              Şehrin tamamında, çocuk parklarında ve mesire alanlarında ot biçimi, temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. Türk dünyası parkında rulo çim ve peyzaj düzenlemeleri ile kent mobilyaları yerleştirildi.              

                  5-13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      

- Müdürlüğümüz bünyesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve üç  personel           bulunmakta olup,  personelimizle Belediyemiz Vizyonuna uygun olarak hizmet verilmiştir.

- Belediyemizde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli  personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenerek ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.

- Değişen mevzuata uyum sağlanması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine  personelimizin katılımı sağlanmıştır.

- Müdürlüğümüze yıl içerinde kurum içinden ve kurum dışından toplam 284 resmi yazı ve iş müracaatı talebi gelmiş olup, tamamı cevaplandırılmıştır.

- Kurum içerisinde iş akışına göre bazı işçilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmıştır.

- Kurumumuz Personellerinden Kadro ve Derece ilerlemelerine hak kazanan 53 personelin terfi işlemleri onay alınarak uygulanmıştır.

-  İzin talebinde bulunan 268 memur ve 259 işçi personele değişik tarihlerde izin kağıdı düzenlemiş ve sıralı izin kullanmaları sağlanmış ve takibi yapılmıştır.

 - Belediyemizde Bayburt Ticaret Meslek Lisesi ve Endüstri meslek Lisesi öğrencilerinden 12 adet stajer öğrenci alınmış ve halen öğrencilerimiz stajlarına devam etmektedir.

- Yüksek Öğrenim gören Öğrencilerden yaz sezonunda Kurumumuzda staj yapmak isteyen  öğrencilere meslek dallarında stajları yaptırılarak Kurumlarına resmi yazı ile bildirilmiştir

- Türkiye İş Kurumu Bayburt İl Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında imzalanan protokolle TYP de çalıştırılmak üzere 314 adet işçi alımı  sağlandı. İşe giriş bildirgeleri düzenledindi ve aylık rutin olarak maaşları yapıldı. 

- Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Sivil savunma hizmetlerinin yazışmaları ve planları yıl içerisinde yapılarak Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edildi. 

-  Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Sivil Savuma hizmetlerine ilişkin olarak sabotajlara karşı koruma planı düzenlenerek Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. 

5.14. Hukuk İşleri Müdürlüğü 

- Müdürlüğümüz bünyesinde, Hukuk İşleri Müdürü ve 1 adet Sözleşmeli Avukatla Belediyemiz Misyon ve Vizyonuna uygun olarak hizmet verilmiştir.

- Müdürlüğümüze yıl içerinde kurum içinden ve kurum dışından 72 toplam  resmi yazı gelmiş olup tamamı cevaplandırılmıştır.

- 2019 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasına yönelik İdare Mahkemelerine 4 adet dava açılmış olup davalarla ilgili savunmalar yapılmış ve  yürütmenin durdurulması talepleri mahkemelerce reddedilmiş diğer hususlarda davalar devam etmektedir..   

- 2019 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine Bayburt’taki Mahkemelere 7 adet dava açılmış olup ve davalar devam etmektedir.

-Birimimiz Arabuluculuk Komisyonu olarak görev yapmakta olup yılı içerisinde 3 adet başvuru yapılarak gerekli işlemler yapılmıştır.

 -Dede Korkut Şölenleri organizasyonunda birim olarak aktif görev alınmıştır. 

 

            5.15. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

 

 1. 221Faliyet ve Projeler

    -Bayburt Belediye Başkanına, Belediye başkan yardımcısına veya Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze mahalle muhtarlarından (şikayet, istek,ihbar,görüş ve öneri) almak ilgili birimlere iletmek başvuruların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek. Belediyemiz sınırları içinde çıkan tüm cenazelerin sevk,tahta,naylon, kefen vb. tüm hizmetleri birimiz tarafından halkımıza ücretsiz olarak verilmektedir.  

                - 165 Ad kefen verildi. 

                - 150 Ad Mezar tahtası verildi. 

                - 150 Ad Mezar naylonu verildi. 

                - Şehir içi Mezarlıklara 135 cenaze nakil yapıldı. 

                - İlçe ve Köylere 351 cenaze nakil yapıldı. 

                - Şehir dışı 20 cenaze nakil yapıldı. 

                - Bayburt sınırları içerisinde bulunan  on iki Adet Mezarlıkların temizlik işlemleri her hafta rutin olarak yapıldı. 

                - Bayburt sınırları içerisinde bulunan  on iki Adet Mezarlıkların ramazan ve kurban bayramlarından önce 2 şer kez  ot biçim işleri  yapıldı. 

                - Bayburt sınırları içerisinde bulunan  on iki Ad.Mezarlıklara 180 adet çam ,60 adet badem  ağacı ,      dikim ve bakım işleri yapıldı. 

                - Şingah Mezarlığı duvarlarının ve mezarların onarımı 2 adet 40 metre merdiven, 3 adet mezarlık giriş açılıp 1 adet sürgülü kapı 2 adet normal giriş kapıları yapıldı. 

                  Yeni garipler mezarlığına badem ağacı dikildi  dikilen ağaçların ve çamların periyodik bakımı ve sulanması yapıldı 

                   Asri Mezarlıkta yıkılan duvarların tamiri, ,Huzur evinde vefat eden kimsesizlerin mezarlarının bordürle çevrilerek başlarına tabela yapılarak isimlerinin yazılması, yeni dikilen ve eski çamların sulanması işleri yapıldı. 

                   

                   Şehit Osman tepesinde bulunan şehitlikteki kuruyan çamların değişimi, bozulan şehit mezarlarının tamiri kırılanların yerine yenilerinin yapılması 

                   Bayburt merkezde bulunan 90 hanede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ev temizliği hizmeti verilmiştir. 

                   Bayburt merkezde bulunan tüm mezarlıklarda kırılan ve bozulan mezarlar Müdürlüğümüz tarafından onarımı yapılmıştır. 

  

 5.16. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü 

 

          İş Kur ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığımız Geleneksel El Sanatları 40 , Aşçı Yardımcısı  20  ve Tezhip Kursunda 60 İşaret Dili Kursunda 40  olmak üzere toplam 160 kursiyer   yararlanmıştır. 

          Halk Sağlığı Eğitimleri Kapsamında il sağlık Müdürlüğü ile istişareli olarak 12 kez uzman doktorlar tarafından konferanslar verildi.  

           İl Müftülüğü vaizeleri tarafından 17  kez vaaz programı yapıldı. 

           Hukuk danışmanı tarafından 15 başvuru alınmış ve cevaplandırılmıştır. 

           Fitness salonunda 700 üye hizmet almıştır. 

Kütüphanede 550 kitap mevcut olup, okumak isteyen bayanlara hem kütüphane ortamında hemde  “al götür oku getir” sloganımızla bayanlara ulaşılmıştır.   

 

        5.17. Kentsel Tasarım Müdürlüğü     

          

Gençosman mahallesinde bulunan kentsel yenileme alanının Kentsel dönüşüm alanının 72.877,00 m² lik kısmı TOKİ tarafından kamulaştırılmıştır. Ayrıca Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Belediyemiz tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) adına, devam eden kamulaştırma davaları belediyemizce neticelendirilerek tescil işlemleri tamamlanmıştır.  

 Dönüşüm alanının imar çalışmaları (Tevhit, ifraz, Yola terk) toki tarafından yapılmaktadır. Yine alanın uygulama projelendirme işlemleri tamamlamış olup, TOKİ  tarafından fizibilite değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup, hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri  tamamlanmıştır.Süreç karar aşamasındadır. 

 

Bayburt Belediyesi sınırları içerisinde reklam, tabela, gölgelik(tente), boş alan, yapı ve arsa kullanımının, iletişim ve haberleşme araçlarının vb. yol açtığı görsel kirliliği ortadan kaldırmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi, kent estetiğine katkıda bulunmayı ve bu işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlayan kent estetiği yönetmeliği hazırlanmıştır. 

 

İlimiz muhtelif mahallelerde bulunan kamuya ait 39 adet toplam 1.302.180,98 m² miktarındaki taşınmazlar rezerv konut alanı olarak kullanılması amacıyla imar planları yaptırılarak gerekli meclis kararına istinaden imar planına dahil edilmiştir.  

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde,  

5393 sayılı Belediye Kanunu ile değişik 5998 sayılı kanunun kapsamında “Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” belirlemelerinin yapılması ,  

5366 sayılı yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda “Yenileme Alanı” belirlenmesi işlemlerinin yapılması ile bu işlemlere dair her türlü hukuki ve teknik alt yapının hazırlatılarak Veysel, Karasakal ve Tuzcuzade mahalleleri için meclis kararı alınmış ve  sonrasında  gerekli Bakanlar Kurulu kararlarının alınabilmesi için ilgili Bakanlıkla yazışmalar yapılarak bakanlığa sunulmuştur. 

 •   Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca kentsel dönüşüm alanı olarak değerlendirilmesi için sunulan teklifler içerisinde Tuzcuzade Mahallesi kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen alan uygun gördüğünden, bu konuda çalışmalarımız tamamlanarak dosyamız bakanlığımıza iletilmiştir.Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu Tuzcuzade mahallesinde bulunan alanın bakanlar kurulunca riskli alan edilerek dönüşüm için belediyemize yetki verilmiştir.Kentsel dönüşüm süreci aşağıda belirlenen 1 (Bir) yıllık eylem planına göre  çevre ve şehircilik bakanlığımızca süreç başlatılmıştır. 

 

1.  Halihazır Haritaların Hazırlanması, 

2.  Plana esas jeolojik- jeoteknik etüt raporunun hazırlanması, 

3.  Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul  Değerlemesinin Yapılması, 

4.  Revizyon İmar Planlarının Hazırlanması ve Mevcut Durum Analizi, 

5.  Eylem Planının (Dönüşüm Strateji Planı) Hazırlanması, 

6.  Mimari avan projeler ve Mühendislik Proje-Hesaplarına ilişkin Ön raporların   hazırlanması 

7.  Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması, 

8.   Matematiksel ve Finansal Modelinin       Oluşturulması, 

9.   İmar Uygulamasının Yapılması 

10.  Hak sahipleri ile Uzlaşma Sürecinin Yönetilmesi, 

11. Tüm Verilerin ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Hazırlanması, 

 

Müdürlüğümüze 2019 yılı içerisinde 49 adet evrak ve dilekçe   gelmiş, bunların gereği yapılarak cevaplandırılmış ve arşive kaldırılmıştır, 149 adet evrak Müdürlüğümüzden üretilerek  çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyemiz Müdürlüklerine  gönderilmiştir. Diğer Kamu kurumları ve müdürlüklerle yapılan yazışmalar da devam etmekte olup, ayrıca müdürlüğümüze gelen dilekçelere ve  cimer yazışmalarına gerekli cevap verilmiş ve işlemleri yapılmıştır.  

 

             5.18. Yerel Yönetimler Müdürlüğü 

 

Yerel Yönetimler Müdürlüğü olarak Şehirler arası otobüs terminalde 2019 yılı içerisinde belediyemizce parasal olarak ciddi bir yatırım yapılamamıştır.  

Periyodik olarak terminal ve çevresi temizliği yapılmış ayrıca gece nöbetleri  vardiyalı olarak tutularak sistematik olarak  gerekli düzenlemeler yapılmıştır.belediyemize ait 5 adet otobüsle şehir içi ulaşım hizmetine devam etmişlerdir. 

 

 

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: 

5018 kamu Mali yönetim ve kontrol kanunu ‘’Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.’’  Denilmektedir 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu 11 maddesi Belediyelerde Belediye Başkanı üst yönetici olarak tanımlamaktadır. Buna göre Belediye Başkanı olarak Harcama yetkililerini Harcama yetkilileri ise Gerçekleştirme görevlilerini görevlendirerek tüm hizmetlerini Gerek 5018 ve gerekse 4734 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği mal ve hizmet alımlarını yapmışlardır.  

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu 2019 yılı hesaplarını inceleyerek  rapor Mart 2020 meclisine sunulmuş, görülen noksanlıklar ile ilgili birimleri uyarılmıştır.  

 

D-) Diğer Hususlar 

 

 

 

III. ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ LİSTESİ 

 

             

 

             
   

S.NO 

MARKASI 

PLAKASI 

MODELİ 

FA.DURUMU 

   

1 

MST-M544T PLUS 

KANAL KAZICI 

2011 

FAAL 

   

2 

MST-644 T 

KANAL KAZICI 

2015 

FAAL 

   

3 

MST-644 T 

KANAL KAZICI 

2015 

FAAL 

   

4 

JSB KEPÇE 69-08-346 

KANAL KAZICI 

2008 

FAAL 

   

5 

JSB KEPÇE 69-08-344 

KANAL KAZICI 

2008 

FAAL 

   

6 

HMK 102 S 

KANAL KAZICI 

2014 

FAAL 

   

7 

HİDROMEK 100S 69.94.1352 

KANAL KAZICI 

1995 

FAAL 

   

8 

FORKLİFT 

YÜKLEYİCİ 

1992 

FAAL 

   

9 

FORKLİFT-KOMATSU 

YÜKLEYİCİ 

2008 

FAAL 

   

10 

CATERPILLER 963 D 

PALETLİ YÜK. 

2016 

FAAL 

   

11 

KOMATSU D85EX -15 

DOZER D-8 

2016 

FAAL 

   

12 

CATERPILLER 

YÜKLEYİCİ 

2001 

FAAL 

   

13 

ATLAS  

SİLİNDİR 

2015 

ARPALI 

   

14 

ATLAS  

SİLİNDİR 

2015 

FAAL 

   

15 

HAMM 

SİLİNDİR 

2015 

FAAL 

   

16 

NEW HOLLAND 

EKSKAVATÖR 

2006 

FAAL 

   

17 

HITACHI PALETLİ 

EKSKAVATÖR 

2015 

FAAL 

   

18 

HITACHI LASTİKLİ 

EKSKAVATÖR 

2015 

FAAL 

   

19 

KAWASAKI 85ZV-II 

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ 

2007 

FAAL 

   

20 

KOMATSU 

GREYDER 

2015 

FAAL 

   

21 

MKE GREYDER 

GREYDER 

1993 

FAAL 

   

22 

CATERPILLER 69-06-1252 

GREYDER 

2006 

FAAL 

   

23 

920 

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ 

1976 

FAAL 

   

24 

CATERPILLER  

DOZER   D-8 

1985 

FAAL 

   

BİNEK OTOLARI- PİKAP(ÇİFT KABİNLİ) 

   

25 

HYUNDAİ ACCENT 

69 AL 075 

2013 

FAAL 

   

26 

FORD TRANSİT 

69 AR 504 

2011 

FAAL 

   

27 

İVEKO KAMYONET 

69 AS 702 

2012 

FAAL 

   

28 

FARGO KAMYONET 

69 AB 460 

1995 

FAAL 

   

29 

MITSUBISHI 

69 AJ 813 

2013 

FAAL 

   

BÜYÜK KAMYONLAR 

   

30 

950 DOÇ 

69 AF 209 

1993 

FAAL 

   

31 

950 DOÇ 

69 AF 210 

1993 

FAAL 

   

32 

MERSEDES 

69 AE 057 

1996 

FAAL 

   

33 

MERCEDES-BENZ 

69 K 0209 

2015 

FAAL 

   

34 

MERCEDES-BENZ 

69 K 0210 

2015 

FAAL 

   

35 

MERCEDES-BENZ 

69 K 0211 

2015 

FAAL 

   

36 

DEV FATİH 

69 AK 749 

1992 

FAAL 

   

37 

FATİH 

69 AE 292 

1997 

FAAL 

   

38 

F.KARGO VİDANJÖR 

69 AD 261 

1987 

FAAL 

   

39 

MERCEDES- BENZ VİDANJÖR 

69 K 0270 

2016 

FAAL 

   

40 

İVEKO  

69 AF 906 

1989 

FAAL 

   

41 

İVEKO KAMYONET 

69 AE 896 

1993 

FAAL 

   

42 

İVEKO CARGO 

69 AS 703 

2012 

FAAL 

   

 

 

 

 

 

   

KAMYONETLER- ÇEKİCİ (TIR) – ÖZEL AMAÇLI ARAÇLAR 

   

43 

MERCEDES-BENZ KAMYONET 

69 AF 818 

1998 

FAAL 

   

44 

MAZDA KAMYONET 

69 AB 232 

2006 

FAAL 

   

45 

FORD KARGO  TUZLAMA 

69 K 0317 

2017 

FAAL 

   

46 

MITSUBISHI YAKIT ARACI 

69 AL 137 

2006 

FAAL 

   

47 

BMC  –ÇEKİCİ- DORSE 

69 K 0110-K 0111  

2009 

FAAL 

   

48 

TÜMOSAN TAKTÖR 

69 AT 993 

2009 

FAAL 

   

49 

OTOSAN ET TAŞIMA KA. 

69 K 0125 

2014 

FAAL 

   

OTOBÜSLER 

   

50 

İVEKO 

69 AF 271 

2001 

FAAL 

   

51 

OTOGAR-DORUK 

69 AG 219 

2009 

FAAL 

   

52 

SULTAN MAXI 

69 AS 538 

2012 

FAAL 

 

 

II AMAÇ VE HEDEFLER 

 

 1. İdarenin Amaç ve Hedefleri: 

Bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, hizmet odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmet sunmak.  

Belediye bütçesinin daha etkili, ekonomik ve verimli olması için tahmini olan rakamların kesin hesaplarla çok yakın olmasını sağlamak ve iyi sonuçları yakalamak. 

 

B-  Temel Politikalar ve Öncelikler: 

 Vatandaş memnuniyetini temel prensip kabul edip, bu doğrultudaki çalışmalara öncelik vererek sorunlardan arındırılmış yaşanabilir bir şehir oluşturmak öncelikli hedef ve temel politikamızdır.  

C-  Diğer Hususlar: 

Belediye gelir ve giderlerini dengeli bir şekilde kullanmak. 

 

III -FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A-  Mali Bilgiler: 

1-) Bütçe uygulama sonuçları: 

Belediye Birimlerinin Tüm Harcama kalemlerine 132.000,00.-TL ödenek konulmuş olup,  Birimler arası 4.384.162,77.00.-TL aktarmalarla ekleme yapılmış ve 4.384.162,77.00.-TL   aktarma ile düşülmüştür.  Yapılan giderler toplamı 56.165.196,30.-TL olmuştur. Arta kalan  75.834.803,61.-TL imha edilmiştir.    

 

2-) Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar: 

 

2-1 Gerçekleşen Gider 

 

H. Kodu 

GİDERİN ÇEŞİDİ 

Bütçe Tahmini 

Toplam harcama 

İmha ve devir imha edilen 

830-01 

Personel Gideri 

15.603.949,22 

13.928.918,57 

 

830-02 

Sosyal Güvenlik Kurum. Dev. Pir. Giderleri 

2.066.016,18 

2.432.706,07 

 

830-03 

Mal ve hizmet alım giderleri 

70.721.756,62 

24.333.037,92 

 

830-04 

Faiz Giderleri 

6.486.886,06 

6.138.219,48 

 

830-05 

Cari transferleri 

4.852.185,11 

2.797.371,61 

 

830-06 

Sermaye Giderleri 

22.651.579,58 

6.534.942,74 

 

  

Yedek Ödenekleri 

11.988.869,85 

0,00 

 

 

TOPLAM 

132.000.000,00  

 

 

  

GENEL TOPAM 

132.000.000,00  

56.165.196,39 

75.834.803,61 

 

2-2 GERÇEKLEŞEN GELİR 

  

H.kodu 

GELİRİN ÇEŞİDİ 

BÜTÇE TAHMİNİ (TL) 

TAHSİLÂT (TL) 

Red ve iadeler 

Yılı Net Tahsilat 

% 

800-01 

Vergi Gelirleri 

18.026.288,18 

4.220.352,10 

357,31 

4.219.994,79 

23,41 

800-03 

Teşebbüs ve Mülkiyet l 

36.116.878,46 

13.080.195,02 

34.305,15 

13.045.889,87 

36,22 

800-04 

Alınan Bağış ve yardımlar 

12.904.699,45 

570.000,00 

0,00 

570.000,00 

4,42 

800-05 

Diğer Gelirler 

54.394.460,45 

30.694.606,47 

345,95 

30.694.261,52 

56,43 

800-06 

Sermaye Gelirleri 

10.557.673,46 

1.982.365,15 

0 

1.982.365,15 

18,78 

 

 TOPLAM 

132.000.000,00 

50.547.518,94 

35.007,41 

50.512.511,33 

38,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILI M MİZANA GÖRE BORÇLAR LİSTESİ 

 

S.NO 

ALACAKLI 

CİNSİ 

TOPLAM BORÇ TL 

320 

 BÜTÇE EMANETLER HESABI 

  

7.601.832,19.- 

333 

 EMANETLER HESABI 

  

292.136,38.- 

360 

 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 

 

5.390.120,94.- 

361 

 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER 

  

4.093.336,15.- 

362 

 FONLAR VEYA KİĞER KAMU İDARELERİ HES. 

 

300.138,85.- 

372 

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 

 

1.134.249,14.- 

400 

BANKA KREDİLER HESABI 

 

61.528.941,41.- 

430 

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 

 

31.550,85.- 

438 

KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ HESAPLAR 

 

15.884.827,51.- 

481 

GİDER TAHAKKUKLAR HESABI(Banka Faizleri) 

 

32.659.744,24.- 

  

 TOPLAM 

 

128.916.877,66.- 

.- 

3-) Mali Denetimler sonuçları: 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 Maddesi gereği Denetim Komisyonu gerekli denetimlerini yapmışlardır. 

  

Belediyemiz 2019 yılında Sayıştay başkanlığınca  Kurumumuzda her hangi bir hesap denetimi yapılmamıştır.  

  

4- ) Diğer Hususlar 

 

Hizmet alımları 2019 Yılında da devam etmiştir. (Dış Temizlik, Hizmet binası temizliği, Sayaç okuma, Mezbahana, parkomat, İtfaiye ve Fen işleri ve güvenlik) olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Sosyal Yardımlar 

 

           Belediyemiz Başkanlığınca çeşitli sosyal yardımlar olarak 250  aileye 2019 yılında  

145010 adet ekmek verilmiştir  167.473,71.-TL,ödenmiştir. Belediye Spor Kulübüne 376.500,00.-TL,Konursu Spor Kulübüne 13.500,00.-TL,Başaran Bilek Güreş Spor Kulübüne17.000,00.-TL, Tuğra Boks Spor kulübüne 20.100,00TL.-TL. Gürbüzler Spor Kulübüne 3.000,00.-TL, Bayburt Atlı Spor Kulübüne 2.750,00.-TL, Ayrıca Bayburt belediyesi sınırları içerisinde yaşayan Düşkün ve mağdur mahalle sakinlerine yapılan nakdi ve aynı yardımlar 76.564,59.-TL olmak üzere 676.888,30.-TL  yardım yapılmıştır. 

 

Belediyemiz 50.000 nüfusunun altında olduğundan 5393 Sayılı Belediye kanunun 41 maddesi gereği Stratejik plan yapmamıştır. 

 

 1. Performans Bilgileri: 
 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 
 1. Performans sonuçları tablosu 

  

 1. Performans sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 1.  

Yıllar itibarıyla tablolara bakıldığında 2019 yılında geçmiş yıllara göre tahmini bütçelerin gelir ve gider bazında gerçekleşme oranları gelirde 45,15 giderde % 54,49 olarak gerçekleşmiştir. 

 

2017, 2018 ve 2019 Gelir ve gider tabloları aşağıya çıkarılmıştır          

  

 

GELİRİN TÜRÜ 

2017 YILI 

2018 YILI 

2019 YILI 

800-01 

Vergi gelirleri 

2.732.627,60 

3.653.689,60  

4.220.352,10 

800-03 

Teşebbüs ve vergi gelirleri 

8.417.513,25 

8.288.588,11  

13.080.195,02 

800-04 

Alınan bağış ve yardımlar 

23.551.297,83 

10.431.568,92  

570.000,00 

800-05 

Diğer gelirler 

30.483.444,46 

33.371.282,51 

1.982.365,15 

800-06 

Sermaye gelirleri 

 5.542.584,93 

5.177.655,78 

1.982.365,15 

 

TOPLAM 

70.727.468,09 

60.922.787,92 

50.547.518,94 

 

 

 

 

GİDERİN TÜRÜ 

2017 YILI 

2018 YILI 

2019 YILI 

830-01 

Personel giderleri 

10.805.357,10  

11.653711,92 

13.928.918,57 

830-02 

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri 

1.956.141,40  

2.129.046,94 

2.432.706,07 

830-03 

Mal ve hizmet alımları 

39.682.274,30   

35.531.247,15 

24.333.037,92 

830-04 

Faiz giderleri 

5.023.989,83   

4.691.086,98 

6.138.219,48 

830-05 

Cari transferler 

3.097.743,16   

2.572.281,19 

2.797.371,61 

830-06 

Sermaye giderleri 

20.406.665,21   

14.261.957,02 

6.534.942,74 

 

TOPLAM 

80.972.171,00 

70.839.331,20 

56.165.196,39 

 

 

 

 

 

 

  

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ 

 

A-) Üstünlükler: 

 Tüm birimlerde kayıt işlemleri bilgisayar ortamında muhafaza edilmekte ve yapılan hizmetlerde sürat sağlanmıştır. 

 

B-) Zayıflıklar:  

        Araç parkında yeterli araç ve ekipmanın olmayışı mevcut araçların ise bir kısmının ekonomik ömürlerini doldurduğu bu nedenle tamir masraflarının artması 
Belediyemizde çalışan personelin sayısalca yetersiz olmasıyla beraber hizmetlerin aksatılmadan yürütüldüğü, Mali kaynakların yetersizliği başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara rağmen çalışmalarımız ve hizmetlerimiz artarak devam etmektedir. 

                                       

C- Değerlendirme: 

Belediyemizin ülke genelindeki tüm belediyelerde olduğu gibi mali sıkıntıları bulunmakta, buna karşın kısıtlı olan gelirlerimizin sıkı bir tasarruf anlayışı ile kamu hizmetine yönelik çalışmaları titizlikle uygulanmaktadır. Doğal gaz ilimize getirilmiş 2010 yılında evlerde ve resmi kurumlarda kullanımı hızlı bir şekilde başlamıştır. 2019 yılı itibarı ile bu oran % 90 nın üzerindedir. 

    

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

5393 sayılı yasayla birlikte Belediyelerin yetki ve sorumlulukları arttırılmış ve yeni düzenlemeler getirilmiştir Bununla birlikte Belediye gelirleri kanununun henüz yenilenmemiş olması yetki ve sorumluluklarımızı yerine getirmede aksaklıklara yol açmaktadır. 5393 sayılı yasa ile birlikte İller Bankası’nca vergi gelirlerinden aldığımız paylardan yapmayı taahhüt ettiğimiz hizmetleri yerine getirmede sıkıntı yaratmaktadır. Bu sıkıntıların yanında geçmiş dönemlerden kalan S.S.K,Vergi Dairesi, Emekli Sandığı, Uzlaşma Komisyonuna müracaat edilmiş ve bu borçlar yapılandırılmıştır. Hizmet aksamalarının meydana gelmemesi için azami ölçüde tasarrufa gidilecek, gelir arttırıcı çalışmalar daha etkin hale getirilerek hizmetlerin sürekliğinin sağlanması için azami gayret gösterilecektir. 

İmar planının titizlikle uygulanabilmesi için imar ve şehircilik müdürlüğünün şehrimize iyi tanıtılmalı insanların mekânlarını yıkan değil aksine gelecek nesillere yaşanabilir ilgili yönetmelikleri uygulayarak hızlı nüfus artışına cevap verecek kent doğal afetlerden zarar görmeyecek binalar ve sosyal donatısı ve alt yapısını tamamlamış sorunsuz bir şehir için mesai yaptığı anlatılmalıdır. 

  

 

EKLER                                     : 

 

Ek1- 2019 yılı Kurum  faaliyet raporu (22sayfa) 

Ek2- 2019 yılı ödenek raporu ( 6 sayfa) 

Ek3- 2019 yılı Mizanı (23 sayfa) 

Ek4-Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli (14 sayfa) 

Ek5-2019 yılı Bilaço(2 sayfa) 

Ek6-Bütçe Giderleri Tablosu(5sayfa) 

Ek7-Bütçe Gelirleri Tablosu(6sayfa) 

Ek8-Bütçe Gelir kesin hesap cetveli(10sayfa)