Bayburt Belediyesi 2018 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

 

  

İÇİNDEKİLER 

 

I- GENEL BİLGİLER 

A- Misyon ve Vizyon  

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

      1- Fiziksel Yapı 

      2- Örgüt Yapısı 

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

      4- İnsan Kaynakları 

      5- Sunulan Hizmetler 

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

D- Diğer Hususlar 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri  

B- Temel Politikalar ve Öncelikler  

C- Diğer Hususlar 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları  

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

      3- Mali Denetim Sonuçları   

      4- Diğer Hususlar  

B- Performans Bilgileri 

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  

      2- Performans Sonuçları Tablosu  

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi       

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

      5- Diğer Hususlar 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

           A- Üstünlükler  

           B-  Zayıflıklar 

           C- Değerlendirme 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

EKLER

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 

 

01.01.2018–31.12.2018 

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

  

I - GENEL BİLGİLER 

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz 

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi. 

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır. 

 

 B- Yetki, Görev ve sorumluluklar 

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir 

  

C-  İdareye ilişkin Bilgiler 

 

1-) Fiziksel yapı 

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin kat dört normal ve bir çatı katı şeklinde betonarme binadır. Binanın Tamamı doğalgaz ısıtmalıdır.       

 

İŞYERİNİN ADI 

ÖZELLİĞİ 

ODA SYISI 

ISINMA  

MÜLKİYETİ 

Hizmet Binası 

Betonarme 

45 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

İtfaiye Hizmet Binası 

Betonarme 

7 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

Atölye-Garaj-Depo 

Betonarme 

9 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

Mezbahana 

Betonarme 

6 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Soğuk Hava Deposu 

Yığma 

7 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Konkasör imalathanesi 

Açık Hava 

1 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Şantiye Binası 

Yığma 

6 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Büz İmalathanesi 

Ahşap 

1 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Kanaliz. Terfi merkezi 

Betonarme 

 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Kapalı Garaj 

Betonarme 

4 

Sobalı 

Bayburt Belediyesi 

Hayvan Pazarı 

Açık Hava 

 

Yok 

Hazine 

Su Kaptaj bekçi lojmanı 

Yığma 

3 

Yok 

Bayburt Belediyesi 

Garaj 

Prefabrik 

 

Elektrikli 

Bayburt Belediyesi 

Belediye Otobüs terminali    

Betonarme 

81 

Kalorifer 

Bayburt Belediyesi 

 

2-) Örgüt yapısı 

 

  5393 Sayılı Belediye Kanunun 17. maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.  

Belediye Encümeni Belediye Kanununun 33.maddesine göre Meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Buna göre Bayburt Belediyesi encümeni Mali Hizmetler Müdürü Yazı İşleri Müdürü, İmar İşleri Müdürü ve ayrıca 3 seçilmiş üye Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşmuştur 

  

     3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 82 adet bilgisayar 30 adet bilgisayar yazıcısı 9 Adet Dizüstü Bilgisayar, 4 Adet fotokopi makinesi, 18 adet fotokopili yazıcı 13 adet fotoğraf makinesi, 15 adet TV , 3 adet kamera, 5 adet tarayıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 2 adet server ana makinesi, 2 Adet fax   ve 2 Adet Kart Yazıcısı mevcuttur.  

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde ilimizle ilgili yapılan tüm yatırımlar, faaliyetler detaylı olarak verilmektedir. Ayrıca Belediyemizle ilgili tüm bilgiler bu sitemizde mevcuttur.   

 

4- İnsan Kaynakları 

 

    

Mevcut kadro 

Dolu Kadro 

Boş Kadro 

Fazla Personel 

 Memur kadrosu 

264 

53 

211 

 

Sürekli İşçi Kadrosu 

137 

83 

54 

 

Geçici işçi 

1 

1 

- 

 

Sözleşmeli personel 

 

5 

 

 

Bay-bel Şirket işçisi 

184 

- 

- 

 

TOPLAM PERSONEL 

586 

142 

265 

 

 

5-Sunulan Hizmetler 

 

  5.1. Özel kalem Müdürlüğü 

  

- Muhtarlarla Toplantı yapıldı 

 -Sosyal etkinlikler adı altında Şair Zihni Kültür Merkezinde halka tiyatro sunumu 

-21 Şubat Haftası Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu Etkinlikleri 

-KANAL A Televizyonuna Bayburt’u tanıcı Röportaj verildi. 

-Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere su ve çikolata dağıtımı yapıldı 

-Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın ziyareti yapıldı. 

-23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek kitap dağıtımı yapıldı. 

-Ramazan Bayramında Yaşlı, Hasta ve Esnaf Ziyaretleri yapıldı. 

-Kurban Bayramında Esnaf ve yaşlı Ziyareti yapıldı 

-Engelliler haftasında engellilerimiz unutulmayarak ziyaret edildi ve Engelli vatandaşlar akülü araba dağıtımı yapıldı.  

-Kutlu Doğum haftasında o günün anlam ve önemine binaen etkinlikler yapıldı. 

-Lise ve dengi okullara kitap dağıtımı yapıldı. 

-Çanakkale gezileri için öğrencilere araç tahsis edildi. 

-Elektrik,doğalgaz  ve su faturalarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım edildi. 

-STK’larla bir araya gelinerek toplantı yapıldı 

 

-Bayburt’a gelen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Genel Başkan Yardımcıları ve Bakanlarımızın  ziyaretleri ile alakalı  gerekli ön hazırlıklar yapılarak makam ağırlanmaları sağlanmıştır. 

-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile birlikte şehrimiz adına görüşmeler yapıldı 

-Sayın Milletvekilimiz Fetani Battal ile birlikte şehrimiz adına görüşmeler yapıldı 

-Günlük Olarak Dar Gelirli aile ziyaretleri yapıldı. 

 

Birimimiz tarafından 2018 

 yılında evrakların takibini yapmak amacıyla; 

 1. Resmi Yazı Giden Sayısı: 705 
 1. Resmi Yazı Gelen Sayısı: 380 

Birimimiz tarafından kayıt altına alınmış Belediye Başkanımızın katıldığı il içi, il dışı, yurt dışı toplantı sayısı; 

 1. İl İçi Toplantı Sayısı               :40 
 1. İl Dışı Toplantı Sayısı:100 
 1. Yurt Dışı Toplantı Sayısı:0 

 

 

Birimimiz kayıtlarında bulunan aylık gelen ziyaretçi icmali; 

 

Ocak ayı: 800 

Şubat ayı: 200 

Mart ayı: 1000 

Nisan ayı: 860 

Mayıs ayı: 500 

Haziran ayı: 1200 

Temmuz ayı: 1500 

Ağustos ayı: 1100 

Eylülayı: 780 

Ekim ayı: 900 

Kasım ayı: 870 

Aralık ayı: 750 

 

 

Başkanlık makamında gerçekleşen üst protokol ziyaret sayısı; 250 

 

         5.2. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri: 

Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2018 yılı içerisinde 12 kez toplanarak 24 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 508 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır. 

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta cuma gününü toplantı günü olarak belirleyerek 51 kez toplanmış ve 420 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır. 

Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2018 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2995 adet evrak girişi yapılmış, 2993 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 3009 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 39 adet evrak girişi yapılırken 165 adet giden evrak kaydı tutulmuştur. 

5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri: 

  

          Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir. 

          Mali Hizmetler Servisi 01/01/2018 -31/12/2018 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen ödeme emri ve Muhasebe İşlem Fişi,  olmak üzere toplam 6162 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır. 

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilerek kontrolü sağlanmıştır, emekli Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık K.D.V. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.  

01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında; Belediyemizce alınan malzemeler için 565 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi 520 adet Taşınır İşlem Fişi çıkış düzenlenmiştir.

  

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri: 

 

5.1-Faaliyet ve Projeler 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2018 yılı içinde 1638 adet evrak gelmiş, 1589 adet yazışma yapılmıştır. 

 

5.1.1. Plan Çalışmaları 

 

Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 45 Adet İfraz, yola ve Parka terk, İhadas,İdari Yoldan Tescil, Cins Değişikliği işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. İmar ve hâlihazır projeleri bulunmayan Tarım Yerleşkesi Alanı, Yeni Hastane Alanı, Kapalı ve Açık Hapishane Alanı, Kapalı Otopark ve Pazar Alanı ve Zemin Altı Kapalı Otopark Alanı gibi bir çok projeye altlık teşkil edecek Hâlihazır Projesi hazırlanmış-hazırlatılmış ve İmar planları güncellenerek onanmıştır. Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2018 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 143 adet imar Durumu düzenlenmiş ve düzenlenen imar durumları karşılığında 7.150.00 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 6 Adet İhdas, 12 adet yola terk, 4 Adet İdari yoldan Tescil,16Adet İfraz,23 Adet Tevhit yapılmıştır. 

Ayrıca 2 (iki) ayrı 3194 Sayılı imar kanunun 18.Madei uygulaması işi hala devam etmektedir.

 

5.1.2 Planlama Çalışmaları 

 

İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Harita Mühendisi ve 1 Harita Teknikeri ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2018 Yılı içerisinde 212 Adet Belediye Meclisine gündem taşınmış olup, 45 adet plan değişikliği onaylanmış, 35 adet plan değişikliği tasarısı reddedilmiştir. 

 

5.1.3. İnşaat Ruhsat Çalışmaları 

 

Bir adet İnşaat Mühendisi ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 nolu maddelerine göre gerekli yol, tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 154 adet inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. Dolayısıyla Ruhsat, Otopark, plan proje tastik bedeli, bina inşaat harcı, kanal katılım harcı, hafriyat harcı ve bedeli, otopark bedeli alınmıştır.  

 

5.1.4. Yapı Kullanma İzni Çalışmaları 

 

Bir adet İnşaat Mühendisi ile yine diğer birimlerdeki çalışanlar ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2018 yılı içerisinde 141 Adet iskân Ruhsatı düzenlenmiştir. 

 

5.1.5. Kaçak İnşaat Birim Çalışmaları 

Belediye sınırları içerisinde 2018 Yılı içerisinde 12 Adet ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yerinde testipi yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.  

 

 

5.1.6. Yapı Denetim Birim Çalışmaları 

Birimizi ilimizde bulunan 3(ÜÇ) adet farklı yapı denetim şirketleriyle diyaloglu şekilde yukarıdaki belirlenen görevler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz dâhilinde yapılan projelerinin uygunluğunun kontrolü ile ilgili iş ve işlemlerini devam ettirmektedir. 

 

5.1.7. Numarataj Birim Çalışmaları 

Birimimizle gelen her türlü evraklara cevap vermek; 

Belediye imar planı sınırı içerisinde yerinde mevcut her taşınmaza Numarataj projesine istinaden adres verilmektedir. Bu kayıt siteminde belediye tarafından oluşturulmuş adreslere İl Nüfus müdürlüğü tarafından vatandaşlar kayıt edilmektedir. İnternet ağı üzerinden sürekli olarak birimimiz güncellemektedir. 

-  Hazırlanan Numarataj Projesi üzerinde vatandaşın adresinin belirlenmesi, gerektiğinde araziye giderek kontrollerinin yapılması, 

 

 

            5.5 İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri 

 

Yerel Yönetimler Müdürlüğü olarak Şehirler arası otobüs terminalde 2018 yılı içerisinde belediyemizce parasal olarak ciddi bir yatırım yapılamamıştır.  

Periyodik olarak terminal ve çevresi temizliği yapılmış ayrıca gece nöbetleri  vardiyalı olarak tutularak sistematik olarak  gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

 

           5.6. Zabıta Müdürlüğü  

      İlimizde bulunan 6 adet Playstation ve 24 adet   Internet  Kafenin 2018 yılında  denetim  çalışmaları yapılıp  aralıksız sürdürülmektedir. 

     Belediye sınırları ve mücavir  alan içerisinde  bulunan 2 adet içkili olmak üzere 51 adet lokantanın, 74 adet oyunlu kahvehane  ve çay ocakları, 24 kasap , 6 otel , 8 pastane , 25 berber,8    kuaför, 3 hamam , 37 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı ,  lor ve  peynir pazarlarının  denetimleri faaliyetlerini  sürdürdükleri  zaman dilimlerinde  yapılmaktadır. 

    Kaldırımların  yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır. 

    Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.  

     Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır. 

     Belediyemize ait İlimiz otogarının  denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır.   

     Fen işleri Müdürlüğü  uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak  çalışmalara yardımcı olunmaktadır 

     İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır.  

     İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.  

    2018  yılında 100  adet işyeri açma ruhsatı verilmiş olup çalışmalarımız devam etmektedir. 

   İlimizde faaliyet gösteren S plakalara 122 adet güzergah belgesi verilmiştir Öğrenci servislerinin denetimi  aralıksız devam etmektedir. 

  Şehir içi toplu taşımada kullanılan 25 adet D plakalı araçların denetimi aralıksız devam etmektedir.2 adet D plakaya cezai işlem uygulanmıştır. 

 Şehir trafiğinin  ve park sisteminin  biraz daha rahat bir şekilde ilerlemesi ve esnafın mağduriyetinin azamiye indirilmesi için Kadızade mahallesi semerciler caddesi ve şeyhhayran mahallesi şair celali caddesi üzerinde alışıla gelmiş olan  yolun sol tarafına park edildiğinden encümen kararı ile  1’er ay aralıklarla yolun her iki yönüne  park edilmesi sağlanmaktadır. 

      Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde  iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen  özel ve tüzel kişiliklere  400  adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca   84  adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.       

             5.7.Basın, yayın ve halkla ilişkiler Müdürlüğü 

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlümüzce, Belediyemizin resmi internet sitesi günlük olarak güncelleştirilmektedir.  Sitemize yıl içerisinde toplam 305 adet haber eklenmiştir. Belediyemize ait 305 adet haber de yerel ve ulusal basında çıkmıştır. Ayrıca Belediyemiz e-postasına gelen mesajlar her gün cevaplandırılmıştır.  Yerel ve ulusal basında çıkan haberler takip edilerek arşivi yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı CİMER’den gelen şikâyetler günlük olarak takip edilmektedir. 2018 yılında 140 adet CİMER başvurusu ilgili birimlere sevk edilmiş olup yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir. 

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişki, koordine edilmiştir.    

Basın Yayın organlarına fotoğraflı ve yazılı bilgi aktarımı yapılmaktadır.   

Müdürlüğümüz tarafından Yerel ve Ulusal basına gönderilen haberler internet aracılığı ile yapılmaktadır.   

Masaüstü Yayıncılık bölümümüz, Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik ilimizdeki mevcut billboard ve clp’lere grafik, dizgi, mizanpajı ve tasarımı birimimize ait olmak üzere  50 adet clp ve 30 adet  bilboard çalışması yapılmıştır. 

 

Belediyemizin tüm birimlerinin yaptığı çalışmalar basın aracılığı ile kamuoyuna yansıtılmıştır.  

   

Belediyemiz çalışma ve faaliyetlerinin fotoğraf - videokaset, cd arşivleri yapılmıştır. 

Her yıl düzenli olarak yapılan Uluslar arası Dede Korkut Şölenleri ve 21 Şubat İlimizin Kurtuluş törenlerinde pankart, afiş ve davetiyelerinin hazırlanması birimimiz tarafından yapılmaktadır.  

 

Belediye Hizmet Binası girişinde bulunan mevcut panolara Belediyemizin çalışmalarını resimleyip halkımıza yansıtmak ulusal ve yerel basında çıkan haberleri takip ederek mevcut panolara asılmaktadır.  

 Belediyemize ait mobil uygulama hayata geçirilmiştir.  

Belediyemizin sms sistemi aktif olarak kullanılmıştır. Belediyemizin çeşitli faaliyetleri ve programları bu sistem üzerinden halkımıza duyurulmaktadır. Ayrıca ilimizdeki cenaze ilanları yine bu sistem üzerinden halkımıza duyurulmaya devam etmektedir.  

                   5.8. Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri: 

5.1. Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karo siman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Şuan için toplam 15 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 9000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 720000 adet (20000m²) beton parke, 34000 adet (17000 mt) yol bordürü üretilmiştir. Konkasör tesisinde yaklaşık 113000 ton agrega malzeme üretimi yapılmıştır. Bu imalatlarda 2500 torba çimento,1200 Ton dökme çimento kullanılmış olup çimento maliyeti 319,780.00-TL’dir.  

2018 yılı ilimiz genelinde asfalt yolların bakım onarımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, stabilize yolların yapımı, istinat duvarları yapımı, ,kaldırımların yapımı ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.  

5.2.Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2018 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 316800 adet (8800m²) parke kaplama, 20200 adet (10.100 mt) yol bordürü yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle hasar gören yol ve kaldırım tamiratı bu kapsamda yapılan işlerdir. 

5.3.2018 yılında Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla 11 adet Semt Sahası yapılmıştır.  

5.4.2018 yılı faaliyet takvimi kapsamında ilimiz genelinde yaklaşık 3200 kamyon hafriyat çalışması yapılmıştır.    

5.5.2018 yılında asfaltlama çalışmaları kapsamında ilimiz genelinde 50000 ton asfalt kullanılmıştır. Belediye altyapı çalışmaları, Doğalgaz Çalışmaları ile TEDAŞ-Telekom çalışmalarından dolayı bozulan yerlerde asfaltlama çalışmaları yapılmıştır. 

5.6.2018 yılı İmar Yolu Çalışmaları kapsamında 5500m yeni yol yapılmıştır.  

5.7.İlimiz merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda tehlike arz eden noktalarda toplamda 1250 m korkuluk yapılmış ve yapılan korkuluklar boyanarak estetik bir görünüm elde edilmiştir. 

5.8.2018 yılında belediyemiz tarafından şantiyemizde ve diğer işlerimizde kullanılmak üzere yaklaşık 7300 ton kum alınmıştır. Toplam maliyeti 257.712 TL’dir.  

5.9.2018 yılı faaliyetleri kapsamında yaklaşık 2500 m yol onarımı yapılmıştır.  

 

5.10.2018 yılı faaliyetleri kapsamında tehlikeli yapı kapsamına giren 12 adet ören ve eski yapı yıkılarak hafriyatı kaldırılmıştır. 

 

           5.11.Fen İşleri Müdürlüğüne 239 adet evrak girişi ve 1416 adet evrak çıkışı olmuştur. 

 

    5.9. Plan Proje Müdürlüğü 

 

     5.10. Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetleri:  

           Birimimiz 2018 yılı içerisinde ihaleye verilmiş olan mücavir alan içerisindeki çevre temizliğinin rutin kontrolleri yapılmış, oluşan aksaklıklar giderilmiş, yapılan çalışma planı dâhilinde:  

Şehrin genel temizliği yapılmış cadde ve sokaklarda genel temizlik ve yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir, Mayıs ayında (baharın başlangıcı) ve Eylül ayında (Eğitim öğretim dönemi başında) tüm okullar programa alınıp, okul bahçeleri ve çevrelerinde yıkama çalışmaları ve genel temizlik yapılmıştır. 

 1. Çöp Konteynırları günlük olarak takip edilmiş evsel atıkların toplanılması sağlanmış,  çöp nakil araçları ile katı atık depolama alanına nakli gerçekleştirilmiştir.  
 1. Katı atık depolama alanında iki iş makinesi sürekli bulundurularak atıkların bertaraf için gerekli çalışma gerçekleştirilmiştir.   
 1. Katı atık bertaraf sahasında 2018 yılında 25.311  ton Katı atık bertaraf edilmiştir. Ayrıca il genelinde 53,26 ton Tıbbi atık ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu Tıbbı atık kontrol yönetmeliği gereğince Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına ilgili firma tarafından toplanıp Erzurum’a taşınmakta ve burada sterilizasyon yöntemi ile bertaraf  edilmektedir.  Kurumumuz bu konuda il genelinde tıbbı atıkların düzenli alınması ve işin takibini yapmakla yükümlüdür. 
 1. Pazartesi günleri Pazar yeri temizliği, Salı günleri hayvan pazarı yeri temizliği ve yıkama çalışması mütemadiyen yapılmıştır. 
 1. Oluşturulan temizlik timi ile hafta içi pazartesi ve Salı hariç her gün önceden programı yapılan yerlerde toplu temizlik çalışmaları uygun hava şartlarında aksatılmadan yapılmıştır. 
 1. Şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan boş arsaların temizlenerek çevrenin daha temiz ve düzenli görülmesi sağlanılmıştır. 
 1. Kışın karla mücadelede organizasyonu içerisinde Belediyemiz diğer birimleri ile işbirliği yapılarak kaldırımlar, merdiven v.s gibi yerlerin kar temizlikleri yapılmıştır. 
 1. Atık pil toplama çalışmalarımız ise TAPDER (Taşınabilir Atık Pil Derneği) ile 

 ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar ile bütün okullarda ve daha önceki yıllarda  

 

yerleştirilmiş olan atık pil toplama noktalarında devam etmektedir.  

Tüm bu hususlarda çalışmalarımız artarak devam etmektedir.  

 

5.11. Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetleri:  

2018 yılında mezbaha da yenileme çalışmaları yapılmıştır. Kesilen hayvan miktarı: 1709 adet büyük baş, 130 adet küçükbaş olmak üzere toplam 1839 adettir. 

2018 yılı içerisinde haşere ile mücadele önceki yıllarda olduğu gibi teknik olarak yapılmıştır. 

Mart - Ekim aylarında da larva, uçkun ve haşere mücadelesi: İl genelinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışması biyolojik ilaçlarla gerçekleştirilmiştir. Uygulanan ilaçlar da  halk ve çevre sağlığı ön planda tutulmuştur. 

 

Larva ile mücadele çalışmaları ayda iki defadan az olmamak kaydıyla, sıvı ve tablet şeklinde uygulanmıştır. 

 

Uçkunlar soğuk ve sıcak şişleme makineleriyle her gün şehir merkezin her sokağına girilerek yapılmıştır. 

 

Haşere mücadelesi aylık periyotlarda park, bahçe, gübrelik alanlar  ve şehrin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu bağlamda, 400 litre uçkun ilacı, 600 kg larvasit tablet, 100 kg sıvı larvasit, 200 kg biyolojik larvasit ve 200 litre bit, pire kene insektisit kullanılmıştır. Gelen talepler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel hanelerde toplam 5750 m² kapalı alan haşere mücadelesi yapılmıştır. Ayrıca il genelinde var olan terkedilmiş, metruk ve boş arsa, alan ve evlere kemirgenlerle mücadelede kullanılmak üzere 80 kg ilaç kullanılmıştır. 

 

Mesire alanları, okul bahçeleri, park bahçeler, ağaçlık alanlar, meyve bahçeleri ve peyzaj alanlarında var olan ağaçlarda haşere mücadelesi kesintisiz olarak devam etmiştir. 

 

Başıboş sokak hayvanlarıyla mücadele 2018 yılında da yapılmıştır. 630 adet başıboş ve sahipli köpeğe kuduz aşısı yapılmıştır. Sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına mama tedarik edilerek şehrin muhtelif yerlerine konularak hayvanların her daim kolayca ulaşmaları sağlanmıştır. Veteriner kliniğinde ihtiyaç duyulan ilaçlar temin edilip birçok hayvana klinikte müdahale edilmiştir. Klinikte yapılan operasyonların başında, Göz operasyonları, kol bacak ampütasyonları, kırık operasyonları, kısırlaştırma, kuduz aşısı ve acil vakalar sayılmaktadır. Çeşitli sebeplerle yaralanan 786 sokak hayvanına kliniğimiz de müdahale edilmiştir. 

 

İl genelinde bulaşıcı olarak hastalıklarla mücadele kullanılmak üzere 1500 adet tek kullanımlık tulum, 2 adet sırt atomizeri, 500 adet maske, 500 adet eldiven desteği ilgili kuruma sağlanmıştır. 

 

Hayvan pazarında, birimimize ait hayvan konaklama ünitesinde yıl içerisinde gelen talepler doğrultusunda hayvanların gecelik konaklaması için imkân sağlanmıştır. 

 

2016 KUDAKA mali destek programı kapsamında hibe programından yararlanılan Modern Hayvan Pazarı (MO-HAY-PA) projesi, 2018 yılı içerisinde yapımı devam etmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle % 75 i tamamlanmıştır. 

 

Birimimiz Eğitim Çalışmalarında; 

 1. Bayburt Üniversitesi Demirözü Veteriner sağlık teknikerliği bölümü 2. Sınıf öğrencilerine birimimiz kliniğinde ve mezbahada düzenli olarak eğitim-staj ve demonstrasyon uygulamaları yapılmıştır. 
 1. İl genelinde ilk ve orta öğrenim öğrencilerine sokak hayvanları ve yaban hayvanları hakkında bilgilendirme çalışmaları aralıklı olarak belli bir program çerçevesinde yapılmıştır. Ayrıca doğa ve hayvan sevgisini aşılamak adına kurumuz atölyelerinde 500 adet ahşap kuş kafesi yaptırılmış, bu kafesler üniversite gönüllü öğrencileri ile birimimiz personellerinin dayanışması içerisinde boyaması gerçekleştirilmiştir. 

Birimimize gelen dilekçe ve şikâyetler değerlendirilip gereği yapılmıştır. Ayrıca KUDAKA GÜDÜMLÜ proje kapsamında Tarım Yerleşkesi projesi müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. 

Tüm bu hususlarda çalışmalarımız artarak devam etmektedir. 

.5.12. Park Bahçe ve Fidanlık Müdürlüğü   

     Belediyemizin bünyesinde hizmet veren Park ve bahçeler Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde muhtelif mahalle ve semtlerdeki 18 adet çocuk oyun grubu, ihtiyaç duyulan çocuk parklarının çevre bordürü ve tel çit çekilmiş ve şehir parkına kaykay pisti yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 

 Ayrıca 2018 yılı içerisinde muhtelif mahalle ve semtlerde Yedi bin beş yüz (8500) değişik cins ve yaşta ağaç dikimi yapılarak, bu dikilen ağaçların yaklaşık yarısına yakın bölümüne damla sulama hattı yapılarak ağaçların kurumaması ve büyüme yüzdesini artıracak bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca elli binin(50000) üzerinde bodur bitki ve çalı gurubu dikilmiştir, dört yüz bin (250,000) adet mevsimlik çiçek dikimi ve sekiz bin gül (3.000) dikimi yapılmıştır. 

 Diğer taraftan yaklaşık 20.000 m2 lik alanında çimlendirilmesi yapılarak yeşil ve estik görünümlü alanlar ihdas edilmeye çalışılmış ve otomatik sulama sistemleri yapılmıştır. 

              Kaleardı Recep Tayip Erdoğan  Parkı bitirilerek hizmete sunulmuştur ayrıca Cumhuriyet caddesinde 400 m orta refüj çalışması yapılmıştır. Cumhuriyet caddesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu parkına 6 kamelya,5 oturma alanı ile çimlenme ve otomatik sulama sistemi yapılarak hizmete sunulmuştur.   

                    5-13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      

- Müdürlüğümüz bünyesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve üç  personel           bulunmakta olup,  personelimizle Belediyemiz Vizyonuna uygun olarak hizmet verilmiştir. 

 

- Belediyemizde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli  personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenerek ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir. 

 

- Değişen mevzuata uyum sağlanması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine  personelimizin katılımı sağlanmıştır. 

 

- Müdürlüğümüze yıl içerinde kurum içinden ve kurum dışından toplam 299 resmi yazı ve iş müracaatı talebi gelmiş olup, tamamı cevaplandırılmıştır. 

 

- Kurum içerisinde iş akışına göre bazı işçilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmıştır. 

 

- Kurumumuz Personellerinden Kadro ve Derece ilerlemelerine hak kazanan 53 personelin terfi işlemleri onay alınarak uygulanmıştır. 

 

-  İzin talebinde bulunan 240 memur ve 145 işçi personele değişik tarihlerde izin kağıdı düzenlemiş ve sıralı izin kullanmaları sağlanmış ve takibi yapılmıştır. 

 

 - Belediyemizde Bayburt Ticaret Meslek Lisesi ve Endüstri meslek Lisesi öğrencilerinden 13 adet stajer öğrenci alınmış ve halen öğrencilerimiz stajlarına devam etmektedir. 

 

- Yüksek Öğrenim gören Öğrencilerden yaz sezonunda Kurumumuzda staj yapmak isteyen  öğrencilere meslek dallarında stajları yaptırılarak Kurumlarına resmi yazı ile bildirilmiştir 

 

- Türkiye İş Kurumu Bayburt İl Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında imzalanan protokolle TYP de çalıştırılmak üzere 380 adet işçi alımı  sağlandı. İşe giriş bildirgeleri düzenledindi ve aylık rutin olarak maaşları yapıldı ve halen devam etmektedir. 

- Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Sivil savunma hizmetlerinin yazışmaları ve planları yıl içerisinde yapılarak Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edildi. 

-  Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Sivil Savuma hizmetlerine ilişkin olarak sabotajlara karşı koruma planı düzenlenerek Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. 

5.14. Hukuk İşleri Müdürlüğü 

- Müdürlüğümüz bünyesinde, Hukuk İşleri Müdürü ve 1 adet Sözleşmeli Avukatla Belediyemiz Misyon ve Vizyonuna uygun olarak hizmet verilmiştir. 

 

- Müdürlüğümüze yıl içerinde kurum içinden ve kurum dışından 64 toplam  resmi yazı gelmiş olup, tamamı cevaplandırılmıştır. 

 

- 2018 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasına yönelik Erzurum İdare Mahkemesine 1 adet İdari Dava açılmış olup davalarla ilgili savunmalar için gereği yapılmıştır.    

  

- 2018 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine Bayburt’taki Mahkemelere 19 adet dava açılmış olup ve davalar sonuçlanmıştır 

 

            5.15. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

    -Bayburt Belediye Başkanına, Belediye başkan yardımcısına veya Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze mahalle muhtarlarından (şikayet, istek,ihbar,görüş ve öneri) almak ilgili birimlere iletmek başvuruların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek. Belediyemiz sınırları içinde çıkan tüm cenazelerin sevk,tahta,naylon, kefen vb. tüm hizmetleri birimiz tarafından halkımıza ücretsiz olarak verilmektedir.  

                - 172 Ad kefen verildi. 

                - 172 Ad Mezar tahtası verildi. 

                - 172 Ad Mezar naylonu verildi. 

                - Şehir içi Mezarlıklara 145 cenaze nakil yapıldı. 

                - İlçe ve Köylere 297 cenaze nakil yapıldı. 

                - Şehir dışı 15 cenaze nakil yapıldı. 

                - Bayburt sınırları içerisinde bulunan  on iki Ad.Mezarlıkların temizlik işlemleri her hafta rutin olarak yapıldı. 

                - Bayburt sınırları içerisinde bulunan  on iki Ad.Mezarlıkların ot biçimi yapıldı. 

                - Bayburt sınırları içerisinde bulunan  on iki Ad.Mezarlıkların ağaç  dikim , budama ve sulama işleri yapıldı. 

                - Garipler Mezarlığı ve asri Mezarlın kapıların onarımı yapıldı 

                 -Mezarlıklara 6 adet çeşme yapıldı 

-Hasar gören mezarlık duvarlarının tamiratı ve bakımı yapıldı 

                 -Asri mezarlık girişinde düzenleme ve çiçek ekimi yapıldı 

                 -Asri mezarlığa,zahit mezarlığına ve şehit osmana 300 adet çam fidanı dikildi 

                - Huzur evinde ve kale ardı Rehbilitasyon merkezinde vefat eden ve Asri mezarlığa defin edilen kimsesiz mezarları müdürlüğümüz tarafından kaldırılarak koruma altına alındı 

-Müdürlük binamızın etrafı çit ile çevirme işlemi yapılarak çevre düzenlemesi yapıldı. 

-Şehit Osman tepesinde ağaçların tamamının sulanması için su hattı döşenmesi işlemi yapıldı 

                  -Yeni Garipler mezarlığı yol boyunda çam dikme işlemi yapıldı. 

 

 5.16. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü 

 

                    İş Kur ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığımız Geleneksel El Sanatlar 40 , Aşçı Yardımcısı  20  ve Saç Bakımı ve Yapımı Kursuna 19 yapma çiçek Kursunda 20 Tezhip Kursunda 14 olmak üzere toplam 114 kursiyer   yararlanmıştır. 

          Halk Sağlığı Eğitimleri Kapsamında il sağlık Müdürlüğü ile istişareli olarak 12 kez uzman doktorlar tarafından konferanslar verildi.  

           İl Müftülüğü vaizeleri tarafından 31  kez vaaz programı yapıldı. 

          Aile Yaşam Merkezimiz de Yaşam koçumuz  tarafından 5 kez bilgilendirme konferansı Ayrıca 30 kişisel başvuru kabul edilmiş ve görüşmeleri devam etmektedir.  

           Hukuk danışmanı tarafından 15 başvuru alınmış ve cevaplandırılmıştır. 

           Fitness salonunda 700 üye hizmet almıştır. 

Kütüphanede 550 kitap mevcut olup, okumak isteyen bayanlara hem kütüphane ortamında hemde  “al götür oku getir” sloganımızla bayanlara ulaşılmıştır.   

 

       5.17. Kentsel Tasarım Müdürlüğü              

 

Gençosman mahallesinde bulunan kentsel yenileme alanının Kentsel dönüşüm alanının 72.877,00 m² lik kısmı TOKİ tarafından kamulaştırılmıştır. Ayrıca Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Belediyemiz tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) adına, devam eden kamulaştırma davaları belediyemizce neticelendirilerek tescil işlemleri sağlanmıştır.  

 Dönüşüm alanının imar çalışmaları (Tevhit, ifraz, Yola terk) toki tarafından yapılmaktadır. Yine alanın uygulama projelendirme işlemleri tamamlamış olup, TOKİ  tarafından fizibilite değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup, hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri  tamamlanmıştır.Süreç karar aşamasındadır. 

 

Bayburt Belediyesi sınırları içerisinde reklam, tabela, gölgelik(tente), boş alan, yapı ve arsa kullanımının, iletişim ve haberleşme araçlarının vb. yol açtığı görsel kirliliği ortadan kaldırmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi, kent estetiğine katkıda bulunmayı ve bu işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlayan kent estetiği yönetmeliği hazırlanmıştır. 

 

İlimiz muhtelif mahallelerde bulunan kamuya ait 39 adet toplam 1.302.180,98 m² miktarındaki taşınmazlar rezerv konut alanı olarak kullanılması amacıyla imar planları yaptırılarak gerekli meclis kararına istinaden imar planına dahil edilmiştir.  

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde,  

5393 sayılı Belediye Kanunu ile değişik 5998 sayılı kanunun kapsamında “Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” belirlemelerinin yapılması ,  

5366 sayılı yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda “Yenileme Alanı” belirlenmesi işlemlerinin yapılması ile bu işlemlere dair her türlü hukuki ve teknik alt yapının hazırlatılarak Veysel, Karasakal ve Tuzcuzade mahalleleri için meclis kararı alınmış ve  sonrasında  gerekli Bakanlar Kurulu kararlarının alınabilmesi için ilgili Bakanlıkla yazışmalar yapılarak bakanlığa sunulmuştur. 

 •   Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca kentsel dönüşüm alanı olarak değerlendirilmesi için sunulan teklifler içerisinde Tuzcuzade Mahallesi kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen alan uygun gördüğünden, bu konuda çalışmalarımız tamamlanarak dosyamız bakanlığımıza iletilmiştir..Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu Tuzcuzade mahallesinde bulunan alanın bakanlar kurulunca riskli alan edilerek dönüşüm için belediyemize yetki verilmiştir.Kentsel dönüşüm süreci aşağıda belirlenen 1 (Bir) yıllık eylem planına göre ihale işlemleri yapılmış olup, ihale süreci karar aşamasındadır. 

 

 

1.  Halihazır Haritaların Hazırlanması, 

2.  Plana esas jeolojik- jeoteknik etüt raporunun hazırlanması, 

3.  Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul  Değerlemesinin Yapılması, 

4.  Revizyon İmar Planlarının Hazırlanması ve Mevcut Durum Analizi, 

5.  Eylem Planının (Dönüşüm Strateji Planı) Hazırlanması, 

6.  Mimari avan projeler ve Mühendislik Proje-Hesaplarına ilişkin Ön raporların   hazırlanması 

7.  Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması, 

8.   Matematiksel ve Finansal Modelinin       Oluşturulması, 

9.   İmar Uygulamasının Yapılması 

10.  Hak sahipleri ile Uzlaşma Sürecinin Yönetilmesi, 

11. Tüm Verilerin ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Hazırlanması,

 

Müdürlüğümüze 2018 yılı içerisinde 54 adet evrak ve dilekçe   gelmiş, bunların gereği yapılarak cevaplandırılmış ve arşive kaldırılmıştır, 63 adet evrak Müdürlüğümüzden üretilerek  çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyemiz Müdürlüklerine  gönderilmiştir. Diğer Kamu kurumları ve müdürlüklerle yapılan yazışmalar da devam etmekte olup, ayrıca müdürlüğümüze gelen dilekçelere gerekli cevap verilmiş ve işlemleri yapılmıştır.  

 

    5.18. Yerel Yönetimler Müdürlüğü 

 

Yerel Yönetimler Müdürlüğü olarak Şehirler arası otobüs terminalde 2018 yılı içerisinde belediyemizce parasal olarak ciddi bir yatırım yapılamamıştır.  

Periyodik olarak terminal ve çevresi temizliği yapılmış ayrıca gece nöbetleri  vardiyalı olarak tutularak sistematik olarak  gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: 

5018 kamu Mali yönetim ve kontrol kanunu ‘’Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.’’  Denilmektedir 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu 11 maddesi Belediyelerde Belediye Başkanı üst yönetici olarak tanımlamaktadır. Buna göre Belediye Başkanı olarak Harcama yetkililerini Harcama yetkilileri ise Gerçekleştirme görevlilerini görevlendirerek tüm hizmetlerini Gerek 5018 ve gerekse 4734 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği mal ve hizmet alımlarını yapmışlardır.  

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu 2018 yılı hesaplarını inceleyerek  rapor Mart 2019 meclisine sunulmuş, görülen noksanlıklar ile ilgili birimleri uyarılmıştır.  

 

D-) Diğer Hususlar 

 

 

III. ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ LİSTESİ 

           
           

S.NO 

MARKASI 

PLAKASI 

MODELİ 

FA.DURUMU 

1 

MST-M544T PLUS 

KANAL KAZICI 

2011 

FAAL 

2 

MST-644 T 

KANAL KAZICI 

2015 

FAAL 

3 

MST-644 T 

KANAL KAZICI 

2015 

FAAL 

4 

JSB KEPÇE 69-08-346 

KANAL KAZICI 

2008 

FAAL 

5 

JSB KEPÇE 69-08-344 

KANAL KAZICI 

2008 

FAAL 

6 

HMK 102 S 

KANAL KAZICI 

2014 

FAAL 

7 

HİDROMEK 100S 69.94.1352 

KANAL KAZICI 

1995 

FAAL 

8 

FORKLİFT 

YÜKLEYİCİ 

1992 

FAAL 

9 

FORKLİFT-KOMATSU 

YÜKLEYİCİ 

2008 

FAAL 

10 

CATERPILLER 963 D 

PALETLİ YÜK. 

2016 

FAAL 

11 

KOMATSU D85EX -15 

DOZER D-8 

2016 

FAAL 

12 

CATERPILLER 

YÜKLEYİCİ 

2001 

FAAL 

13 

ATLAS  

SİLİNDİR 

2015 

ARPALI 

14 

ATLAS  

SİLİNDİR 

2015 

FAAL 

15 

HAMM 

SİLİNDİR 

2015 

FAAL 

16 

NEW HOLLAND 

EKSKAVATÖR 

2006 

FAAL 

17 

HITACHI PALETLİ 

EKSKAVATÖR 

2015 

FAAL 

18 

HITACHI LASTİKLİ 

EKSKAVATÖR 

2015 

FAAL 

19 

KAWASAKI 85ZV-II 

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ 

2007 

FAAL 

20 

KOMATSU 

GREYDER 

2015 

FAAL 

21 

MKE GREYDER 

GREYDER 

1993 

FAAL 

22 

CATERPILLER 69-06-1252 

GREYDER 

2006 

FAAL 

23 

920 

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ 

1976 

FAAL 

24 

CATERPILLER  

DOZER   D-8 

1985 

FAAL 

BİNEK OTOLARI- PİKAP(ÇİFT KABİNLİ) 

25 

HYUNDAİ ACCENT 

69 AL 075 

2013 

FAAL 

26 

FORD TRANSİT 

69 AR 504 

2011 

FAAL 

27 

İVEKO KAMYONET 

69 AS 702 

2012 

FAAL 

28 

FARGO KAMYONET 

69 AB 460 

1995 

FAAL 

29 

MITSUBISHI 

69 AJ 813 

2013 

FAAL 

BÜYÜK KAMYONLAR 

30 

950 DOÇ 

69 AF 209 

1993 

FAAL 

31 

950 DOÇ 

69 AF 210 

1993 

FAAL 

32 

MERSEDES 

69 AE 057 

1996 

FAAL 

33 

MERCEDES-BENZ 

69 K 0209 

2015 

FAAL 

34 

MERCEDES-BENZ 

69 K 0210 

2015 

FAAL 

35 

MERCEDES-BENZ 

69 K 0211 

2015 

FAAL 

36 

DEV FATİH 

69 AK 749 

1992 

FAAL 

37 

FATİH 

69 AE 292 

1997 

FAAL 

38 

F.KARGO VİDANJÖR 

69 AD 261 

1987 

FAAL 

39 

MERCEDES- BENZ VİDANJÖR 

69 K 0270 

2016 

FAAL 

40 

İVEKO  

69 AF 906 

1989 

FAAL 

41 

İVEKO KAMYONET 

69 AE 896 

1993 

FAAL 

42 

İVEKO CARGO 

69 AS 703 

2012 

FAAL 

 

 

 

 

 

KAMYONETLER- ÇEKİCİ (TIR) – ÖZEL AMAÇLI ARAÇLAR 

43 

MERCEDES-BENZ KAMYONET 

69 AF 818 

1998 

FAAL 

44 

MAZDA KAMYONET 

69 AB 232 

2006 

FAAL 

45 

FORD KARGO  TUZLAMA 

69 K 0317 

2017 

FAAL 

46 

MITSUBISHI YAKIT ARACI 

69 AL 137 

2006 

FAAL 

47 

BMC  –ÇEKİCİ- DORSE 

69 K 0110-K 0111  

2009 

FAAL 

48 

TÜMOSAN TAKTÖR 

69 AT 993 

2009 

FAAL 

49 

OTOSAN ET TAŞIMA KA. 

69 K 0125 

2014 

FAAL 

OTOBÜSLER 

50 

İVEKO 

69 AF 271 

2001 

FAAL 

51 

OTOGAR-DORUK 

69 AG 219 

2009 

FAAL 

52 

SULTAN MAXI 

69 AS 538 

2012 

FAAL 

 

II AMAÇ VE HEDEFLER 

 

 1. İdarenin Amaç ve Hedefleri: 

Bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, hizmet odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmet sunmak.  

Belediye bütçesinin daha etkili, ekonomik ve verimli olması için tahmini olan rakamların kesin hesaplarla çok yakın olmasını sağlamak ve iyi sonuçları yakalamak. 

 

B-  Temel Politikalar ve Öncelikler: 

 Vatandaş memnuniyetini temel prensip kabul edip, bu doğrultudaki çalışmalara öncelik vererek sorunlardan arındırılmış yaşanabilir bir şehir oluşturmak öncelikli hedef ve temel politikamızdır.  

C-  Diğer Hususlar: 

Belediye gelir ve giderlerini dengeli bir şekilde kullanmak. 

 

III -FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A-  Mali Bilgiler: 

1-) Bütçe uygulama sonuçları: 

Belediye Birimlerinin Tüm Harcama kalemlerine 132.000,00.-TL ödenek konulmuş olup,  Birimler arası 20.291.000.00.-TL aktarmalarla ekleme yapılmış ve 20.291.000.00.-TL   aktarma ile düşülmüştür.  Yapılan giderler toplamı 70.839.331,20.-TL olmuştur. Arta kalan 61.160.668,80.-TL imha edilmiştir.    

 

 

31.12.2018 TARİHİ İTİBARİ İLE 2018 YILI ÖDENEK RAPORU 

Kurum Adı 

BAYBURT BELEDİYESİ 

Kurum Kodu 

46.69.02 

Birim 

GENEL TOPLAM (EKONOMIK) 

 

Fonksiyonel Sınıflandırma 

Finans Tipi 

Fonksiyonel Sınıflandırma  
Açıklaması 

Finans Tipi  
Açıklaması 

Bütçe İle Verilen 

Aktarma İle Eklenen 

Aktarma İle Düşülen 

Toplam 

Harcanan 

İptal Edilen Ödenek 

- 

- 

TÜMÜ 

TÜMÜ 

132.000.000,00 

20.291.000,00 

20.291.000,00 

132.000.000,00 

70.839.331,20 

61.160.668,80 

Ek. Sınıf. 

Hesap Adı 

 

01.01 

Memurlar 

3.935.066,38 

425.000,00 

0,00 

4.360.066,38 

3.656.315,72 

633.750,66 

01.02 

Sözleşmeli Personel  

199.756,43 

40.000,00 

0,00 

239.756,43 

211.790,92 

27.965,51 

01.03 

İşçiler 

8.384.022,51 

290.000,00 

0,00 

8.674.022,51 

7.403.416,39 

1.270.606,12 

01.04 

Geçici Personel 

83.886,44 

0,00 

0,00 

83.886,44 

54.453,57 

29.432,87 

01.05 

Diğer Personel 

298.196,00 

25.000,00 

0,00 

323.196,00 

327.735,32 

5.460,68 

02.01 

Memurlar 

546.698,19 

72.000,00 

0,00 

618.698,19 

526.657,01 

92.041,18 

02.02 

Sözleşmeli Personel  

24.570,88 

5.000,00 

0,00 

29.570,88 

26.573,93 

2.996,95 

02.03 

İşçiler 

1.767.920,57 

75.000,00 

0,00 

1.842.920,57 

1.575.816,00 

267.104,57 

03.01 

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

545,11 

0,00 

0,00 

545,11 

0,00 

545,11 

03.02 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

11.138.846,04 

1.575.000,00 

0,00 

12.713.846,04 

10.211.003,00 

2.502.843,04 

03.03 

Yolluklar 

145.334,16 

25.000,00 

0,00 

170.334,16 

88.499,47 

81.834,69 

03.04 

Görev Giderleri 

7.341.223,81 

802.000,00 

0,00 

8.143.723,81 

775.250,02 

7.367.973,79 

03.05 

Hizmet Alımları 

22.010.168,18 

1.548.500,00 

0,00 

23.558.668,18 

12.954.862,71 

10.603.805,47 

03.06 

Temsil ve Tanıtma Giderleri 

1.691.336,58 

860.000,00 

0,00 

2.551.336,58 

2.521.457,38 

29.879,20 

03.07 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 

2.690.708,89 

2.068.500,00 

13.500,00 

4.745.708,89 

3.569.573,62 

1.236.135,27 

03.08 

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 

26.557.728,94 

60.000,00 

6.186.000,00 

20.431.728,94 

5.365.115,40 

15.066.613,54 

03.09 

Tedavi ve Cenaze Giderleri 

76.347,66 

0,00 

0,00 

76.347,66 

45.485,55 

30.862,11 

04.02 

Diğer İç Borç Faiz Giderleri 

6.972.703,65 

0,00 

0,00 

6.972.703,65 

4.691.086,98 

2.281.616,67 

05.01 

Görev Zararları 

804.480,73 

0,00 

22.000,00 

782.480,73 

67.024,09 

715.456,64 

05.03 

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 

2.508.365,75 

0,00 

25.500,00 

2.482.865,75 

1.328.369,69 

1.154.496,06 

05.04 

Hane Halkına Yapılan Transferler 

1.668.395,58 

0,00 

46.000,00 

1.622.395,58 

1.176.887,41 

445.508,17 

05.08 

Gelirlerden Ayrılan Paylar 

1.038,30 

0,00 

0,00 

1.038,30 

0,00 

1.038,30 

06.01 

Mamul Mal Alımları 

6.031.889,78 

400.00,00 

0,00 

6.431.889,78 

1.418.148,20 

5.013.741,58 

06.04 

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 

2.076.600,00 

0,00 

18.000,00 

2.058.600,00 

561.446,45 

1.497.153,55 

06.05 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 

2.419.085,58 

9.700.00,00 

0,00 

12.119.085,58 

10.044.852,17 

2.074.233,41 

06.06 

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 

4.623.499,15 

20.000,00 

3.200.000,00 

1.443.499,15 

15.864,40 

1.427.634,75 

06.07 

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 

6.012.714,86 

2.300.00,00 

0,00 

8.312.714,86 

2.221.645,80 

6.091.069,06 

09.01 

Personel Yedek Ödeneği 

72.266,54 

0,00 

0,00 

72.266,54 

0,00 

72.266,54 

09.03 

Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 

1.000.000,00 

0,00 

0,00 

1.000000,00 

0,00 

1.000.000,00 

09.06 

Yedek Ödenek 

10.902.150,00 

0,00 

10.780.000,00 

122.150,00 

0,00 

122.150,00 

09.09 

Diğer Yedek Ödenekler 

14.453,31 

0,00 

0,00 

14.453,31 

0,00 

14.453,31 

TOPLAM 

132.000.000,00 

20.291.000,00 

20.291.000,00 

132.000.000,00 

70.839.331,20 

61.160.668,80 

2-) Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar:

 

2-1 Gerçekleşen Gider 

 

H. Kodu 

GİDERİN ÇEŞİDİ 

Bütçe Tahmini 

Toplam harcama 

İmha ve devir edilen 

830-01 

Personel Gideri 

12.900.927,76 

11.653711,92 

 

830-02 

Sosyal Güvenlik Kurum. Dev. Pir. Giderleri 

2.339.189,64 

2.129.046,94 

 

830-03 

Mal ve hizmet alım giderleri 

71.652.239,37 

35.531.247,15 

 

830-04 

Faiz Giderleri 

6.972.703,65 

4.691.086,98 

 

830-05 

Cari transferleri 

4.982.280,36 

2.572.281,19 

 

830-06 

Sermaye Giderleri 

21.163.789,37 

14.261.957,02 

 

  

Yedek Ödenekleri 

11.988.869,85 

0,00 

 

 

TOPLAM 

132.000.000,00  

 

 

  

GENEL TOPAM 

132.000.000,00  

70.839.331,20 

61.160.668,80 

 

2-2 GERÇEKLEŞEN GELİR 

  

H.kodu 

GELİRİN ÇEŞİDİ 

BÜTÇE TAHMİNİ (TL) 

TAHSİLÂT (TL) 

Red ve iadeler 

Yılı Net Tahsilat 

% 

800-01 

Vergi Gelirleri 

18.560.234,93 

3.653.689,60 

1.876,24 

3.651.813,36 

19,7 

800-03 

Teşebbüs ve Mülkiyet l 

36.241.693,74 

8.288.588,11 

16.211,20 

8.272.376,91 

22,8 

800-04 

Alınan Bağış ve yardımlar 

12.564.481,66 

10.431.568,92 

320,25 

10.431.248,67 

83,2 

800-05 

Diğer Gelirler 

54.426.728,74 

33.371.282,51 

0 

33.371.282,51 

61,3 

800-06 

Sermaye Gelirleri 

10.206.860,93 

5.177.655,78 

0 

5.177.655,78 

50,7 

 

 TOPLAM 

132.000.000,00 

60.922.787,92 

18.407,69 

60.904.377,23 

46,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 YILI M MİZANA GÖRE BORÇLAR LİSTESİ

 

S.NO 

ALACAKLI 

CİNSİ 

TOPLAM BORÇ TL 

320 

 BÜTÇE EMANETLER HESABI 

  

4.729.319,25 

333 

 EMANETLER HESABI 

  

489.737.72 

360 

 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 

 

3.010.506,54 

361 

 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER 

  

556.004,18 

362 

 FONLAR VEYA KİĞER KAMU İDARELERİ HES. 

 

49.444,90 

368 

VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT 

 

973.424,15 

372 

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 

 

1.674.987,44 

400 

BANKA KREDİLER HESABI 

 

62.692.092,83 

430 

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 

 

38.843,85 

438 

KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ HESAPLAR 

 

16.811.659,17 

481 

GİDER TAHAKKUKLAR HESABI 

 

31.321.399,67 

  

 TOPLAM 

 

121.857.681,56 

 

 

3-) Mali Denetimler sonuçları: 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 Maddesi gereği Denetim Komisyonu gerekli denetimlerini yapmışlardır. 

  

Belediyemiz 2018 yılında Sayıştay başkanlığınca  Kurumumuzda her hangi bir hesap denetimi yapılmamıştır.  

  

4- ) Diğer Hususlar 

 

Hizmet alımları 2018 Yılında da devam etmiştir. (Dış Temizlik, Hizmet binası temizliği, Sayaç okuma, Mezbahana, parkomat, İtfaiye ve Fen işleri ve güvenlik) olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Sosyal Yardımlar 

 

           Belediyemiz Başkanlığınca çeşitli sosyal yardımlar olarak 140  aileye 2018 yılında  

112940 adet ekmek verilmiştir  112.940.00.-TL,ödenmiştir. Spor kulüplerine 295.500.00.-TL Eğitim yardımı olarak 690.800,00.-TL olmak üzere Toplam 971.300,00.-TL yardım yapılmıştır. 

  

Belediyemiz 50.000 nüfusunun altında olduğundan 5393 Sayılı Belediye kanunun 41 maddesi gereği Stratejik plan yapmamıştır. 

 

 1. Performans Bilgileri: 
 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 
 1. Performans sonuçları tablosu

 

 1. Performans sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Yıllar itibarıyla tablolara bakıldığında 2018 yılında geçmiş yıllara göre tahmini bütçelerin gelir ve gider bazında gerçekleşme oranları gelirde 45,15 giderde % 54,49 olarak gerçekleşmiştir. 

 

2016, 2017 ve 2018 Gelir ve gider tabloları aşağıya çıkarılmıştır          

  

 

GELİRİN TÜRÜ 

2016 YILI 

2017 YILI 

2018 YILI 

800-01 

Vergi gelirleri 

2.300.146,73  

2.732.627,60 

3.653.689,60  

800-03 

Teşebbüs ve vergi gelirleri 

17.430.760,54  

8.417.513,25 

8.288.588,11  

800-04 

Alınan bağış ve yardımlar 

14.543,968.45  

23.551.297,83 

10.431.568,92  

800-05 

Diğer gelirler 

22.821.166,59 

30.483.444,46  

33.371.282,51 

800-06 

Sermaye gelirleri 

2.592,291,48 

5.542.584,93  

5.177.655,78 

 

TOPLAM 

59.688.333,79 

70.727.468,09  

60.922.787,92

 

 

GİDERİN TÜRÜ 

2016 YILI 

2017 YILI 

2018 YILI 

830-01 

Personel giderleri 

9.835.579,41  

10.805.357,10  

11.653711,92 

830-02 

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri 

1.754.486,06  

1.956.141,40  

2.129.046,94 

830-03 

Mal ve hizmet alımları 

20.954.738,47  

39.682.274,30   

35.531.247,15 

830-04 

Faiz giderleri 

3.298.996,34  

5.023.989,83   

4.691.086,98 

830-05 

Cari transferler 

4.604.028,41  

3.097.743,16   

2.572.281,19 

830-06 

Sermaye giderleri 

26.712.179,52  

20.406.665,21   

14.261.957,02 

830-07 

Sermaye transferleri 

0,00   

0,00 

0,00 

 

TOPLAM 

67.160.008,21   

80.972.171,00 

70.839.331,20

  

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ 

 

A-) Üstünlükler: 

 Tüm birimlerde kayıt işlemleri bilgisayar ortamında muhafaza edilmekte ve yapılan hizmetlerde sürat sağlanmıştır. 

 

B-) Zayıflıklar:  

        Araç parkında yeterli araç ve ekipmanın olmayışı mevcut araçların ise bir kısmının ekonomik ömürlerini doldurduğu bu nedenle tamir masraflarının artması 
Belediyemizde çalışan personelin sayısalca yetersiz olmasıyla beraber hizmetlerin aksatılmadan yürütüldüğü, Mali kaynakların yetersizliği başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara rağmen çalışmalarımız ve hizmetlerimiz artarak devam etmektedir. 

                                       

C- Değerlendirme: 

Belediyemizin ülke genelindeki tüm belediyelerde olduğu gibi mali sıkıntıları bulunmakta, buna karşın kısıtlı olan gelirlerimizin sıkı bir tasarruf anlayışı ile kamu hizmetine yönelik çalışmaları titizlikle uygulanmaktadır. Doğal gaz ilimize getirilmiş 2010 yılında evlerde ve resmi kurumlarda kullanımı hızlı bir şekilde başlamıştır. 2018 yılı itibarı ile bu oran % 90 nın üzerindedir. 

    

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

5393 sayılı yasayla birlikte Belediyelerin yetki ve sorumlulukları arttırılmış ve yeni düzenlemeler getirilmiştir Bununla birlikte Belediye gelirleri kanununun henüz yenilenmemiş olması yetki ve sorumluluklarımızı yerine getirmede aksaklıklara yol açmaktadır. 5393 sayılı yasa ile birlikte İller Bankası’nca vergi gelirlerinden aldığımız paylardan yapmayı taahhüt ettiğimiz hizmetleri yerine getirmede sıkıntı yaratmaktadır. Bu sıkıntıların yanında geçmiş dönemlerden kalan S.S.K,Vergi Dairesi, Emekli Sandığı, Uzlaşma Komisyonuna müracaat edilmiş ve bu borçlar yapılandırılmıştır. Hizmet aksamalarının meydana gelmemesi için azami ölçüde tasarrufa gidilecek, gelir arttırıcı çalışmalar daha etkin hale getirilerek hizmetlerin sürekliğinin sağlanması için azami gayret gösterilecektir. 

İmar planının titizlikle uygulanabilmesi için imar ve şehircilik müdürlüğünün şehrimize iyi tanıtılmalı insanların mekânlarını yıkan değil aksine gelecek nesillere yaşanabilir ilgili yönetmelikleri uygulayarak hızlı nüfus artışına cevap verecek kent doğal afetlerden zarar görmeyecek binalar ve sosyal donatısı ve alt yapısını tamamlamış sorunsuz bir şehir için mesai yaptığı anlatılmalıdır. 

  

 

EKLER                                     : 

 

Ek1- 2016 yılı Kurum  faaliyet raporu (22sayfa) 

Ek2- 2016 yılı ödenek raporu ( 6 sayfa) 

Ek3- 2016 yılı Mizanı (23 sayfa) 

Ek4-Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli (14 sayfa) 

Ek5-2016 yılı Bilaço(2 sayfa) 

Ek6-Bütçe Giderleri Tablosu(5sayfa) 

Ek7-Bütçe Gelirleri Tablosu(6sayfa) 

Ek8-Bütçe Gelir kesin hesap cetveli(10sayfa)