Bayburt Belediyesi 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ncı Faaliyet Raporu başlıklı maddesinde; Belediye Başkanı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur, denmektedir  Bu nedenle Bayburt Belediyesinin 01/01/2007 – 31/12/2007 tarihleri arasını kapsayan dönem için hazırlanmış faaliyet raporunu görüşlerinize sunuyorum.

 

Belediyemiz görevleri yönünden gelir-gider imkanları dahilinde büyük bir ciddiyet ve hizmet anlayış ile sorumluluklarını yerine getirmiştir.

 

Bayburt Belediyesindeki yönetim anlayışı; Tarafsızlık, dürüstlük, samimiyet, şeffaflık ve tutarlılık temelleri üzerine kuruludur. Çalışmalarımızın kaliteli olmasında temel etkenin sorun karşısında yöneticilerin ve personelin iyi araştırarak alacağı doğru kararlardır. Bunu prensip edinen Belediyemiz bu nedenle yöneticilerinin ve personelinin sürekli olarak kendini yenilemesine yönelik motive çalışmalarına önem vermektedir. Tüm bunların yanı sıra hizmet üretme konusunda rekabete önem veren Belediyemiz çalışmalarında teknolojiyi azami bir biçimde kullanmaya da özel bir önem vermektedir.

 

Değerli meclis üyeleri ve mesai arkadaşlarıma 2007 yılında verdikleri destek için teşekkür eder, destek ve özverili çalışmalarının bundan sonraki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum.

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

01.01.2007-31.12.2007

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

 

I -GENEL BİLGİLER

A- Vizyonumuz ve misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekanları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki

gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak”

gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim,

 yönetim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu

 bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisinin kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

 C-  İdareye ilişkin Bilgiler

1-) Fiziksel yapı

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin, dört normal ve bir çatı kati şeklinde betonarme ve kalorifer ısıtmalı binadır.

 İŞYERİ                   ÖZELLİĞİ           ODA SAYISI         ISITMA               MÜLK İYET

Hizmet Binası                    Betonarme                    48                    Kalorifer        Bayburt Belediyesi    itfaiye Binası                      Betonarme                     7                     Sobalı            Bayburt  Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo            Betonarme                     9                     Sobalı                         “

Mezbahane                         Betonarme                     6                     Sobalı                         “

Soğuk hava deposu            Yığma                            7                     Isıtma yok                   “

Konkosör İmalathanesi      Açık hava                       1                           “                           “

Şantiye binası                    Yığma                             6                     Sobalı                         “

Büz İmalathanesi               Ahşap                              1                    Isıtma yok                   “

Kanaliz. terfi merkezi        Yıkıldı                            -                          --                           “

Kapalı garaj                        Betonarme                      4                     Sobalı                         “              Hayvan pazarı                    Açık alan                                                                              Hazinenin          .                   Su kaptaj bekçi lojm.         Yığma                             3                           “                    Bayburt Belediyesi         Kapalı garaj                        Prefabrik                        -                       Elektrikli                     “

 

 

 2-) Örgüt yapısı

               5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince  Belediye Meclisi Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden oluşan Belediye Meclisi 2007 yılı içerisinde 12 kez  toplanmış 25 Birleşim yapılarak 193 karar görüşülmüştür.

Belediye Encümeni Meclisten seçilmiş 3 üye ile Belediye Kanunun 33 ncü maddesine göre Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümeni 2007 yılı içerisinde 47  defa toplanarak 221 adet karar almıştır.

 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkanına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 41 Adet bilgisayar 5 Adet Dizüstü Bilgisayar 2 Adet fotokopi makinesi, 2 adet fotokopili yazıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Beyzik jet  500 Plotir çizici mevcuttur.

            Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ nin Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde 4 adet Kamere ile ilimizi canlı izleme imkanı getirilmiştir.  

4- İnsan Kaynakları

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla  Personel

 Memur kadrosu

192

37

155

 

 Sürekli İşçi Kadrosu

96

118

 

22

Geçici işçi

1

1

 

 

Sözleşmeli personel

 

13

 

 

TOPLAM PERSONEL

289

169

 

 

 

 

5-Sunulan Hizmetler

5.1. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri :

Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2007 yılı içerisinde her ay olmak üzere toplam 12 kez toplanarak 25 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 198 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta perşembe gününü toplantı günü olarak belirleyerek 47 kez toplanmış ve 221 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

            Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2007 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2166 evrak girişi yapılmış, bu ve diğer kurumlarla ilgili olarak 1533 adet evrak çıkışı yapılmıştır.

            Ayrıca  2007 yılı içerisinde  657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan 37 adet memur ile  5393 sayılı Kanununun 49 ncu maddesine göre sözleşmeli çalıştırılan 13 adet personelin  tüm özlük işlemleri birimimizce yürütülmüştür.

5.2. Mali Hizmetler Müdürlüğü  hizmetleri:

Her yıl olduğu gibi 2007 yılında Belediye Bütçesi ilgili birimlerle tanzim edilerek gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamı'na intikal ettirilmiştir. Başkanlık Makamı'nca denkleştirilen Bütçe' nin,  10.500.000.00.-YTL olarak Belediye Encümeni,  Belediye Meclisi'nce görüşülmesi ve kabulünün den sonra Maliye bakanlığına internet aracılığıyla bildirilmiş müteakip uygulaması yapılmıştır. Bütçe yılının tamamlanmasını müteakip bir önceki yıl  Kesin Hesap çıkarılmış. Ayrıca gerek Sayıştay Başkanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan İdari ve Mali Denetimlere, Kesin Hesabı çıkan yılların Gelir ve Gider Belgelerini eksiksiz olarak tanzim ederek teftişe hazır hale getirilmiş ve denetimi yapılan yıllara ait kişi borçlarının takip ve tahsili yapılmış, tenkit ve tavsiye edilen hususlarda ise gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır.

 

5.3 Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü hizmetleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlümüzce, belediyemizin resmi internet sitesi günlük olarak güncelleştirilmektedir. Ayrıca Belediyemiz e-postasına gelen mesajlar  her gün cevaplandırılmıştır.  Yerel ve ulusal basında çıkan haberler takip edilerek  edilerek arşivi yapılmıştır.Başbakanlık BİMER’den gelen şikayetler günlük olarak takip edilmekte olup   Yine İnternet ortamında bulunan Yerel Net isimli siteye düzenli olarak haberlerimiz aktarılmaktadır.

Müdürlüğümüz  tarafından  Belediyemiz  ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişki, koordine edilmiştir.   

Basın Yayın organlarına  fotoğraflı ve yazılı bilgi aktarımı   yapılmaktadır.  

Müdürlüğümüz tarafından  Yerel ve Ulusal basına gönderilen haberler internet aracılığı ile yapılmaktadır. 

Masaüstü Yayıncılık bölümümüz , belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik ilimizdeki mevcut mglıght, bilborard ve clp’lere grafik, dizgi, mizampajı ve   tasarımı birimimize ait olmak üzere 10 adet çalışma yapılmış ve şehrimizde bulanan reklam tabelaları 96 kez  kullanılmıştır.

Belediyemizin  tüm birimlerinin yaptığı çalışmalar basın aracılığı ile kamuoyuna yansıtılmıştır.

Belediye Başkanımızın  basın toplantıları belirli periyotlarda düzenlenmektedir.   Belediyemiz  çalışma ve faaliyetlerinin fotoğraf - video kaset, cd arşivleri yapılmıştır. Her yıl düzenli olarak yapılan Uluslar arası Dede Korkut Şölenleri ve 21 Şubat İlimizin Kurtuluş törenlerinde pankart ve  masaüstü isimliklerin  hazırlanması birimimiz tarafından  yapılmaktadır.

İlimizin kültürel değerlerini yansıtan fotoğraflar bilgisayar ortamında özel proğramlarla yapılarak internet sitemize aktarılmıştır.

Dizgisi ve mizampajı birimiz tarafından hazırlanan     BELEDİYE BÜLTENİ İsimli dergimiz her altı ayda bir düzenli olarak çıkarılmaktadır. 2007 yılı içerisinde 18.000 adet dergi basımı gerçekleştirilerek    dağıtım organizasyonu birimimiz tarafından yapılmaktadır. 

            İçişleri Bakanlığımızın internet ortamında başlatmış olduğu Yerel Bilgi Projesi kapsamında Belediyemizle ilgili veri girişleri 2001 yılından başlamak kaydı ile her yıl için ayrı ayrı itina ile yenilenmektedir. 

           Belediye Hizmet  Binası girişinde bulunan mevcut panolara Belediyemizin çalışmalarını resimleyip halkımıza yansıtmak ulusal ve yerel basında çıkan haberleri takip ederek mevcut panolara asılmaktadır.

             Yerel basın mensupları ve gazeteciler cemiyetine ziyaretler düzenlenmiştir.

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

a) İlimizin vizyonuna katkı sağlayacak olan Belediye ve TOKİ işbirliği ile yapılan Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 84 adet 80 m² ile 250-400m² arasında değişen üç katlı dükkan ve 1 adet içerisinde küçüklü büyüklü dükkanlar olan iş merkezi, 156 adet konut, 13.280 m² kapalı alanı her türlü sosyal donatısı ile düşünülmüş şehirler arası otobüs terminali, yine aynı alanda hal dükkanları ve zahire dükkanları ile birlikte sosyal donatı olarak camii, camii lojmanı, fırın, hamam, lokanta, kafeterya, düğün salonu, çok sayıda işyeri ve 10.000m² çevre düzenlemesi bulunmaktadır. Bunlarla birlikte aynı projeler içerisinde Gençosman mahallesinde 40 derslik lise binası ve Zahit mahallesinde 24 derslik fen lisesi, 300 kişilik yurt ve kapalı spor salonu yapımı için gerekli palan tadilatları yapılarak toki tarafından yapımı için gerekli düzenlemeler ve protokol için alt yapısı hazırlanmıştır ve bu projelerin inşaatlarının %90 lık bir bölümü 2007 yılı içerisinde bitirilmiştir.

b)  Muhtelif mahallelerde plan revizyonları gerekçeleri ile birlikte değerlendirilerek 30 adet plan tadilatı plan müellifi aracılığı ile imar planlarının uygulanabilirliği Belediye meclisimizce gerçekleştirilmiştir

c) Bu faaliyet dönemi içerisinde 203 parsele imar çapı düzenlenmiş, 8 adet parselasyon, 13 adet ifraz, 18 adet tevhit, 4 adet yoldan ihdas, 4 adet trampa, 1 adet idari yoldan tescil işlemleri yapılmıştır.

d) İmar müdürlüğü olarak muhtelif mahallelerde kamulaştırma yolu ile trampa işlemlerinde 42.320.00YTL mukabilinde işlem takas yolu ile kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemleri ise 225.288,40YTL mukabilinde işlem gerçekleştirilmiştir.

e) Afete maruz kalan muhtelif köylerde bulunan 69 aileye bayındırlık müdürlüğünce işbirliğine gidilerek afet konutu yapılabilmesi için yer seçim ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. 5 yıllık imar programı çerçevesinde ve oluşan ihtiyaca göre Bayburt Belediyesi Bütçesi de göz önüne alınarak kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.

f) İlimiz Tuzcuzade, Uzungazi, Şingah ve Veysel Mahallerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait ve üzerinde “2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatı”na göre Yapılmış ve yıllarca tapuları verilemeyen gecekonduların tapularının verilemesi için imar uygulaması yapım işinin ihale işlemleri tamamlanmış olup, 2008 yılı içerisinde hak sahiplerine tapuları verilecektir.

g) Bu dönem içinde İmar Müdürlüğü Ruhsat bölümünce 115 mimari,  statik,  tesisat projesi ile jeoloji raporu onaylanarak ruhsat işlemleri tamamlanmıştır. İşbu dönemde 63 adet yapı kullanma izin belgesi ilgililerin talebi üzerine düzenlenerek yıllarca bazı kooperatifler ve binaların içersinde oturulduğu halde yapı kullanım belgesi alamadıkları ve buna müteakip kat mülkiyetine dönüşemediğinden kişiler ve kamunun mağduriyetinin çözümü için ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde düzelttirilerek Yapı Kullanmaları verilmiş, binaların kullanım niteliklerine göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Nitelik

Resmi Kurum

Kooperatif

Normal Konut

Mesken

19

385

142

İşyeri

12

6

16

Depo

-

-

7

Bodrum

3

-

-

Toplam

34

391

165

 

            Ayrıca vatandaşların kat irtifakı, kat mülkiyeti talepleri tesis edilmiştir. İmar Müdürlüğü, yapılacak binaların ruhsatlandırılmasında harita mühendisi, mimar, inşaat mühendisi,   elektrik mühendisi ve jeoloji mühendisi olmak üzere uzmanlık alanlarına göre beşli fenni mesuliyet uygulamasına devam etmektedir. Bu dönemde verilen  inşaat ruhsatlarından toplam harç olarak  212.087.464 YTL bedel tahsil edilmiştir.

h) Kenti planlamak ve hizmet vermek için kenti Cadde,sokak, işyeri ve mesken olarak tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak, mevcutta bulunan arsa ve binaları numaralandırılarak oluşturulan kent bilgi sisteminin alt yapısıyla çevre ve emlak vergilerinin toplanmasına katkıda bulunmak, İnşaat ruhsatının verilmesinde kolaylık sağlamak,  nüfus sayımı ile ortaklaşa çalışma yaparak adres ve nüfusun eşleştirilmesini sağlamak, ulusal adres veri tabanı oluşturmak ve Belediye Yasası uyarınca Belediye Meclis  kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yaparak, cadde, sokak, meydan, üstgeçit, park ve bahçelere isim verilmesi meclisimizce sağlanmış olup sokak isimleri, kapı numaraları ve yön tabelalarının yapım işi için 2007 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 2008 yılında tamamlanması planlanmıştır.

5.5. İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri:

Müdürlüğümüz 22 personelle 3 vardiya halinde 24 x 48 sisteminde günün 24 saatinde görev yapmaktadır.

Araç sayısı: 2 Arozöz 1 vidanjörl su tankeri 1 binek otosuyla hizmet vermektedir.
             İlimize bağlı ilçe ve beldelerdeki İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Başkanlık
makamının uygun görmesi durumunda Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 27, Aydıntepe ilçesine bağlı 24 Toplam 169 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 6 Beldedeki yangınlara müdahale edilmektedir.
211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza :
Gelen ihbar sayısı:   :   75
Asılsız ihbar              :     5

Mesken yangını:            23     

Maki,Ekili alan 24
Odunluk                         9

Samanlık                    :   2

Kalorifer kazanı  : 1
Tüp gaz patlaması : 1
Trafik kazası              :   8

Nehirden kurtarma: 2
Toplam: 70   Adet

 

Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında cadde ve sokakların belirli bir program dâhilinde çilenmeleri yapılmaktadır. Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar sulanmaktadır.

Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 40.00 Ytl ücret karşılığında su verilmiş olup yılsonu itibarıyla 3.580 ytl karşılığında ilgililerden makbuz kestirilmiştir.

işyeri denetimi: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri elemanlarımızca incelenerek 67 adet rapor düzenlenmiştir.

Kapı kilidi açma   : 46

Baca temizlemesi : İlgili meclis kararına istinaden ücret mukabilinde şahıs veya kamu binalarının müracaatları halinde elemanlarımız tarafından temizlenmiştir.

Çatılardan buz kırma : Şehrimizin muhtelif yerlerinde kış münasebetiyle çatılardan sarkan buzlar tehlike arz etmektedir. Buna binaen ekibimizce buz kırma işlemi sürdürülmektedir.

Araç ve ekipman : Müdürlüğümüz araç parkına 1 adet 1990 model Fatih su tankeri katılmıştır. Ayrıca yangınlarda kullanılmak üzere yangının türüne ve niteliğine göre söndürücüler ( UFF-Sentetik köpük KKT Yangın söndürme tüpleri) alınmıştır.

Elamanlarımızın yangınlarda müdahale gücünü artırmak ve emniyetlerini sağlamak maksadıyla 16 takım Nomex koruyucu elbise alınmıştır.

Eğitim : Müdürlüğümüzün talebi üzerine Ankara sivil savunma kolejinde düzenlenen 460/ 38. dönem İtfaiye temel eğitim kursuna 2 eleman gönderilmiştir. 5- 16 Kasım tarihleri arasında İtfaiye personelinin bilgi ve becerilerini yenilemek ve artırmak üzere Temel itfaiyecilik er eğitim kursu İlimizde düzenlenerek Garnizon, İlçe ve belde itfaiyelerinin kursa katılımı sağlanmıştır. Ayrıca 24-30Kasım tarihleri arası İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığınca Arama kurtarma, yangın bilgisi, solunum cihazları bakımı ve onarımı hakkında 5 elemanımız tarafından eğitim alınmıştır.

Not: 2004-2005-2006-2007 tarihlerinde 155 küçük ve büyük çapta yangına müdahale edilmiştir.

5.6. Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri:

           İlimize bulunan 5 adet Play Steyşın  27 adet   İnternet Kafe’nin 2007 yılında  ruhsat yenileme  aşamasında gerekli ön çalışmaları yapılmış, denetimleri  de aralıksız sürdürülmüştür.

           Belediye sınırları ve mücavir  alan içerisinde  bulunan 2 adet içkili lokantanın 11 adet oyunlu kahvehane, çay ocakları, 12 kasap 5 otel 4 pastane 36 berber kuaför, 3 hamam, 22 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı  lor ve peynir pazarlarının  denetimleri faaliyetlerini  sürdürdükleri  zaman dilimlerinde  yapılmıştır.

 Kaldırımların  yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullana bilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır.

            Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmıştır.

            Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

            Belediyemize ait İlimiz otogarının  denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır. 

             Fen işleri Müdürlüğü  uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak  çalışmalara yardımcı olunmuştur.

            İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmıştır. 

            İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

394 Sayılı Hafta tatili kanununca Pazar günleri faaliyet gösterecek olan işyerlerinin  ruhsatlandırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde  iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen  özel ve tüzel kişiliklere  258 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca   37  adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.     

 

 

 5.7. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetleri:

2006 yılında 113 adet işyerine İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı verilmiş, ayrıca ruhsatları silinmiş ve okunmayacak vaziyette olan 41 adet işyerinin ruhsatı değiştirilmiştir.

2007 Yapılan denetimler sonucunda ruhsatı olmayan işyerlerinin ruhsat almaları için bilgilendirilmiş  ve 01.01.2007 Tarihinden 31.12.2007 tarihine kadar 76 adet işyerine İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı verilmiştir

 

Gıda Sicil Sertifikası :

2006 yılında üretim hane ve imalathaneler için gerekli olan, 10 adet işyerine Gıda Sicil Sertifikası verilmiştir.

2007 yılında ise 5 adet işyerine (İmalathane) Gıda Sicil Sertifikası verilmiştir.

 

Umuma Açık İşyerleri :

2006 yılında 1 Eğlence yeri İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına uygun olmadığından dolayı kapatılmış, 1 Eğlence yerinin ruhsatı iptal edilerek kahvehane ruhsatına dönüştürülmüştür.   

2007 yılında Umuma açık işyerlerinden 1 adet Kahvehaneye, 2 adet içkili lokantaya 2 İnternet Salonuna Mesul Müdürlük Belgesi verilmiştir.

 

Denetimler :

Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan Umuma açık işyeri denetimlerinde 22 adet internet salonu ve 1 adet içkili lokanta olmak üzere toplam 23 adet işyerine (toplam 39 adet tutanak) noksanlıklarından dolayı tutanak tutulmuş olup Belediyemiz Encümenince 16.323,00 YTL para cezası verilmiş ve 1 adet internet salonu ve 1 adet içkili lokantaya ise kapatma kararı verilmiştir.

   

Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan denetimlerde, halk sağlığı ile ilgili işyerleri devamlı olarak sabah 05.00 saatlerinde başlanmak üzere denetlenmekte olup görülen noksanlıklar ilgili işyerlerine tamamlanmak üzere ihbar edilerek bir sonraki denetime kadar noksanlıkları tamamlama süresi verilmiştir.

 

Ruhsatlandırma ve  denetim işlemlerine müdürlüğümüz tarafından devam edilmektedir.   

      

5.8.Fen işleri hizmetleri

            1.1. Taşıt Alımları

            Belediyemiz çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için İller Bankası kredisi ile 2 adet MİTSUBİSHİ L200 marka çift kabin pikap ve 1 adet KAWASAKI 85ZV-II marka lastikli yükleyici, belediyemiz imkanları ile de 1 adet DAÇHİA marka çift kabin pikap ve belediyemize ait iş makinelerinin nakliyesinde kullanılmak üzere Dorse ve Çekici satın alınmıştır. Daha önce alınan Caterpillar marka Greyder ve New-Holland marka Ekskavatöre ek olarak alınan bu araçlarla makine parkımız iyice güçlendirilmiştir.

 

            1.2. Atölye Çalışmaları

            Atölye çalışmalarımız biri atölye şefi olmak üzere 6 işçi ile yürütülmektedir. Mümkün mertebe araçların bakım ve onarımı atölyemizde yapılmaya çalışılmaktadır. Atölyemizde bakım ve onarımı yapılamayan araçların bakım-onarımı çeşitli işyerlerinde yaptırılmaktadır. Şu an itibariyle elimizdeki iş makinesi ve araçların hepsi faal durumdadır.

 

1.3. Şantiye Çalışmaları

Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karosiman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Sadece mevcut asfalt plenti faal olarak çalışmamaktadır. Şuan için toplam 15 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 45 m³ kum, 18.000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 1.518.0000 adet (46.000 m²) beton parke, 26.570 adet (18.600 mt) bordür, 40.500 adet (4.500 m2) karosiman ve 1000 adet (400 mt) su oluğu üretilmiştir. Bu imalatlarda 1550 Ton çimento kullanılmış olup çimento maliyeti 225.576,00.-YTL’dir.

 

 

           

 

 

1.4. Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları

            Söz konusu tarihler arasında üst yapı çalışmalarımız; asfalt yolların bakım onarımı, yeni asfalt yolların yapımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, yeni parke yolların yapımı, stabilize yolların yapımı, istinat duvarları yapımı, korkuluk yapımı, merdiven yapımı, kaldırımların yapımı, Sinyalizasyon Sisteminin yenilenmesi, Rıhtım Caddesi Çevre Düzenlemesi Yapımı, Katı Atık ve Tıbbi Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımı-İşletilmesi ve Eski Çöp Döküm Sahasının Rehabilitasyonu işi ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.

           

Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2007 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Kaleardı mahallesi eski İspir yolu üzerinde bulunan Bahçelievler ve Şehit Osman Yapı Kooperatifleri, Zahit Mahallesindeki Baykent Yapı kooperatifi, Gençosman Mahallesinde İşçiler ve Yıldızkent kooperatifleri ve Şingah Mahallesindeki Reyhan yapı kooperatifinin çevre düzenlemeleri Belediyemiz ve koopertiflerin işbirliği ile yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 891.000 adet (27.000 m2) parke kaplama, 18.500 adet (26.000 m2) bordür döşemesi yapılmıştır. Bununla birlikte 1 nolu Şair celali caddesi ile Sabahattin Savacı Caddesi örnek cadde olarak ekiplerimiz tarafından tanzim edilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Tamiratlarla birlikte yeni parke yolların ve kaldırımların yapımı bu yılda devam etmiş, bu bağlamda 4.500 m2 (150.000 adet) parke, 5.200 m2 (46.800 adet) karosiman ve 26.570 adet bordür döşenmiştir. Mahallelerimizde toplam yapılan merdiven sayısı 12 olup bu merdivenlerin yapımında 800 m2 karo ve 100 m3 beton kullanılmıştır. Böylelikle şimdiye kadar yapılan merdivenlerin sayısı 93 e ulaşmış, bunların yapımında 7.600 m2 karo ile 760 m3 beton harcanmıştır. Yapılan bu çalışmalarla şehrimizde onarılmayan merdiven kalmadığı gibi birçok yeni merdivende vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda istinat duvarı çalışmalarımız hiç durmamış ve toplamda 980 m3 beton istinat duvarı yapılmıştır. İstinat duvarlarının yapım maliyeti 67.624,70.-YTL’dir. İstinat duvarı yapım çalışmalarımız 2007 yılında yapılan duvarların dahil edilmesi ile 3.614m3 beton, 1.489m3. taş  üretilmiştir.

 

İlimizin topoğrafik yapısı genelde eğimli bir arazi olduğundan yol yapım çalışmalarında istinat duvarı yapılması kaçınılmaz olduğundan, yapılan bu istinat duvarlarının üzerine ve merdivenlere yapılmak üzere toplam 3.820 mt. uzunluğunda korkuluk ihalesi yapılmış olup imalatlar tamamlanmıştır. İş artışı ile beraber toplam 4.050 mt. uzunluğunda korkuluk yapılmıştır. Şehrimizde yeniden yapılan korkulukların toplam uzunluğu 2007 yılı ile 7.550 m yi bulmuştur. Korkulukların 2007 yılı içerisindeki yapım maliyeti 45.624,70.-YTL’dir.

 

Şehrimizin önemli kavşakları olan  Özel İdare kavşağı, Pönserek Kavşağı, Kışla Çeşmesi Kavşağı ve Stadyum Kavşağında bulunan eski sinyalizasyon sistemlerinin alt ve üst yapıları eskidiğinden bu sistemler tamamen değiştirilerek yeni sinyalizasyon sistemi işletmeye açılmıştır. 127.440,00.-YTL Sinyalizasyon sisteminin yenilenmesi için harcanmıştır..

 

İlimiz Şingah Mahallesi 31-32 Pafta, 192-195 ada ve 1 Parsel nolu mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine Katı Atık ve Tıbbi Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımı, İşletilmesi ve Eski Çöp Döküm Sahasının Rehabilitasyonu İşinin inşaatına başlanılmış olup inşaatların yapımı % 80 oranında tamamlanmıştır. Söz konusu katı atık sahası 2008 yılı içerisinde işletmeye alınacaktır.  İhale bedeli 3.850.000,00.-YTL olup 2007 yılı içerisinde nakit olarak ödenen para; ki bu paranın tamamı hibeler aracılığı ile ödendi 1.926.000,00.-YTL’dir.

 

İlimiz merkezindeki Çoruh nehri kıyısında bulunan Rıhtım Caddesi eski haliyle çok kötü bir görüntü oluşturduğundan, mevcut beton çiçeklikler ve sundurma çatılar yıkılarak nehir kenarına Ferforje korkuluk ve aydınlatma direkleri monte edilmiş, zemine ise karo mozaik kaplama yapılmış ve 14 adet tente monte edilerek daha estetik bir görünüm kazandırılmıştır. İnşaat maliyeti 92.568,00.-YTL’dir.

 

Karayolları başta olmak üzere,  İl Özel İdaresinin de katkıları ile 7.000 Ton. asfalt malzemesi kullanılarak mahallelerimizde yaklaşık 30.000 m² lik yol asfalt yapılmıştır. Böylelikle şimdiye kadar yenilenmeyen asfalt yol kalmamakla birlikte bir çok eskimiş yolda asfalta çevrilmiştir. Asfalt yolların yapımında toplamda 28.000 ton sıcak asfalt dökülmüş ve 27 km lik yol asfaltlanmıştır.

 

İlimizde bulunan yıkılacak derecedeki 25 adet tehlikeli yapı belediyemiz imkanları ile yıkılarak toplamda 170 e yakın eski yapı yıkılmış, enkazları kaldırılmış ve tehlike bertaraf edilmiştir.

 

             Yeşillendirme faaliyetleri kapsamında toplam 3.800 adet huş ağacı fidanı ile birlikte çeşitli ağaçlarla beraber 5.000 e yakın ağaç dikilmiştir. Ayrıca 15.000 adet mevsimlik çiçek dikilmiştir. Yeşillendirilen bu yeni alanların sulama ve bakımının yanında daha önceden oluşturulan mevcut alanların bakımı ve sulaması devam ettirilmektedir.

 

5.9 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetleri

           Su İşleri Şefliğinin  Çalışmaları :

1 adet hizmet aracı, 1 adet Şef  ve 1 adet personel 1 adet Şoför ve 3 adet hizmet alımı şeklinde temin yolu ile alınan personelle birlikte toplam altı personel ile çalışmalarını yürütmektedir. Mümkün mertebe şehir şebekemizde ve İsale hatlarında  meydana gelen arızaların  bakım ve onarımı yapılmaya çalışılmaktadır.  Şu an itibariyle mevcut personelimiz depoların temizlenmesi klorlama işlemlerinin yapılması depo vana ayarlarının kontrolleri  şebeke hattımızın kontrolünü sağlayan hat vanalarının  yerlerini tesbit ederek kullanılır duruma getirmek şebeke hattımızda oluşan görünmeyen su kaçaklarını bularak onarımını gerçekleştirmektir. 2007 yılında su işleri şefliği tarafından yaklaşık 1120 adet arıza yapılmış ve 1020 mt yeni şebeke döşenmiştir. Yapılan arızaların % 80 i abone bağlantılarındaki arızalardır. 

 

Kanal Şefliğinin Çalışmaları:

1 Adet Vidanjör, 1 adet Şef, 1 adet Şoför ve 3 adet personel ile birlikte toplam 5 adet personelle çalışmalarını yürütmektedir. Şehrimiz imar alanı içerisinde bulunan sahada Yağmur su kanallarının onarımı Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen tıkanma çökme ve deforma uğrayan kanal yollarını (dranajları)  tamir ederek alt yapının halk sağlığına zarar vermeden  ulaşması gereken sahaya ulaştırmaktır. 2007 yılında kanal arıza şefliği tarafından yaklaşık 1250 adet arıza yapılmış ve 310 mt yeni şebeke döşenmiştir. Yapılan arızaların %90’ı kanal tıkanıklığının vidanjör ile açılması şeklindedir.

5.10. Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetleri:

           Birimimiz 2007 yılı içerisinde ihaleye verilmiş olan micavir alan içerisindeki çevre temizliğinin  rutin kontrolleri yapılmış, gerekli ikazlar yapılarak aksaklıklar giderilmiş, yapılan çalışma planı dahilinde :

Baharın gelmesiyle bütün şehrin genel temizliği yapılmış cadde ve sokaklarda yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Çöp Konteynırleri  günlük rutin olarak kontrol edilmiş ve evsel atıklar konteynerlerde toplanılması sağlanmış çöp nakil araçları ile katı atık toplama alanına nakli gerçekleştirilmiştir.

Çöp alanında bir iş makinesi sürekli bulundurularak rehabilitasyon gerçekleştirilmiştir.

Veteriner işleri müdürlüğü ile birlikte sokak hayvanlarını denetim hususunda yardımcı olunmuş ve sokak hayvanlarının uzaklaştırılması sağlanmıştır.

Haşere ile mücadelede larva ve uçkun mücadelesi yine veteriner işler müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

Şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan boş arsaların temizlenerek çevrenin daha temiz ve düzenli görülmesi sağlanılmıştır.

Şehrimizde bulunan cami WC leri ve şadırvanlarının rutin olarak haftalık temizlikleri ve yıkamaları yapılmıştır.

Kışın karla mücadelede organizasyonu içerisinde Belediyemiz diğer birimleri ile işbirliği yapılarak kaldırımların merdiven v.s gibi yerlerin kar temizlikleri yapılmıştır.

            Tüm bu hususlarda çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

5.11. Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetleri

           Birimimiz 2007 yılı içerisinde Nur-Tat Koloğlu A.Ş ile tekrar hizmet alımı anlaşması yaparak bir önceki yıla nispetle 5.000,00 ytl daha düşük vermiştir.

            Kasapların ve marketlerin kontrolleri rutin haftada 3 gün ansızın bilinmeyen zamanlarda yapılmış, kaçak kesimler önceki yıllara nazaran daha da azaltılmıştır. Bunun yanında kombina dışında, 5285 sayılı hayvan sağlık zabıtası kanununun ilgili maddeleri gereğince yapılan ve zorunlu kesimler diye adlandırılan dışarıdaki kesimlerin raporları, ya kesim mahallinde ya da kasaba getirildikten sonra, kontrolleri yapılarak yazılmış ve kayıt altına alınmıştır.

            2007 yılı içerisinde haşere ile mücadele önceki yıllara nazaran daha teknik ve daha kapsamlı olarak yapılmış, bu hususta 1 adet sırt atomizeri ve 1 adet soğuk sisleme aleti alınarak ev ve iş yerleri de ilaçlanmıştır. Nisan ayında larva mücadelesi; Çevreye ve insanlara sıfır zararı olan larvasit ilaçlarla ilaçlanmış, uçkunlar soğuk ve sıcak sisleme aletleriyle her gün merkezin her sokağına girilerek yapılmıştır. Sonuçta 2007 yılı uçkun ve haşere mücadelesiyle etkin ve rahat bir yıl olmuştur.

            Başıboş sokak hayvanlarıyla mücadelede 2007 yılında da teknik aletler artırılmış ve 2 adet yakalama çengeli,1 adet otomatik canlı yakamla kafesi alınmıştır. 32 adet başıboş köpeğe kuduz aşısı yapılmış ve boyun tasması bağlanmış, 2000 e yakın başıboş köpekte yakalanarak il dışına yaşamalarına müsait alanlara ihracı sağlanıp tabiata bırakılmıştır?

            Tüm bu hususlarda çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

 

5018  kamu Mali yönetim ve kontrol kanunu ‘’Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.’’  Denilmektedir 5018 sayılı Belediye kanunun 11 maddesi Belediyelerde Belediye Başkanı üst yönetici olarak tanımlamaktadır. Buna göre Belediye Başkanı olarak Harcama yetkililerini Harcana yetkilileri ise  Gerçekleştirme görevlilerini görevlendirerek tüm hizmetlerini Gerek 5018 ve gerekse 4734 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği mal ve hizmet alımlarını yapmışlardır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu 2007 yılı hesaplarını inceleyerek  rapor Mart 2007 meclisine sunulmuş, görülen noksanlıklar ile ilgili birimleri uyarılmıştır.

 

D-) Diğer Hususlar

 

                                  BAYBURT BELEDİYESİ ARAÇ PARKI

 İŞ MAKİNELERİ

S.NO

MARKASI

PLAKASI

MODELİ

FA.DURUMU

01

955L

PALETLİ YÜKLEYİCİ

1976

FAAL

02

920

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

1976

FAAL

03

HİDROMEK

KANAL KAZICI

1992

FAAL

04

HİDROMEK 100S

KANAL KAZICI

1995

FAAL

05

MKE

GREYDER

1993

ARIZALI

06

713

KANAL KAZICI

1989

FAAL

07

FORKLİFT

YÜKLEYİCİ

1992

FAAL

08

BOMAK

SİLİNDİR

1996

FAAL

09

ATLAS KOMPRESÖR

KIRICI

1975

FAAL

10

ATLAS KOMPRESÖR