Bayburt Belediyesi 2006 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

Bayburt Belediyesi 2006 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu        

 

1-    GENEL BİLGİLER

 

A-Misyon ve Vizyon

 

Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekanları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki  gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisinin kararıyla mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

 

          C- İdareye İlişkin Bilgiler

 

               1- Fiziksel Yapı

 

 

 

İŞYERİ                                ÖZELLİĞİ                                ODA SAYISI                         ISITMA                                 MÜLKİYET

 

Hizmet Binası                        Betonarme                              48                                           Kalorifer                                 Belediye

 

 itfaiye Binası                         Betonarme                              7                                             Sobalı                      belediye

 

Atölye-Garaj-Depo                 Betonarme                              9                                             Sobalı                     

 

Mezbahane                                 “                                          6                                               “                          

 

Soğuk hava deposu                Yığma                                    7                                               Isıtma yok           

 

Konkosör İmalathanesi         Açık hava                                 1                                                 “                         

 

Şantiye binası                         Yığma                                     6                                               Sobalı                   

 

Büz İmalathanesi                   Ahşap                                      1                                             Isıtma yok             

 

 Kanaliz. terfi merkezi           Betorarme                                 1                                                 “                        

 

Kapalı garaj                                  “                                         4                                               Sobalı                   

 

Hayvan pazarı 5(Prot.Ger.)         “                                           -                                                                             

 

Su kaptaj bekçi lojm.            Yığma                                        3                                                  “                       

 

Kapalı garaj                           Prefabrik                                    -                                              Elektrikli                

 

 

 

2-Örgütsel Yapı

 

     5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince  Belediye Meclisi Belediye Başkanı

 

idaresinde seçilmiş 15 kişiden oluşan Belediye Meclisi 2006 yılı içerisinde 11 kez  toplanmış

 

236 karar görüşmüştür. Meclisten seçilmiş 3 üye ile Belediye Kanunun 33 ncü maddesine göre Yazı İşleri Müdürü, Hesap İşleri Müdürü ve İmar İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümeni 2006 yılı içerisinde 50 defa toplanarak 210 adet karar almıştır.

 

 

 

            3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

           Belediyemiz 5393 sayılı kanun ve diğer kanunlarla Belediyemize verilen yetkiler çerçevesinde idare edilmekte olup,  çağın getirdiği teknolojik gelişmelerle internet ortamından faydalanılarak halkımıza hizmet sunulmaktadır.

 

 

 

            4- İnsan Kaynakları

 

                 Belediyemiz bünyesinde 37 memur, 18 kadrolu işçi, 6 sözleşmeli ve 119 geçici işçi olmak üzere toplam 180 personelle  hizmetlerimiz yürütülmektedir.