TRİPLEKS DAİRE SATIŞ İLANI

 T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TRİPLEKS DAİRE SATIŞ  İLANI 

Madde 1- Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen  İlimiz Tuzcuzade Mahallesi Şehit Osman Dağı mevkiinde bulunan 10 adet tripleks dairenin satılması 5393 sayılı Belediye Kanunun 69 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ve İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 29.09.2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmenlik gereği açık arttırma  usulü ile yapılacaktır.

Madde 2- Açık arttırma 27/03/2017 Pazartesi günü saat 15:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Muhammen bedel (KDV Hariç) ve Geçici Teminat:

 

Satılacak Gayrimenkuller

 

S.N.

 

Mahallesi

 

Cinsi

 

 

Ada

 

PRS.

KDV. Hariç

Muhammen Bedel

Geçici      Teminat % 3

03

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1031

   3

   145.000,00.-TL

    4.350,00.-TL

04

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1031

   3

   145.000,00.-TL

  4.350,00.-TL

07

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1032

   1

   145.000,00.-TL

  4.350,00.-TL

08

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1032

   1

   145.000,00.-TL

  4.350,00.-TL

09

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1032

   2

   145.000,00.-TL

  4.350,00.-TL

10

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1032

   2

   145.000,00.-TL

  4.350,00.-TL

11

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1032

   3

   145.000,00.-TL

  4.350,00.-TL

12

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1032

   3

   145.000,00.-TL

  4.350,00.-TL

13

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1032

   4

   145.000,00.-TL

  4.350,00.-TL

14

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1032

   4

   145.000,00.-TL

  4.350,00.-TL

 

       TOPLAM:

1.450.000,00.-TL

43.500,00.-TL

 

Madde 4- Açık arttırması yapılacak olan tripleks daire satışında; satış bedeli, KDV. si ve açık arttırma  bedeli üzerinden hesaplanan komisyon Karar Pulu müşteri tarafından peşin ödenecektir.

Madde 5- Açık artıma üzerine kalmış olan istekli, açık arttırma tarihi itibariyle 15 gün içerisinde tripleks daire bedeli, KDV’ si ve Komisyon Karar Pulunu yatırmadığı taktirde isteklinin açık arttırma sürecinde yatırmış olduğu  geçici teminat Belediyemiz Hesaplarına gelir  kaydedilerek  daha önce yapılmış olan açık arttırma iptal edilecektir.   

Madde 6-Tripleks Daireler mahallinde (Yerinde) göründüğü şekilde açık arttırmaya çıkacaktır.

Madde 7- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

  1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
  • Tebligat Adres Beyanı
  • Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  • Geçici Teminat dekontu.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkametgah ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9-  Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

  1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

5-Geçici teminat dekontu.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( Açık arttırma üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler.) 

 Madde 8- İdare açık artırımla satışı yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 Madde 9- Teklifler 27/03/2017 Pazartesi günü Saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığımda Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

Madde 10- Açık arttırmaya  katılmak isteyen istekliler her bir tripleks daire satışı için ayrı, ayrı dosya oluşturup teklif verme zorundadır.  Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler…

İlanen duyurulur.