SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI

BAYBURT

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BİR (1) KİŞİ BELİRSİZ SÜRELİ  SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ  ALIM İLANI 

            Bayburt ili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” gereğince Bayburt İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bir kişi sözleşmeli sosyal yardım ve  inceleme görevlisi  alınacak olup, alınacak personelde aşağıdaki nitelikler aranacaktır.

A- SINAVDA UYGULANACAK ESASLAR

1-Sınavla ilgili ilan Bayburt Valiliğinin www.bayburt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

2-Müracaatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV personel alım ilanları bölümünde yayınlanan web sayfası üzerinden 09/04/2018  -  19/04/2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

3-Başvuruda bulunan adaylar içerisinden sosyal yardım ve inceleme görevlisi için en yüksek puanı alandan başlamak üzere 5 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır.

4-Başvuruda bulunan adaylardan istenilen belgelerin 24/04/2018 tarihine kadar Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi No: 46 adresinde bulunan Bayburt  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etmeleri gerekmektedir

5- Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar 27/04/2018 tarihinde Valilik ilan panosunda ve Bayburt Valiliği internet sayfasından ilan edilecektir.

6-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar 04/05/2018 / tarihinde Valilik toplantı salonunda adayların mülakatları yapılacaktır. Mülakata girecek adaylar 04/05/2018 tarihinde saat 14/00 da Valilik binasında hazır bulunacaklardır.

7-Mülakat sonuçları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayından sonra ilan edilecektir.

8-Vakıf personel alıp almamakta serbesttir. Vakıf sınavı iptal etme hakkını mahfuz tutar.

9-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak istihdamları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

B- PERSONEL ALIMINDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

MADDE -6 (1) Vakfımızın personel alımında aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- 2016-2017 Kamu personeli Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almak

8- Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi alımında: Üniversitelerin  4 yıllık fakültelerinin; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak,

 

C- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1- Bayburt ilinde en az 3 ay  ikamet ettiğine dair belge ibraz etmek,

3- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

4-Bilgisayar programlarını (Windows,Word,Excel, Powerpoint, v.b.programlar) kullanabiliyor olmak ve  yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak.

5-Adaylar başvuru belgesine, varsa İngilizce bilgisi ve işaret dili bilmek konusunda belge ekleyebilirler.

6-KPDS vb. dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi olanlar işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 

D-BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru belgesi ve özgeçmiş  (müracaatçıya ait sertifikalar)

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (NOTER tasdikli) ,

3- KPSSP3 sınav sonuç belgesi (ÖSYM nin internet sitesinden sınav çıktısı alınacaktır.)

4-Sabıka kaydı

5- 2 adet vesikalık fotoğraf

6-Askerlik durum belgesi

7-Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu (mülakat sınavını kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

8-Adrese kayıtlı nüfus kayıt örneği

9-Varsa yüksek lisans, KPDS vb. dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi,

10- İstenilen özel şartlardaki tüm belgelerin teslimi

 

E- DİĞER HUSUSLAR

1- Mülakatta başarılı olan adaylar mülakat sonuçlarının ilanından itibaren 7 iş günü içerisinde tam teşekküllü hastanelerden son 6 ay içerisinde almış oldukları heyet raporunun Vakıf Başkanlığına sunacaklardır.

2-Mülakatta başarılı olan aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün tüm işlem dosyasını onayladıktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirsiz süreli sözleşme imzalayarak işe alınacaktır.

 

İLANEN DUYURULUR